Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Нормативно-правове забезпечення

Нормативна база:

 1. Закон України «Про вищу освіту»
 2. Закон України «Про освіту»
 3. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
 4. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»
 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 року № 261
 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 року № 266
 7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» від 1 березня 1999 року № 309
 8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами)
 9. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» від 12 січня 2017 року № 40
 10. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального забезпечення» від 12 липня 2004 року № 882
 11. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання стипендіального забезпечення»від 28 грудня 2016 р. № 1050
 12. Положення з техніки безпеки та охорони праці 
 13. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність 
 14. Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції
 15. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» від 12 січня 2022 р. №44
 16. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 23 вересня 2019 року № 40
 17. Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо врегулювання питань, пов’язаних з реалізацією вченими права на здобуття наукового ступеня доктора наук в умовах вимушеної перерви у проведенні наукових досліджень та опублікуванні наукових результатів у зв’язку з введенням у встановленому порядку воєнного стану»
 18. Про затвердження Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців
 19. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 051 – Економіка для третього (освітньо-наукового) рівня
 20. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 201 – Агрономія для третього (освітньо-наукового) рівня
 21. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 101 – Екологія  для третього (освітньо-наукового) рівня
 22. Постанова  КМУ № 579 від 12 серпня 2015 р. «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність»
 23. Постанова КМУ № 927 від 11 листопада 2015р. «Про затвердження Порядку переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету»

Нормативно-правове забезпечення ІАП НААН:

 1. Статут Інституту
 2. Стратегія розвитку Інституту агроекології і природокористування НААН на 2021-2025 рр.
 3. Колективний договір
 4. Концепція розвитку
 5. Ліцензія
 6. Положення про прийняття на роботу, звільнення наукових співробітників і заміщення вакантних посад
 7. Положення про відділ підготовки наук кадрів
 8. Положення про техніку безпеки
 9. Положення про сектор
 10. Положення про порядок підготовки здобувачів
 11. Порядок використання коштів
 12. Кодекс академічної доброчесності
 13. Етичний кодекс ученого 
 14. Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату
 15. Положення про зміщення посад наукових працівників 
 16. Положення про академічну мобільність
 17. Положення про методичну комісію 
 18. Положення про бібліотеку 
 19. Положення про внутрішню систему якості 
 20. Розпорядження щодо обрання вибіркових дисциплін 
 21. Положення про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін
 22. Положення про оцінювання 
 23. Положення про врегулювання конфліктних ситуацій  
 24. Положення про організацію ОП
 25. Положення про гаранта освітньо-наукової програми
 26. Положення про формування затвердження та оновл ОП
 27. Положення про порядок додаткового повторного вивчення
 28. Договір про підготовку здобувачів
 29. Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
 30. Положення про педагогічну практику
 31. Положення про політику попередження і боротьби із сексуальними домаганнями
 32. Положення про дуальну освіту 
 33. Положення про перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці 
 34. Положення про наукового керівника здобувача наукового ступеня доктора філософії
 35. Положення про Стипендіальну комісію га використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення аспірантам і докторантам ІАП НААН
 36. Положення про порядок відрахування, поновлення і переведення здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії та надання їм академічної відпустки