Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Лабораторія біоконтролю агроекосистем і органічного виробництва

Завідувач лабораторії
Туровнік Юлія Анатоліївна

доктор філософії
Автор понад 30 наукових праць, в т.ч. 3 науково-методичних рекомендацій. Сфера наукових інтересів: біобезпека взаємодії мікроміцетів з рослинами в агроекосистемах

Провідний науковий співробітник
Бородай Віра Віталіївна

доктор сільськогосподарських наук
Автор понад 180 наукових публікацій, в т.ч. 4 монографій, 3 науково-методичних рекомендацій, 5 навчальних посібників та 1 словника.
Сфера наукових інтересів: біобезпека взаємодії мікроміцетів з рослинами в агроекосистема

Старший науковий співробітник
Безноско Ірина Володимирівна

кандидат біологічних наук
Автор понад 30 наукових праць, в т.ч. 7 науково-методичних рекомендацій.
Сфера наукових інтересів: біобезпека взаємодії мікроміцетів з рослинами в агроекосистемах

Старший науковий співробітник
Драга Мар’яна Василівна

кандидат біологічних наук
Автор понад 45 наукових праць, в т.ч. 3 науково-методичних рекомендацій
Сфера наукових інтересів:реабілітація ґрунтів, забруднених стійкими органічними пестицидами

Науковий співробітник
Мінералова Валентина Олегівна

доктор філософії
Автор понад 20 наукових праць, в т.ч. 1 науково-методичної рекомендації та 1 заявки України на винахід
Сфера наукових інтересів: біобезпека взаємодії мікроміцетів з рослинами в агроекосистемах

Науковий співробітник
Горган Тетяна Михайлівна

Автор понад 50 наукових праць, в т.ч. 2 науково – методичних рекомендацій, 3 патентів та 8 авторських свідотств
Сфера наукових інтересів: біобезпека взаємодії мікроміцетів з рослинами в агроекосистемах

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ

 • Розроблення наукових основ управління екологічними ризиками в аграрному виробництві за вирощування сільськогосподарських культур;
 • Науково методичне обґрунтування механізму формування ценотичних популяцій мікроміцетів для підвищення екологічної безпеки агроекосистем;
 • Розроблення науково-методичних основ регуляції чисельності мікроміцетів в агроценозах сільськогосподарських культур у Центральному Лісостепу України.
ПослугиНДРЗдобуткиПублікаціїОсновні розробки
 • Визначення фітопатогенного ризосферного, насіннєвого мікобіому та мікобіому вегетативних органів культурних рослин в агроценозах України;
 • Оцінювання сорту/гібриду рослин як фактора біологічної безпеки в агроценозах;
 • Визначення характеру взаємодії біологічних та хімічних фунгіцидів з фітопатогенними мікроміцетами та сортами культурних рослин як чинника біологічної безпеки в агроценозах.

06.00.02.01.Ф Розробити наукові основи управління екологічними ризиками в аграрному виробництві за вирощування сільськогосподарських культур (№ДР 0121U107794);

06.00.02.04.П Науково методичне обґрунтування механізму формування ценотичних популяцій мікроміцетів для підвищення екологічної безпеки агроекосистем(№ ДР 0121U108043);

24.01.02.05.Ф. Розроблення науково-методичних основ регуляції чисельності мікроміцетів в агроценозах сільськогосподарських культур у Центральному Лісостепу України (ДР №0121U08341).

 • Розроблено методику оцінювання сорту культурних рослин як чинника впливу на інтенсивність пропагулоутворення фітопатогенних грибів в агрофітоценозах;
 • Отримано нові знання про залежність інтенсивності формування грибного фітопатогенного фону від ступеня стійкості сорту, створеного методом традиційної селекції;
 • Виявлено диференційований контроль інтенсивності пропагулоутворення грибів-некротрофів рослинами сортів, створених методом нетрадиційної селекції;
 • Встановлено характер селективного тиску різних сортів рослин на популяції фітопатогенних грибів некротрофного типу живлення за добором високопатогенних та сильно спорулюючих штамів – чинника підвищення інтенсивності грибного фітопатогенного фону;
 • Поглиблено уявлення про диференційований вплив метаболітів рослин на інтенсивність формування інфекційних структур грибів – компонентів фітопатогенного фону в біоценозах;
 • Оптимізовано метод визначення інтенсивності спороутворення фітопатогенних грибів з урахуванням сортових відмінностей рослин перцю солодкого, що забезпечить екологічну оцінку сортів перцю солодкого, екзометаболіти яких здатні стримувати чисельність популяцій мікроміцетів;
 • Встановлено, що фізіологічно активні речовини рослин перцю солодкого та огірка зумовлюють спороутворення фітопатогенних грибів, інтенсивність якого залежить від сорту рослин;
 • Розроблено методи екологічного оцінювання рослин огірка, пшениці, перцю солодкого, які забезпечують виявлення впливу їх сортових особливостей на репродуктивну здатність фітопатогенних мікроміцетів;
 • З’ясовано, що за впливом на формування чисельності популяцій некротрофних фітопатогенних грибів культурні рослини розподіляють на екологічно безпечну групу та групу екологічного ризику;
 • Визначено, що сорти і гібриди рослин огірка, які за своєю біологічною характеристикою стримують інтенсивність спороутворення фітопатогенних грибів, здатні знижувати їх фітотоксичну активність;
 • Удосконалено метод оцінювання впливу гібридів соняшника на формування фітопатогенного фону в умовах органічного виробництва.
 • Доведено, що за обробки комплексним органо-мінеральним добривом Вітері з ефірними оліями базиліка і фенхеля, інтенсивність поглинання поживних речовин з ґрунту рослинами малини залежить від фізіолого – біохімічних властивостей сорту та фази розвитку рослин;
 • Проведено кризовий моніторинг довкілля за забрудненням ґрунтів залишками СОЗ на локальному рівні в едафотопах складів отрутохімікатів різних природно-кліматичних зон України;
 • Здійснено екотокискологічну оцінку локальних джерел забруднення ґрунтів та визначено ступінь їх хімічної деградації, що поклало основу пошуку шляхів вирішення проблеми пестицидного забруднення ґрунтів агроекосистем за використання різних методів ремедіації з метою поліпшення екологічного стану та підвищення безпеки агроекосистем;
 • Для підвищення екологічної безпеки агроекосистем, «зеленого зростання» сталого сільськогосподарського виробництва розроблено методи хімічної ремедіації та фіторемедіації забруднених пестицидами грунтів, що були покладені в основу Концепції реабілітації забруднених грунтів на засадах програми ЮНЕП «Глобальне зелене зростання».

Монографії

 1. Наукові основи сталого розвитку агроекосистем України. Екологічна безпека агропромислового виробництва. Т.1: Монографія / за ред.. О.І. Фурдичка. К.: ДІА, 2012. 352 с.
 2. Екологічна безпека агропромислового виробництва: монографія / за науковою редакцією акад.. О.І. Фурдичка, А.Л. Бойка. К.: ДІА, 2013. 416 с.
 3. Еколого-економічні основи збалансованого розвитку агросфери Київської області: монографія / за науковою редакцією акад. О.І. Фурдичка. К.:ДІА, 2015. 736 с.
 4. Регуляція фітопатогенного фону в агроценозах картоплі / В.В. Бородай, В.А. Колтунов, А.І. Парфенюк, Т.В. Данілкова. К.: Ямчинський О.В., 2020. 329 с.
 5. Наукові основи формування збалансованих агроекосистем України в умовах змін клімату: монографія / за науковою редакцією академіка НААН О.І. Фурдичка. Київ: ДІА, 2021. 320 с.

Методичні рекомендації

 1. Методичні рекомендації «Екологобезпечні методи реабілітації забруднених ґрунтів» / Моклячук Л.І., Яцук І.П., Ліщук .М., Городиська І.М., Зацарінна Ю.О. К.; за наук. ред. академіка О.І. Фурдичка. ТОВ «ДІА», 2016. 24 с.
 2. Науково-методичні рекомендації «Екологобезпечні методи реабілітації забруднених грунтів»: (видання друге розширене) / Моклячук Л.І., Ліщук А.М., Драга М.В., Городиська І.М. та ін. / за наук. ред. академіка НААН О.І. Фурдичка. К., 2019. 43 с.
 3. Парфенюк А.І., Мінералов О.І., Мінералова В.О., Безноско І.В., Туровнік Ю.А., Гаврилюк Л.В. Науково – методичні рекомендації «Екологічне оцінювання впливу сортів малини ремонтантної на формування фітопатогенного фону в умовах органічного виробництва». К. 2020. 16 с.
 4. Парфенюк А.І., Гаврилюк Л.В., Безноско І.В., Туровнік Ю.А., Терновий Ю.В. Науково – методичні рекомендації «Екологічне оцінювання впливу сортів сої на формування фітопатогенного фону в умовах органічного виробництва». К. 2020. 20 с.
 5. Парфенюк А.І., Безноско І.В., Туровнік Ю.А., Гаврилюк Л.В. Методичні рекомендації «Екологічне оцінювання впливу гібридів соняшника на формування фітопатогенного фону в умовах органічного виробництва». К. 2020. 20 с.
 6. Науково-методичні рекомендації щодо переходу від традиційної до екобезпечної органічної системи землеробства в умовах змін клімату / Ліщук А.М., Парфенюк А.І., Драга М.В., Городиська І.М. та ін. / за наук. ред. академіка НААН О.І. Фурдичка. К., 2020. 34 с.
 7. Ліщук А.М., Парфенюк А.І., Драга М.В., Городиська І.М. Концепція реабілітації забруднених ґрунтів / За наук. ред. акад. НААН О.І. Фурдичка. К., 2020. 16 с.

Статті у виданнях, що входять до науково-метричної бази Scopus/Web of Science

 1. Parfeniuk A., Havryliuk L., Beznosko I., Turovnik Y., Pasichnіk L., Ternovyi Y. Influence of Filazonit biopreparation on soybean seed quality. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11(3). P. 86–89. DOI: 10.15421/2021_147
 2. Parfeniuk A., Turovnik Y., Beznosko I., Havryliuk L., Gorgan T., Tymoshenko L., Gentosh D. Mycobiome of sunflower rhizosphere in organic farming. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11(2). P. 149–154. DOI: 10.15421/2021_92
 3. Ноrodyska І., Ternovyi Yu., Chub A., Lishchuk A., Draga M. Technologies of Protection and Nutrition in Agrophytocenoses of Legumes for Organic Seed Production. Environmental Research, Engineering and Management. Vol. 77. №1. 2021. Рр. 47–58. DOI: https://doi.org/10.5755/j01.erem.77.1.23459
 4. Parfeniuk A., Mineralova V., Beznosko I., Lishchuk A., Borodai V. and Krut. V. Mycobiota of the rhizosphere of raspberry plants (Rubus idaeus L.) under the influence of varieties and new fertilizers in conditions of organic production. Agronomy Research Journal. 2020. 18(4). Р. 2550-2558. DOI: https://doi.org/10.15159/ar.20.182

 

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Ліщук А.М., Драга М.В., Городиська І.М. Оцінка стану ґрунтів зони Степу України за екологічними критеріями для ведення органічного виробництва. Агроекологічний журнал. 2020. №1. С.51–57. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2020.201270
 2. Моклячук Л.І., Ліщук А.М., Драга М.В., Городиська І.М., Плаксюк Л.Б., Терновий Ю.В. Перехід від традиційної до екобезпечної органічної системи землеробства в умовах змін клімату – виклики та шляхи вирішення. Збалансоване природокористування. №2. С. 100–109. DOI: https://doi.org/10.33730/2310-4678.2.2020.208819
 3. Мостовʼяк І.І., Дем’янюк О.С., Парфенюк А.І., Безноско І.В. Сорт як фактор формування стійких агроценозів зернових культур. Вісник полтавської державної аграрної академії. №2. С. 110-118. DOI: https://doi.org/10.31210/visnyk2020.02.13
 4. Безноско І.В., Парфенюк А.І., Гаврилюк Л.В., Терновий Ю.В., Горган Т.М. Видовий склад фітопатогенних мікроміцетів насіння сортів культурних рослин. Агроекологічний журнал. № 2. С.84-90. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2020.207685
 5. Туровнік Ю.А., Парфенюк А.І., Дем’янюк О.С., Безноско І.В. Кореневі екзометаболіти рослин соняшнику як фактор впливу на життєздатність фітопатогенного гриба Аlternaria alternata (fr.) Keiss. Збалансоване природокористування. №1. С. 102- 107. DOI: https://doi.org/10.33730/2310-4678.1.2020.203936
 6. Безноско І.В., Косовська Н.А., Мінералова В. О., Козін В.В., Мінералов О.І. Ріст і розвиток фітопатогенних мікроміцетів за впливу суміші ефірних олій. Збалансоване природокористування. № 4. С.193-198. DOI: https://doi.org/10.33730/2310-4678.4.2020.226659
 7. Beznosko І., Parfenyuk A., Gorgan Т., Gavrilyuk L., Turovnik Y. Ecological significance of winter wheat varieties in phytosanitary optimization of agroecosystems. Zbirnyk naukovyh prac’ «Agrobiologija». 2021. №1. Р. 180–187. DOI: https://doi.org/10.33245/2310-9270-2021-163-1-180-187
 8. Bilenka O., Pidlubenko I., Kyriukhina N., Ilinova Y., & Horhan T. Preservation of samples of shalot onions. Vegetable and Melon Growing. 2021 (69). Р. 6–12. DOI: https://doi.org/10.32717/0131-0062-2021-69-6-12
 9. Безноско І.В., Горган Т.М., Гаврилюк Л.В., Туровнік Ю.А., Косовська Н.А. Патогенний мікобіом насіння сортів культурних рослин. Агроекологічний журнал. 2021. № 1. С.81–87. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2021.227242.
 10. Горган Т.М., Безноско І.В., Біленька О.М., Благініна А.А. Вплив екзометаболітів різних сортів культурних рослин на ріст і розвиток патогенних мікроміцетів Bipolaris sorokiniana та Alternaria alternata. Мікробіологічний журнал. Вип. 33. С. 96–105. DOI: https://doi.org/10.35868/1997-3004.33.96-105
 11. Ліщук А.М., Городиська І.М., Драга М.В. Концептуальні підходи до реабілітації забруднених пестицидами ґрунтів України. Збалансоване природокористування. №3. С. 52–62. DOI: https://doi.org/10.33730/2310-4678.3.2021.247134
 12. Мінералова В.О., Парфенюк А.І., Безноско І.В. Мікобіом малини за впливу комплексного органо-мінерального добрива Вітері у Центральному Лісостепі України. Збалансоване природокористування. Київ. 2021. № 1. С. 137–145. DOI: https://doi.org/10.33730/2310-4678.1.2021.231899
 13. Мінералова В.О., Парфенюк А.І., Мінералов О.І. Фітопатогенний мікобіом в умовах органічного виробництва сортів малини (Rubus idaeus L.) Джоан Джей і Хімбо-Топ. Рослинництво та ґрунтознавство. 2021. Том 12. № 1. С.94–101. DOI: https://doi.org10.31548/agr2021.01.094
 14. Мосійчук І.І., Безноско І.В., Туровнік Ю.А., Горган Т.М. Екологічне обґрунтування регуляції фітопатогенного мікобіому в агроценозах ячменю ярого у екологічно безпечних технологіях. Агроекологічний журнал. 2021. № 2. С.117–124. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2021.234468
 15. Парфенюк А.І., Гаврилюк Л.В., Косовська Н.А., Безноско І.В., Драга М.В. Вплив екзометаболітів рослин різних сортів сої на агресивність та інтенсивність споруляції Fusarium graminearum Збалансоване природокористування. Київ. 2021. №1. С. 35–41. DOI: https://doi.org/10.33730/2310-4678.1.2021.231875
 16. Терновий Ю.В., Городиська І.М., Ліщук А.М., Драга М.В., Вдовиченко А.В. Вплив біологічних препаратів на урожайність та посівні якості гороху посівного (Pisum sativum) за органічного насінництва. Агроекологічний журнал. 2021. № 3. С. 72–81. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2021.240324
 17. Безноско І., Горган Т., Мосійчук І., Буняк О., Терновий Ю. Вплив різних технологій вирощування на чисельність основних еколого-трофічних груп. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2022. Випуск 86. С. 58–72 DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2022.86.05
 18. Бородай В.В., Косовська Н.А. Парфенюк А.І. Вплив біопрепаратів фітохелп і мікохелп на мікробіоту грунту за вирощування сої (Glycine max (L.) Merr.). Агроекологічний журнал. №1, 2022. С. 99 – 109. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2022.255183
 19. Безноско І.В., Горган Т.М., Туровнік Ю.А., Мостов′як І.І., Мудрак В.О. Патогенна мікобіота насіння зернових культур за впливу різних технологій вирощування. Агроекологічний журнал. №1, 2022. С.110–120 DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2022.255185
 20. Ліщук А.М., Парфенюк А.І., Городиська І.М., Драга М.В., Терновий Ю.В. Екологічні ризики порушення оптимального співвідношення земельних угідь. Збалансоване природокористування. 2022. №2. С. 85–90 DOI: https://doi.org/10.33730/2310-4678.2.2022.261255

Матеріали наукових з’їздів конгресів та конференцій

 1. Ліщук А.М., Городиська І.М., Драга М.В. Шляхи практичного впровадження концепції реабілітації забруднених пестицидами ґрунтів: Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та спеціалістів «Ґрунти України, їх стан та збалансоване використання» (27 травня 2020 р.). Харків: ПП «Стиль-Іздат», 2020. С.51–54.
 2. Lishchuk A.M., Draga M.V., Horodyska I.M. Main tasks of the transition from the traditional to the organic system of agriculture in the conditions of climate change. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (Київ, 7–8 липня 2020 р.). Київ, 2020. С.18–21.
 3. Lishchuk A.M., Draga M.V., Horodyska I.M. Assessment of weed component of agrocenoses of winter grain crops in the transition period to organic agriculture: Матеріали Міжнародної науко-практичної конференції «Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації» (Київ, 23–24 вересня 2020 р.). К.: ДІА, 2020. С.8–11.
 4. Ліщук А.М., Драга М.В., Городиська І.М. Порівняння ефективності біопрепаратів відносно зони вирощування сільськогосподарських культур в умовах органічного землеробства: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Органічне агровиробництво: освіта і наука» (Київ, 4 листопада 2020 р.). Київ, НМЦ ВФПО, 2020. С.20–24.
 5. Ліщук А.М., Драга М.В., Городиська І.М. Основні аспекти концепції реабілітації забруднених пестицидами ґрунтів: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи еко-інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва» (Полтава, 20 листопада 2020 р.). Полтава, Полтавська державна аграрна академія, 2020. С.136–138.
 6. Мінералова В.О., Парфенюк А.І. Вплив сортів і нових добрив на мікобіоту ризосфери рослин малини в умовах органічного виробництва Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві: зб. матеріалів доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. Київ: ДІА, 2020. С. 136 – 140
 7. Гаврилюк Л.В., Парфенюк А.І. Якісні показники різних сортів сої залежно від технологій їх вирощування Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві: зб. матеріалів доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. Київ: ДІА, 2020. С. 45 – 50.
 8. Туровнік Ю.А., Парфенюк А.І., Терновий Ю.В. Щільність фітопатогенних мікроміцетів в ендофітній мікобіоті насіння різних гібридів соняшнику Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві: зб. матеріалів доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. Київ: ДІА, 2020. С. 225 – 228.
 9. Безноско І.В., Туровнік Ю.А., Гаврилюк Л.В. Патогенна мікрофлора насіння розторопші плямистої (Silybum marianum (l.) Gaertn. Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації. Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції (м. Київ, 23-24 вересня 2020р.). Київ: ДІА, 2020. С. 12 – 15.
 10. Beznosko I., Mosiychuk I. The quantitative composition of ecological and trophic groups the micromycetes of rhizosphere soil under barley crops: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації» (Київ, 20–21 жовтня 2021 р.). Київ, 2021. C. 11–13.
 11. Lishchuk A.M., Horodyska І.М., Draga M.V. Ecological risks in agrocenoses: Матеріали Міжнар. науково-практ. конф. «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (Київ, 7–8 липня 2021 р.). Київ, 2021. С. 13–14.
 12. Безноско І.В., Гаврилюк Л.В., Туровнік Ю.А., Горган Т.М., Косовська Н.А. Формування мікобіому насіння сортів культурних рослин в умовах органічного виробництва: Матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Інноваційні зернопродукти і технології» (19 лютого 2021 р.). Умань, 2021. С. 13–14.
 13. Безноско І.В., Горган Т.М. Вплив екзометаболітів культурних рослин на проростання конідій мікроміцетів роду Fusarium International scientific and practical conference “ Ideas and innovations in natural sciences” (March 12–13, 2021, Lublin, the Republic of Poland). Lublin, 2021. C 45–49.
 14. Безноско І.В., Горган Т.М. Роль екзометаболітів сортів культурних рослин у алелопатичних взаємовідносинах з мікроміцетами роду Fusarium Link: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «World science: problems, prospects and innovations» (March 24–26, 2021). Toronto, Canada. 2021. С. 209–217.
 15. Бородай В.В., Парфенюк А.І., Косовська Н.А. Фітопатогенний мікобіом рослин сої, вирощених в умовах органічного виробництва: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації» (Київ, 20–21 жовтня 2021 р.). Київ, 2021. С. 19–21.
 16. Гаврилюк Л.В., Туровнік Ю.А., Горган Т.М. Чисельність фітопатогенних мікроміцетів на вегетативних органах рослин сої за впливу біопрепарату Філазоніт: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації» (Київ, 20–21 жовтня 2021 р.). Київ, 2021. С. 28–30.
 17. Горган Т.М., Туровнік Ю.А., Гаврилюк Л.В. Поширеність мікроміцетів роду Alternaria NEES у насіннєвій мікобіоті сільськогосподарських культур: Матеріали Міжнар. науково-практ. конф. «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (Київ, 7–8 липня 2021 р.). Київ, 2021. С. 48–51.
 18. Косовська Н.А., Бородай В.В. Біорізноманітність фітопатогенних грибів на насінні сої сортів Лія та Кассіді: Матеріали Міжнар. науково-практ. конф. «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (Київ, 7–8 липня 2021 р.). Київ, 2021. С. 100–102.
 19. Ліщук А.М., Городиська І.М., Драга М.В. Впровадження концепції реабілітації забруднених ґрунтів на засадах збалансованого розвитку сільського господарства: Матеріали Всеукр. науково-практ. конф. молодих учених та спеціалістів «Збалансоване управління ґрунтовими ресурсами – запорука сталого розвитку агросфери» (2–3 червня 2021, Харків). 2021, Харків. С. 94–97.
 20. Ліщук А.М., Городиська І.М., Драга М.В. Екологічні ризики як показник екологічної безпеки агроценозів: Матеріали ІІ Міжнар. науково-практ. конф. «VIN SMART ECO» (Україна, Вінниця, 20–21 травня 2021 р.). 2021, Вінниця. С. 83–84.
 21. Мінералова В.О., Ліщук А.М., Драга М.В. Видовий склад мікобіому вегетативних органів рослин в агроценозі малини за впливу сорту і органічних добрив: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації» (Київ, 20–21 жовтня 2021 р.). Київ, 2021. C. 75–78.
 22. Мосійчук І.І., Безноско І.В. Чисельність мікроміцетів ґрунту під посівом різних зернових культур: Матеріали Міжнар. науково-практ. конф. «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (Київ, 7–8 липня 2021 р.). Київ, 2021. С. 129–131.

Державні стандарти

 1. Карачинська Н., Карлащук С., Парфенюк А., Петюх Г., Подоба Ю., Баджурак О. Організми шкідливі карантинні. Аналіз ризику, охоплюючи аналіз ризиків довкілля та генетично модифікованих організмів. (ISPM 11:2004, IDT). ДСТУ-Н ISPM 11:2015, Київ, ДП «УкрНДНЦ». 2017. 26 с.
 2. Карачинська Н., Карлащук С., Парфенюк А., Петюх Г., Подоба Ю. Продукти харчові органічно вироблені. Настанови щодо виробництва, перероблення, маркування та продажу (GL 32–1999, Rev. 1–2001, IDT) ДСТУ-Н GL 32:2015. Видання офіційне. Київ. ДП «УкрНДНЦ». 2018. 36 с.

Заявки України на винахід

 1. Мінералов О.І., Мінералова В.О., Парфенюк А.І. Спосіб вирощування малини ремонтантних сортів Джоан Джей та Хімбо Топ за умовами органічного виробництва. Заявка України на винахід № а 2021 00 403 від 03.02.2021 р.