Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Освітньо-наукова програма-101-Екологія

Сертифікат про аредитацію освітньо наукової програми 101 – Екологія
ОНП Екологія у підготовці спеціалістів найвищої кваліфікації

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ЕКОЛОГІЯ» У ПІДГОТОВЦІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ЗА НАПРЯМОМ ЕКОЛОГІЇ ТА ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Освітньо-наукова програма (ОНП) «Екологія» для підготовки докторів філософії за спеціальністю 101 – Екологія була розроблена і впроваджена в Інституті агроекології і природокористування НААН у 2016 р.

Інститут агроекології і природокористування НААН розпочав підготовку здобувачів вищої освіти у 1994 році з відкриття аспірантури за спеціальностями: 03.00.15. – генетика; 03.00.12 – фізіологія рослин; 03.00.16 – екологія; 06.01.04 – агрохімія; 06.01.05 – селекція і насінництво. У 2016 р. з набуттям чинності Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих  навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою КМ України від 23 березня 2016 р., № 261, та Закону України «Про вищу освіту» ІАП було отримано Ліцензію на провадження освітньої діяльності (наказ МОН України від 03.08.2016 р. № 933) та згідно вимог МОН переоформлено ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (наказ МОН від 22.06.2021 р № 77-л), відповідно якої Інститут агроекології проводить підготовку докторів філософії за наступними спеціальностями:

 

– 051-Економіка (05 Соціальні та поведінкові науки);

 

– 101-Екологія (10 Природничі науки);

 

 

– 201-Агрономія (20 Аграрні науки та продовольство).

 

У 2021 році Інститут агроекології і природокористування НААН пройшов успішну акредитацію освітньо-наукової програми за спеціальністю 101 – Екологія Національним агентством із забезпечення якості освіти строком на 5 років

https://agroeco.org.ua/informatsiya/osvitno-naukova-programa-101-ekologiya/

 

Цілями освітньо-наукової програми є компетентне забезпечення основ підготовки висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів у сфері екологічних наук за спеціальністю 101 – Екологія шляхом здійснення навчання, фахових досліджень, отримання нових теоретичних даних, практично спрямованих результатів, набуття знань, вмінь, навичок дослідницької роботи, експериментування та творче застосування наукових досягнень у практиці екологічного сектору сільського господарства, самостійного проведення здобувачами науково-дослідницької діяльності, підготовки і захисту дисертацій.

Особливістю ОНП є фокусування її на пріоритетні напрямки досліджень сьогодення, поєднання кращих наукових практик та інноваційних розробок науково-дослідних установ системи НААН України, надання здобувачам можливостей поглиблювати свої теоретичні знання та набувати необхідні практичні навички для наукових досліджень, апробації їх результатів, в тому числі, на міжнародному рівні.

 

Педагогічна практика аспірантів на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України

Опанування ОНП дає можливість підготовки фахівців з новими перспективними засобами мислення, здатних розв’язувати складні комплексні проблеми у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування при здійсненні дослідницько-інноваційної  діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань оволодіння методологією наукової діяльності, проведення самостійного наукового дослідження,  результати якого мають наукову новизну, теоретичне та  практичне значення, формувати нові теоретичні, методологічні, наукові основи, управляти екологічною безпекою на різних рівнях – від підприємства до країни в цілому.

З метою опанування нових знань за спеціальністю 101 – Екологія дадуть можливість використання їх у дослідницькій та викладацькій діяльності у сфері науки, галузі екологічної освіти, агроекологічного виробництва, охорони навколишнього природного середовища, адміністративної та управлінської діяльності у сфері екологічної політики, державної служби, охорони довкілля, екологічної інспекції, природозаповідання, а також водного, рибного, сільського, лісового та садово-паркового господарства. Інтереси роботодавців враховано через визначення основних навиків, якими повинен володіти фахівець у різних природничих галузях на існуючому ринку праці. Інститутом заключено ряд договорів про співпрацю з вищими навчальними закладами як можливими роботодавцями, де аспіранти відповідно ОНП здобувають наукову кваліфікацію. При виконанні наукових досліджень аспірант співпрацює з підприємствами екологічного спрямування, органами місцевого самоврядування як базами для закладання та проведення наукового експерименту.

Активним учасником такої співпраці серед інших є Носівська селекційна дослідна станція Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН за участі заступника директора з наукової роботи, канд. с.-г. наук Олександра Буняка.

Співпраця Інституту агроекології і природокористування НААН та Носівської селекційно дослідної станції в межах творчого договору

Також активним учасником у творчій співпраці є приватне господарство органічного виробництва ФОП Шанайло за участі директора підприємства Тетяни Шанайло.

Співпраця Інституту агроекології і природокористування НААН та приватного господарства органічного виробництва ФОП Шанайло в межах творчого договору

В рамках договорів про творчу співпрацю між Інститутом агроекології і природокористування НААН та науково дослідними господарствами України відбуваються робочі зустрічі з обговорення актуальних проблем сьогодення та включення цих питань до робочих програм та навчальних планів відповідних навчальних дисциплін ОНП «Екології»: моніторинг екологічного стану сільських територій та розроблення рекомендацій їх збалансованого розвитку; радіоекологічний моніторинг та реабілітації радіаційно забруднених територій; оцінка впливу на довкілля; наукове забезпечення створення і функціонування спеціальних сировинних зон для виробництва дитячого харчування; проведення державних випробувань агрохімікатів, нових видів добрив, препаратів та визначення їх біологічної ефективності і екологічної безпечності; розв’язання комплексних проблем у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування; визначення стану забруднення ґрунтів, змінну біорізноманіття агроценозів та занесення адвентивних видів внаслідок російської агресії тощо.

Рівень матеріально-технічного оснащення лабораторій Інституту дозволяє комплексно та якісно виконати поставлені перед здобувачами завдання.

 

Науково дослідна робота аспірантів в лабораторії біоконтролю агроекосистем і органічного виробництва

 

 

Існує можливість проведення польових дослідів на базі дослідних станцій Інституту: Дослідній станції Лікарських рослин ІАП НААН, Сквирській дослідній станції органічного виробництва.

Застосування нових знань аспірантами на дослідних ділянках господарства

В процесі формулювання цілей і програмних результатів навчання ОНП за спеціальністю 101 – Екологія було враховано особливості галузей екології різних областей України, що знайшло відображення у змісті, формах та методах теоретичної та практичної підготовки аспірантів. Галузевий контекст, врахований зокрема при розробці дисципліни «Екологія біосфери», яка проводиться в Інституті агроекології та природокористування із залученням досвідчених і молодих вчених у цій галузі.

Лекційні заняття із дисципліни «Екологія біосфери»

 

Зважаючи на важливість для України викликів, пов’язаних із станом довкілля та необхідністю впровадження належного екологічного врядування в нашій країні, забезпечення екологічних прав громадян, доступу громадськості до правосуддя з питань охорони навколишнього природного середовища та природокористування провідні вчені Інституту агроекології і природокористування у тісній співпраці зі своїми колегами з інших наукових установ приймають участь у засіданнях відповідних державних органів влади України.

Участь у Парламентських слуханнях на тему: “Пріоритети екологічної політики верховної ради України на наступні п’ять років”

Участь у засіданні Громадської ради Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

Інститут агроекології і природокористування щороку приймає участь у міжнародних науково-практичних конференціях, круглих столах, активно виставках сільськогосподарського спрямування, має договори про співпрацю та академічну мобільність із науковими і вищими навчальними закладами в Україні та за її межами. Чинними є договори про співпрацю: з Університетом Кобе Гакуін (Японія), Чжецзянською Технічною Компанією (Китай), Литовським університетом сільського господарства (Республіка Литва), Інститутом ім. Ш. Тешшедика (Угорщина), з Варшавським університетом природничих наук та Жешувським університетом (Польща) та ін.

Наукові дослідження в межах освітньої програми, пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності Інституту агроекології і природокористування НААН, передусім завдяки провідним науковим співробітникам, які відвідують відкриті лекції та семінари, проходять закордонні стажування, курси підвищення кваліфікації, проводять спільні наукові дослідження на базі зарубіжних науково-дослідних інститутів та ВНЗ. Інститут нині веде активну міжнародну діяльність, він є членом 2-х міжнародних організацій: Федерації європейських мікробіологічних товариств (представник – Шерстобоєва О.В.), Всесвітнього фонду природи та Міжнародного союзу охорони природи (представник – Коніщук В.В.)

Інститут брав участь у програмах різного рівня: в рамках проекту технічної допомоги «Розвиток органічного виробництва в Україні» (за підтримки Уряду Швейцарської Конфедерації, Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SЕСО), FIBL;  CWI-UNEP Global Nitrogen Cycle towards INMS (Договір між Інститутом агроекології і природокористування НААН та Орхуським університетом Нордської ригади (Aarhus University of Norde Ringgade); займався активною міжнародною діяльністю у міжнародних організаціях: Cost Action FA 0905, Федерації європейських мікробіологічних товариств, Всесвітнього фонду природи, Міжнародного союзу охорони природи; підтримує тісні зв’язки з науковими установами Литви, Польщі, Угорщини, Німеччини, Китаю, Японії та ін.

Входження Інституту до Європейського дослідницького простору та інтеграції науково-інноваційної системи України є основною стратегічною ціллю Інституту.

Офіційний візит міжнародної делегації до Інституту агроекології і природокористування НААН

 

 

Співпраця Інституту агроекології і природокористування НААН з Університетом Кобе Гакуїн (Японія)

Інститут щорічно проводить міжнародні науково-практичні конференції з напрямків: «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» та «Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації», де здобувачі мають змогу проходити апробацію своїх наукових досліджень.

 

Інститут є видавцем двох фахових періодичних видань «Агроекологічний журнал» (з 2001 р.) і «Збалансоване природокористування» (з 2012 р.) з актуальних питань агроекології, збалансованого розвитку агросфери, економіки природокористування тощо. Ці наукові журнали внесено до міжнародних інформаційних і наукометричних баз РИНЦ (РФ), Index Copernicus (Польща), Research Bible (Японія), Google scholar (США), Ulrich’s Periodical Directory (США), що дає змогу здобувачам публікувати результати наукових досліджень широкому колу наукової спільноти. Два журнали включено до Переліку наукових фахових видань України і присвоєно категорію «Б» (Наказ МОН України №409 від 17.03.2020 р.).

Інститут агроекології і природокористування НААН має досвід успішних захистів дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 101 – Екологія у разових спеціалізованих вчених радах.

 

Здобувачки наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 101 – Екологія

 

Зважаючи на те, що антропогенне і техногенне навантаження на навколишнє природне середовище призводить до підвищення рівня екологічної небезпеки і постійного зростання надзвичайно складної екологічної ситуації, сьогодні зростає потреба висококваліфікованих фахівців з екології, в тому числі наукового спрямування, здатних виконувати свою роботу в умовах надзвичайних ситуацій, застосовувати системний підхід для розв’язування задач синтезу та аналізу елементів, моделювання явищ та процесів в екології. Освітньо-наукова програма «Екологія» спрямована на підготовку сучасного науковця, здатного здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел, застосовувати знання для розв’язування задач синтезу та аналізу елементів, характерних обраній галузі наукових досліджень, моделювати явища та процеси в екології, застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін під час розв’язання теоретичних та прикладних задач, здатного працювати в міжнародному контексті. Дисципліни, передбачені в ОНП, спрямовані на набуття компетентностей, що відображають потреби ринку праці.

Гарант освітно-наукової програми.
Анкетування здобувачів.

Силабуси до ОНП “Екологія” 101

Обов'язкові навчальні дисципліни професійної підготовки.
Каталог вибіркових дисциплін
1. Екологічна токсикологія Анотація Методичні рекомендації “Екологічна токсикологія”
2. Екологічна безпека агроекосистеми Анотація
3. Екологія мікроорганізмів Анотація
4. Екологія вірусів Анотація
5. Екосозологія Анотація
6. Екологічна токсикологія агросфери Анотація Методичні рекомендації “Екологічна токсикологія Агросфери”
7. Інвайронментологія. Екосистемологія Анотація
8. Радіоекологія в біосфері Анотація