Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Сектор розвитку сільських територій

Завідувач сектором
Палапа Надія Василівна

д.с.-г.н.

Наукова діяльністьНапрями дослідженьПослугиЗдобуткиНДРПублікації

У 2003 р. в Інституті агроекології і природокористування НААН захистила кандидатську дисертацію на тему: »Агроекологічна ефективність захисно-стимулюючих сумішей природного походження», у 2013 р. у цій же установі захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук  на тему: «Наукове обгрунтування збалансованого розвитку сільських селітебних територій» за спеціальністю 03.00.16 – екологія. У 2010 р. присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника  зі спеціальності «екологія».

Пройшла шлях від лаборанта Українського філіалу ЦІНАО до завідувача лабораторії Інституту агроекології і природокористування НААН.

Автор і співавтор понад 120 наукових праць, присвячених актуальним питанням обґрунтування стратегії, методолого-теоретичних основ і практичних заходів систем раціонального використання наявного грунтово-агрохімічного потенціалу України, дефіциту матеріально-енергетичних ресурсів і екологічних реалій у сфері агропромислового виробництва. Ця складна і актуальна проблема сьогодення вирішувалася шляхом проведення польових і лабораторних дослідів, узагальнення розрізнених наукових публікацій, офіційних статистичних даних і матеріалів грунтово-агрохімічного обстеження сільськогосподарських угідь з використанням системного методу аналізу. В різних ґрунтово-кліматичних умовах вивчались екологічно безпечні, небезпечні, традиційні і нетрадиційні види добрив, стимулятори росту, нові азотфіксувальні та фосфатмобілізуючі біопрепарати, удобрювальні засоби.

З часу створення інституту, як відповідальний виконавець, брала  участь  у виконанні завдань агроекологічного напрямку досліджень, що входили до складу наступних державних і галузевих науково-технічних програм і проектів: “Продовольство-95”, “Родючість ґрунтів”, “Землеробство на забруднених територіях”, «Агроекологія», “Ресурсозберігаючі технології”, “Наукові основи сталих агроекосистем” та ін.

Наукові дослідження останніх років зосереджено на вивченні збалансованого розвитку сільських територій, який включає соціальний, економічний та екологічний стан сільських населених пунктів, впливу антропогенних і природних чинників на екологічний стан селітебної зони сільських територій, якості питної води, якості сільськогосподарської продукції, котра вирощується на цих територіях, та розробленню заходів з покращення умов проживання сільського населення.

Є членом редакційної колегії «Агроекологічного журналу», членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій при Інституті агроекології і природокористування НААН, членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій при Житомирському агроекологічному університеті, займається підготовкою кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру. Під її керівництвом захищено 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

– методологія збалансованого розвитку сільських населених пунктів;

– пріоритети забезпечення збалансованого розвитку сільських територій;

– соціально-економічний потенціал збалансованого розвитку сільських територій;

– оцінка агроекологічного стану сільських територій;

– адаптація досвіду європейських країн щодо збалансованого розвитку сільських територій в Україні

– надання рекомендацій щодо вирощування, удобрення та догляду за сільськогосподарськими культурами, підвищення їх продуктивності та якості;

– надання рекомендацій з поліпшення екологічного стану сільських територій та родючості ґрунту;

– проведення семінарів, круглих столів з покращення екологічного стану сільських територій та умов проживання населення;

– агроекологічне обґрунтування щодо  можливості надання статусу спеціальної сировинної зони.

Результатом багаторічної праці є підготовка наступних наукових розробок:

 1. Каталог заходів з оптимізації структури агроландшафтів та захисту земель від ерозії / Київ. -Фітосоціоцентр, 2002. -62 с.
 2. 2. Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель (методично-нормативне забезпечення) / За ред. В.П. Патики, О.Г. Тараріко. – К.: – Фітосоціоцентр, 2002. – 295 c.
 3. Методичні рекомендації з агроекологічного моніторингу селітебних територій / Н.В. Палапа, М.В. Козлов, В.І. Бондарь та ін. – К., 2005. – 22 с.
 4. 4. Словник-довідник з агроекології / [В.І. Бондар, А.В. Вдовиченко, …Н.В. Палапа та ін.]; за ред. О.І. Фурдичка. – К., Основа, 2007. − 272 с.
 5. Антропогенне навантаження на сільські селітебні території та заходи щодо його зниження (методичні рекомендації) / Н.В. Палапа, Ю.П. Колесник, Г.Л. Скрипник [та ін.]. – К.: ДІА, 2008. – 48 с.
 6. Екологічний стан сільських селітебних територій Полтавської області та шляхи його поліпшення (методичні рекомендації) / Н.В. Палапа, Ю.П. Колесник, Г.Л. Скрипник [та ін.]. – К.: ДІА, 2009. – 42 с.
 7. 7. Методика оцінки агроекологічного стану селітебних територій з метою попередження негативних впливів антропогенних і природних чинників на умови проживання сільського населення / За ред. Н.А.Макаренко, Н.В.Палапи. – К.: ДІА , 2010. – 44 с.
 8. 8. Словник-довідник з агроекології і природокористування (видання друге – доповнене) / [С.І. Алимов, А.І. Андрющенко, Н.В. Палапа та ін.]; за ред. О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, 2012. – 336 с. .
 9. 9. Методика з проведення моніторингу сільських територій за основними екологічними, соціальними та економічними показниками. / За ред. д.с.-г.н. О.І.Фурдичка. – К., 2014, – 33 с.
 10. 10. Екологічний стан сільських селітебних територій зони радіоекологічного контролю Житомирської області (методичні рекомендації) / За ред. д.с.-г.н. Н.В.Палапи. – К., 2014. – 40 с.
 11. Бабікова К.О., Ісаєнко В.М., Ніколаєв К.Д., Палапа Н.В. Методичні рекомендації з управління агротуристичною діяльністю / за ред.. В.М. Ісаєнка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 72 с.
 12. 12. Корсун С.Г., Шкарівська Л.І., Палапа Н.В., Вдовиченко А.В. Відновлення і підтримання екологічної стабільності сільських сельбищних територій за виробництва органічної продукції рослинництва / за ред. В.Ф.Камінського. – Чабани, 2015. – 83 с.
 13. 13. О.Г.Луцишин, Н.В.Палапа. Адаптація та виживання дерев Київського мегаполісу. –К., 2016. – 143 с. (монографія)
 14. 14. Нормативно-правове забезпечення розвитку сільських територій в контексті євроінтеграційних процесів (науково-методичн ірекомендації). – К., 2017, – 36 с.

04.02.01/048 «Розробити наукові основи комплексного моніторингу селітебних територій для попередження негативних впливів антропогенних і природних чинників на умови існування сільського населення» (2006-2010 рр.) – №ДР 0107U005317;

40.02/19-11 “Розробити наукові основи збалансованого розвитку сільських територій” (2011-2015 рр.) – № ДР  0111U003106

07.02/52-09.02 «Розробити наукові основи відповідності парцелярних  господарств вимогам органічного виробництва» (2011-2013 рр.);

41.00.01.02.Ф. «Наукове обґрунтування збалансованого розвитку сільських територій України в контексті євроінтеграційних процесів» (2016-2020 рр.) – (№ ДР 0116U03211)

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Луцишин О.Г., Радченко В.Г., Палапа Н.В., Яворовський П.П. Моніторинг забруднення систем грунт-рослина фітотоксичними елементами в зелених зонах м.Київ // Доповіді НАНУ. –2010. -№ 2. –С.194-199
 2. Луцишин О.Г., Радченко В.Г., Палапа Н.В., Яворовський П.П. Макроморфологічні зміни реакції – відповіді рослинних організмів деревних вуличних насаджень Київського мегаполісу при стресовому рівні техногенного забруднення // Доповіді НАНУ. –2010. -№ 6. –С.180-187.
 3. Палапа Н.В., Шерстобоєва О.В. Аграрна реформа та її вплив на стан сільських селітебних територій // Зб.тез II Міжнародної наукової конференції “Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства”. –Умань. –2010. –С.8-10.
 4. В.Г.Радченко, О.Г.Луцишин, Н.В.Палапа, П.П.Яворівський, Н.В.Коломієць, О.М.Ковальова, І.К.Тесленко. Функціональний стан гірко каштану звичайного (Aesculus hippocastanum L.) в умовах техногенного забруднення довкілля Київського мегаполісу. Екологія та ноосферологія. Том 21. –2010. -№ 1-2. –С.4-17.
 5. Методика оцінки агроекологічного стану селітебних територій з метою попередження негативних впливів антропогенних і природних чинників на умови проживання сільського населення / За ред. Н.А.Макаренко, Н.В.Палапи // Н.В.Палапа, Н.А.Макаренко, Ю.П.Колесник, Г.Л.Скрипник, Л.Ю.Разумна, В.Я.Весна, О.П.Дзюбенко, Б.А.Тамір, О.В.Крикунова. К.: ТОВ “ДІА”, 2010 р., – 44 с.
 6. Палапа Н.В., Крикунова О.В., Сенчук С.М., Сігалова І.О. Агроекологічні особливості оцінки сільськогосподарських земель. Техніка і технології АПК.–2011. –№ 2 (17). – С.36-39.
 7. Палапа Н.В. До питання збалансованого розвитку сільських територій / Міжнародний екологічний форум “Довкілля для України”. –2011. –С. 73-76.
 8. Палапа Н., Сігалова І., Сенчук О., Крикунова О. Екологічні аспекти оцінки стану ґрунтів сільських селітебних територій. Техніка і технології АПК. – 2011. –№ 5 (20). – С.34-36.
 9. Н.В.Палапа Основні чинники, що впливають на збалансований розвиток сільських територій / Матер. V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених “Екологічні проблеми сідьськогосподарського виробництва, 21-24 червня 2011 р. м.Яремче, 2011. – С. 23-25.
 10. О.Г.Луцишин, В.Г.Радченко, Н.В.Палапа, П.П.Яворовський, В.Я.Весна, Г.Л.Скрипник, О.М.Ковальова. Фізико-хімічні властивості грунтів в умовах Київського мегаполісу // Доповіді НАНУ. –2011. -№ 3. –С.197-203.
 11. 11. Н.В. Палапа, І.О. Сігалова, Б.А. Тамір. Роль аграрної реформи у формуванні агроекологічного стану сільських селітебних територій. Агроекологічний журнал. Спецвипуск, вересень –2011, – С. 186-190.
 12. Антропогенне навантаження та екологічні проблеми сільських селітебних територій Полтавської області / Н.В. Палапа, Г.Л. Скрипник, В.В. Рак [та ін.] // Агроекологічний журнал. – 2011. – № 4. – С. 41–48.
 13. Палапа Н.В. Екологічний стан селітебних територій у зоні промислового виробництва / Н.В. Палапа, І.О. Сігалова, Т.В. Гапонова // Агробіологія: Зб. наук. праць Білоцерків. нац. аграр. ун-ту. – 2011. – Випуск 6 (86). – С. 59–63.
 14. Палапа Н.В. Соціальні проблеми села в ринкових умовах / Н.В. Палапа // Зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2011. – Стор. 45–48.
 15. Палапа Н.В. Проблеми радіаційного забруднення сільських селітебних територій / Н.В. Палапа // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сталого розвитку агросфери», присвяченої 195-річчю від дня заснування ХНАУ ім. Докучаєва (Харків, 4–6 жовтня 2011 р.). – 2011. – С. 375–376.
 16. Палапа Н.В. Основні складові методики оцінювання екологічного стану селітебних агроекосистем / Н.В. Палапа // Агроекологічний журнал. –2012. – № 2. – С. 50–53.
 17. Палапа Н.В. Основні складові збалансованого розвитку сільських територій / Н.В. Палапа, І.О. Сігалова, Б.А. Тамір // Агроекологічний журнал. –2012. – № 3. – С. 84–89.
 18. Палапа Н.В. Оцінка стану селітебних територій промислового міста / Н.В. Палапа, І.О. Сігалова, Т.В. Гапонова // Агробіологія: Зб. наук. праць Білоцерків. нац. аграр. ун-ту. – 2012. – Вип.9 (96). – С. 96–99.
 19. Палапа Н.В. Проблеми деградації українського села / Н.В. Палапа // Міжнародний екологічний форум “Довкілля для України”. –К., 2012. – С. 211–215.
 20. Палапа Н.В. Проблемні аспекти збалансованого розвитку українського села / Н.В. Палапа // Матер. II Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України». – Тернопіль, 2012. – С. 321–323.
 21. Палапа Н.В. Соціально-економічні проблеми сільських поселень / Н.В. Палапа // Матеріали міжнародної конференції «Молодь у вирішенні екологічних та соціально-економічних проблем сьогодення». – Кам’янець-Подільський, 2012. – С. 201–202.
 22. Палапа Н.В. Демографічні проблеми села в контексті збалансованого розвитку / Н.В. Палапа // Агроекологічний журнал. – 2013. – № 1. – С. 10–16.
 23. Палапа Н.В. Особливості харчування та платоспроможність населення України / Н.В. Палапа // Техніка і технології АПК. – 2013. – № 3 (42). – С. 39–41.
 24. Палапа Н.В. Економічна розбалансованість та соціально-екологічні проблеми сільських поселень / Н.В. Палапа // Таврійський науковий вісник. – 2012. – Вип. 83 – С. 332–336.
 25. Словник-довідник з агроекології і природокористування (видання друге – доповнене) / [С.І. Алимов, А.І. Андрющенко, Н.В. Палапа та ін.]; за ред. О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, 2012. – 336 с.
 26. Проблемні аспекти розвитку українського села. / [Н.В.Палапа, Ю.А. Цибро, Г.Л. Скрипник та ін.] // Наукові основи сталого розвитку агроекосистем України. Науково-методичні основи збалансованого природокористування в агропромисловому виробництві.− Т. II.; за ред. О.І. Фурдичка . – К.: ДІА, 2012. – С. 144−156.
 27. Палапа Н.В. Сігалова І.О. Екологічні аспекти стану селітебних територій промислового міста. Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Сучасні проблеми екології та геотехнологій», Житомир, 2012., С.63.
 28. Палапа Н.В. Впровадження Концепції сталого розвитку в Україні / Н.В. Палапа // Науковий вісник НЛТУ. Збірник науково-технічних праць. – 2013. – Вип. 23.3. – С. 263–268.
 29. Палапа Н.В. Основні аспекти концепції сталого збалансованого розвитку / Н.В. Палапа // Техніка і технології АПК. – 2013. – № 4 (43). – С. 12–17.
 30. Оцінювання екологічного стану орних земель за проявом деградаційних процесів / Н.В. Палапа, І.О. Сігалова,О. В. Крикунова [та ін.] // Техніка і технології АПК. – 2013. – № 6(45). – С. 34–37 .
 31. Палапа Н.В. Особливості забезпечення екологічної стабільності селітебних територій / Н.В. Палапа, І.О. Сігалова, Б.А. Тамір // Агроекологічний журнал. – 2013. – № 2. – С. 17–21.
 32. Палапа Н.В. Проблема бідності сільських поселень / Н.В. Палапа // Стратегія збалансованого розвитку агроекосистем України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28 березня 2013 р.). – К.: ДІА, 2013. – С. 120–122.
 33. Палапа Н.В. Агроекологічна експертиза стану ґрунтів і якості продукції особистих господарств населення / Н.В. Палапа // Збірник праць Першої міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції «Дитяче харчування: перспективи розвитку та інноваційні технології». – К., 2013. – С. 143–146.
 34. Палапа Н.В., Сігалова І.О., Гапонова Т.В. Агроекологічний стан селітебних територій промислового міста. Агрономія: Вісник Львівського національного аграрного університету. – 2013. – №17(1). – С. 53 –57.
 35. Палапа Н.В. Еколого-агрохімічні проблеми орних земель Київської області та шляхи їх подолання / Н.В. Палапа, І.О. Сігалова, Я.П. Діхтяр, О.В. Крикунова, Л.М. Карпук // Агроекологічний журнал. – 2013. – № 4. – С. 37–40.
 36. Палапа Н.В, Сігалова І.О. Забруднення селітебних територій промислового міста. Матеріали X Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Сучасні проблеми екології та геотехнологій», Житомир, 2013., С.115.
 37. Вплив техногенного навантаження на екологічний стан селітебних територій (методичні рекомендації) / За ред. д.с.-г.н. О.І.Фурдичка. – К., 2013. – 40 с. // Н.В.Палапа, І.О.Сігалова, О.В.Крикунова, Т.В.Гапонова
 38. Палапа Н.В. Екологічний стан сільських територій / Н.В. Палапа // Посібник українського хлібороба. – 2014. – Т.1. – С. 143–145.
 39. Палапа Н.В. Демографічна складова розвитку сільських населених пунктів ( участь у конференції Тернопіль, 2014 р.)
 40. Палапа Н.В. Особливості міграційного руху населення України в контексті збалансованого розвитку / Н.В. Палапа, Б.А. Тамір, І.О. Сігалова., Н.Б. Гнатів // Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 1-3 липня 2014 р.). – К.:ДІА, 2014. – С. 166-169.
 41. Палапа Н.В. Слід забезпечити контроль на державному рівні. Аграрний тиждень. Вересень, 2014. – №15(288). – С. 40-41.
 42. Бабікова К.О., Ісаєнко В.М., Ніколаєв К.Д., Палапа Н.В. Методичні рекомендації з управління агротуристичною діяльністю / за ред.. В.М. Ісаєнка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 72 с.
 43. Корсун С.Г., Палапа Н.В.Соціальний і екологічний стан території сільських населених пунктів України / С.Г.Корсун, Н.В.Палапа // Збірник наукових праць ННЦ ІЗ НААН. – К.: ВП «Едельвейс», 2014. – № 1–2. – С 9–16.
 44. Методика з проведення моніторингу сільських територій за основними екологічними, соціальними та економічними показниками. За ред. д.с.-г.н. О.І.Фурдичка. – К., 2014, – 33 с. Палапа Н.В., Шкуратов О.І, Сігалова І.О.,Тамір Б.А.,Гнатів Н.Б., Цибро Ю.А., Скрипник Г.Л., Дзюбенко О.П., Мартинюк О.А., Устименко О.В., Крикунова О.В.
 45. Палапа Н.В. Комплексна оцінка загальної деградованості орних земель / Н.В. Палапа, І.О. Сігалова, О.В. Крикунова, Л.М. Карпук. // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Т.2., Вип. 3. – С. 134–143.
 46. Екологічний стан сільських селітебних територій зони радіоекологічного контролю Житомирської області (методичні рекомендації) / За ред. д.с.-г.н. Н.В.Палапи. – К., 2014. – 40 с. // Б.А.Тамір, Н.В.Палапа,  В.П.Фещенко, В.В.Гуреля, Ю.А.Нетреба.
 47. Палапа Н.В. Особливості формування екологічного стану на сільських селітебних територіях зони посиленого радіоекологічного контролю / Н.В. Палапа, Б.А. Тамір // Таврійський науковий вісник. – 2015. – №  91. – С. 175–180.
 48. Палапа Н.В. Соціально-екологічні проблеми розвитку сільських територій / Н.В. Палапа, Б.А. Тамір // Техніка і технології АПК. – 2015. – № 2 (65). – С. 38–41.
 49. Палапа Н.В., Гнатів Н.Б., Скабодіна Ю.І., Сігалова І.О. Соціально-економічні засади забезпечення сталого розвитку сільських територій: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Особистість, суспільство, політика – 2015» (Люблін, 20-21 травня 2015 р.) / За ред. С.Терепищого, В.Грасимовича, О.Познія. – Люблін: Видавництво наукове WSEI, 2015. – С. 244-246.
 50. Палапа Н.В. Оцінка стану сільських селітебних територій за якістю рослинної продукції / Н.В. Палапа// Таврійський науковий вісник. – 2015. – №  92. – С. 127–133.
 51. Палапа Н. Міграційні процеси в Україні та їх наслідки / Н. Палапа // Техніка і технології АПК. – 2015. – №8 (71). – С. 23–26.
 52. Палапа Н.В. Вплив демографічних процесів на динаміку чисельності сільських населених пунктів / Н.В.Палапа // Техніка і технології АПК. – 2015. – № 9 (72). – С. 39–41.
 53. Палапа Н.В. Розвиток сільських територій в Україні та досвід зарубіжних країн / Н.В. Палапа // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25(7). – С. 53–57. – (серія: Економічні науки)
 54. Палапа Н.В. Проблемні аспекти збалансованого розвитку сільських територій зарубіжних країн та шляхи їх вирішення /Н.В.Палапа, О.І.Дребот//Агроекологічний журнал. – 2015. – №3. – С. 16–25.
 55. Палапа Н.В. Законодавче забезпечення збалансованого розвитку сільських територій в Україні /Н.В.Палапа// Збалансоване природокористування. – 2015. – №3. –С. 20–26.
 56. Палапа Н.В. Оцінка стану сільських селітебних територій за агроекологічним станом грунту / Н.В. Палапа // Таврійський науковий вісник. – 2015. – № 93. – С. 234–240.
 57. Корсун С.Г., Шкарівська Л.І., Палапа Н.В., Вдовиченко А.В. Відновлення і підтримання екологічної стабільності сільських сельбищних територій за виробництва органічної продукції рослинництва / за ред. В.Ф.Камінського. – Чабани, 2015. – 83 с.
 58. Палапа Н.В. Особливості використання лікарських рослин у тваринництві / Н.В. Палапа, Н.Б. Пронь, О.В.Устименко // Збалансоване природокористування. – 2016. – № 2. – С. 47–51.
 59. Палапа Н.В. Проблемні питання, перешкоди та шляхи розвитку сільських територій / Н.В. Палапа, Н.Б. Пронь // Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 6-8 липня 2016 р.). – К.:ДІА, 2016. – С. 128-131.
 60. Palapa N.V. Development of land relations in the context of government decentralization in Ukraine / Palapa N.V., Pron N.B., Ustymenko O.V. // Agroecological journal. – 2016. – № 3. –С. 7–12
 61. Палапа Н.В. Моніторинг екологічного стану сільських селітебних територій / Н.В. Палапа, Н.Б. Пронь, О.В.Устименко // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 6, т. 2 – Херсон: Грінь Д.С., 2016. –С. 232-239.
 62. Палапа Н.В. Промислове тваринництво: еколого-економічні наслідки/ Н.В. Палапа, Н.Б. Пронь, О.В.Устименко // Збалансоване природокористування. – 2016. – № 3. – С. 64–67
 63. Палапа Н.В. Сучасний стан та тенденції розвитку галузі тваринництва в Україні / Н.В. Палапа, О.В.Устименко // Проблеми збалансованого природокористування в агросфері. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2-4 листопада 2016 р.). – К.:ДІА, 2016. – С. 169-172.
 64. Палапа Н.В. Особенности развития отрасли животновадства в Полтавской области / Н.В. Палапа, Н.Б. Пронь, О.В.Устименко // Агроекологічний журнал. – 2016. – № 4. – С. 30–34.
 65. О.Г.Луцишин, Н.В.Палапа. Адаптація та виживання дерев Київського мегаполісу. –К., 2016. – 143 с.
 66. Палапа Н.В. Екологічна оцінка сільських селітебних територій / Н.В. Палапа, І.О.Сігалова, О.В.Устименко // Агроекологічний журнал. – 2017. – № 2. – С. 89–95.
 67. Нормативно-правове забезпечення розвитку сільських територій в контексті євроінтеграційних процесів (науково-методичні рекомендації). – К., 2017, – 36 с.
 68. Н.В. Палапа, С.М.Гончар. Особливості розвитку галузей тваринництва Вінницької області / Н.В. Палапа, С.М.Гончар // Техніка і технології АПК. – 2018. – № 8–9. – С. 12–14.
 69. О.В.Устименко, Н.В.Палапа. Україна та досвід ЄС щодо регулювання забруднення з сільськогосподарських джерел / Устименко О.В., Палапа Н.В.// Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 4-6 липня 2018 р.). – К.:ДІА, 2018. – С. 169-171.
 70. V.O.Pinchuk, N.V.Palapa, O.V.Tertychna, K.V.Kotsovska, O.I.Mineralov / Pinchuk V.O., Palapa N.V., Tertychna O.V., Kotsovska K.V., Mineralov O.I The ecological state of rural residential areas of Kyiv region in the intensive livestock farming zone // Таврійський науковий вісник: Вип. 107. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С 341–346.
 71. Н.В.Палапа, О.В.Устименко, С.М.Гончар. Сучасний стан розвитку галузі свинарства в Україні та світі / Палапа Н.В., Устименко О.В., Гончаср С.М.// Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 3-5 липня 2019 р.). – К.:ДІА, 2019. – С. 194-198.
 72. Нагорнюк О.М., Палапа Н.В., Темченко В.В. Значення матеріально-технічного забезпечення технологій органічного виробництва для екобезпеки агросфери України / Агроекологічний журнал. -№ 4 (2019). К.: ІАП, 2019. С. 42-49 / http://journalagroeco.org.ua/issue/view/11465/showToc

Адреса: м.Київ, вул.Метрологічна, 12, кім. 304, 305