Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Відділ економіки природокористування в агросфері

Завідувач відділу
Лазаренко Владислав Ігорович
доктор філософії,

Відділ економіки природокористування в агросфері створено в 2011 році, що було викликано об’єктивною необхідністю посилення економічного акценту в дослідженнях агроекологічного напряму.
Наукова робота відділу в даний час спрямована на розроблення та еколого-економічне обґрунтування механізмів природокористування в аграрному секторі економіки та розвитку сільських територій в Україні.
Науковий пошук здійснюється за напрямами:

 • Організаційно-економічні засади збалансованого аграрного виробництва та використання природних ресурсів агросфери (д.е.н., с.н.с. Шкуратов О.І.);
 • Оцінка економіко-правових аспектів користування природними об’єктами право власності Українського народу (д.е.н., с.н.с. Ковалів О.І.);
 • Наукове обґрунтування збалансованого розвитку сільських територій України в контексті євроінтеграційних процесів (д.с.-г.н., с.н.с. Палапа Н.В.);
ПослугиЗдобуткиНДРПублікаціїВідео розповіді
 • комплексне незалежне оцінювання причинно-наслідкових аспектів здійснюваних земельних реформувань в Україні і в конкретних районах та в місцевих радах;
 • розроблення концепції, програм і ефективних заходів звершення земельної реформи в Україні як нової парадигми на національному рівні та в розрізі регіонів і територіальних громад;
 • обґрунтування економічних механізмів одержання збалансованих рентоузгоджувальних прибутків (доходів), у тому числі на користь суспільства;
 • економічна оцінка екологічного ефекту внаслідок вдосконалення земельних відносин і природокористування;
 • обґрунтування, оцінка та підготовка рекомендацій щодо ефективності природоохоронних заходів на підприємствах аграрного сектору та розроблення інвестиційних проектів, в тому числі з формування землекористування;
 • організація і проведення тематичних семінарів, круглих столів, тренінгів, громадських обговорень, прес-конференцій та інших публічних заходів з питань раціоналізації природокористування в агросфері та покращення екологічного стану сільських – територій і умов проживання населення;
 • агроекологічне обґрунтуванням про можливість надання статусу спеціальної сировинної зони.

Розроблено методичні підходи та інструментарій щодо створення і трансферу інновацій у сфері агроекології (2011-2013) № ДР 0111U003542

Розроблено науково-методичні підходи щодо інноваційного забезпечення сталого розвитку агропромислового виробництва (2011-2013) № ДР 0111U003541

Розроблено науково-методичні основи економічної оцінки інноваційного забезпечення екосистемних послуг в аграрному секторі (2014-2018)  ДР №0116u000701

Оцінено економіко-правові аспекти користування природними об’єктами права власності Українського народу (2019) № ДР 0119U001089

Організаційно-економічні засади еколого-збалансованого аграрного виробництва (2018-2020)  №ДР 0116U003298

З’ясування головної неврегульованої в Україні передумови погіршення якісного стану природних об’єктів в агросфері». (2020) № ДР 0120U000146

 1. Ковалів О.І. Ми маємо бачити комплексний підхід з точки зору як національних, так і державних інтересів / О.І.Ковалів // Землевпорядний вісник. – 2009. – №1. – С. 33.
 2. Ковалів О.І. Національна регуляторна політика на новій рентній основі / О.І.Ковалів // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – C. 94–102.
 3. Ковалів О.І. Балансування інтересів та впорядкування ринкових земельних відносин – основний інструмент цивілізованих механізмів природокористування / О.І. Ковалів // Наук. Вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2011. – Вип. 163. – Ч. 3. – C. 252–259. – (Серія: економіка, аграрний менеджмент, бізнес).
 4. КовалівО.І. Еколого-економічні та соціальні напрями регулювання земельних відносин і природокористування на сучасному етапі / О.І.Ковалів // Економіст. – 2011. – № 10. – С. 31–33.
 5. Ковалів О.І. Неможливість завершення земельних реформ без здійснення відповідного державного землеустрою / О.І.Ковалів // Землеустрій і кадастр. – 2012. – №1. – С. 19-30.
 6. КовалівО.І. Організаційно-економічний механізм екологічної безпеки в аграрному секторі економіки / О.І. Шкуратов, О.І.Ковалів // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2’2012 [12]. – С. 129-133 (Особистий внесок: наукове обґрунтування досліджень, формулювання висновків: 0,18 ум. друк. арк.).
 7. Ковалів О.І. Основні особливості економіки природокористування в процесі регулювання земельних відносин / О.І.Ковалів // Інноваційна економіка. – 2012. – №4 – С. 262–265.
 8. Ковалів О.І. Деякі аспекти нової земельної політики в Україні та необхідність реалізації державного землеустрою / О.І. Ковалів // Наук. Вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2012. – Вип. 169. – Ч. 2. – C. 131-138. – (Серія: економіка, аграрний менеджмент, бізнес).
 9. Ковалів О.І. Деякі причинно-наслідкові аспекти розпочатої земельної реформи в Україні (з власного досвіду) / О.І.Ковалів // Агросвіт. – 2013. – №6. – С. 5-10.
 10. Ковалів О.І. Роздержавлення земель шляхом їх паювання – першочерговий захід у здійсненні земельної реформи в Україні (з власного досвіду) / О.І.Ковалів // Агросвіт. – 2013. – №7. – С. 20-27.
 11. Ковалів О.І. Ключ до державного успіху – в Національній коморі / О.І.Ковалів // Інвестиції, практика, досвід. – 2013. – №9. – С. 87–90.
 12. КовалівО.І. Науково обґрунтовані за розміром і структурою землеволодіння і землекористування – основа розвитку сільських територій / О.І. Ковалів // Землеустрій і кадастр. – 2013. – №2. – С. 18–24.
 13. Ковалів О.І. Прискорення реформування аграрного сектора економіки за Указом Президента України (з власного досвіду) / О.І.Ковалів // Агросвіт. – 2013. – №10. – С. 36-42.
 14. Ковалів О.І. Роль дорадництва в процесі проведення земельної реформи в Україні / О.І. Ковалів // Наук. Вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – К.: ВЦ НУБіП Україна, 2013. – Вип. 181. – Ч. 2. – C. 15 –166. – (Серія: економіка, аграрний менеджмент, бізнес).
 15. КовалівО.І. Розвиток сільських територій в контексті функціонування науково обґрунтованих сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань / О.І.Ковалів // Збалансоване природокористування. – 2013. – № 2- – С. 77-82.
 16. КовалівО.І. Науково обґрунтовані особливості розпочатої земельної реформи в Україні / О.І.Ковалів // Землевпорядний вісник. – 2014. – № 1. – С. 19–23.
 17. КоваливА.И. Основные экономические интересы в процессе сельскохозяйственного природопользования / А.И.Ковалив // Земля Беларуси. – Минск. – 2014. – № 1. – С. 19–23.
 18. Ковалив А.И. Современное состояние и перспективы развития органического сельского хозяйства в Украине / А.И.Ковалив, В.В. Кипоренко // Проблемы экономики: сб. науч. тр.. – № 2 (19). – Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2014. – С. 61–72 (Особистий внесок: постановка проблеми, формулювання висновків: 0,2 ум. друк. арк.).
 19. КовалівО.І Обґрунтування шляхів подальшого розвитку земельної реформи в Україні / О.І.Ковалів // Землевпорядний вісник. – 2014. – № 2. – С. 29–33.
 20. КовалівО.І. Принципи інституціоналізації конституційних норм стосовно землі та її природних ресурсів / О.І.Ковалів // Збалансоване природокористування. – 2015. – №  – С. 67–74.
 21. Ковалів О.І. Особливості земельних відносин та природокористування в інтересах Українського народу [Електронний ресурс] / О.І.Ковалів // Ефективна економіка. – 2015. – №8. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4251.
 22. КовалівО.І Алгоритм земельних інтересів як головна передумова звершення земельної реформи в Україні / О.І.Ковалів // Збалансоване природокористування. – 2015. – №  – С. 96–105.
 23. КовалівО.І. Теоретико-методологічні засади реформування земельних відносин та розвитку сільських територій в Україні [Електронний ресурс] / О.І.Ковалів // Ефективна економіка. – 2016. – № 3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4843.
 24. КовалівО.І. Основні засади вартісного оцінювання землі та її природних ресурсів – основного національного багатства України [Електронний ресурс] / О.І.Ковалів // Ефективна економіка. – 2016. – № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4904.
 25. КовалівО.І. Деякі основні змінні чинники економіки природокористування у процесі звершення земельної реформи в Україні [Електронний ресурс] / О.І. Ковалів // Ефективна економіка. – 2016. – № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4959&p=1
 26. КовалівО.І. Особливості інституціонального забезпечення звершення земельної реформи в Україні / О.І.Ковалів // Збалансоване природокористування. – 2017. – №  – С.  83–87.
 27. КовалівО.І. Основні передумови інституалізації конституційних норм стосовно землі та її природних ресурсів / О.І.Ковалів // АгроТера. – 2017. – № 2(3). – С.  27–30.
 28. КовалівО.І. Обґрунтування сутності лісових екосистем як природних об’єктів права власності Українського народу / О.І.Ковалів, О.І Боцула // Збалансоване природокористування. – 2018. – №  – С.  22–28.
 29. КовалівО.І. Особливі передумови подальшого розвитку ринкових земельних відносин в агроландшафтах України / О.І.Ковалів // Збалансоване природокористування. – 2019. – №  – С. 164–172.
 30. КовалівО.І. Сутність конституційної формули захисту прав усіх суб’єктів права власності і господарювання в процесі користування природними об’єктами чужої власності / О.І.Ковалів // Збалансоване природокористування. – 2019. – № 4 – С. 87–100.

– Наукові праці;

Ковалів О. І. Звершення земельної реформи в Україні: нова парадигма: монографія / Олександер Ковалів. – К.: ДІА, 2016. – 416 с.

ВІДЕОРОЗПОВІДІ (лекції)

станом на 5 травня 2020 року

Олександер Ковалів (Oleksander Kovaliv)

Науковий ступінь:  доктор економічних наук за спеціальністю – Економіка природокористування та охорона навколишнього середовища

Вчене звання: старший науковий співробітник із спеціальності – Економіка та управління національним господарством

E-mail: okovaliv@ukr.net   Веб-сайт:  www.kovaliv.kiev.ua

Олександер Ковалів, заслужений працівник сільського господарства України, професійний експерт-дорадник у галузі земельних відносин, землеустрою, землевпорядкування, економіки природокористування, охорони довкілля та розвитку сільських територій, автор наукової монографії «Звершення земельної реформи в Україні: нова парадигма». Пройшов фахові стажування в Швеції (1994) та США (1997).

Науково-практичні  відео розповіді (лекції)

Щоб громадяни взнали правду про стан земельних реформувань в Україні та про розроблені пропозиції виходу із земельної халепи, прийнято участь (2017) в телевізійному марафоні (у трьох частинах).

СЕКРЕТИ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ – ВІД КОВАЛІВА (частина 1)
СЕКРЕТИ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ – ВІД КОВАЛІВА (частина 2)
СЕКРЕТИ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ – ВІД КОВАЛІВА (частина 3)
Розбудова сильної правової держави може відбутися лише за умов повноцінної імплементації Конституційних норм стосовно землі та її природних ресурсів як природних об’єктів права власності Українського народу – основного національного багатства, що перебуває під особливою охороною держави…
Про деякі особливості й чинники «Звершення земельної реформи в Україні: нова парадигма» я розповів 23 жовтня 2018 року на зустрічі в Товаристві «Знання» України
В серпні 2019 року було запрошено в Івано-Франківськ на телебачення ТРК РАІ, щоб почути “Новий погляд на земельну реформу – Олександера Ковалів – для земляків”
Новий погляд на земельну реформу – Олександера Ковалів – для земляків на ПРИКАРПАТТІ
Оскільки, багато «вболівальників» за подальшу долю української землі, як правило (свідомо чи ні), заговорювали і заколисували інформаційний простір гібридною напівправдою, формуючи антиконституційні суспільно-політичні настрої серед українців, виникла потреба прямого спілкування…
Для цього було відкрито канал Oleksander Kovaliv на YouTube
Рекомендовано ПІДПИСАТИСЯ на каналі – Олександера Коваліва
ЗЕМЕЛЬНА ПРАВДА – ВІД ОЛЕКСАНДЕРА КОВАЛІВА – 1-2020
В чому ж – ЗЕМЕЛЬНА БРЕХНЯ… ЗЕМЕЛЬНА ПРАВДА ВІД ОЛЕКСАНДЕРА КОВАЛІВА – 2-2020
ЗЕМЕЛЯ ЯК ПРИРОДНІ ОБ’ЄКТИ – НЕ ПРОДАЄТЬСЯ… ЗЕМЕЛЬНА ПРАВДА ВІД ОЛЕКСАНДЕРА КОВАЛІВА – 3-2020
НАЦІОНАЛЬНА ЗЕМЕЛЬНА КОМОРА УКРАЇНИ… ЗЕМЕЛЬНА ПРАВДА ВІД ОЛЕКСАНДЕРА КОВАЛІВА – 4-2020
Два мільйони доларів, а не – два гектари землі.. ЗЕМЕЛЬНА ПРАВДА ВІД ОЛЕКСАНДЕРА КОВАЛІВА – 5-2020
ВЛАСНИК ЗЕМЕЛЬНОЇ МЕЖІ (ділянки) – ВІДПОВІДАЄ… ЗЕМЕЛЬНА ПРАВДА ВІД ОЛЕКСАНДЕРА КОВАЛІВА – 6-202
СЕНСАЦІЙНУ ЗЕМЕЛЬНУ ЗАЯВУ – ЗРОБИВ ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК – Олександер Ковалів
НА ЯКУ Ж ЗЕМЛЮ?… НАСПРАВДІ — НАБУВАЄТЬСЯ ПРАВО… ЗЕМЕЛЬНА ПРАВДА ВІД ОЛЕКСАНДЕРА КОВАЛІВА – 7-2020

У відділі здійснюється підготовка аспірантів за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
Відділ супроводжується видання науково-практичного журналу: «Збалансоване природокористування»
У рамках міжнародних зв’язків відділ розширює двостороннє співробітництво із закордонними науковими і освітніми установами, зокрема Рада з досліджень і експериментів у галузі сільського господарства (м. Рим, Італія), Інститут економіки сільського господарства та продовольства – Державний дослідницький інститут (м. Варшава, Польща). Державний університет з землеустрою (м. Москва, Росія), Білоруська державна сільськогосподарська академія (м. Горки, Білорусія).
В рамках співробітництва здійснюються спільні наукові дослідження, ведеться підготовка до видання спільних навчально-методичних розробок.
Наукові співробітники відділу беруть активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах.
Розвиток міжнародних зв’язків і розширення спектру видів діяльності міжнародного співробітництва свідчить про визнання і зростаючому авторитеті відділу економіки природокористування в агросфері на міжнародній науковій арені.

Структурні підрозділи відділу:

Сектор розвитку сільських територій