Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Відділ радіоекологї і дистанційного зондування ландшафтів

Завідувач відділу
Райчук Людмила Анатоліївна

кандидат сільськогосподарських наук,
старший дослідник
Автор 90 наукових праць, в т.ч. 6 колективних монографій, 8 методичних рекомендацій. Сфера наукових інтересів: агроекологія, радіоекологія і радіобіологія, дозиметрія, агрономія, лісова радіоекологія, загальна екологія

СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

 1. Лабораторія радіоекології аграрних і лісових екосистем
 2. Лабораторія аерокосмічного зондування агросфери
ПослугиНДРЗдобуткиПублікаціїСпівпрацяПраціДослідження
 1. Проведення радіоекологічного моніторингу об’єктів навколишнього природного середовища.
 2. Розроблення науково-методичних і організаційних засад використання і охорони аграрних, лісових, водно-болотних екосистем радіоактивно забруднених територій та їх відповідності міжнародним вимогам.
 3. Проведення робіт з радіаційного обстеження лісів, сільськогосподарських угідь тощо.
 4. Консультативна допомога з питань ведення сільськогосподарського виробництва в умовах радіоактивного забруднення.
 5. Проведення дозиметричних досліджень населення радіоактивно забруднених регіонів.
 6. Визначення стану рослинності і умов волого забезпечення за супутниковими даними для управлінських структур різного адміністративного рівня.
 7. Оцінка санітарного стану лісових екосистем за допомого дистанційного зондування землі.
 8. Екологічне оцінювання структури агроландшафтів
 9. Визначення структури, площ і стану земельних та с.-г. угідь
 10. Оперативний контроль і оцінка стану посівів с.-г. культур, в т.ч. вологозабезпечення
 11. Визначення критичних явищ в агроландшафтах
 12. Контроль дотримання сівозмін
 13. Оцінювання ерозійної деградації ґрунтового покриву
 14. Моніторинг ерозійно небезпечних земель, визначення вмісту гумусу
 15. Визначення зон підтоплення і перезволоження
 16. Надання консультаційних послуг
 17. Організація і проведення навчань, семінарів, круглих столів тощо.

Співробітники відділу виконують фундаментальні, прикладні та пошукові дослідження. З 2016 р. у відділі виконується ПНД 41 «Еколого-економічні засади збалансованого аграрного виробництва та використання природних ресурсів агросфери» (Економіка природокористування), ПНД 06. «Науково-екологічні основи формування збалансованих агроекосистем України в умовах глобальних змін клімату» (Агроекологія) та ПНД 07 «Cупутниковий агроекологічний моніторинг, управління агроресурсами та прогнозування впливу змін клімату на продуктивність агроекосистем» (Агрокосмос), зокрема:

 1. завдання фундаментальних досліджень 00.04.01.Ф. «Розробити наукові основи реабілітації радіаційно забруднених агроландшафтів», №ДР 0116U004061 (науковий керівник – д.б.н., професор Чоботько Г.М.);
 2. завдання фундаментальних досліджень 00.02.01.Ф. Аерокосмічний моніторинг трансформації агроландшафтів і систем землекористування в умовах змін клімату, ДР№ 0116U00741 (науковий керівник – д.с.-г.н., акад. Тараріко О.Г.);
 3. завдання прикладних досліджень 00.01.04.П. Розробити науково-методичні основи економічної оцінки інноваційного забезпечення екосистемних послуг в аграрному секторі, ДР № 0116U000701 (науковий керівник – д.с.-г.н., д.е.н., . Ковалів О.І.);
 4. завдання пошукових досліджень 00.04.08. Ф.ПШ. «Виявлення осередків та поширення усихання лісових насаджень сосни звичайної внаслідок ураження верхівковим короїдом за допомогою методів дистанційного зондування», ДР №0119U001092 (науковий керівник – к.с.-г.н., ст. досл. Райчук Л.А.);
 5. завдання пошукових досліджень 06.00.04.09. Ф.ПШ, Оцінювання екосистемних послуг агроландшафтів за даними дистанційного зондування Землі, №ДР 0119U000106 (науковий керівник – к.с.-г.н. Кучма Т.Л.);
 6. завдання пошукових досліджень 06.00.01.06.П. «Оцінка впливу екологічних і соціально-економічних чинників на формування дози внутрішнього опромінення населення Українського Полісся у віддалений період після аварії на ЧАЕС» (№ ДР 0121U108132) (науковий керівник – к.с.-г.н., ст. д. Райчук Л.А.);
 7. завдання пошукових досліджень 06.00.01.05.П. «Розробити концепцію управління радіоактивно забрудненими агроландшафтами в контексті «зеленої» економіки» (№ ДР 0121U108129) (науковий керівник – к.с.-г.н., ст. д. Райчук Л.А.).
 8. завдання фундаментальних досліджень 07.00.01.01.Ф «Науково-методичні засади супутникового моніторингу процесів опустелювання зональних агроландшафтів» №ДР 0121U108885 (науковий керівник – д.с.-г.н., акад. Тараріко О.Г.).
 9. завдання прикладних досліджень 07.00.01.02.П «Визначення ерозійно деградованих агроландшафтів за матеріалами супутникового знімання» №ДР 0121U109801 (науковий керівник – д.с.-г.н., акад. Тараріко О.Г.).
 10. завдання прикладних досліджень07.00.02.03.П «Прогнозування впливу змін клімату на продуктивність зернових культур за супутниковими даними: регіональний аспект» №ДР 0121U108886 (науковий керівник – к.с.-г.н. Ільєнко Т.В.).
 11. завдання прикладних досліджень 07.00.02.04.П «Порівняльний аналіз результатів супутникового і наземного моніторингу вологозабезпечення агроекосистем в зоні Степу» №ДР 0121U109800 (науковий керівник – к.с.-г.н. Ільєнко Т.В.).
 1. Розроблені пропозиції щодо підходів оцінювання критичності екосистем регіонів, забруднених радіоактивними речовинами.
 2. Ідентифіковано параметри критичності (в радіоекологічному розумінні) екосистем на території Українського Полісся.
 3. Встановлено параметри міграції радіонуклідів в системі «грунт-рослина-тваринна продукція».
 4. Встановлено вплив видових та сортових відмінностей овочів на значення коефіцієнта переходу 137
 5. Оцінено можливість використання води з надземних та підземних джерел для поливу овочевих культур на території Українського Полісся.
 6. Визначено структуру споживчого кошика мешканців Поліського регіону, що проживають на радіоактивно забруднених територіях.
 7. Розроблено математичну модель міграції 137Cs компонентами лісових екосистем.
 8. Визначено особливості формування дозових навантажень 137Cs на населення зони радіоекологічного контролю Українського Полісся у віддалений період після аварії на ЧАЕС.
 9. Розроблено математичну модель розподілу 137Cs в організмі (експериментальні дослідження на кролях).
 10. Оцінено перспективи, доцільність та технології штучного залісення перелогових земель на радіоактивно забруднених територіях.
 11. Розроблено методичні рекомендації «Методичні засади, нормативна база та сучасні методи радіоекологічного моніторингу забруднених радіоактивними речовинами територій».
 12. Розроблено «Методичні рекомендації з реабілітації територій, що зазнали радіоактивного забруднення, та оптимізації структури землекористування на основі ландшафтних підходів».
 13. Розроблено «Методичні рекомендації з ведення сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених територіях Київського Полісся».
 14. Розроблено проект Закону України «Про загальнодержавну науково-виробничу програму ведення сільськогосподарського виробництва на радіоактивно-забруднених територіях їх комплексне відродження та розвиток» (направлено до Президії НААН, Мінагрополітики).
 15. Розроблена пропозиції до проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».
 16. Розроблені пропозиції щодо оцінювання критичності екосистем регіонів, забруднених радіоактивними речовинами.
 17. Ідентифіковано параметри критичності (в радіоекологічному розумінні) екосистем на території Українського Полісся.
 18. Встановлено вплив видових та сортових відмінностей овочів на значення коефіцієнта переходу 137
 19. Оцінено можливість використання води з надземних та підземних джерел для поливу овочевих культур на території Українського Полісся.
 20. Визначено особливості формування дозових навантажень 137Cs на населення Українського Полісся у віддалений період після аварії на ЧАЕС.
 21. Розроблено класифікацію ландшафтів за виносом радіонуклідів з продукцією, зонування території Українського Полісся відповідно до класифікації агроландшафтів за виносом радіонуклідів.
 22. Графічно формалізовано модель перерозподілу радіонуклідів у елементах агроландшафтів різних типів.
 23. Розроблено «Методичні рекомендації з ведення овочівництва на радіоактивно забруднених територіях Українського Полісся у віддалений період після Чорнобильської аварії».
 24. Розроблено методичні рекомендації «Екологічні функції соснових насаджень Чернігівського Полісся».
 25. Розроблено «Методичні рекомендації з виявлення осередків та поширення усихання лісових насаджень сосни звичайної внаслідок ураження верхівковим короїдом за допомогою методів дистанційного зондування».
 26. Розроблено «Рекомендації зі зниження виносу радіонуклідів з агроландшафтів».
 27. Розроблено «Методику прогнозної оцінки впливу змін клімату на продуктивність агроекосистем за даними ДЗЗ».
 28. Визначено перелік показників трансформації агроландшафтів за даними ДЗЗ, які доцільно долучити в систему моніторингу.
 29. Розроблено структуру бази даних цих показників, проведено оцінку впливу змін клімату на агроландшафти тестових районів зони Лісостепу за цими показниками.
 30. Розроблено три методи вартісної оцінки екосистемних послуг із застосуванням даних ДЗЗ та інноваційних ГІС технологій, що базуються на трьох різних підходах: виробничо-споживчий, метод «тиск- стан-реакція», матричний метод класифікації типів наземного покриву для оцінки екосистемних послуг.
 31. Розроблено «Методичні рекомендації щодо заходів з реабілітації критичних екосистем радіоактивно забруднених регіонів Українського Полісся»
 32. Розроблені, апробовані і впроваджені «Науково-методичні основи економічної оцінки інноваційного забезпечення екосистемних послуг в аграрному секторі», присвячені удосконаленню методів оцінки екосистемних послуг шляхом застосування методу інтегрального картографування біофізичних параметрів екосистем.
 33. Розроблено Інформаційно-аналітичні матеріали до парламентських слухань на тему “Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату” .
 34. Розроблено Пропозиції до стратегічного документу  “Пріоритети з питань  запобігання зміні клімату та адаптації до зміни клімату у сільському, лісовому та рибному господарствах України до 2030 року. План їх реалізації до 2023 року”.
 35. Розроблено Пропозиції та їх обґрунтування  до проекту постанови Президії НААН від 20.06.2018 р. «Особливості сільськогосподарського виробництва в умовах змін клімату».
 36. Розроблено Інформаційно-аналітичні матеріали, щодо стану посівів та умов зволоження.
 37. Дистанційне зондування Землі з космосу. Наземні дані щодо контролю стану посівів і продуктивності сільськогосподарських культур. Загальні положення: ДСТУ 7307:2013. – [Чинний від 2014-01-01].– К.: Мінекономрозвитку України, 2014. – 18 с.
 38. Дистанційне зондування Землі з космосу. Наземні обстеження посівів. Класифікатор об´єктів і функцій: СОУ 01.1-37-907:2011 [Чинний від 2011-01-08]. – К.: Мінагрополітики, 2011. – 12 с.
 39. Розроблено Рекомендації з реабілітації радіоактивно забруднених земель і відродження агропромислового виробництва на радіоактивно забруднених територіях.
 40. Розроблено Концепцію відродження агропромислового виробництва на реабілітованих радіоактивно забруднених землях.
 41. Сформульовано наукові основи реабілітації радіаційно забруднених агроландшафтів.
 42. Розроблено «Науково-методичні засади створення національної мережі тестових аграрних полігонів».
 43. Розроблено рекомендації «Оцінювання впливу змін клімату на продуктивність агроекосистем за супутниковими даними».
 44. Систематизовано супутникові індикатори опустелення та обґрунтувано вимоги до супутникових даних для моніторингу опустелювання зональних агроландшафтів та режимів їх отримання.
 45. Визначено супутникові індикатори просторового розповсюдження ерозійної деградації грунтів.
 46. Обгрунтувано основні групи індикаторів для оцінки впливу змін клімату на стан та продуктивність зернових культур, які можуть бути визначені за допомогою аеросупутникового зніманння.
 47. Регулярно надаються інформаційно-аналітичні матеріали, щодо стану посівів та умов зволоження до НААН та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

 

Починаючи з 2012 р. У відділі захищено 11 кандидатських та 7 докторських робіт, навчаються аспіранти, докторанти і здобувачі.

У 2016-2018 рр. співробітники відділу разом із ГО «Асоціація агроекологів України» взяли участь у проекті Фундації Ів Роше з посадки дерев сосни у межах руху «Озеленимо планету разом».

Відділом організовано низку конференцій, круглих столів, семінарів: Міжнародна науково-практична конференція «Методи і технології стратегічного планування розвитку територій. Розвиток системи управління водно-болотних угідь міжнародного значення в Україні» (м. Київ, 1.02.2013 р.); Науково-практична конференція «Радіоекологія – 2013. Чорнобиль – Фукусіма. Наслідки» в рамках міжнародного форуму «Довкілля України» (м. Київ, 26-27 квітня 2013 р.); Круглий стіл “Науково-методичне забезпечення радіаційного моніторингу і контролю вмісту радіонуклідів у сільськогосподарській продукції. Проблеми і шляхи вирішення” (м. Київ, 19 листопада 2013 р.); Науково-практична конференція з міжнародною участю «Радіоекологія-2014» (м. Київ, 24–26 квітня 2014 р.); Круглий стіл «Використання супутникових даних у науковій та виробничій діяльності АПК» (4 червня 2019 р. в рамках агропромислової виставки в Україні та Східній Європі «АГРО-2019»); Круглий стіл «Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС: сучасний стан, підсумки та перспективи» (м. Київ, 21 квітня 2021 р.).

Монографії, посібники

 1. Наукові основи сталого розвитку агроекосистем України. Екологічна безпека агропромислового виробництва. Т.1: Монографія / За ред. О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, 2012. – 352 с.
 2. Чоботько Г. М. Вплив іонізуючої радіації на формування дисліпопротеїнемій та розвиток атеросклерозу / Г. М. Чоботько // Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи: 1986–2011 / за ред. А. М. Сердюка, В. Г. Бебешка, Д. А. Базики – Тернопіль : ТДМУ, 2012. – С. 940-957.
 3. Екологічна безпека агропромислового виробництва: монографія / за науковою редакцією О.І. Фурдичка, А.Л. Бойка. – К.: ДІА, 2013. – 416 с.
 4. Еколого-економічні основи збалансованого розвитку агросфери Київської області: монографія / за науковою редакцією акад. О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, 2015, – 736 с.
 5. Василенко М.Г. Історія створення Інституту агроекології і природокористування НААН на базі Українського філіалу Центрального інституту агрохімічного обслуговування сільського господарства (ЦІНАО): монографія / М.Г. Василенко. – К.: ДІА, 2017, – 92 с.
 6. Еколого-економічні засади реабілітації радіоактивно забруднених земель Полісся: монографія / В.П. Ландін, Г.М. Чоботько, М.Ю. Тараріко, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко. — К.: Аграрна наука, 2018. — 214 с.
 7. Василенко М. Г., Стадник А.П. Органо-мінеральні добрива і регулятори росту рослин в агроекосистемах: Монографія / За науковою редакцією акад. НААН О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, 2018. – 285 с.
 8. Василенко М. Г., Стадник А.П. Агроекологічне обґрунтування застосування нових вітчизняних добрив і регуляторів росту рослин в агроекосистемах Лісостепу і Полісся України. – К.: ДІА, 2018. – 320 с.
 9. Тараріко О.Г. SWOT-аналіз і аналіз прогалин (GAP-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі сільського господарства та підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень Конвенцій Ріо / О.Г. Тараріко. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2016. – 104 с
 10. Богомаз М.В., Василюк О.В., Заворотна Г.В., Кучма Т.Л., Некрасова О.Д., Перегрим М.М., Плига А.В., Полянська К.В., Пішняк Д.В., Прекрасна Є.П. Проектований національний природний парк Приірпіння та Чернечий ліс» (під ред. Є.Прекрасної). – К.: UNCG, Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена. – 2016. – 76 с., з дод.
 11. Забалуєв В.О., Балаєв А.Д., Тараріко О. Г. Охорона ґрунтів і відтворення їх родючості. Навч. посібник. – Харків,вид. ФОП Брові, 2017, 348 с.
 12. Тараріко О.Г., Сиротенко О.В., Кучма Т.Л., Ільєнко Т.В. Аерокосмічний моніторинг опустелювання та деградації земель / наук. метод. посібник за ред. О.І. Фурдичка. – К., 2017. –  89 с.
 13. Богомаз М.B., Bасилюк О. ., Заворотна Г. ., Кучма Т. ., Некрасова О.Д., Перегрим М.М., Плига А.B., Полянська К.B., Пішняк Д.B., Прекрасна Є.П. Проектований національний природний парк «Приірпіння та Чернечий ліс», видання 2-ге, доповнене і перероблене (під ред. Є. Прекрасної) / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – вип. 7. – К.: UNCG, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена. – 2018. – 86 с
 14. О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма. Шляхи досягнення нейтрального рівня ерозійної деградації грунтів в агроландшафтах України / Моніторинг та індикатори нейтрального рівня деградації земель в Україні. Збірник статей // під ред. Л.Д.Проценка. – Простір-М, 2018.- с.55-67 (96 с.).
 15. Агроекологічний супутниковий моніторинг: монографія / О.Г. Тараріко, О.В. Сиротенко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма.– К.: Аграрна наука, 2019.– 204 с.
 16. Основи дистанційного зондування Землі : історія та практичне застосування : метод. посіб. / С. О. Довгий, В. І. Лялько, С. М. Бабійчук, Т. Л. Кучма, О. В. Томченко, Л. Я. Юрків. — К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. — 316 с., ISBN: 978-617-7734-01-6.
 17. Fundamentals of Remote  Sensing:  History  and  Practice:  Guidance Manual /  O. Dovgyi,  V. I. Lialko,  S. M. Babiichuk,  T. L. Kuchma, О. V. Tomchenko,   L.Ya.   Iurkiv;   translation   from   Ukrainian   O.   Savychenko,   O.Oleshko — K.: Institute of Gifted Child of the NAPS of Ukraine, 2019. — 316 pages. ISBN  978‑617‑7734‑05‑4.
 18. Основи дистанційного зондування Землі: робочий зошит. Частина 2. / С.М. Бабійчук, Л.Я. Юрків, О.В. Томченко, Т.Л. Кучма.Київ: Національний центр «Мала академія наук України», 2021.
 19. Чоботько Г. М., Кучма М. Д., Райчук Л. А., Швиденко І. К., Тараріко М. Ю., Уманський М. С. Реабілітація радіоактивно забруднених земель Українського Полісся. Екологоорієнтовані підходи відновлення техногенно забруднених територій і створення сталих екосистем : колективна монографія ; за заг. ред. Т. О. Чайки. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2022. С. 361-379.
 20. Фурдичко О.І., Чоботько Г.М., Кучма М.Д., Райчук Л.А., Швиденко І.К., Ландін В.П., Уманський М.С. Наукові основи раціонального використання агроресурсів радіаційно забруднених ландшафтів Українського Полісся / Наукові основи формування збалансованих агроекосистем України в умовах змін клімату: монографія / за науковою редакцією академіка НААН О.І. Фурдичка. Київ: ДІА, 2021. С. 237-302 с.

Методичні, науково-практичні рекомендації

 1. Методичні рекомендації з ведення сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених територіях Київського Полісся / [О.І. Фурдичко, Г.М. Чоботько, В.П. Ландін, Л.А. Райчук та ін.]. – К., 2012. – 36 с.
 2. Методичні рекомендації з реабілітації територій, що зазнали радіоактивного забруднення, та оптимізації структури землекористування на основі ландшафтних підходів / [О.І. Фурдичко, О.Г. Татарко, Г.М. Чоботько, Л.А. Райчук та ін.]. – К., 2013. – 37 с.
 3. Методичні засади, нормативна база та сучасні методи радіоекологічного моніторингу забруднених радіоактивними речовинами територій / [І.М. Гудков, О.І. Дутов, Г.О. Хаурдінова, Л.А. Райчук та ін.]. – К., 2013. – 37 с.
 4. Методичні рекомендації щодо заходів з реабілітації критичних екосистем радіоактивно забруднених регіонів Українського Полісся / [В.П. Ландін, В.А. Проневич, М.Д. Кучма, Г.М. Чоботько та ін.]. – К., 2015. – 30 с.
 5. Методичні рекомендації з ведення овочівництва на радіоактивно забруднених територіях Українського Полісся у віддалений період після Чорнобильської аварії / [В.П. Ландін, І.К. Швиденко, Л.А. Райчук, Г.П. Паньковська, В.Д. Виноградська,  Г.М. Якименко]. – К., 2017. – 35 с.
 6. Екологічні функції соснових насаджень Чернігівського Полісся. Методичні рекомендації // В.В. Мороз, В.П. Ландін, А.В. Сагайдак, О.М. Руденко, В.А. Захарчук, В.Л. Соломко, В.П. Фещенко – К., 2017. – 49с.
 7. Тараріко О.Г., Сиротенко О.В., Кучма Т.Л., Ільєнко Т.В. Аерокосмічний моніторинг опустелювання та деградації земель / наук. метод. посібник за ред. О.І. Фурдичка. – К., 2017. –  89 с.
 8. Методика виконання експериментальних робіт з аерокосмічного моніторингу трансформації агроландшафтів і систем землекористування в умовах змін клімату / [О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма, О.А. Білокінь, О.Г. Ізюмова]. – К., 2016. – 15 с.
 9. Кучма Т.Л., Ільчук В.П., Ковалів О.І. Тараріко О.Г., Ільєнко Т.В., Білокінь О.А. Науково-методичні основи інтегральної оцінки інноваційного забезпечення екосистемних послуг в аграрному секторі – К., 2018. – 25 с.
 10. Рекомендації зі зниження виносу радіонуклідів з агроландшафтів / Г.М. Чоботько, В.П. Ландін, М.Г. Василенко, М.Д. Кучма, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко,  М.Ю. Тараріко, М.С. Уманський, В.П. Фещенко, О.Р. Тетерук, В.Л. Соломко, М.Ф. Коміна. – К.: ДІА, 2019. – 42 с.
 11. Методичні рекомендації з виявлення осередків та поширення усихання лісових насаджень сосни звичайної внаслідок ураження верхівковим короїдом за допомогою методів дистанційного зондування / Т.Л. Кучма, В.П. Ландін, І.К. Швиденко, Л.А. Райчук, М.С. Уманський, В.В. Гуреля, М.Ю. Тараріко, В.Л. Соломко, В.П. Фещенко. – К.: ДІА, 2019. – 16 с.
 12. Методика прогнозної оцінки впливу змін клімату на продуктивність агроекосистем за даними ДЗЗ / О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма, О.А. Білокінь. – К. 2019. – 19 с.
 13. Рекомендації з реабілітації радіоактивно забруднених земель і відродження агропромислового виробництва на радіоактивно забруднених територіях / Г.М. Чоботько, М.Д. Кучма, В.П. Ландін, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко, М.Ю. Тараріко, М.С. Уманський, О.Р. Тетерук, В.Л. Соломко, М.Ф.Комінар, С.В. Лябах. – К.: ДІА, 2020. – 48 с.
 14. Моніторинг трансформації агроландшафтів та прогнозна оцінка продуктивності агроекосистем в умовах змін клімату за даними ДЗЗ: методичні рекомендації / О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко. Т.Л. Кучма, Н.І. Адамчук-Чала, О.А. Білокінь. К.:Інститут агроекології та природокористуванняНААН, 2020 р. – 20 с.
 15. Оцінювання впливу змін клімату на продуктивність агроекосистем за супутниковими даними: рекомендації. О. Г. Тараріко, Т. В. Ільєнко, Т. Л. Кучма, О. А. Білокінь. Київ: Аграрна наука, 2021. 40 с.

Наукові статті

  1. М.Д. Кучма. Зміни екологічних характеристик ґрунтів перелогів під впливом залісення / М.Д. Кучма, В.П. Ландін, Г.О. Хаурдінова, С.В. Зібцев. // Наукові доповіді НУБіП. – 2012 – 2. – № 31 http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2012_2/12kmd.pdf
  2. Волошин М.І. Динаміка сукцесії в лісових насадженнях / М.І.Волошин, М.Д. Кучма, Г.О.Хаурдінова, В.В. Мороз // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки № 63. – Вінниця, 2012. – Випуск 4.– С. 162 – 169.
  3. Райчук Л.А. Tериторіальні та сезонні особливості формування дози внутрішнього опромінення населення / Л.А. Райчук // Наукові доповіді НУБіП України. – 2012. – №3 (32). – Режим доступу до журн.: http://nd.nubip.edu.ua/2012_3/12rla.pdf.
  4. Коніщук В.В. Поліська екологічна конвенція – гносеологічна парадигма становлення / [Коніщук В.В., Андрієнко Т.Л., Бондар О.І., Груммо Д.Г., Давидюк В.Ф., Євстігнєєв О.І., Коновальчук В.К., Ландін В.П., Лукаш О.В., Серебряков В.В., Соловей Т.В., Титар В.М., Фурдичко О.І., Чоботько Г.М., Шершун М.Х.] // Природа західного полісся та прилеглих територій. Розділ 3. Екологія. № 9, 2012. С. 289 – 293.
  5. Булигін С.Ю. Визначення критичності агропродукції в землеробстві радіоактивно забруднених регіонів / С.Ю. Булигін, О.І. Фурдичко, О.І. Бондар, О.І. Дутов // Вісник аграрної науки. – № 1. – 2013. – С. 55–58.
  6. Дутов О.І. Радіаційно-екологічні аспекти використання ґрунтів, забруднених радіонуклідами / О.І. Дутов, М.М. Єрмолаєв // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 2. – С. 51 – 54.
  7. Булигін С.Ю. Наукове забезпечення радіаційного моніторингу сільськогосподарського виробництва на території, забрудненій унаслідок Чорнобильської катастрофи / С.Ю. Булигін, О.І. Дутов // Агроекологічний журнал. – 2013. – № 1. – С. 5–9.
  8. Мороз В.В. Екологічна роль полезахисних дубових смуг та їх вплив на баланс вуглецю в атмосфері / Мороз В.В. // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал. – К., 2013. – №1. – С. 48-50.
  9. Мороз В.В. Особливості повнодеревності стовбурів Quercus robur L. у полезахисних лісових насаджень Правобережного Лісостепу / Мороз В.В. // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 21.11. – С. 56-59.
  10. Мороз. В.В. Определение надземных компонентов фитомассы и накопления углерода в полезащитных дубовых лесополосах Украины / В.В. Мороз // Лесохозяйственная информация: сборник научно-технической информации по лесному хозяйству. – Москва : ФБУ «ВНИИЛМ» Российской Федерации. – 2013. – №1. – С. 26-29.
  11. Хаурдінова Г.О. Оцінка надземних компонентів фітомаси та екологічна роль соснових насаджень на перелогах київського полісся / Г.О. Хаурдінова, В.В. Мороз // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал. – № 2-3. – 2013 р. (подано до друку).
  12. Хаурдінова Г.О. Методика оцінювання екологічних функцій штучних соснових насаджень / Г.О. Хаурдінова, В.В. Мороз // Агроекологічний журнал. – 2013. – № 4. – С. 26-30.
  13. Ландін В.П. Емпіричні засади методології реабілітації радіоактивно забруднених земель / В.П. Ландін // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2013. – № 23.10. – С.80-87.
  14. Ландін В.П. Особливості відновлення лісокористування в лісах, забруднених радіонуклідами / В.П. Ландін // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2013. – № 23.11.- С.38-44.
  15. Ландін В.П. Радіоактивне забруднення продукції лісового господарства в умовах Українського Полісся» / В.П. Ландін // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2013. – Вип. 23.14. – С. 39–
  16. Картопля як джерело формування дози внутрішнього опромінення населення Полісся./ Г.П. Паньковська, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко та ін. // Картоплярство: міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Інститут картоплярства НААН. – К.: Аграрна наука – 2013. – Вип.42. – С. 18-20.
  17. Якименко Г.М.Визначення рівня радіаційного забруднення бульб картоплі, вирощеної в умовах Українського Полісся / Г.М. Якименко, І.К. Швиденко, Л.А. Райчук, Г.П. Паньковська // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково–технічних праць. – 2013. – Вип. 23.4. – С. 105–110.
  18. Ландин В.П. О направлении эффективного использования радиоактивно загрязненных лесных земель Украины / В.П. Ландин // Лесохозяйственная информация. Всероссийский НДИ лесного хозяйства и механизации – ВНДИИЛМ, 2013. – № 1- С. 55-59.
  19. Конищук В.В. Полесская экологическая конвенция – гносеологическая парадигма становления / Конищук В.В., Андриенко Т.Л., Бондар О.И., Груммо Д.Г. и др. // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб.наук. пр. // За заг. Ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк: Волин.нац. ун-т. Лесі Українки, 2013. – № 9. – С. 289-293.
  20. Деякі аспекти дозиметричної характеристики та особливості внутрішньоклітинного метаболізму дітей – мешканців радіоактивно забруднених територій // Є. І. Степанова, Г. М. Чоботько, І. Є. Колпаков та ін. // Агроекологічний журнал. – 2013. – № 1. – С. 22–27.
  21. Якименко Г.М.Визначення рівня радіаційного забруднення бульб картоплі, вирощеної в умовах Українського Полісся / Г.М. Якименко, І.К. Швиденко, Л.А. Райчук, Г.П. Паньковська // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково–технічних праць. – 2013. – Вип. 23.4. – С. 105–110.
  22. Райчук Л.А.Елементи методики оцінювання формування дози внутрішнього опромінення населення на віддаленому етапі подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС / Л.А. Райчук // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково–технічних праць. – 2014. – Вип. 24.07. – С. 150–156.
  23. Василенко М.Г. Вплив органо-мінеральних добрив на агроекологічні агрохімічні показники сірого лісового грунту / М.Г. Василенко// Зб. наук.праць. Охорона грунтів. Спец. випуск. – К., 2015 – С.61-62.
  24. Василенко М.Г. Стан охорони грунтів Київської області / М.Г. Василенко, Л.В. Бойко, В.Д. Зосімов, Г.В. Андрійченко, М.В. Костюченко та ін.// Зб. наук.праць. Охорона грунтів. Спец. випуск. – К., 2015. – С.62-64
  25. Василенко М.Г. Сучасний стан забезпечення грунтів Київської області поживними речовинами / М.Г. Василенко, Л.В. Бойко, В.Д. Зосімов, М.В., Костюченко та ін.// Зб. наук.праць. Охорона грунтів. Спец. випуск. – К., 2015 – С.26-28.
  26. Василенко М.Г. Органо-мінеральні добрива підвищують урожай і поліпшують якість продукції / М.Г. Василенко// Міжв.тем.зб. «Передгірне та гірське землеробство і тваринництво». Львів. – Вип.58. – 2015р. – С.22-30.
  27. Василенко М.Г. Стимулятори росту підвищують урожай і покращують якість продукції /М.Г.Василенко// Наук. зб. “Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві”, К., 2015. С.23-28.
  28. Василенко М.Г. Эффективность микробиологического препарата “Эмбионик” на посевах сельскохозяйственных культур /М.Г.Василенко, В.Д.Зосимов, П.Г.Дульнев// Сб. научн. Трудов “Земледелие и селекция в Беларуси // №50. Минск.- 2015.-С.248-255.
  29. Краснов В.П. Некоторые проблемы реабилитации лесов загрязнённых радионуклидами на Украине/ В.П.Краснов, Т.В. Курбет, В.П. Ландин // Сб. научных трудов: «Проблемы лесоведения и лесоводства». Институт леса НАН Беларуси. Гомель. – Вып. 75.– 2015. – С. 460 – 468.
  30. Ландін В.П. Відтворення агроекологічних функцій радіоактивно забруднених дерново-підзолистих грунтів Полісся / В.П. Ландін, М.Ю. Тараріко// Зб. наук.праць. Охорона грунтів. Спец. випуск. – К., 2015 – с. 123–124.
  31. Тараріко М.Ю. Екоенергетична та економічна ефективність альтернативних систем удобрення на радіоактивно забруднених ґрунтах Полісся України / М.Ю. Тараріко, А.О. Мельничук // Агроекологічний журнал. – К.: – № 1. – 2015. – С. 121- 125.
  32. Тараріко М.Ю. Цикл вуглецю та азоту за різних систем та удобрення в сівозміні на дерново-підзолистому ґрунті в Поліссі/ М.Ю. Тараріко, А.О. Мельничук // Збалансоване природокористування. ТОВ «Екоінвестком». – К.: – № 1. – 2015. – С. 53-56
  33. Тараріко М.Ю. Оцінювання балансу елементів живлення в зерно-картопляній сівозміні за традиційної і альтернативної систем удобрення.// М.Ю. Тараріко// Вісник аграрної науки. – № 7. – 2015.- с.71-74
  34. Тараріко М.Ю. Енергетична та економічна оцінка відновлення родючості радіоактивно забруднених земель зони Полісся./ М.Ю. Тараріко// Зб. Наукових праць ННЦ “ІЗ НААН”. Київ. – Вип. 2. – 2015. – с. 92 – 97.
  35. Чоботько Г.М. Оцінювання формування дози внутрішнього опромінення населення на віддаленому етапі подолання наслідків аварії на ЧАЕС / Г.М. Чоботько, В.П. Ландін, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко, М.С. Уманський // Вісник аграрної науки. – 2015. – №7. – С. 54 –58.
  36. Райчук Л.А.Деякі аспекти ведення сільського господарства на радіоактивно забруднених землях Київського Полісся / Л.А. Райчук // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково–технічних праць. – 2015. – Вип. 9. – С. 161–166.
  37. Raychuk L.A. Еcosystem management in the context of radiation contamination of areas / L.A. Raychuk // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2016. – № 1 (55), т. 3. – С. 428–434.
  38. Райчук Л.А. Стан та проблеми аграрного виробництва на радіоактивно забруднених територіях Київського Полісся / Л.А. Райчук, О.І. Гриник // Агроекологічний журнал – 2016. – № 1. – С. 121–126.
  39. Chobotko G.. The issue of radioactive contamination in context of ecosystem services development / G. Chobotko, L. Raychuk, I. Shvidenko, I. McDonald // Agricultural science and practice – 2016. – № 3. – Р. 48–53.
  40. Кучма М.Д. Накопичення радіонуклідів рослинами родини селерових / М.Д. Кучма, Г.М. Якименко, Л.А. Райчук // Biodiversity after the Chernobyl accident. Part 1. – Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016. –– Р. 160–163.
  41. Ландін В.П. Радіоекологічні аспекти виробництва безпечної сільськогосподарської продукції в Українському Поліссі/ В.П. Ландін // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2016. – № 1 (55), т. 3. – С. 109-116,
  42. Ландін В.П. Радіаційно-екологічні проблеми відновлення сільськогосподарського виробництва в Українському Поліссі/ В.П. Ландін // Агроекологічний журнал – 2016. – № 1. – С. 88–94.
  43. Чоботько Г.М. Радіоекологічний моніторинг селітебних те- риторій в регіоні Українського Полісся/ Г.М. Чоботько // Агроекологічний журнал – 2016. – № 1. – С. 145–152.
  44. Руденко О.М. Вуглецепоглинальна та кіснетвірна роль лісових насаджень Хмельницької обл./ В. В. Мороз, Н. І. Шевчук, О. М. Руденко// Збалансоване природокористування. – 2016. – № 4. – С. 79–83.
  45. Василенко М.Г. Вплив органо-мінеральних добрив на міграцію радіонуклідів у сірих лісових грунтах / М.Г. Василенко, А.П. Стадник, П.М. Душко// Агроекологічний журнал. – №1. – 2016. – С. 31-37.
  46. Василенко М.Г. Радіологічне забруднення грунтів Київської області через тридцять років після аварії на ЧАЕС /М.Г. Василенко, В.Д. Зосімов, О.В. Дмитренко, Л.Г. Шило, М.В. Костюченко, В.І. Шайтер, М.І. Димкович // Агроекологічний журнал. – №3, . – 2016. – С.68-73.
  47. Василенко М.. Оцінка застосування добрив і біопрепаратів на радіозабруднених грунтах / М.Г.Василенко, М.В.Костюченко // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – №1(55), Т.3. – С. 116-123.
  48. Василенко М.Г. Агроекологічний стан грунтів Київської області /М.Г. Василенко, В.Д. Зосімов, М.В. Костюченко та ін.// Зб. Охорона грунтів. – ,вип. 3. – 2016. – С. 55-66.
  49. Василенко М.Г. Стан сірого лісового грунту за впливу органо-мінеральних добрив в регуляторів росту рослин. / М.Г. Василенко, А.П. Стадник, П.М. Дульнєв, О.С. Дем’янюк // Агроеколгічний журнал. – 2016. – №4. – С.100-105.
  50. Василенко М.Г. Агроекологічна ефективність вирощування сої на сірих лісових грунтах / М.Г. Василенко, П.М. Душко // Охорона грунтів: зб. наукових праць. – 2016. – №3. – С. 14-19.
  51. Ландін В.П. Характеристика лісових ґрунтів на моренних відкладах за різних типів лісорослинних умов / В.П. Краснов, О.В. Зборовська, В.П. Ландін, С.В. Суховецька // Агроекологічний журнал. – № 1. – 2017 р. – с. 43–49.
  52. Ландін В.П. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи в агросфері України / В.П. Ландін, Г.М. Чоботько, М.Д. Кучма, Л.А. Райчук // Агроекологічний журнал. – № 2. – 2017 р. – с. 67–75.
  53. Ландін В.П. Становлення радіоекології лісових екосистем в Україні / В.П. Краснов, В.П. Ландін, В.А. Захарчук / Агроекологічний журнал. – № 2. – 2017 р. – с. 76–82.
  54. Руденко О.М. Особливості стану дубових лісових насаджень Хмельницької області / В.В. Мороз, Н.І. Шевчук, О.М. Руденко // Агроекологічний журнал. – № 1. – 2017 р. – с. 21–27.
  55. Руденко О.М. Поглинання вуглецю та продукування кисню сосною звичайною в умовах Міжрічинського регіонального ландшафтного парку // Агроекологічний журнал. – № 2. – 2017 р. – с. 216–219.
  56. Руденко О.М. Сучасний стан дубових лісових насаджень Хмельницької області / В. В. Мороз, Н. І. Шевчук, О. М. Руденко // Агроекологічний журнал – 2017. – № 1. – С. 21-27.
  57. Дем’янюк О.С. Вплив погодних умов і систем удобрення на таксономічну структуру мікробіоценозу залежно від типу ґрунту / О.С.Дем’янюк, Л.А. Райчук // Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН». – 2017. – Вип. 1. – С. 13–25.
  58. Furdychko O. On the Issue of Environmental and Economic Consequences of the Chernobyl and Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants and Experience of Them Overcoming / O. Furdychko, V. Landin, L. Raychuk // Kobe Gacuin Economic Papers – 2017. – Vol. 49, № 1–2. – P. 57–72.
  59. Василенко М.Г. Органо-мінеральні добрива і регулятори росту рослин в органічному землеробстві / М.Г. Василенко // Вісник аграрної науки. – № 1. – 2017 р. – с. 11–18.
  60. Василенко М.Г. Окупність виробничих витрат в технології вирощування сої за різних систем удобрення / М.Г.Василенко, П.М. Душко // Збалансоване природокористування. – № 1. – 2017 р. – с. 49–53.
  61. Василенко М.Г. Вплив нових вітчизняних добрив і регуляторів росту рослин на мікробіологічні процеси у ґрунті / М.Г. Василенко // Вісник аграрної науки. – № 8. – 2017 р. – с. 12–18.
  62. Василенко М.Г. Перспективи застосування органо-мінеральних добрив і регуляторів росту рослин / М.Г.Василенко, А.П. Стадник, П.М. Душко // Агроекологічний журнал. – № 3. – 2017 р. – с. 96–102.
  63. Руденко О.М. Вплив лісорослинних умов зростання на середовищетвірні функції соснових насаджень Міжрічинського регіонального ландшафтного парку / О.М. Руденко // Агроекологічний журнал. – № 3. – 2017 р. – с. 153–156.
  64. Ландін В.П. Особливості виносу 137Сs зерновими та зернобобовими культурами в умовах Житомирського Полісся / В.П. Ландін, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко, В.П. Ткачук, В.В. Гуреля // Вісник аграрної науки. – 2017. – №12. – С. 58–62.
  65. Чоботько Г.М. Ідентифікація параметрів у моделюванні біологічних систем на прикладі лісової екосистеми / Г.М. Чоботько, Л.А. Райчук // Агроекологічний журнал – 2018. – № 1. – С. 14–20.
  66. Чоботько Г.М., Райчук Л.А., Ландін В.П. Особливості та прогноз внутрішнього опромінення сільського населення Українського Полісся у віддалений період після аварії на Чорнобильській АЕС (моніторингове дослідження) / Проблеми радіаційної медицини та радіобіології, Вип. 23, С. 216–228.
  67. Ландін В.П., Проневич В.А., Коніщук В.В., Чоботько Г.М., Райчук Л.А., Стадник А.П. Радіоекологічні аспекти використання торфоболотних ґрунтів / Агроекологічний журнал – 2018. – № 3. – С. 12–20.
  68. Ландін В.П. Радіальний приріст сосни звичайної на моренних відкладах Житомирського Полісся / О.В. Зборовська, В.П. Краснов, В.П. Ландін, В.А. Захарчук // Агроекологічний журнал – 2018 р. – № 1.- с.7-13.
  69. Ландин В.П. Роль микроорганизмов в извлечении фосфора из агрохимичсекого сырья /Е.Г. Мусич, П.Г. Дульнев, В.П . Ландин / Агроекологічний журнал. – 2018 р. – № 1. – с. 144 – 149.
  70. Тетерук О.О. Перспективи використання олійних культур, вирощених на радіоактивно забруднених територіях / О.О. Тетерук, В.П. Фещенко, В.П. Ландін, І.К. Швиденко // Агроекологічний журнал – 2018. – № 3 – 59-65.
  71. Василенко М.Г. Урожайність і якість насіння сільськогосподарських культур за дії регуляторів росту рослин // М.Г. Василенко, А.П. Стадник, П.М. Душко і ін. // Агроекологічний журнал – 2018. – № 1 – с. 96-104.
  72. Василенко М.Г. Аналіз ситуації в далекій перспективі в радіоактивних регіонах Українського Полісся / М.Г. Василенко, П.М. Душко, В.Д. Зосімов, М.В. Костюченко // Зб. Наукових праць агроекологічного університету «Чорнобильська катастрофа. Актуальні проблеми, напрямки та шляхи їх вирішення». – Ж.: с. 264-271.
  73. Василенко М.Г. Вплив нових вітчизняних добрив і регуляторів росту рослин на урожайність і якість насіння // М.Г. Василенко, В.І. Шайтер // Зб. Наукових праць охорони ґрунтів. – 2018. – Вип. 7. – С. 90–94.
  74. Ландін В.П. Порушення екологічної рівноваги мікробіоценозу на радіаційно забруднених ґрунтах Полісся України /О.Г. Мусич, В.П. Ландін, А.І. Парфенюк, О.С. Дем’янюк // Агроекологічний журнал – 2018 р. – № 3 – С. 70-76.
  75. Ландін В.П. Порушення екологічної рівноваги мікробіоценозу на радіаційно забруднених ґрунтах Полісся України /О.Г. Мусич, В.П. Ландін, А.І. Парфенюк, О.С. Дем’янюк // Агроекологічний журнал – 2018 р. – № 3 – С. 70-76.
  76. Тетерук О.О. Перспективи використання олійних культур, вирощених на радіоактивно забруднених територіях / О.О. Тетерук, В.П. Фещенко, В.П. Ландін, І.К. Швиденко // Агроекологічний журнал – 2018 р. – № 3 – С. 59-65.
  77. Чоботько Г.М. Радіологічно критичні екосистеми та їх роль у формуванні забруднення сільськогосподарської продукції / Г.М. Чоботько, В.П.Ландін, І.І. Ясковець, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко // Агроекологічний журнал – 2018. – № 4. – С. 29–35.
  78. Chobotko ,  Raichuk L., Cherniavskyi A., Liubashenko N., McDonald I. Complex analysis and mathematical modeling of the internal exposure dose of the Ukrainian Polissya rural population. Nucl. Phys. At. Energy. 2019; 20 (4); 397-404. DOI: 10.15407/jnpae2019.04.397
  79. Мусич О.Г. Акумуляція 137Cs та 90Sr у рослинах унаслідок техногенної катастрофи на ЧАЕС / О.Г. Мусич, В.П.Ландін, Л.А. Райчук // Агроекологічний журнал – 2019. – № 1. – С. 124–130.
  80. Іванюк І.Д. Сучасний стан і продуктивність насаджень дуба звичайного (Quercus robur L.) у лісовому фонді КП «Житомироблагроліс» / І.Д. Іванюк, В.П. Ландін // Агроекологічний журнал – 2019. – № 1. – С. 23–28.
  81. Мельник В.В. Накопичення 137Cs у рослинах трав’яно-чагарничкового ярусу в умовах вологих суборів Українського Полісся / В.В. Мельник, Т.В. Курбет, І.К. Швиденко // Агроекологічний журнал – 2019. – № 1. – С. 42–49.
  82. Тараріко М.Ю. Оптимізація фізико-хімічних властивостей дерново-підзолистих ґрунтів в умовах радіоактивного забруднення / М.Ю. Тараріко // Агроекологічний журнал – 2019. – № 1. – С. 56–61.
  83. Швиденко І.К. Дослідження в системі агрохімслужби України: ретроспектива / М.Г. Василенко, І.К. Швиденко // Інститут охорони грунтів. – 2019 р. – в друці.
  84. Швиденко І.К. Резерв підвищення урожайності / М.Г. Василенко, І.К. Швиденко, Л.А. Райчук, М.С. Уманський // Інститут охорони грунтів. – 2019 р. – в друці.
  85. Satellite agroecological monitoring within the system of sustainable environmental management / H. Tarariko, T. V. Ilienko, T. L. Kuchma, I. O. Novakovska // Agric. sci. pract. 2019; 6(1):18-27, https://doi.org/10.15407/agrisp6.01.018
  86. О.Г. Тараріко О.Г. Формування збалансованих систем землекористування та охорони ґрунтів у контексті глобальних змін клімату /О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко / Шляхи підвищення ефективності використання землі в сучасних умовах / за ред. д-ра с.-г.наук В.Ф. Камінського. – Київ: ВП «Едельвейс», 2016. С.23-34.
  87. О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма. Формуваннясталих систем землекористування та охорони ґрунтів: актуальність та проблеми у сучасних умовах // Український географічний журнал. – 2016. – №3. – С. 56–60. http://dx.doi.org/10.15407/ugz03.056
  88. Тараріко О.Г. Вплив змін клімату на продуктивність та валові збори зернових культур: аналіз та прогноз / О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма // Український географічний журнал. – 2016. – №1. – С. 14–22. http://dx.doi.org/10.15407/ugz2016.01.014
  89. Kuchma, Tetyana (2016): Landscape metrics sensitivity to input satellite data resolution.// Proceedings of Proba-V Symposium, Ghent, Belgium, January 26-28, 2016figshare. https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.2074954.v1
  90. Kuchma, Tetyana (2016): Combined use of SAR and optical satellite images for landscape diversity assessment.Proceedings of the ‘Living Planet Symposium 2016’, Prague, Czech Republic, 9-13 May 2016.figshare. https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.3385666.v1
  91. Ilienko T. Evaluation of crops moisture provision by space remote sensing data.// Proceedings of the ‘Living Planet Symposium 2016’, Prague, Czech Republic, 9-13 May 2016.figshare. https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.3385666.v1
  92. Ilienko T. Crop moisture content monitoring using satellite data // Proba-V Symposium, 26-28 January 2016, Ghent, Belgium.
  93. JurajLieskovský, PálBalázs, DominikKaim, Martin Boltižiar, Mateusz Chmiel, EwaGrabska, LubošHalada, GézaKirály, ÉvaKonkoly-Gyuró, JacekKozak, KatarínaKysucká, TetyanaKuchma, Tobias Kuemmerle, Peter Mackovčin, MatejMojses, Catalina Munteanu, Krzysztof Ostafin, KatarzynaOstapowicz, OleksandraShandra, Volker C. Radeloff (2016) Historical land covers dataset of the Carpathian region: data, metadata, availability. Proceedings of the 4h Forum Carpaticum: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive, Bucharest, Romania, 28 – 30 September, 2016.
  94. Тараріко О. Г. Ерозійна деградація ґрунтів України за впливу змін клімату / О. Г. Тараріко, Т. Л. Кучма, Т. В. Ільєнко, О. С. Дем’янюк // Агроекологічний журнал. – 2017. – № 1. – С. 7-15
  95. Тараріко О. Г. Досягнення нейтрального рівня деградації ґрунтів у ерозійно небезпечних агроландшафтах України / О. Г. Тараріко, О.Г.Ізюмова // Агроекологічний журнал. – 2017. – № 2. – С. 117-126
  96. H. Tarariko, T.V. Ilienko, T.L. Kuchma , V.A. Velychko. Long-Term Prediction Of Climate Change Impact On The Productivity Of Grain Crops In Ukraine Using Satellite Data//Agricultural Science and Practice, 2017, Vol. 4, No. 2, Р.3-13
  97. О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма. Шляхи досягнення нейтрального рівня ерозійної деградації грунтів в агроландшафтах України / Опрацювання шляхів досягнення нейтрального рівня деградації земель та встановлення відповідних національних завдань. Публікації. Інтерекоцентр. UNCCD.
  98. Kuchma T. Environmental damage assessment of conflict-affected coastal waters in Eastern Ukraine using ocean colour // Third International Ocean Colour Science Meeting, Lisbon, Portugal, 15-18 May 2017 (http://iocs.ioccg.org/wp-content/uploads/2017/05/abstracts-iocs-2017-all-10may2017.pdf), https://figshare.com/articles/Environmental_damage_assessment_of_conflict-affected_coastal_waters_in_Eastern_Ukraine_using_ocean_colour/5212954.
  99. Kuchma T. Soil moisture mapping using SMAP and Sentinel-1 data //10th International Workshop on “Advances in the Science and Applications of SAR Interferometry and Sentinel-1 InSAR” (FRINGE 2017), Helsinki, Finland, 5-9 June 2017 (http://fringe.esa.int/files/Fringe2017_Abstract_Book_FINAL.pdf)
  100. Juraj Lieskovský, Dominik Kaim, Pál Balázs, Martin Boltižiar, Mateusz Chmiel, Ewa Grabska, Géza Király, Éva Konkoly-Gyuró, Jacek Kozak, Katarína Antalová, Tetyana Kuchma, Peter Mackovčin, Matej Mojses, Catalina Munteanu, Krzysztof Ostafin, Katarzyna Ostapowicz, Oleksandra Shandra, Premysl Stych & Volker C. Radeloff (2018) Historical land use dataset of the Carpathian region (1819–1980), Journal of Maps, 14:2, 644-651, DOI: 1080/17445647.2018.1502099
  101. Long-time changes of the thermal continentality index; the amplitudes and the phase of the seasonal temperature variation in Ukraine / S. Boychenko, V. Voloshchuk, T. Kuchma, N. Serdyuchenko // Geofizicheskiy Zhurnal, 2018 – volume 40 issue 3.  pages 81-96 https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i3.2018.137175
  102. Tarariko, O. Syrotenko, T. Ilienko, T.Kuchma. Soil Erosion Assessment Using Remote Sensing / Proceedings of the 6-th Ukrainian Conference GEO-UA, Kyiv, Ukraine, September 18-19, 2018. To be published on CEUR-WS: Nov. 2018.
  103. Чоботько Г.М. Математична модель винесення 137Сs з агроландшафтів Українського Полісся у віддалений період після аварії на ЧАЕС / Г.М. Чоботько, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко, М.Д. Кучма // Агроекологічний журнал – 2020. – № 1. – С. 12-18.
  104. Olena I. Blinkova, Tetiana V. Shupovа, Liudmyla A. Raichuk. Syn-ecological connections and comparison of α-diversity indices of plant and bird communities on cultivated coenosises / Journal of Landscape Ecology (2020), Vol: 13 / No. 2. Рр. 62-78. DOI: 10.2478/jlecol-2020-0010.
  105. Чоботько Г.М., Райчук Л.А., Швиденко І.К., Уманський М.С. Способи і методи зниження виносу радіонуклідів з агроландшафтів. – «Аграрна наука – виробництву». – 2020. – № 1. – С. 124–130.
  106. Швиденко І.К. Деякі аспекти накопичення 137Сs овочевими культурами в умовах Українського Полісся / І.К. Швиденко, Г.П. Паньковська, Г.М. Якименко, Л.А. Райчук, // Агроекологічний журнал – 2020. – № 4. – С. 59-66. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2020.219446.
  107. Landin, H. Chobotko, L. Raichuk, I. Shvydenko, M. Umanskyi, O. Kichigina, O. Teteruk. The formation of current internal exposure doses of the Ukrainian Polissia rural population / Ukrainian Journal of Ecology (2020), Vol: 10 / No. 6. Рр. 249-254. DOI: 10.15421/2020_290.
  108. Ландін В.П., Кучма  Т.Л., Швиденко  І.К., Райчук Л.А., Уманський М.С., Гуреля В.В., Тараріко М.Ю. Виявлення осередків та поширення усихання насаджень сосни звичайної внаслідок ураження верхівковим короїдом за допомогою методів ДЗЗ – «Аграрна наука – виробництву». – 2021. – № 1 (95). – С. 9–10.
  109. Raіchuk L., Shvydenko I., Chobotko G.  Mathematical modeling of radionuclide migration in forest ecosystems in the context of achieving the objectives of Green Economy / International scientific and practical conference «Challenges, threats and developments in biology, agriculture, ecology, geography, geology and chemistry»: conference proceedings (Lublin, the Republic of Poland, July 2-3, 2021) – Lublin: University of Life Sciences in Lublin, «Baltija Publishing»,  – Рр.  90–94. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-111-4-21
  110. Вплив лісових пожеж на рослинний покрив радіоактивно забруднених територій / В.П. Ландін, О.Г. Тищенко, В.В. Гуреля, Т.Л. Кучма, В.П. Фещенко. ­ Агроекологічний журнал, 2021, 1, 68-‌80.
  111. Adamchuk-Chala N.I., Yatsenco V.O., Baranovskij M.M., Bojko J.V., Adamchuk V.I. Determination of soil geterogenity by precision farming methods // Ukrainian Journal of Ecology.- 2020, 10(6).- P. 42-47. doi: 10.15421/2020_255.
  112. Adamchuk N., Chala Y. Microcenosis of Arabidopsis thaliana cv Columbia under artificial conditions // Journl of Marine Biology and Environmental Sciences.- 2021, Volume 3, Issue 1.- P. 1-5. ISSN 2694-5924 DOI: https://doi.org/10.36266/JMBES/110.
  113. Tetiana Kuchmа. Monitoring of the seasonal development of ipid bark beetle (Ips acuminatus) in scots pine stands by remote sensing / Tetiana Kuchmа, Iryna Shvydenkо, Mariya Vysochanska, Oleg Yaremko, Liudmyla Raіchuk, Lyudmyla Symochko, Мykola Kuchma, Yulia Havrylıuk // International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES) – 2021. – Volume 11, issue 4. – Р. 931-938. DOI: https://doi.org/10.31407/ijees11.434.
  114. Дребот О.І. Науково-методичні засади реабілітації радіоактивно забруднених агроландшафтів у контексті Зеленої економіки/ О.І. Дребот, О.С. Дем’янюк, Л.А. Райчук // Вісник аграрної науки. – 2022. – Т. 100, №2 (827). – С. 74–81. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202202-10
  115. Oksana Drebot. Rehabilitation of forest ecosystems taking into account modern international ecological trends in the context of the European Green Deal / Oksana Drebot, Iryna Shvydenko, Liudmyla Raіchuk, Oleg Yaremko, Lyudmyla Symochko, Mariya Vysochanska, Hryhorii Chobotko, Мykola Kuchma // International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES) – 2022. – Volume 12, issue 2. – Р. 575-584. DOI: https://doi.org/10.31407/ijees12.231.
  116. Чоботько Г.М. Російсько-українська війна як чинник світової продовольчої кризи / Г.М. Чоботько, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко, М.Д. Кучма, М.Я. Височанська// Збалансоване природокористування – 2022. – № 1. – С. 12-20. DOI: 10.33730/2310–4678.1.2022.255224.
  117. Balabukh, V., Tarariko, O., Ilienko, T., & Velychko, V. (2021). Influence of changes in air temperature on crop productivity formation in Ukraine at the turn of XX–XXI centuries (1981–2010). Agricultural Science and Practice, 8(3), 71-87. https://doi.org/10.15407/agrisp8.03.071
  118. Ерозія ґрунтів як фактор опустелювання агроландшафтів України / О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма, О.А. Білокінь // Агроекологічний журнал, 2021, 3. С. 6-16
  119. Дребот О., Тараріко О., Ільєнко Т., Кучма Т. Формування мережі тестових підсупутникових полігонів у системі агроекологічного моніторингу // Bulletin of Agricultural Science. Том 100. № 5 (2022): 70-82, https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202205
  120. Фурдичко О., Тараріко О., Ільєнко Т., Коковіхін С., Солоха М. Науково-методичні засади дистанційного агроекологічного моніторингу та прогнозування // Bulletin of Agricultural Science. Том 100. № 4 (2022): 70-82, https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202204
  121. Karamushka, V.; Boychenko, S.; Kuchma, T.; Zabarna, O. Trends in the Environmental Conditions, Climate Change and Human Health in the Southern Region of Sustainability 2022, 14, 5664. https://doi.org/10.3390/su14095664
  122. Adamchuk-Chala N.I. Using Global Positioning Devices and Geografic Information Systems in Development of Agricultural Presition Technologies / Seria Wydawnicza “Współczesna Nawigacja” TOM IV, Wykorzystanie technik nawigacyjnych w lotnictwie, Część II: 79-87.

Основні напрями співробітництва з вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівня акредитації

Зав. віділу. Райчук Л.А. – старший викладач нормативних дисциплін «Радіоекологія» та «Агролекологія»природничого факультету ОКР «Бакалавр» спеціальності 101 «Екологія», ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (з 2020 рр.).

С.н.с. Кучма Т.Л. – старший викладач нормативної дисципліни «Геоінформаційні системи та їх застосування» для Магістерської програми кафедри екології факультету природничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» (2018 р.).

 Спільні дослідження з науковими установами НАН України, Мінагрополітики України, інших міністерств та відомств України

Спільно з Міністерством екології та природних ресурсів України проведено Науково-практичні конференції «Радіоекологія – 2013-2017.» в рамках міжнародного форуму «Довкілля України», м. Київ, 26-27 квітня 2013 р.

Укладено договір про творчу співпрацю на 2014-2015 рр. з ННЦ «Інститут землеробства НААН». Предметом договору є забезпечення зразками рослинницької продукції із зони техногенного забруднення для проведення біохімічних та аналітичних досліджень.

Укладено договір про співпрацю між ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Предметом договору є взаємовигідне співробітництво в галузі науки і освіти та подальший розвиток науково-дослідної роботи.

З природним заповідником «Древлянський» з 2015 р. діє договір про творчу співпрацю щодо організації та проведення досліджень з радіологічного моніторингу лісових екосистем Житомирського Полісся, а також щодо участі відділу радіоекології в агросфері у науково-технічних нарадах, проведення лекційних занять для співробітників заповідника.

 Закордонні стажування співробітників відділу

Кучма Т.Л., старший науковий співробітник, к.с.-г.н., пройшла стажування в: Державі Ізраїль, The Arava Institute for Environmental Studies (10.06-29.06.2018) за тематикою «Environmental Management of Nature Parks and Reserves: focus on Ecosystem»; в Римі, Італія, EUMETSAT, Італійський департамент цивільного захисту та департамент метеорологічного обслуговування італійських ВПС (13.11.2018 – 16.11.2018) за тематикою «Міжнародна школа дистанційного зондування для застосування у гідрометеорології. Застосування продукту H-SAF “грунтова волога” для управління гідрологічними ризиками»; в Baltic University Programme (Норвегія – Антверпет Бельгія, програма Мережі Балтійських університетів); в Лісабоні, Португалія, Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) (20 травня 2017р.), мета – оволодіння новітніми технологіями ДЗЗ SeaDAS; в Хельсинки, Фінляндія, Європейське космічним агенство (8 червня 2017р.),  з метою отримання навиків застовування новітнього програмного засобу SNAP inSAR ToolBox.

Райчук Л.А., завідувач лабораторії, к.с.-г.н. пройшла стажування в Державі Ізраїль, MASHAV’s International  Agricultural Training Center (22.10-9.11.2018) за тематикою «Agroecological Approaches for Sustainable Intensive Agriculture» та в Республіці Польща, м. Варшава, Міжнародний інститут інновацій «Освіта-наука-розвиток» (MII) (01.09.2017–30.11.2017) за тематикою «Сільськогосподарська радіоекологія і радіобіологія».