Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Перелік друкованих праць співробітників

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Перелік друкованих праць

співробітників Інституту агроекології і природокористування НААН

за 2010-2020 рр.

Монографії

 1. Алимов С.І. Екологічні зміни водних екосистем при антропогенних навантаженнях. – Харків: Оберіг, 2010. – 360 с.
 2. Національна доповідь «Про стан родючості ґрунтів» / М.В. Присяжнюк, В.О. Греков, С.А. Балюк, В.В. Медведєв, О.Г. Тараріко. – К.: Мінагрополітики, 2010. – 109 с.
 3. Никитюк О.А. Комплексна система управління якістю сільськогосподарської продукції: монографія / за ред. О.І. Фурдичка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 320 с.
 4. Фурдичко О.І., Плугатар Ю.В. Екологічні основи збалансованого використання лісів Криму / за ред. О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, 2010. – 348 с.
 5. Наукові та прикладні основи захисту ґрунтів від ерозії в Україні: монографія / за ред. С.А. Балюка та Л.Л. Товажнянського (автори: О.І. Фурдичко, О.Г. Тараріко, А.П. Стадник та ін.). – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – 460 с.
 6. Назаренко Н.М., Стадник А.П. Листяні ліси північно-степового Придніпров’я (екологія, типологія, фіторізноманіття). – Корсунь-Шевченківський: ФОП Майданченко І.С., 2011. – 376 с.
 7. Фурдичко О.І., Солодкий В.Д. Реалізація стратегії Карпатської конвенції в Буковинських Карпатах: науково-методологічні та еколого-біологічні аспекти: монографія / Чернівці: Зелена Буковина, 2011. – 520 с.
 8. Шкуратов О.І., Кюрчева Н.В. Розвиток інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України: монографія. – К.: ТОВ «Кондор», 2011. – 338 с.
 9. Солодкий В.Д. Ліси Буковини: Буковинські Карпати і Передкарпаття: монографія / за ред. О.І. Фурдичка. – Чернівці: Зелена Буковина, 2012. – 386 с.
 10. Моклячук Л.І., Пилипенко Ю.В., Фалей В.Г., Ліщук А.М., Матусевич Г.Д., Слободенюк О.А., Лобанов І.А., Корнієнко В.О. Науково-методичні рекомендації з екологічної оцінки стану та розвитку рибного господарства (на прикладі Херсонської області) / за ред. О.І. Фурдичка. – К., 2012. – 25 с.
 11. Моклячук Л.І., Сень О.В., Капштик М.В., Нагайцева Т.М., Корніцька О.І., Вдовиченко А.В., Куць О.І., Сахарчук Р.П., Дзюба Л.П., Оніщенко А.В. Науково-методичні рекомендації з визначення територій, придатних для створення спеціальних сировинних зон / за ред. О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, 2012. – 44 с.
 12. Фурдичко О.І., Стадник А.П., Кочерга М.М., Возняк Р.Р., Маціборук П.В., Шум І.В., Коноваленко А.В., Марценюк О.П. Методичні рекомендації з інвентаризації поліфункціональних лісомеліоративних систем дослідних господарств НААН / за ред. О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, 2012. – 42 с.
 13. Яцик М.В., Коломієць С.С., Тараріко О.Г., Шевченко І.П., Коломієць Л.П. Методика контролю екологічного стану агроландшафтів за міграцією біогенних елементів. – К., 2012. – 24 с.
 14. Поліщук В.П., Орловська Г.М., Бойко О.А., Руднєва Т.О. Діагностика та профілактика вірусу плямистого зів’янення томату на соняшнику. К.: ДІА, 2012. – 16 с.
 15. Екологічна безпека агропромислового виробництва: монографія / за ред. О.І. Фурдичка, А.Л. Бойка. – К.: ДІА, 2013. – 416 с.
 16. Агроекологія: монографія / О.І. Фурдичко. – К.: Аграр. наука, 2014. – 400 с.
 17. Збалансований розвиток лісового сектору економіки в контексті європейської інтеграції України: Монографія/ О.І Дребот, М.Х. Шершун, О.І. Шкуратов; за наук. ред.. О.І. Фурдичка. – К.: Аграр. наука, 2014. – 348 с.
 18. Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) // Головний редактор В.В. Коніщук. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 300 с.
 19. Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (М.Київ, 1-3 липня 2014 р.). – К.: ДІА, 2014. – 258 с.
 20. Збалансоване природокористування: традиції та інновації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16-17 жовтня 2014 р.). – К.: ДІА, 2014. – 196 с.
 21. Зіновчук Н.В. Екологічний маркетинг [Текст]: навч. посіб. / Н.В. Зіновчук, А.В. Ращенко; Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 188 с.
 22. Чудовська В.А. Концептуальні підходи до удосконалення системи регулювання земельних відносин в аграрному секторі / В.А. Чудовська // екологічні, соціальні й економічні аспекти розвитку АПК на засадах раціонального ресурсовикористання: [колективна монографія]; за ред. П.В. Писаренка, Т.О. Чайки, О.О. Ласло. – П.: Видавництво «Сімон», 2015. – С. 155–169.
 23. Чудовська В.А. Формування та функціонування ефективного механізму розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції / О.І. Гуторов, В.А. Чудовська // Економічні, екологічні та соціальні аспекти використання земельних ресурсів в Україні: [колективна монографія]; за ред. О.В. Ульянченко. – Х.: Смугаста тип., 2015. – С. 216–226.
 24. Шкуратов О.І. Еколого-економічна оцінка земельних ресурсів в процесі організації еколого безпечного аграрного виробництва / О.І. Шкуратов // Економічні, екологічні та соціальні аспекти використання земельних ресурсів в Україні: [колективна монографія у 2 т.]; колективна моногр. / за ред. д-ра екон. наук, професора, чл.-кор. НААН О.В. Ульянченка; Харк. нац. аграр. ун-т. – Х: Смугаста тип., 2015. – С. 226–236.
 25. Шкуратов О.І. Органічне сільське господарство: еколого-економічні імперативи розвитку: [монографія] / О.І. Шкуратов, В.А. Чудовська, А.В. Вдовиченко. – К.: ТОВ «ДІА», 2015. – 248 с.
 26. Фітобіотичне різноманіття природних фітоценозів агроландшафтів України. Монографія./Шерстобоєва О.В., Ткач Є.Д., Стародуб В.І., Довгич К.І., Кічігіна О.О., Шавріна В.І., Крижанівський А.Б., Рябушенко О.О., Торба І.І., Гончаренко Г. Є., Совгіра С.В., Богословська М.Б. – К. 2015. – 210 с.
 27. Торфові болота / монографія / Коніщук В.В., 2015 р.
 28. Наукові засади екологічно збалансованого агровиробництва Київської області: монографія (Коніщук В.В. розділ Природно-заповідний фонд Київської області) / Наук. ред. О.І. Фурдичко. – К.; 2015.
 29. Наукові засади екологічно збалансованого агровиробництва Київської області: монографія (Коніщук В.В. розділ Торфові ресурси Київської області) / Наук. ред. О.І. Фурдичко. – К.; 2015.
 30. Еколого-економічні основи збалансованого розвитку агросфери Київської області / за наук. ред. акад. НААН О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, 2015. – 800 с.
 31. Ковалів О. І. Звершення земельної реформи в Україні: нова парадигма: монографія / Олександер Ковалів. – К.: ДІА, 2016. – 416 с.
 32. Раціональне використання та відновлення водних ресурсів. Монографія / За заг. ред. Фещенка В.П. // Коніщук В.В. Розділ 8. Наукові основи збалансованого розвитку водно-болотних угідь і торфовищ України. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – С. 104–118.
 33. Тараріко О.Г. SWOT-аналіз і аналіз прогалин (GAP-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі сільського господарства та підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень Конвенцій Ріо / О.Г. Тараріко. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2016. – 104 с
 34. Чудовська В.А. Еколого-економічний механізм розвитку органічного сільського господарства: теорія і практика: [монографія] / В.А.Чудовська, О.І. Шкуратов, В.В. Кипоренко. – К.: ТОВ «ДІА», 2016. – 332 с.
 35. ШкуратовО.І. Організаційно-економічні основи екологічної безпеки в аграрному секторі України: теорія, методологія, практика: [монографія] / О.І. Шкуратов. – К.: ДКС-Центр, 2016. – 356 с.
 36. Раціональне використання та відновлення водних ресурсів: монограф.; за ред. В.П. Фещенка. // А.К За польський, І.А. Шумигай. Розділ 12. Використання та якість підземних вод на прикладі Житомирщини. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – С. 183–200.
 37. Drebot O. National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine – Collective monograph. – Vol. 2/ Poland: «Izdevniecida «Baltiya Publishing», 2016. –456 p. – C. 288 – 304.
 38. Vysochanska M. National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine – Collective monograph. – Vol. 1. Poland: “Izdevnieciba “Baltija Pablishing”, 2016 – 157-173 p.
 39. Проектований національний природний парк Приірпіння та Чернечий ліс» (під ред. Є.Прекрасної) / Богомаз М.В., Василюк О.В., Заворотна Г.В., Кучма Т.Л. та ін. – К.: UNCG, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – 2016. – 76 с.
 40. Мельник П.П. Еколого-економічні основи управління природокористуванням в агроекосистемах / П.П. Мельник [монографія] – К.: ДІА, 2016. – 328 с.
 41. Никитюк Ю.А. Механізм збалансованого формування ринку лікарської рослинної сировини в України // За наук.ред.акад. НААН О.І. Фурдичка. – К.:ДКС-Центр, 2017. – 288 с.
 42. Паляничко Н.І. Фінансово-економічне забезпечення збалансованого використання земельних ресурсів України // За наук.ред.акад. НААН О.І. Фурдичка / Н.І. Паляничко. ‑ Київ: ДІА, 2017. 240 с.
 43. Ступень Н.Р. Еколого-економічний механізм відтворення земель сільськогосподарського призначення // Н.Р. Ступень [монографія] – К.: ДКС-Центр, 2017.‑176 c.
 44. Шершун М.Х., Дребот О.І. Економіка природокористування лісових екосистем: навчальний посібник / М.Х. Шершун, О.І. Дребот. ‑ К.: ДІА, 2017. ‑ 264 с.
 45. Бутрим О.В. Теоретико-методологічні основи формування внутрішнього вуглецевого ринку в контексті збалансованого розвитку агросфери: монографія / за наук. ред. О.І. Дребот – К.: ТОВ «ДІА», – 356 с.
 46. Ландін В.П. Еколого-економічні засади реабілітації радіоактивно забруднених земель Полісся: монографія / В.П. Ландін, Г.М. Чоботько, М.Ю. Тараріко, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко. — К.: Аагранна наука, 2018. — 214 с.
 47. Василенко М.Г. Органо-мінеральні добрива і регулятори росту рослин в агроекосистемах: монографія / М. Г. Василенко, А.П. Стадник // за наук. ред. акад. НААН О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, 2018. – 285 с.
 48. Василенко М.Г. Агроекологічне обґрунтування застосування нових вітчизняних добрив і регуляторів росту рослин в агроекосистемах Лісостепу і Полісся Українит: монографія / М.Г. Василенко, А.П. Стадник. – К.: ДІА, 2018. – 320 с.
 49. Яцук І.П. Екологічні індикатори зеленого зростання сільського господарства: монографія / І.П.Яцук, Л. І. Моклячук. – Київ -ДІА, 2018. 384 с.
 50. Ткач Є.Д. Фітобіотичне різноманіття природних фітоценозів агроландшафтів України: монографія / Є.Д. Ткач, О.В.Шерстобоєва, В.І. Шавріна, В.І. Стародуб, К.І. Довгич, Г.Є. Гончаренко, С.В. Совгіра, О.О. Кічігіна, О.М. Рябушенко, А.Б. Крижанівський, М.Б. Богословська. – Київ, 2018. – 232 с.
 51. Єгорова Т.М. Екологічна геохімія агроландшафтів України: монографія / Т.М. Єгорова. За наук. ред. академіка О.І. Фурдичка. – К.: «ДІА», 2015. – 264 с.
 52. Monografia viacerych autorov: Geo-management in organic agriculture. Наукові дослідження висвітлені у розділі 3 «Методологія і синергія органічного виробництва». Автори розділу: Лавров В., Грабовська Т., Терновий Ю. Vydavateľ : Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania, Za Humnami c. 508/28, 941 48 Podhajska, Slovensko. 2019, 283 сторінки.
 53. А.Я. Гадзало. Інституціональне забезпечення транскордонного співробітництва України у сфері природокористування) [монографія] / за наук. ред. д.е.н., проф.,член-кор. НААН О.І. Дребот. – К. : ДІА, 2019. – 336 с
 54. Агроекологічний супутниковий моніторинг: монографія / О.Г. Тараріко, О.В. Сиротенко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма.– К.: Аграрна наука, 2019.– 204 с.
 55. Єгорова Т.М. Екологічна геохімія агроландшафтів України: монографія / [за наук. ред. академіка НААН О.І. Фурдичка]. – К.: ТОВ ДІА, 2018. – 264 с.
 56. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.Н., Багрікова Н.О., Борисова О.В., Борсукевич Л.М., Винокуров Д.С., Гапон С.В., Гапон Ю.В., Давидов Д.А., Дворецький Т.В., Дідух Я.П., Жмуд О.І., Козир М.С., Коніщук В.В., Куземко А.А., Пашкевич Н.А., Рифф Л.Е., Соломаха В.А., Фельбаба-Клушина Л.М., Фіцайло Т.В., Чорна Г.А., Чорней І.І., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Якушенко Д.М. Продромус рослинності України. – К.: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України, 2019, 784 с.
 57. Черемський природний заповідник // Головний редактор Коніщук В.В. // Наукова монографія // Коніщук В.В., Дідух Я.П., Царенко П.М., Вірченко В.М., Зеленко С.Д., Зоря Є.О., Коновальчук В.К., Пащук С.І., Петльований О.А., Пашкевич Н.А., Придюк М.П., Титар В.М., Фіцайло Т.В., Шевчук Л.О. – Київ: Наш формат, 2019, 300 с. (подано до друку)

Навчальні посібники:

 1. Алимов С.І., Кононенко Р.В. Інтенсивні технології в аквакультурі: навчальний посібник. – К.: Фітосоціоцентр, 2011. – 280 с.
 2. Гелологія (болотознавство з основами торфознавства) / Навчальний посібник / Коніщук В.В., 2015 р.
 3. Урушадзе О.Т. Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток [Навчальний посібник] // О.Т. Урушадзе, Т.Ф.Урушадзе, О.М. Нагорняк, О.В. Мудрак, О.І. Дребот. За науковою редакцією академіка НААН О.І. Фурдичка. – Тбілісі–Київ–Херсон: Видавничий дім “Гельветикаˮ, 2018. – 397 с.
 4. Коніщук В.В. Агроландшафти. Біорізноманіття. Екомережа [Науковий довідник. Навчальний посібник] // В.В.Коніщук, Т.М. Єгорова, І.В. Шумигай, Д.М. Постоєнко– К.: ДІА, 2018. ‑ 300 с.
 5. Основи дистанційного зондування Землі : історія та практичне застосування : метод. посіб. / С. О. Довгий, В. І. Лялько, С. М. Бабійчук, Т. Л. Кучма, О. В. Томченко, Л. Я. Юрків. — К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. — 316 с., ISBN: 978-617-7734-01-6
 6. Fundamentals of Remote  Sensing:  History  and  Practice:  Guidance Manual /  O. Dovgyi,  V. I. Lialko,  S. M. Babiichuk,  T. L. Kuchma, О. V. Tomchenko,   L.Ya.   Iurkiv;   translation   from   Ukrainian   O.   Savychenko,   O.Oleshko — K.: Institute of Gifted Child of the NAPS of Ukraine, 2019. — 316 pages. ISBN  978 617 7734 05 4
 7. Агроландшафти. Біорізноманіття. Екомережа (Науковий довідник. Навчальний посібник) // Коніщук В.В., Єгорова Т.М., Шумигай І.В., Постоєнко Д.М. – К.: PDF ІАП НААН, 2019, 300 с.

За участі співробітників ІАП:

 1. Атаманюк О.П. Сучасні проблеми сільських територій України та їх геоінформаційно–картографічне моделювання: монографія / І.П. Ковальчук, А.Г. Мартин, Р.В. Тихенко, І.А. Опенько, О.В. Шевченко, Т.І. Ковальчук, І.П. Дем’янчук, О.П. Атаманюк / За наук. ред. професора І.П. Ковальчука. – К.: Медінформ, 2017. – 400 с.: Бібліогр.: С. 321–362.
 2. Зіновчук Н.В. Методологія дослідження екологічної політики: точки гармонійного дотику теоретичних знань та практичних потреб / Є.В. Хлобистов, Н.В. Зіновчук // Розділ колективної монографії «Сталий розвиток –ХХІ століття: управління, технології, моделі. –2017. – С. 23-32.
 3. Лицур І.М. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: вектори реального поступу: національна доповідь / за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НААН України М.А. Хвесика. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2017. – 864 с.
 4. Лицур І.М. Формування системи механізмів управління природними ресурсами в умовах євроінтеграційних процесів /за заг. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А. Хвесика. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2017. – 596 с.
 5. Тараріко О.Г. Охорона ґрунтів і відтворення їх родючості. Навчальний посібник / В.О. Забалуєв, А.Д. Балаєв, О.Г Тараріко. – Харків: Вид. ФОП Брові, 2017. – 348 с.
 6. Ridey N. M., Bordіug N. V. Modern state and perspectives in development of post-graduate education system for specialists in ecology direction / Collective monograph: Development and modernization of pedagogical and psychological sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine, Vol. 1. – 2017. – С. 70-85.
 7. Ridey N.M., Tolochko S. V. Methodology of expert assessment of the results of cognition, programs and development plans / Collective monograph: Development and modernization of pedagogical and psychological sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine, Vol. 3. – 2017. – С. 170-189.
 8. Никифорук О.В. Методологія та організація наукових досліджень у тваринництві: посібник / за ред. І.І. Ібатулліна, О.М. Жукорського. – К.: Аграр. наука, 2017. – 328 с. (Підрозділ 6.4, С. 264–271.)
 9. Терновий Ю.В. Інформаційне забезпечення розвитку органічного сільського господарства: монографія / П.М. Скрипчук, В.І. Пічура, Ю.В. Терновий та ін. – Рівне: НУВГП, 2018. – 180 с.
 10. Коніщук В.В. Продромус рослинності України. Д.В. Дубина, С.М. Дзюба, Н.О. Ємельянова, О.В. Багрікова, О.В. Борисова, Л.М. Борсукевич, Д.С. Винокуров, Ю.В. Гапон, Д.А. Давидов, Т.В. Дворецький, Я.П. Дідух, О.І. Жмуд, М.С. Козир, В.В. Коніщук, А.А. Куземко, Н.А. Пашкевич, Л.Е. Рифф, В.А. Соломаха, Л.М. Фельбаба-Клушина, Т. В. Фіцайло, Г.А. Чорна, І.І. Чорней, Ю.Р. Шеляг-Сосонко, Д.М. Якушенко. – К.: Наукова Думка, 2018. ‑ 400 с.
 11. Соломаха І.В. Огляд вищих одиниць рослинності України за методом Браун-Бланке та їх діагностичні види / І.В.Соломаха, В.Л. Шевчик, В.А. Соломаха. – Київ: Фітосоціоцентр, 2017. – 116 с.
 12. Стадник А.П. Урбоекологія та фітомеліорація: навчальний посібник / А.П.Стадник, Л.М. Філіпова, В.В. Мацкевич. та ін. – Біла Церква, 2018. – 214 с.

 Методичні рекомендації, вказівки:

 1. Гудзь О.Є., Коломієць Г.В., Гулінчук Р.М., Душко П.М., Панков О.І., Паляничко Н.І., Проценко М.О., Ярмоленко Г.Б. Методика еколого-економічного оцінювання впливу сільськогосподарської діяльності на стан земельних ресурсів агросфери України. – К.: ДІА, 2010. – 27 с.
 2. Лавров В.В., Мірошник Н.В., Гончар О.Ф. Методичні рекомендації щодо підвищення стійкості до аеротехногенного забруднення лісових насаджень Правобережжя середнього Придніпров’я. – К.: ДІА, 2010. – 22с.
 3. Макаренко Н.А., Ракоїд О.О., Сахарчук Р.П., Дзюба Л.П. Шляхи зменшення негативного впливу опустелювання на землі сільськогосподарського призначення України в контексті зміни клімату. – К., 2010. – 38с.
 4. Макаренко Н.А., Ракоїд О.О., Сахарчук Р.П., ДзюбаЛ.П., Капштик М.В., Коломієць Р.А., Оніщенко А.В., Теренюк Т.А., Бойко Л.В., Шило Л.Г., Зосімов В.Д., Мовчан М.М., Колмаз Ю.Т., Легка О.В. Екологобезпечне використання земель сільськогосподарського призначення Київської області (методичні рекомендації) / за ред. О.І. Фурдичка. – К., 2010. – 60 с.
 5. Методичні рекомендації з наземних обстежень в системі моніторингу стану посівів за даними космічного знімання / О.Г. Тараріко, О.В. Сиротенко, В.О. Греков, О.А. Войнов. – К., 2010. – 23 с.
 6. Методичні рекомендації зі створення мережі тестових аграрних полігонів в системі спостережень за посівами за матеріалами космічної інформації / О.Г. Тараріко, О.В. Сиротенко, О.А. Демідов, В.О. Греков. – К., 2010. – 30 с.
 7. Методичні рекомендації з агроекологічної оцінки агроландшафтів і систем землекористування з використанням традиційних і дистанційних методів спостережень / О.Г. Тараріко, О.В. Сиротенко, О.А. Демідов, А.М. Рудюк та ін. – К., 2010. – 48 с.
 8. Моклячук Л.І., Никитюк О.А., Ліщук А.М., Городиська І.М., Петришина В.А., Грибіниченко В.М., Слободенюк О.А., Матусевич Г.Д., Драга М.В., Зацарінна Ю.О., Глєбова В.М., Монарх В.В. Методичні рекомендації з агроекологічного моніторингу територій, забруднених стійкими органічними забруднювачами. – К.: ДІА, 2010. – 32 с.
 9. Моклячук Л.І., Никитюк О.А., Ліщук А.М., Городиська І.М., Петришина В.А., Грибіниченко В.М., Слободенюк О.А., Матусевич Г.Д., Драга М.В., Зацарінна Ю.О., Глєбова В.М., Монарх В.В. Методичні рекомендації з комплексної оцінки ступеня хімічної деградації ґрунтів. – К.: ДІА, 2010. – 35 с.
 10. Моклячук Л.І., Никитюк О.А., Ліщук А.М., Городиська І.М., Тохтарь К.І., Петришина В.А., Грибіниченко В.М., Слободенюк О.А., Матусевич Г.Д., Драга М.В., Зацарінна Ю.О., Глєбова В.М., Монарх В.В. Методичні рекомендації з біотестування забруднених стійкими органічними забруднювачами ґрунтів. – К.: ДІА, 2010. – 21 с.
 11. Моклячук Л.І., Никитюк О.А., Ліщук А.М., Городиська І.М., Петришина В.А., Грибіниченко В.М., Слободенюк О.А., Матусевич Г.Д., Драга М.В., Зацарінна Ю.О., Глєбова В.М., Монарх В.В. Системний аналіз полікомпонентного пестицидного забруднення основних типів ґрунтів України (Методичні рекомендації). – К.: ДІА, 2010. – 30 с.
 12. Палапа Н.В., Макаренко Н.А., Колесник Ю.П., Скрипник Г.Л. та ін. Методика оцінки агроекологічного стану селітебних територій з метою попередження негативних впливів антропогенних чинників на умови проживання сільського населення / за ред. Н.А. Макаренко, Н.В. Палапи. – К.: ДІА, 2010. – 44 с.
 13. Руднєва Т.О., Шевченко Т.П., Поліщук В.П., Бойко А.Л. Методичні рекомендації. Вірус зеленої крапчастої мозаїки огірка в тепличних господарствах України: шляхи передачі, діагностика та профілактика. – К.: ДІА, 2010. – 17 с.
 14. Руднєва Т.О., Бойко А.Л. Вірус зеленої крапчастої мозаїки огірка: екологія та властивості. Методичні рекомендації. – К.: ДІА, 2010. – 13 с.
 15. Руднєва Т.О., Шевченко Т.П., Бисов А.С., Бойко А.Л., Поліщук В.П. Віруси рослин родини Cucurbitaceae, що циркулюють в агроценозах України: розробка діагностикумів на основі імуноферментного аналізу та їх застосування. Методичні рекомендації. – К.: ДІА, 2010. – 20 с.
 16. Тараріко О.Г., Сиротенко О.В., Мінкевич Н.А., Мудрик С.Г., Фролова О.М., Шевченко О.П., Греков В.О., Войнов О.А. Методичні рекомендації з наземних обстежень в системі моніторингу стану посівів за даними космічного знімання. – К.: ДІА, 2010. – 23 с.
 17. Терновий Ю.В. Методика добору вихідних форм моркви за основними показниками якості та безпечності (на прикладі вмісту каротину та нітратів). – К.: ДІА, 2010. – 16 с.
 18. ФурдичкоО.І., Плугатар Ю.В., Поляков О.Ф., Папельбу В.В., Рудь А.Г., Лавров В.В., Блінкова О.І. Екологічна оптимізація рекреаційного використання гірських лісів Криму. Методичні рекомендації. / за ред. О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, 2010. – 22 с.
 19. Фурдичко О.І., Стадник А.П. Методологія управління агроландшафтами лісомеліоративними методами (науково-методичне забезпечення). – К.: Аграрна наука, 2010. – 60 с.
 20. Фурдичко О.І., Никитюк О.А., Моклячук Л.І., Городиська І.М., Ліщук А.М. та ін. Науково-методичні рекомендації з відновлення забруднених хлорорганічними пестицидами ґрунтів залежно від їх токсичності (відповідно до міжнародних стандартів). – К., 2010. – 20 с.
 21. Фурдичко О.І., Моклячук Л.І., Никитюк О.А., Новиков В.М., Городиська І.М., Ліщук А.М. Розробка та впровадження системи якості в лабораторіях з контролю сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки. Науково-методичні рекомендації. – К., 2010. – 26 с.
 22. Шерстобоєва О.В., Чабанюк Я.В., Чайковська В.В., Русанов В.І., Яблунівська М.П., Твердохліб А.М., Глобенко А.В. Вирощування злакових культур із застосуванням комплексу біопрепаратів. – К., 2010. – 25 с.
 23. Ященко С.В., Мінералов О.І., Марченко О.А. Екологічні вимоги до птахогосподарств. Методичні рекомендації / за ред. В.В. Германа. – К.: ДІА, 2010. – 22 с.
 24. Вагалюк Л.В., Пахольчук В.Д. Методичні рекомендації з визначення стану та заходів збереження ентомологічного агробіорізноманітття дендробіонтів в умовах Північного Лісостепу України. – К.: ДІА, 2011. – 28с.
 25. Дубовий В.І., Макаренко Н.А., Шерстобоєва О.В., Палапа Н.В., БондарьВ.І., Шевченко А.І., Борсук Г.Ю. та ін. Концепція біотичної та абіотичної компонент ґрунту в регульованих агроекосистемах: методичні рекомендації / за ред. В.І. Дубового. – К.: Аграрна наука, 2011. – 24 с.
 26. Ільчук В.П., Кочерга М.М. Науково-методичні рекомендації з удосконалення системи трансферу технологій в агропромисловому виробництві. – К., 2011. – 33 с.
 27. Ільчук В.П., Кочерга М.М. Науково-методичні рекомендації з проведення наукового маркетингу НДДКР у галузі агроекології. – К., 2011. – 35 с.
 28. Ліщук А.М., Городиська І.М., Матусевич Г.Д., Красильнікова Т.М. та ін. Науково-методичні рекомендації з екотоксикологічної оцінки синергізму та антагонізму пестицидних сполук, рекомендованих для застосування в агротехнологіях для захисту овочевих культур / за ред. Л.І. Моклячук. – К.: Карат Лтд, 2011. – 35 с.
 29. Луканін О.С., Зражва С.Г., Агафонов М.Ф., Байлук С.І., Панахав Т.М. Рекомендації щодо розміщення вітчизняних бондарних підприємств з виробництва винних і коньячних бочок та інших продуктів переробки деревини дубу для виноробства в Західному Поліссі та Західному Лісостепу України. – К.: ДІА, 2011. – 23 с.
 30. Мельник П.П., Дребот О.І., Кочерга М.М., Думич І.І., Терещенко В.Ф., Головіна О.Л. Методичні рекомендації з проведення екологічного аудиту в аграрному виробництві / за ред. О.І. Фурдичка. – К., 2011. – 36 с.
 31. Парфенюк А.І., Шерстобоєва О.В., Стерлікова О.М., Терновий Ю.В., Ковтун В.В., Безноско І.В. Оцінка сортів та гібридів огірка за впливом на чисельність інфекційних структур фітопатогенних грибів. Методичні рекомендації. – К.: ДІА, 2011. – 16 с.
 32. Рекомендації з адаптації існуючої системи моніторингу забруднення ґрунтів відповідно до проекту рамкової Ґрунтової Директиви ЄС та Ради Європи / О.Г. Тараріко, В.О. Греков, В.М. Панасенко. – К., 2011. – 28 с.
 33. Стадник А.П., Кочерга М.М., Волошин М.І., Возняк Р.Р., Шум І.В. та ін. Методичні рекомендації з класифікації захисних лісових насаджень в агроландшафтах України / за ред. О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, 2011. – 36 с.
 34. Фурдичко О.І., Плугатар Ю.В., Паштецький В.С., Стадник А.П., Лавров В.В., Блінкова О.І. Оптимізація систем захисних лісових насаджень степового Криму (методичні рекомендації). – К.: ДІА, 2011. – 40 с.
 35. Фурдичко О.І., Шкуратов О.І., Дребот О.І., Бардюжа А.С., Душко П.М., Атаманюк О.П., Гулінчук Р.М., Чудовська В.А., Проценко М.А. Концепція збалансованого землекористування в сільськогосподарському виробництві. – К.: ДІА, 2011. – 16 с.
 36. Чабанюк Я.В., Чайковська В.В., Василенко М.Г., Паращенко І.В., Тогачинська О.В., Кулинич В.М., Кучерук М.О. Методи отримання безпечної і якісної сільськогосподарської продукції (практичні рекомендації). – К.: ДІА, 2011. – 20 с.
 37. Алгоритм оцінки ризику гербіцидного навантаження на компоненти агроекосистеми в умовах сучасного ведення сільськогосподарської практики (Методичні рекомендації) / за ред. О.І. Фурдичка. – К., 2013. – 14 с.
 38. Асортимент деревних та кущових порід для створення оптимізованих систем полезахисних лісових насаджень на ландшафтно-типологічній основі (методичні рекомендації) / О.І. Фурдичко, А.П. Стадник, П.В. Маціборук, І.В. Шум, А.В. Коноваленко, Н.В. Сатій, В.В. Леснік, К.М. Погоріла. – К.: ДІА, 2013. – 45 с.
 39. Визначення біологічної ефективності пестицидів і агрохімікатів: методичні рекомендації / Я.В. Чабанюк , О.В. Шерстобоєва, Є.Д. Ткач та ін. – К., 2013. – 36 с.
 40. Вплив техногенного навантаження на екологічний стан селітебних територій (методичні рекомендації) / Н.В. Палапа, І.О. Сігалова, О.В. Крикунова, Т.В. Гапонова; за ред. О.І. Фурдичка. – К., 2013. – 40 с.
 41. Екологічна оцінка технологій вирощування овочевих культур (Методичні рекомендації) / за ред. Л.І. Моклячук. – К., 2013. – 27 с.
 42. Екологічна оцінка впливу пестицидів і агрохімікатів на цільові об’єкти навколишнього природного середовища: методичні рекомендації / Я.В. Чабанюк, О.В.Шерстобоєва, Є.Д. Ткач та ін. – К., 2013. – 62 с.
 43. Методика та інструментарій щодо створення і трансферу інновацій у сфері агроекології. Науково-методичні рекомендації / В.П. Ільчук, О.І. Ковалів. – К., 2013. – 59 с.
 44. Методичні засади, нормативна база та сучасні методи радіоекологічного моніторингу забруднених радіоактивними речовинами територій / І.М. Гудков, О.І. Дутов, Г.О. Хаурдінова, Б.С. Прістер та ін. – К., 2013. – 37 с.
 45. Методичні рекомендації щодо організації екобезпечного сільськогосподарського землекористування: (наукове видання) / О.І. Шкуратов, О.І. Дребот, О.І. Гриник, О.П. Атаманюк. – К.: ТОВ «Екоінвестком», 2013. – 20 с.
 46. Методичні рекомендації з визначення та ідентифікації водної ерозії ґрунтів в агроландшафтах за даними космічного знімання високого просторового розрізнення / О.Г. Тараріко, О.В. Сиротенко, Т.В. Ільєнко та ін. – К., 2013. – 31с.
 47. Методичні рекомендації щодо створення та експлуатації колекційних стад рідкісних та зникаючих аборигенних видів риб / С.І. Алимов, В.К. Бігун, В.В. Коніщук, А.С. Панасюк, Д.М. Постоєнко. – К.: Глобус, 2013. – 24 с.
 48. Методичні рекомендації з реабілітації територій, що зазнали радіоактивного забруднення, та оптимізації структури землекористування на основі ландшафтних підходів / О.І. Фурдичко, О.Г. Тараріко, Г.М. Чоботько, М.Д.Кучма, В.В. Мороз та ін. – К., 2013. – 37 с.
 49. Науково-методичні рекомендації з використання відновлених територій у процесі сільськогосподарської діяльності / за ред. О.І. Фурдичка. – К., 2013. – 30с.
 50. Науково-методичні рекомендації з екологічної оцінки впливу тваринницьких комплексів на екосистеми природних озер (на прикладі Західного Криму) / О.П. Кейван, І.В. Масберг, М.П. Кейван, О.В. Тертична, В.О. Пінчук, О.І. Мінералов; за ред. О.І. Фурдичка – К., 2013. – 24 с.
 51. Науково-методичні рекомендації з економічної оцінки екологічних функцій полезахисних насаджень / О.П. Марценюк, Т.М. Єгорова, В.В. Мороз та ін.; за ред. О.І. Фурдичка. – К., 2013. – 18 с.
 52. Рекомендації щодо забезпечення збалансованого використання земельних ресурсів в аграрному секторі (місцевий та регіональний рівні) / Я.В. Чабанюк, М.І. Майстренко, І.В. Шумигай, Я.П. Дігтяр, О.О. Ракоїд, І.П. Яцук, Л.В. Бойко, Л.Г. Шило, В.Д. Зосімов; за ред. О.І. Фурдичка. – К., 2013. – 50 с.
 53. Науково-методичні рекомендації з оцінки екологічних ризиків застосування комплексів пестицидів в агротехнологіях вирощування зернових сільськогосподарських культур / Моклячук Л.І., Ліщук А.М., Яцук І. П., Матусевич Г.Д., Нікітіна Б.В., Плаксюк Л.Б., Драга М.В., Зацарінна Ю.О., Мельничук О.П., Караульна В.М. – К.: ДІА, 2014. – 26 с.
 54. Науково-методичні рекомендації з утилізації забрудненої пестицидами фітомаси / Матусевич Г.Д., Яцук І. П., Ліщук А.М., Слободенюк О.А., Петришина В.П., Зацарінна Ю.О., Драга М.В., Нікітіна Б.В., Плаксюк Л.Б., Караульна В.М., Мельничук О.П. – К.: ДІА, 2014. – 26 с.
 55. Методичні рекомендації «Екологічне оцінювання сортів пшениці за впливом на формування популяції фітопатогенних грибів» / Благініна А.А., Парфенюк А.І., Горган Т.М., І.В. Безноско, О.М. Стерлікова; В.В. Ковтун, Г.Ф. Тищенко, Журбін В. Д., Москалець В.І., Горган Н. О. – К.: ДІА, 2014.
 56. Екологічне оцінювання стану об’єктів навколишнього середовища в зоні діяльності підприємств з виробництва свинини (науково-методичні рекомендації) / Жукорський О.М., Гетя А.А., Волощук В.М., Моклячук Л.І., Никифорук О.В. – К., 2014. – 26 с.
 57. Паспортизація екологічного стану гідро екосистем і торфовищ (науково-практичні вказівки) / Коні щук В.В., Бобрик І.В., Булгаков В.П., Дементьєва о.І., Постоєнко д.М., Проневич В.А., Руденко О.М., Скакальська О.І., Шумигай І.В.; наук.ред. В.В.Коніщук. – К.: ДІА, 2014. – 16 с.
 58. Охорона і заповідання водно-болотних угідь (методичні рекомендації) / Коніщук В.В., Бобрик І.В., Булгаков В.П., Дементьєва О.І., Постоєнко д.М., Проневич В.А., Руденко О.М., Скакальська О.І., Шумигай І.В.; наук.ред. В.В.Коніщук. – К.: ДІА, 2014. – 40 с.
 59. Агроекологічне районування (методичні рекомендації) / В.В. Коніщук, Т.М. Єгорова, Н.Б. Мельник; наук. ред.. О.І. Фурдичко. – К.: ДІА, 2014. – 44 с.
 60. Молекулярно-генетичні методи для визначення різноманіття ґрунтових мікроорганізмів: методичні рекомендації // [О.В. Шерстобоєва, Я.В. Чабанюк, А.А. Бунас та ін.]. – К., 2014. – 40 с.
 61. Методичні рекомендації щодо збалансованого використання та відтворення природних ресурсів в агроекосистемах / П.П. Мельник, О.І. Дребот, О.І. Ковалів, О.І. Гриник, О.Л. Головіна, В.Ф. Терещенко; наук. ред. О.І. Фурдичко. – К., 2014.
 62. Методики з проведення моніторингу сільських територій за основними екологічними, соціальними та економічними показниками / Н.В. Палапа, О.І. Шкуратов, І.О. Сігалова, Б.А. Тамір, Н.Б. Гнатів, Ю.А. Цибро, Г.Л. Скрипник, О.П. Дзюбенко, О.А. Мартинюк, О.В. Устименко, О.В. Крикунова. – К., 2014.
 63. Методичні рекомендації з визначення кризових посушливих явищ в агроекосистемах та водних стресів в посівах за даними ДЗЗ / Тараріко О.Г., Сиротенко О.В., Ільєнко Т.В., Кучма Т.Л., Мудрик С.Г. – К., 2014.
 64. Алгоритм обґрунтування теми дисертації / Волошина М.І. – Київ, 2015.
 65. Відновлення агроекологічних функцій радіоактивно забруднених земель, виведених з господарського використання / Ландін В.П. – Київ, 2015.
 66. Оцінка агротехнологій за біодіагностичними показниками / Бровко І.С. – Київ, 2015.
 67. Рекомендації щодо отримання безпечної і якісної сільськогосподарської продукції рослинництва з урахування грунтово-кліматичних умов України / Кучерук М.О. – Київ, 2015.
 68. Методичні рекомендації з екологічного оцінювання сортів цибулі ріпчастої / Парфенюк А.І., Горган Т.М., Безноско І.В., Стерлікова О.М., Благініна А.А., Сагановська В.І., Ковтун В.В., Тищенко Г.Ф., Горган Н.О. – Київ, 2015.
 69. Методичні рекомендації з екологічного оцінювання сортів культурних рослин за впливом на фітопатогенну мікрофлору / Парфенюк А.І., Стерлікова О.М., Безноско І.В., Благініна А.А., Горган Т.М., Сагановська В.І., Ковтун В.В., Тищенко Г.Ф., Терновий Ю.В., Горган Н.О., Журбін В.Д., Москалець В.І. – Київ, 2015.
 70. Методичні рекомендації з ефективного застосування препаратів на основі нових ентомопатогенних штамів Bacillus thuringiensis проти шкідливих комах плодових культур / Шерстобоєва О.В., Чабанюк Я.В., Ткач Є.Д., Заіменко Н.В., Клименко С.В., Гриник І.В., Корнута Ю.П., Шевчук І.В., Крижанівський А.Б. – Київ, 2015.
 71. Рекомендації щодо екобезпечного та ефективного ведення сільського господарства на основі збалансованого використання ресурсів агросфери / Проневич В.А., Тараріко О. Г., Демянюк О.С. , Чабанюк Я.В., Іллєнко Т. В, Шумигай І.В., Безноско І.В., Ландін В.П., Гундерчук О.В., Білокінь О.А. – Київ, 2015.
 72. Методичні рекомендації щодо агроекологічного оцінювання територій та придатності земель для ведення органічного виробництва на загальнодержавному та регіональному рівнях / Чабанюк Я.В., Майстренко М.І., Гундерчук О.В. – Київ, 2015.
 73. Процедура контролю якості овочевої продукції в органічному виробництві (на прикладі моркви та буряка столового) / Вдовиченко А.В., Мельник Г.Г., Теличко Л.П. – Київ, 2015.
 74. Науково-методичні рекомендації щодо вирощування посівного матеріалу сої за екологічними принципами / Вдовиченко А.В., Терновий Ю.В., Мельник Г.Г., Панчук О.С., Ліщук А.М., Плаксюк Л.Б., Мельничук О.П. – Київ, 2015.
 75. Розробка та вдосконалення методів гетерозисної селекції коренеплідних овочевих культур / Терновий Ю.В., Тернова Є.В., Кундиревич К.Б., Савчук Г.В. – Київ, 2015.
 76. Нові методи створення та оцінки ліній капусти білоголової ранньостиглої для гетерозисної селекції / Терновий Ю.В., Тернова Є.В., Кравчук Ю.А., Калиш Л.М., Запорожець О.М., Київ – 2015.
 77. Діагностика вірусних хвороб рослин родини пальових. Методичні рекомендації / Бойко Л.А., Поліщук В.В., Мороз В.В., Опришко Н.О., Руднєва Т.О., Цвігну В.О. – Київ, 2015.
 78. Методичні рекомендації з формування організаційно-економічного механізму впровадження органічного землеробства в сільськогосподарських підприємствах / Шкуратов О.І., Никитюк Ю.А., Бордюжа А.С., Бутрим О.В., Чудовська В.А., Гулінчук Р.М., Кипоренко В.В., Погоріла К.М. – Київ, 2015.
 79. Діагностика вірусу тютюнової мозаїки перцю солодкого. Методичні рекомендації / Автори: Бойко Л.А., Поліщук В.В., Мороз В.В., Опришко Н.О., Руднєва Т.О., Цвігну В.О. – Київ, 2015.
 80. Еколого-економічний механізми управління в агроекосистемі (Методичні рекомендації) / Мельник П.П., Дребот О.І., Ковалів О.І., Гриник О.І., Головіна О.Л., Ольхович С.Я., Стадник В.П., Моклячук Т.А., Кипоренко В.В., Височанська М.Я., Терещенко В.Ф. – Київ, 2015.
 81. Каталог дерев і кущів з лікарськими властивостями паркових насаджень Лівобережного Придніпров’я / Федько Р.М. – Київ, 2015.
 82. Розсадний спосіб вирощування валеріани лікарської, ехінацеї пурпурової, шоломниці байкальської у відповідності до вітчизняних та європейських норм» (науково-практичні рекомендації) / Приведенюк Н.В, Губаньов О.Г., Устименко О.В. – Київ, 2015.
 83. Методичні вказівки еколого-безпечноговирощування лікарських культур в умовах селянських та фермерських господарств / Глущенко Л.А., Сивоглаз Л.М., Шевченко Т.Л.,Калініна М.А., Гнатьєва Н.Б. – Київ, 2015.
 84. Науково-методичні рекомендації з удосконалення та гармонізації національного нормативно-методичного забезпечення у сфері органічного виробництва / Моклячук Л.І.; Ліщук А.М., Матусевич Г.Д.; Городиська І.М.; Яцук І.П.; Зацарінна Ю.О., Драга М.В.; Нікітіна Б.В.; Плаксюк Л.Б.; Мельничук О.П.; Караульна В.М., Чабанюк Я.В.; Парфенюк А.І; Безноско І.В., Терновий Ю.В., Чайковська В.В., Ящук В.Ю. // За ред. академіка НААН О.І. Фурдичка – Київ, 2015.
 85. Методичні рекомендації щодо агроекологічної оцінки агроресурсів за даними ДЗЗ. Методики та режими дистанційного моніторингу / Тараріко О.Г., Ільєнко Т.В., Сиротинко О.В., Кучма Т.Л., Мудрик С.Г. – Київ, 2015.
 86. Методичні рекомендації з визначення ландшафтного різноманіття за даними дистанційного зондування Землі / Тараріко О.Г., Ільєнко Т.В., Кучма Т.Л., Мудрик С.Г. – Київ, 2015.
 87. Концепція розвитку інноваційного забезпечення екосистемних послуг / Ільчук В.П., Ковалів О.І., Козинятко Т.А., Марценюк О.П., Буца О.В. – Київ, 2015.
 88. Концепція і стратегія збалансованого розвитку ландшафтів водно-болотних угідь і торфових екосистем України / Коніщук В.В. – Київ, 2015.
 89. Методичні рекомендації щодо збереження біотичного різноманіття іхтіофауни та гідрогелофітів гирл річок Прип’ять, Уж, Тетерів (Київська область) / Коніщук В.В., Шумигай І.В., Постоєнко Д.М., Мельник Н.Б., Руденко О.М. – Київ, 2015.
 90. Методичні рекомендації з визначення екологічної ентропії, гемеробії, енергетики боліт і торфовищ / Коніщук В.В., Київ, 2015.
 91. Інформаційно-аналітична система застосування в Україні еколого-економічних механізмів інтегрованого управління лісовими ресурсами агросфери» (методичні рекомендації) / Фурдичко О.І.; Лавров В.В.; Маціборук П.В.; Ю.В. Славгородська, Н.В. Мірошник, Мартинюк О.А., Житовоз А.В., Сагдєєва Т.Ю., Ваколюк В.Д., Безділь Р.В., Поліщук З.В. – Київ, 2015.
 92. Методичні рекомендації щодо наукових основ управління агроландшафтами України лісомеліоративними методами на засадах збалансованого розвитку / Фурдичко О.І.,. Стадник А.П, Маціборук П.В., Коноваленко А.В., Сатій Н.В. – Київ, 2015.
 93. Методичні рекомендації оцінки фіто-, зооінвазійності / В.В. Коніщук, І.В.Шумигай, С.І. Коваль, Т.П. Сапсай, Д.М. Постоєнко, Н.М. Мельник. ‑ Київ: ДІА, 2017.‑36 с.
 94. Методичні рекомендації з маркетингового інструментарію еколого-економічного управління природокористуванням в агрекосистемах / П.П.Мельник, О.І. Дребот, М.Х.Шершун, А.Я. Гадзало, О.І. Гриник та ін. – К.: ДІА, 2017. – 17 с.
 95. Методичні рекомндації екологічні функції лісових насаджень Поділля / В.В.Мороз, Н.І. Шевчук. – К., 2017. – 43 с.
 96. Методичні рекомендації з веденя овочівництва на радіоактивно забруднених територіях Українського Полісся у віддалений період після Чорнобильської аварії / В.П.Ландін, І.К. Швиденко, Л.А. Райчук, Г.П. Паньковська, В.Д. Виноградська, Г.М. Якименко – К.: ДІА, 2017. – 34 с.
 97. Нормативно-правове забезпечення розвитку сільських територій в контексті євроінтеграційних процесів / Н.В.Палапа, О.І Шкуратов, С.Г. Корсун, О.В. Устименко, Н.Б. Гнатів, О.В. Дмитренко ‑ К.: ДІА, 2017. – 36 с.
 98. Науково-методичні основи оцінки агрофітоценозів в умовах змін клімату / Є.Д.Ткач, О.В. Шерстобоєва, А.Б. Крижанівський, В.І. Стародуб, В.І. Шавріна, О.В. Лобова ‑ К.: ДІА, 2017. – 36 с.
 99. Методичні рекомендації щодо застосування еколого-економічних інструментів з адаптації сільського та лісового господарства Українського Полісся до змін клімату / М.Х. Шершун, С.І. Коваль, О.І. Шкуратов, О.І. Дребот, Р.М. Гулінчук. – К.: ТОВ «Екоінвестком», 2017. – 20 с.
 100. Наукові основи управління агроландшафтами України лісомеліоративнпими методами на засадах збалансованого розвитку / О.І.Фурдичко, А.П. Стадник, В.П. Ландін, О.І. Дребот, П.В. Маціборук, І.В. Шум ‑ К., 2017. – 80 с.
 101. Бутрим О.В. Проект концепції низьковуглецевого сільськогосподарського землекористування: [наукове видання] / О.В. Бутрим, О.І. Дребот, М.Х. Шершун, П.П. Мельник, М. В. Березницька, С. І. Коваль, Ю. Є. Терещенко. К.: ТОВ “ДІА”, 2018. 27 с.
 102. Шкуратов О.І. Проект Стратегії розвитку еколого-збалансованого аграрного виробництва: [наукове видання] / О.І.Шкуратов,В.А. Чудовська, Л.В. Касперевич, Р.М. Гулінчук. К.:ТОВ «Екоінвестком», 2016. 20 с.
 103. Ковалів О.І. Науково-методичні основи інтегральної оцінки інноваційного забезпечення екосистемних послуг в аграрному секторі / О.І. Ковалів, О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма, В.П. Ільчук , О.А. Білокінь. 25 с.
 104. Терновий Ю.В. «Особливості виробництва органічного насіння зернобобових культур» / Ю.В. Терновий, Л.П.Теличко, Є.В. Тернова, А. О. Чуб. Сквира 2018. – 31 с.
 105. Терновий Ю.В. «Комплекс заходів боротьби з твердою сажкою в органічному агрофітоценозі пшениці» / Ю.В. Терновий, Л.П. Теличко, Є.В. Тернова. Сквира 2018. – 32 с.
 106. Глущенко Л.А. Анотований каталог лікарських рослин родини Asteraceae колекції Дослідної станції лікарських рослин ІАП НААН / Л.А. Глущенко, М.П. Колосович, Н.І. Куценко, Т.Л. Шевченко. Лубни: Комунальне видавництво «Лубни», 2018.– 84с.
 107. Глущенко А.Л. Рекомендації із відтворення рідкісних і зникаючих видів лікарських рослин на територіях природно-заповідного фонду України /А.Л. Глущенко, Л.Л. Онук, Т.Л. Шевченко – Лубни: Комунальне видавництво «Лубни», 2018.– 58 с.
 108. Федько Р.М. Рекомендації із формування високопродуктивних фітоценозів лікарських рослин в умовах сільських селітебних територій / за редак. Глущенко Л.А. / Р.М. Федько, М.А. Калініна, Т.Л. Шевченко, Л.А. Федько – Лубни: Комунальне видавництво «Лубни», 2018.– 54 с.
 109. Куценко Н.І. Каталог сортів лікарських рослин селекції Дослідної станції лікарських рослин ІАП НААН/ За редакц. Устименка О.В./ Н.І. Куценко, В.О. Деркач, Р.В. Мельничук, В.В. Білик, О.О. Куценко – Лубни: Комунальне видавництво«Лубни», 2018. – 38 с.
 110. Приведенюк Н.В. Технології розсадного способу вирощування меліси лікарської та материнки звичайної в умовах краплинного зрошення (рекомендації). / За ред.  Глущенко Л.А / Н.В. Приведенюк, Н.М. Шевчук – Лубни: Комунальне видавництво «Лубни», 2018 р – 19 с.
 111. Глущенко Л.А. Належна практика культивування  і збору лікарських рослин (GACP) як гарантія якості лікарської рослинної сировини і препаратів на її основі/ Л.А. Глущенко, О.Г. Губаньов, О.В. Середа, Л.О. Середа, Л.М. Сивоглаз, Н.В. Приведенюк, С.В. Філенко, Т.Л. Шевченко .– Лубни: Комунальне видавництво «Лубни», 2018 р – 126 с.
 112. Куценко Н.І. Методичні рекомендації щодо способів і термінів зберігання насіння лікарських та ефіроолійних рослин / Н. І. Куценко, О. О. Куценко, Р. В. Мельничук – Лубни: Комунальне видавництво«Лубни», 2018. – 23 с.
 113. Мельничук Р.В. Методичні рекомендації щодо оцінювання колекційного матеріалу нагідок лікарських за показниками декоративності / Р. В. Мельничук, Н. І. Куценко, О. О. Куценко. – Лубни/: Комунальне видавництво «Лубни», 2018. – 25 с.
 114. Мельник П.П. Методичні рекомендації щодо виробництва пшениці озимої з урахуванням фаз циклу сонячної активності / П.П. Мельник, О.І. Дребот, Бутрим О.В., А.Я. Гадзало, О.І. Гриник, Головіна О.Л., М.Я. Височанська, С.Я. Ольхович, В.Ф. Терещенко, Васільцова О.В.,І.В. Квітка Н.В. Курбацька, Лазаренко В.І.,  Ю.О. Сологуб.  – К.: ДІА, 2018. – 23 с.
 115. Мороз В.В. Науково-методичні рекомендації Екологічні функції дубових полезахисних лісових смуг Полісся та Лісостепу України / Мороз В.В., Юхновський В.Ю., Тимошенко Л.М., Стасюк Н.М. ‑ К.: ДІА, 2018. 39 с.
 116. Екологобезпечні методи реабілітації забруднених ґрунтів: Науково-методичні рекомендації (видання друге розширене) / За ред. акад. НААН О.І. Фурдичка. – К., 2019. – 43 с.
 117. Концепція регулювання розвитку еколого-економічного простору в природокористуванні агроекосистем (Методичні рекомендації). – К. : ДІА, 2019. – 15 с.
 118. Рекомендації зі зниження виносу радіонуклідів з агроландшафтів / Г.М. Чоботько, В.П. Ландін, М.Г. Василенко, М.Д. Кучма, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко, М.Ю. Тараріко, М.С. Уманський, В.П. Фещенко, О.Р. Тетерук, В.Л. Соломко, М.Ф. Коміна. – К.: ДІА, 2019. – 42 с.
 119. Методичні рекомендації з виявлення осередків та поширення усихання лісових насаджень сосни звичайної внаслідок ураження верхівковим короїдом за допомогою методів дистанційного зондування / Т.Л. Кучма, В.П. Ландін, І.К. Швиденко, Л.А. Райчук, М.С. Уманський, В.В. Гуреля, М.Ю. Тараріко, В.Л. Соломко, В.П. Фещенко. – К.: ДІА, 2019. – 16 с.
 120. Методика прогнозної оцінки впливу змін клімату на продуктивність агроекосистем за даними ДЗЗ / О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма, О.А. Білокінь. – К. 2019. – 19 с.

За участі співробітників ІАП:

 1. Теоретичні і практичні рекомендації щодо застосування заходів поліпшення екологічного стану ґрунту / Петриненко В.Ф., Шерстобоєва О.В., Гетман Н.Я. та ін. – Київ–Вінниця, 2014. – 38 с. (ІКСГП НААН).
 2. Шляхи раціонального використання природних ресурсів (торф, сапропель) у радіоактивно забруднених ландшафтах Західного Полісся для отримання радіологічно безпечної продукції (науково-практичні рекомендації) / Гаврилюк В.А., Бортнік А.М., Ландін В.П. та ін. // За заг. ред. к.с.-г.н. В.А. Гаврилюка. – Луцьк, 2015. – 39 с. (Поліська ДС ННЦ „ІГА ім. О.Н. Соколовського” НААН).
 3. Екологічно доцільні норми мінеральних добрив у технологіях вирощування жита озимого науково-методичні рекомендації / Волкогон В.В., Коротка І.Г., Шерстобоєва О.В. – Чернігів, 2015. – 25 с. (ІСГМ АПВ НААН).
 4. Рекомендації з напрямів екологізації та формування оптимальної структури землекористування гірських територій Карпатського регіону в проектах землеустрою / Гуцуляк Г., Гуцуляк Т. – Косів, 2015. – 12 с. (Прикарпатська ДСГДС ІСГКР НААН).
 5. Гуцуляк Г.Д. Методичні рекомендації: Класифікація природно-територіальних комплексів, при якій ураховуються як природні властивості ландшафту, так і особливості сучасного землеробства / Г.Д. Гуцуляк, Ю.Г. Гуцуляк // – К.: “Екоінвестком”, 2018. – 52 с.
 6. Седіло Г.М. Методичні рекомендації з використання препаратів для активації ферментативних процесів у гної великої рогатої худоби / Г. М. Седіло, М. І. Воробель; В.В.Мороз, В.О.Пінчук та ін.– Львів-Оброшине, 2018. – 27 c.
[/vc_column_text][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]