тел. 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

Склад Вченої ради Інституту агроекології і природокористування НААН

(станом на 04.10.2016 р.)

 

п/п

Прізвище, ім‘я, по-батькові Науковий ступінь, вчене звання
1. Фурдичко Орест Іванович

(Голова Вченої ради)

Доктор економічних і сільськогосподарських наук, профессор, академік НААН
2. Дем’янюк Олена Сергіївна

(заступник Голови Вченої ради)

Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
3. Височанська Марія Ярославівна

(вчений секретар)

Кандидат економічних наук
4. Бойко Анатолій Леонідович Доктор біологічних наук, професор, академік НААН
5. Бутрим Оксана Володимирівна Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
6. Бородай Віталій Петрович Доктор сільськогосподарських наук, професор
7. Добряк Дмитро Семенович Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН
8 Дребот Оксана Іванівна Доктор економічних наук, професор
9. Зіновчук Наталія Василівна Доктор економічних наук, професор
10. Коніщук Василь Васильович Доктор біологічних наук,

старший науковий співробітник

11. Ландін Володимир Петрович Доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
12. Моклячук Лідія Іванівна Доктор сільськогосподарських наук, професор
13. Никиктюк Юрій Андрійович Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
14. Палапа Надія Василівна Доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
15. Парфенюк Алла Іванівна Доктор біологічних наук, професор
16. Тараріко Олександр Григорович Доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН
17. Терновий Юрій Вікторович Кандидат сільськогосподарських наук
18. Устименко Олексій Васильович
19. Чабанюк Ярослав Васильович Доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
20. Чоботько Григорій Михайлович Доктор біологічних наук, професор
21. Шерстобоєва Олена Володимирівна Доктор сільськогосподарських  наук, професор
22. Шкуратов Олексій Іванович Доктор економічних наук,

старший науковий співробітник

1.2. Функції Вченої ради

Вчена рада є колегіальним дорадчим органом управління її науковою і науково-технічною діяльністю і затверджується за поданням Інституту наказом Національної академії аграрних наук України терміном не більше як на три роки.

Директор Інституту, його заступник і вчений секретар є членами Вченої ради за посадою.

Головою Вченої ради є директор Інституту, заступником голови – заступник директора з наукової роботи, секретар ради – вчений секретар.

До складу Вченої ради може входити голова профспілкового комітету Інституту та керівники дослідної мережі (за згодою), голова Спілки молодих учених.

Вчена рада створюється з 23 особи. Не менше як три чверті складу Вченої ради обирається шляхом таємного голосування на зборах наукових співробітників Інституту, а решта членів ради призначається наказом директора. Обраними членами Вченої ради вважаються особи, які набрали не менше 50% голосів учасників зборів, які взяли участь у голосуванні.

До складу Вченої ради можуть бути обрані або призначені також провідні вчені з інших наукових установ аналогічного профілю та спеціалісти агропромислового виробництва.

Вчена рада:

– визначає перспективні напрями наукової і науково-технічної діяльності Інституту і дослідної мережі;

– здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики та результатів науково-дослідних робіт;

– розглядає перспективні і поточні плани наукових досліджень та розвитку дослідної мережі і вносить пропозиції для затвердження керівництвом Академії;

– розглядає питання співпраці Інституту з іншими науковими установами, розвитку міжнародної наукової співпраці;

– обговорює найважливіші наукові проблеми, питання вдосконалення структури управління Інституту;

– розглядає звіти окремих керівників структурних підрозділів та окремих співробітників Інституту про свою роботу;

– щорічно формує пропозиції щодо кандидатур до кадрового резерву на посади керівників Інституту, дослідної мережі;

– вирішує питання, пов’язані з діяльністю аспірантури і докторантури: затверджує теми дисертацій аспірантів, докторантів та інших здобувачів наукових ступенів, наукових керівників (консультантів), результати щорічної атестації;

– затверджує результати атестації наукових працівників;

– обирає за конкурсом на вакантні посади завідувачів відділів, лабораторій, секторів, головних, провідних, старших наукових, наукових і молодших наукових співробітників, а також, за поданням директора Інституту, керівників і заступників керівників дослідної мережі;

– висуває наукові колективи, окремих науковців, що досягли визначених успіхів у науці, для нагородження та подання на присудження державних та інших премій;

– в межах своєї компетенції розглядає питання про присвоєння вчених знань;

– вирішує інші питання діяльності Інституту, визначені Статутом.

Вчена рада створює методичну комісію та постійно діючі або тимчасові комісії з проблемних питань аграрної науки або агропромислового виробництва для попереднього розгляду питань, що виносяться на обговорення ради. Головою комісії призначається один із членів ради.

Вчена рада вправі приймати рішення, якщо у засіданні бере участь не менше 2/3 її складу. Рішення Вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 50% членів ради, які брали участі у засіданні. Рішення приймається відкритим голосуванням, якщо рада не прийняла рішення про таємне голосування. Рішення Вченої ради оформляється постановою, яка підписується головою і секретарем ради.

Організаційно-технічне забезпечення діяльності Вченої ради здійснюється дирекцією Інституту.

Вчена рада планує свою роботу і здійснює своє діловодство. Документи Вченої ради зберігаються 10 років.