Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Лабораторія екологічного оцінювання агроекосистем

Завідувач Лабораторії
Шавріна Віра Ігорівна

к.б.н.

Напрями діяльностіНаукові темиПублікації
 • проведення агроекологічного моніторингу з метою визначення агроекологічного стану ґрунту, забрудненості нітратами та важкими металами об’єктів довкілля та рослинної продукції;
 • проведення біолого-екологічних досліджень впливу агрохімікатів на об’єкти екосистем;
 • проведення фітоценотичного моніторингу з метою оцінки стану об’єктів довкілля та рослинної продукції; участь у розробці комплексу практичних заходів з питань реабілітації фітоценозів агроекосистем, що деградують внаслідок некоректного землекористування;
 • інформаційно-нормативне забезпечення сільськогосподарського виробництва;
 • удосконалення та розробка методик оцінки об’єктів навколишнього природного середовища;
 • укладання угод на фінансування науково-дослідних робіт як самостійно, так і разом з іншими лабораторіями або відділами Інституту;
 • проведення вимірювань в галузі акредитації для організацій різних форм власності на договірній основі із можливістю безпосереднього відбору проб продукції на підприємстві замовника;
 • за результатами науково-дослідної роботи формування до друку рекомендацій, методичних вказівок, наукових статей, довідників, книжкового видання.
 • Програма наукових досліджень 06 «Агроекологія»
 • Завдання (№ ДР 0116U001382) 00.02.01.Ф Розробити науково-методичні основи формування збалансованих агрофітоценозів в умовах змін клімату.
 • С.Г. Охріменко, Є.Д. Ткач, Созофіти та оселища території урочища Хортиця під охороною Бернської конвенції. Scientific Journal «ScienceRise:Biological Science» №1(16) 2019 С. 19–  DOI: 10.15587/2519-8025.2019.159799
 • В.І. Шавріна, Є.Д. Ткач, С.Г. Охріменко. Рідкісні види рослин у структурі сполучних територій екомережі Східного Поділля, Науковий журнал «Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова» Том 21, 2019 р.
 • С.Г. Охріменко, О.Р. Шелегеда, Є.Д. Ткач, Резерватогенні сукцесії псамофітного степу острова Хортиця; Агроекологічний журнал №1 – 2019;
 • Shavrina V., Tkach Ye., Ochrimenko S. Synantropic flora in phytocoenoses of the Dnistrovsky ecocorridor. 4th International Scientific Conference Agrobiodiversity for Improve the Nutrition, Health and Quality of Human and Bees Life,September 11–13, 2019 Nitra–2019, P. 133– DOI: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220703
 • Shavrina V.I., Tkach Е.D., Mykolayko V.P. Synantropic flora in phytocoenoses of ecological network (the case of Vinnytsia region, Ukraine)/ Ukrainian Journal of Ecology, 2018, 8(1), 118–123
 • Tkach Ye., Shavrina V., Starodub V. Taxonomic structure of agricultural landscapes of connected areas in Vinnytsia region econetwork. – Agroecological journal 4, Kyiv-2016 – p. 127-132.
 • Шавріна В.І. Сегетальна фітобіота основних агроценозів Центрального Лісостепу України. Агроекологічний журнал. 2018. № 1.
  С. 150–154.
 • Tkach, V.Shavrina, A.Kryzanivskyi, V.Mykolaiko, G.Goncharenko, O.Lobova Ontogenetic-populational structure of rare species Pulsatilla pratensis (L.) Mill. on the connective teritiries of Vinnytsya region. Environmental Research, Engineering and Management, 2018.
 • С.Г. Охріменко, Є.Д. Ткач Созофіти та оселища території урочища Хортиця під охороною Бернської конвенції, Scientific Journal «ScienceRise: Biological Science» №1(16) 2019. – С. 19-24.
 • Шавріна В.І., Ткач Є.Д. Онтогенетично-популяційний аналіз рідкісного виду Lilium martagon L. у структурі сполучних територій екомережі Вінницької області. – Scientific Journal «ScienceRise: Biological Science», 2018. № 2 (11). С. 25–29.
 • Shavrina V., Tkach E. Rare plants of ecological network in connecting areas of Vinnytsia region. – Agroecological journal 1, Kyiv – 2017 – p. 115-120.
 • Шавріна В. І., Ткач Є. Д. Синантропізація флори фітоценозів сполучних територій Лядівського регіонального екокоридору. – Агроекологічний журнал №3, Київ – 2017. 134-138 c.
 • Еколого-економічні особливості збалансованого розвитку агросфери Київської області: Монографія/ За науковою редакцією акад.. О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, – 736 с.
 • Методичні рекомендації з ефективного застосування препаратів на основі нових ентомопатогенних штамів Bacillus thuringiensis проти шкідників комах плодових культур. – Київ. – ДІА., 2015. – 19 с.
 • Рекомендації щодо отримання безпечної і якісної сільськогосподарської продукції рослинництва з урахуванням грунтово-кліматичних умов України. – К., ДІА, 2015. – 35 с.
 • Tkach E. Taxonomic and typological analysis of adventive flora fraction of semi-phytocenoses / E. Tkach, K. Dovgych, V. Starodub // Агроекологічний журнал. – 2014. – С. 83–88. Dovgych K.
 • Методика оцінки стану агроценозів за біодіагностичними показниками. – К.,В., ДІА – 2014. – 40 с.
 • Ткач Є.Д., Шерстобоєва О.В. Екологічні аспекти інвазії Iva xanthiifolia Nutt. в агрофітоценози / Агроекологічний журнал. – 2013. – № 3. – С. 75–81.
 • Bogoslovska M. The energy load and ontogenetic structure of the population Ambrosia artemisifolia L. in phytocenoses of the residential areas and agricultural landscapes of Vinnitsya region / M. Bogoslovska, E. Tkach, K. Dovgich // Агроекологічний журнал. – 2013. – №4. – 96 – 100.
 • Ретроспективний аналіз площ посівів конюшини на території західного і центрального Полісся та по Україні в цілому / Кічігіна О.О. // Науково практичний журнал «Збалансоване природокористування». – 2013. – №4. – С. 40–44. – Бібліогр.: 13 назв.
 • Енергетичне навантаження та онтогенетична структура популяції амброзії полинолистої у фітоценозах селітебних територій та агроландшафтах Вінниччини / Богословська М., Ткач Є., Dov-gich К. // Агроекологічній журнал. – 2013. – № 4. – С. 96–101. – Бібліогр.: 7 назв.
 • The energy load and ontogenetic structure of the population ambrosia artemisifolia l. in phytocenoses of the residential areas and agricultural landscapes of Vinnitsya region / Bogoslovska M., Tkach E., Dovgich K. // Агроекологічний журнал. – 2013. – №4. – С. 96–101. – Бібліогр.: 7 назв.
 • Екологічна безпека агропромислового виробництва / [Чабанюк Я.В., Шерстобоєва О.В., Ткач Є.Д.]: під ред. О.І.Фурдичка та А.Л. Бойка. – 2013 р.
 • Екологічні аспекти інвазії iva xanthiifolia nutt. в агрофітоценози / Ткач Є.Д., Шерстобоєва О.В. // Агроекологічний журнал. – 2013. – № 3. – С. 75–81. – Бібліогр.: 14 назв.
 • Особливості поширення аmbrosia artemisifolia l. у фітоценозах селітебних територій Вінничини / Богословська М.С., Ткач Є.Д., Стародуб В.І. // Наукові доповіді НУБіП України. – 2012. – №7 (37). – Режим доступу до журн.: httр://www.nbuv.gоv.uа/e-journals/vd/2012-4/09mnanlu./pdf. Бібліогр.: – 7 назв. Бібліогр.: 7 назв.
 • Оцінка стану напівприродних фітоценозів агроландшафтів України. Методичні рекомендації./ Шерстобоєва О.В., Ткач Є.Д., Стародуб В.І., Довгич К.І., Шавріна В.І., Богословська М.С. – К., 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 35 назв.
 • Наукові основи розвитку агроекосистем України. Екологічна безпека сталого агропромислового виробництва. Т.1.: Монографія / За ред.. О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, 2012 р. – 352 с.
 • Екологічна оцінка заносних видів рослин в агроландшафтах центрального Лісостепу / Ткач Є.Д., Стародуб В.І., Довгич К.І., Богословська М.С. // Агроекологічний журнал. – 2011. – №4. – С.82–86. – Бібліогр.: 11 назв.
 • Екологічна експертиза технологій вирощування зернових культур (на прикладі технологій вирощування пшениці ярої в зоні північного Лісостепу) / Макаренко Н.А., Бондарь В.І., Нікітюк Ю.А., Ткач Є.Д., Тогачинська О.В., Паращенко І.В., Кучерук М.О. // Агроекологічний журнал. – 2009. – № 1. – С. 24–30. – Бібліогр.: 7 назв.
 • Оцінка фітобіоти міжкультурфітоценозосегетальних екотонів правобережного Лісостепу за екологічними показниками (На прикладі Одеської області) / Ткач Є.Д.// Агроекологічний журнал. – 2009. – № 3. – С. 74–83. – Бібліогр.: 16 назв.
 • Екологічна оцінка поширення видів родини fabaceae в агроландшафтах правобережного Лісостепу та західного і правобережного Полісся / Кічігіна О.О., Ткач Є.Д., Патика В.П. // Агроекологічний журнал. – 2009. – № 4. – С. 57–64. – Бібліогр.: 12 назв.
 • Сегетальна фітобіота агроландшафтів лісостепових районів Одеської області / Ткач Є.Д. // Агроекологічний журнал. – 2010. – № 2. – С. 77–82.