Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Відділ інституціонального забезпечення природокористування

Заступник завідувача відділу
Мельник Петро Павлович

доктор економічних наук,

старший науковий співробітник

тел.
e-mail:melnikpp@ukr.net
ПослугиЗдобуткиНДРПублікації
 • Здійснення контролю за процесами системи управління екологічного менеджменту  в сільському господарстві.
 • Вирішення   еколого-економічних проблем в  природокористуванні  агроекосистем.
 • Підготовка і реалізація комплексних наукових проектів ІАП НААН із платоспроможними споживачами різної форми власності.
 • Розроблення стратегічної моделі управління природокористуванням
  в агроекосистемах.
 • Організація семінарів та громадських обговорень.

За період 2015–2020 рр. у відділі інституціонального забезпечення природокористування здійснено захист: 7 докторських  та 11 кандидатських дисертацій  із спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Дослідження виконуються у межах науково-дослідних робіт Інституту агроекології і природокористування НААН України, зокрема: «Розробити науково-методичні засади з відтворення природних ресурсів у агроекосистемах» (ДР 0111U002020, 2014–2015 рр.), де досліджено теоретичні підходи до використання й відтворення природних ресурсів в агроекосистемах і розроблено методичні підходи щодо визначення еколого-економічних показників із відтворення природних ресурсів, які є критерієм їхньої оцінки, для прийняття оптимальних управлінських рішень у сфері раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища; «Розроблення стратегічної моделі еколого-економічного управління природними ресурсами в агросфері», (ДР 0116U000341, 2016–2020 рр.), відповідно до якої  розв’язуються еколого-економічні проблеми й удосконалюється система управління природокористуванням у агроекосистемах.

 1. Дребот О.І «Збалансований розвиток лісового сектору економіки в контексті європейської інтеграції України»; Монографія / О.І. Дребот, М.Х. Шершун, О.І. Шкуратов; за наук. ред. акад. НААН О.І. Фурдичка. – К.: Аграр. наука, 2014. – 348 с.
 2. Дребот О.І. Еколого-економічні особливості збалансованого розвитку агросфери Київської області. Колективна монографія. К.: ТОВ «ДІА», 2015. – 640 с.
 3. Еколого-економічні основи збалансованого розвитку агросфери Київської області: [колективна монографія / О.П. Бригас, В.П. Бородай, О.В. Бутрим та ін. ; за наук. ред. акад. О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, 2015. – 736 с.
 4. Добряк Д.С. Економічні, екологічні та соціальні аспекти використання земельних ресурсів в Україні [колективна монографія] / О.І. Гуторив, Д.С. Добряк, О.С. Будяк та ін.; ТОВ  «Смугаста типографія» ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2015. – 318 с.
 5. Добряк Д.С. Організаційно-економічний механізм та стратегічні пріоритети еколого-безпечного використання земельних ресурсів [колективна монографія] / Д.С. Добряк, О.С. Будзяк, О.І. Гуторов. ТОВ  «Смугаста типографія» ХНАУ ім.. В.В. Докучаєва, 2015. – 318 с.
 6. Мельник П.П. Еколого-економічні основи управління природоко-ристуванням в агроекосистемах [монографія] / П.П. Мельник. – К.: ДІА, 2016. – 328 с.
 7. Шершун М.Х., Дребот О.І. Економіка природокористування лісових екосистем: навчальний посібник / К.: ДІА, – 2017. – 264 с.
 8. Зіновчук Н.В. Методологія дослідження екологічної політики: точки гармонійного дотику теоретичних знань та практичних потреб / Є.В. Хлобистов, Н.В. Зіновчук // Розділ колективної монографії «Сталий розвиток –ХХІ століття: управління, технології, моделі. –2017. – С. 23–32.
 9. Урушадзе О.Т., Урушадзе Т.Ф., Нагорняк О.М., Мудрак О.В., Дребот О.І. Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток [Навчальний посібник] // За науковою редакцією академіка НААН Фурдичка. – Тбілісі–Київ–Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – 397 с.
 10. Бутрим О. В. Теоретико-методологічні основи формування внутрішнього вуглецевого ринку в контексті збалансованого розвитку агросфери: монографія / за ред. О.І. Дребот – К.: ТОВ «ДІА», 2018. – 360 с.
 11. А.Я. Гадзало. Інституціональне забезпечення транскордонного співробітництва України у сфері природокористування: монографія. – К.: ДІА, – 2019. – 336 с.

                            Статті у наукових фахових виданнях 

 1. Drebot O. Ecological risks from contamination of Ukrainian soils by persistent organic pollutants / Moklyachuk L., Moklyachuk Т., Moklyachuk O., Monarh V. //Environment and Ecology Research, – 2014. – № 2(1).
 2. Дребот О.І. Алгоритм перехода к эколого-экономическому управлению в агроэкосистемах / П.П. Мельник // Экономика и предпринимательство – 2014. – №4 ч.1 – С.468–472.
 3. Дребот О.І. Еколого-економічне забезпечення раціонального використання земельних ресурсів / М.Я. Височанська // Таврійський науковий вісник: Науковий вісник. Вип. 88. – Херсон: Грінь Д.С., – 2014 р. – С.268–274.
 4. Дребот О.І. Еколого-економічні інструменти підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарського землекористування / Л.В. Дудич // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: зб. наук.-техн. пр. – Львів: РВВ НЛТУ України. –2014. – Вип. 24.10. – С.180–186.
 5. Дребот О.І. Ліси та лісівництво в Україні: стан і економічні наслідки землекористування у дзеркалі часу / А.М. Бобко // Економіка України. – 2015. – №5 – С.82–94.
 6. Дребот О.І. Проблеми обліку землекористування в українському лісівництві та переведення його на екологічні виміри / А.М. Бобко // Землевпорядний вісник. – 2015. – № 2. – С. 16–20.
 7. Дребот О.І. Стан та перспективи розвитку демографічної ситуації в Київській області / Вісник Сумського Національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент» / О.І. Дребот // – Суми,  2015. – Вип.5 (64). – С. 203–207.
 8. Дребот О.І. Аналіз сучасного стану використання земель сільсько-господарського призначення сільськогосподарськими підприємствами на прикладі Рівненської області / М.Я. Височанська // Економіст. – 2015. – № 8 – С.15-18.
 9. Дребот О.І. Проблеми збалансованого розвитку сільських територій у країнах світу та шляхи їх розв’язання / Н.В. Палапа // Агроекологічний журнал. – 2015. – №3 – С.16–24.
 10. Дребот О.І. Збалансований розвиток Київської області: сучасні тенденції та стратегічні пріоритети / О.С. Дем’янюк // Збалансоване природокористування – 2015. – №3. – С.13–20.
 11. Дребот О.І. Напрями підвищення ефективності використання агроресурсного потенціалу в регіонах техногенно порушених земель з врахуванням світового досвіду / О.Г. Швець // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – №18. – С.54–58.
 12. Дребот О.І. Інвестиції в аграрному секторі як складова забезпечення збалансованого землекористування / М.Я. Височанська // Таврійський науковий вісник: Науковий вісник. Вип.93. – Херсон: Грінь Д.С., – 2015 р.    – С.221–226.
 13. Дребот О.І. Агроекологія лісівництва: терміни і визначення / О.І., Фурдичко, А.М. Бобко // Вісник аграрної науки. – 2015. – №10 (752). –
  С.54–58.
 14. Дребот О.І. Організаційно-економічний механізм забезпечення збалансованого використання агроресурсного потенціалу регіонів з техногенно порушеними землями / О.Г. Швець // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 20 – С.88–91.
 15. Дребот О.І.  Стан та перспективи розвитку демографічної ситуації в Київській області / О.І. Дребот // Вісник Сумського Національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент» / – Суми,  2015. – Вип.5 (64). – С. 203–207.
 16. Дребот О.І. Екологічні аспекти лісівництва Київщини в контексті збалансованого природокористування / О.І. Дребот // Збалансоване природокористування. – 2016. – №1. – С.62–67.
 17. Дребот О.І. Оцінювання рівня екологічної стабільності регіону з урахуванням ефективності відновлення техногенно порушених земель / О.В. Бутрим , О.Г Швець // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №3(177) – С.255–259.
 18. Дребот О.І. Елементи економічного механізму раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища / О.І. Дребот, А.Я. Гадзало // Економіка природокористування і охорони довкілля : [зб. наук. пр.] / Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. – С.186–191.
 19. Дребот О.І. Напрями економічного механізму в раціональному природокористуванні в контексті європейської інтеграції України / О.І. Дребот, А.Я. Гадзало // Агросвіт. – 2016. – №17. – С.3–6.
 20. Дребот О.І. Концептуальні засади збалансованого використання земельних ресурсів у сільському господарстві / О.І. Дребот, М.Я. Височанська // Збалансоване природокористування. – 2016. – № 4. – С. 131–136.
 21. Дребот О.І. Еколого-економічна оцінка рівня комплексності використання земельних ресурсів в агросфері / О.І. Дребот, М.Я. Височанська // Таврійський науковий вісник – 2017. – Вип. 97. – С.228–236. (Серія: Сільськогосподарські науки).
 22. Дребот О.І. Інституціональна модель балансування інтересів суб’єктів землекористування в лісовому господарстві / О.І. Дребот, В. Ю. Касюхнич // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2017. – Вип. 4. – С. 67–72.
 23. Drebot O. Theoretical and practical aspects of transfrontal collaboration region of Carpathians / O. Drebot, A. Gadzalo // Kobe Gakuin Economic papers. Vol.49, September – 2017, No. 1–2. Pp. 87–97.
 24. Дребот О.І. Ліс і лісові екосистеми у складі земель лісогосподарського призначення / О.І. Фурдичко, О.І. Дребот, А.М. Бобко // Вісник аграрної науки. – 2017. – №10. – С.54–58.
 25. Дребот О.І. Вдосконалення методологічно-інституціональних підходів до транскордонного співробітництва з питань природокорис-тування / О.І. Дребот, А.Я. Гадзало // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. праць. – 2017. – Вип. 6 (128) – С.67–72.
 26. Дребот О.І. Аспекти стратегії формування внутрішнього вуглецевого ринку при використанні сільськогосподарських земель // О.І. Дребот, О.В. Бутрім // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2017, – № 6 (128). – С. 79–83.
 27. Drebot O. Problemming of formation of landlines of territorial communities in the conditions of decentralization of the power / O. Drebot, T, Priadka, N. Komarova // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – №4. –2017. – С.14–20.
 28. Дребот О.І. Інституційне забезпечення лікарського рослинництва в Україні / О.І. Дребот, Ю.О. Сологуб // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2018. – № 1 (129). – С. 116–120.
 29. Дребот О.І. Світовий досвід розвитку лікарського рослинництва: еколого-економічні аспекти О.І. Дребот, Ю.О. Сологуб // Збалансоване природокористування. – 2018. – № 2. – С. 142–146.
 30. Дребот О.І. Інституціональне забезпечення природокористування: проблеми термінології / О.І. Дребот, А. Я. Гадзало // Економіка України. – 2018. – №5 – С.73–84.
 31. Дребот О.І. Інституціональне забезпечення впровадження внутрішнього вуглецевого ринку сектора сільськогосподарського землекористування /О.В. Бутрим, О.І. Дребот, М.Х. Шершун // Бізнес Інформ. – 2018. – № 1. – С. 227 – 233.
 32. Дребот О.І. Стратегічні напрями розбудови внутрішнього вуглеце-вого ринку сектору сільськогосподарського землекористування // О.В. Бутрим, О.І. Дребот // Вісник аграрної науки. – 2018. – № 3. – С. 56–62.
 33. Дребот О.І. Введення земель сільськогосподарського призначення в економічній оборот – одна із ключових проблем сучасних ринкових земельних відносин в Україні /Д.С. Добряк, О.І. Дребот // Збалансоване природокористування. – 2018. – № 4. – С. 87–95.
 34. Дребот О.І. Напрями інвестиційно-інноваційного механізму використання земель сільськогосподарського призначення / О.І. Дребот, М.Х.Шершун, Л.І. Сахарнацька, М.Я. Височанська // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2018. – №4. – С. 25–32.
 35. Drebot O. Directions of Economic and Economic Efficiency of Use of Agricultural Land / O. Drebot, M.Vysochanska, L Sakharnatska // Kobe Gakuin Economic papers. Vol.1 No.1Vol.50 No.4 2018, PP. 133–141.
 36. Drebot O. Theoretical and Practical Aspects of the Introduction of the Low-Carbon Land Use /O. Butrym, O. Drebot // Kobe Gakuin Economic papers. Vol.1 No.1Vol.50 No.4 2018, PP. 143–157.
 37. Дребот О.І. Еколого-економічні чинники транскордонного співробітництва у контексті єврорегіону «Буг» / О.І. Дребот, А.Я. Гадзало // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2019. – № 2. – С. 132—143.
 38. Дребот О.І. Інституціональне забезпечення трансформаційних форм аграрного господарювання в Україні / О.І. Дребот, Л.І. Сахарнацька, М.Я. Височанська // Збалансоване природокористування.  – 2019. – № 2.  – С. 148–155.
 39. Drebot O. Patterns of corporate social responsibility of Ukrainian companies: Clustering and improvement strategies for responsible activities / O. Drebot, V. Sukhonos, I. Makarenko, Y. Serpeninova , Y/ Okabe // Problems and Perspectives in Management. Vol. 17, Issue 2, 2019, PP. 365–375.
 40. Дребот О.І. Питання адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з обліку земель у лісівництві України / О.І. Фурдичко, О.І. Дребот, А.М., Бобко та ін. // Землевпорядний вісник. – 2019. – № 5. – С.16–21.
 41. Дребот О.І. Управління агроресурсами України засобами аерокосмічного дистанційного зондування: актуальність та перспективи / О.І. Фурдичко, О.І. Дребот // Вісник аграрної науки. – 2019. – № 6. С. 5–12.
 42. Дребот О.І. Наукові основи визначення зон вирощування основних сільськогосподарських культур України / Д.С. Добряк, О.І. Дребот, П.П. Мельник // Збалансоване природокористування. – 2019. – № 3.  – С.18–26.
 43. Дребот О.І. Прийняття управлінських рішень щодо утилізації побічних продуктів тваринного походження  в галузі птахівництва / О.І. Дребот, І.І. Квітка // Збалансоване природокористування. –2019. – № 3.  – С.78–87.
 44. Drebot O. Improvement of Government Support for Enhancing the Efficiency of Using the Resources Potential of Agricultural Enterprises / O. Drebot, L Sakharnatska, M. Vysochanskaya, N. Piniaha // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, – 2019. – №5(139). – С. 51–57.
 45. Дребот О.І. Вплив лісосмуг на екологічний стан земель автомобіль-ного транспорту / О.І. Дребот // Збалансоване природокористування. – 2019. – № 4. – С. 17–25.
 46. Дребот О.І. Еколого-економічна оцінка об`єктів штучного клімату для проморожування рослин озимих зернових культур / О.І. Дребот, І.В. Адамович, В.І. Дубовий // Збалансоване природокористування. – 2019 р.  – № 4. С.52–60.
 47. Дребот О.І. Концептуальні підходи до збалансованого користування землями лісогосподарського призначення / О.І. Дребот, М.Я. Височанська, О.І. Боцула // Вісник аграрної науки. – 2019. – № 12. – С. 27–35.
 48. Drebot O. Directions of the organizational and investment Mechanism of agricultural landscapes use / O. Drebot, M. Shershun, L Sakharnatska, M. Vysochanskaya // Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 19, Issue 3, – 2019. 125–132 p.
 49. Drebot O. Assessment of the efficiency of sustainable forest management in Ukraine / O. Furdychko, O.Drebot, M. Shershun M., O. Shkuratov, O. Yaremko // Forestry ideas, 2019, Vol. 25, No 2 (58): 339–350.
 50. Drebot O. Production of winter wheat in the phases of the solar activity cycle / P.Melnik P., O. Drebot // Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 19, Issue 4, – 2019  PP. 179–190.
 51. 51. Дребот О.І. Оцінювання екосистемних послуг лісів за даними дистанційного зондування Землі / О. І. Фурдичко, О.І. Дребот, Т.Л. Кучма, Т.В. Ільєнко // Агроекологічний журнал. – 2019. – №4 – С. 6–
 52. Дребот О.І. Інституціональні основи збалансованого використання земель / О.І. Дребот, Н.І., Паляничко, С.М. Данькевич // Економіка України. – 2020. – №3. – С.54–64.
 53. 53. Мельник П.П. Вплив магнітного поля Землі на врожайність пшениці озимої на території України / П.П. Мельник, М.І. Орлюк, А.О. Роменець // Збалансоване природокористування. – 2014. – № 1. – С. 85–92.
 54. Мельник П.П. Концепції еколого-економічного управління в агроекосистемі / П.П. Мельник, Т.М. Єгорова // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 2.14. – С. 114–119.
 55. Мельник П.П. Алгоритм перехода к эколого-экономическому управлению в агроэкосистемах / О.И. Дребот, П.П. Мельник // Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 4. – Ч. 1. – С. 468–472
 56. Мельник П.П. Еколого-економічна оцінка процесів екологічного аудиту/П.П. Мельник,В.Ф. Терещенко// Збалансоване природокористування. – 2014. – № 3. – С. 51–55.
 57. Melnyk P.P. Environmental and economic mechanisms of the land use management in agriculture / О.L. Golovina, P.P. Melnyk // Nauka i studia. – 2014. – № 18 (128). – Р. 29–35.
 58. Melnyk P.P. Environmental and economic mechanisms of ecological audit in the agricultural production / O.L. Golovina, V.F. Tereshchenko, P.P. Melnyk // Nauka i studia. – 2015. – № 8 (139). – Р. 27–32.
 59. Melnyk P.P. Ecological and economic regulation mechanism in nature management of agroecosystems / P.P. Melnyk // Nauka i studia. – 2016. – 18 (149). – P. 16–25.
 60. Melnyk P.P. Production of Winter wheat in the Phases of the solar activity Cycle / P.P. Melnyk, O.I. Drebot // Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 19, Issue 4, 2019, p.179–189.
 1. Добряк Д.С. Сучасний стан земельної реформи та перспективи розвитку земельних відносин в Україні /Д.С. Добряк // Землевпорядний вісник. – 2015. –№ 4. – С. 2–4.
 2. Добряк Д.С. Консервація деградованих , малопродуктивних і техногенно забруднених земель та їх вплив на агро ландшафти /Н.В. Кузін, Д.С. Добряк //Збалансоване природокористування. – 2015. – № 4. – С. 5–10.
 3. Добряк Д.С. Науково-методичні погляди до інтенсифікації використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств /Д.С. Добряк// Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2016. – № 1. – С. 64–70.
 4. Добряк Д.С. Удосконалення класифікації процесів, що спричинюють деградацію земельних угідь /Д.С. Добряк, Н.В. Кузін // Збалансоване природокористування. – 2016. – № 1. – С. 106–111.
 5. Добряк Д.С. Еколого-економічне оцінювання процесів, що спричинюють деградацію земельних ресурсів / Д.С. Добряк, Н.В. Кузін // Збалансоване природокористування. – 2016. – № 2. – С. 105–117.
 6. Добряк Д.С. Еколого-економічний механізм реабілітації деградованих і малопродуктивних земель сільськогосподарського призначення / Д.С. Добряк, Н.В. Кузін // Економіка АПК. – 2016. – № 9. – С. 10–18.
 7. Добряк Д.С. Землеустрій – основоположний інструмент реабілітації деградованих і малопродуктивних земель сільськогосподарського призначення /Д.С. Добряк, Н.В. Кузін // Збалансоване природокористування. – 2016. – № 3. – С. 116–126.
 8. Добряк Д.С. Проблеми сучасного землеустрою /Д.С. Добряк, А.Г. Мартин, Т.О. Євсюков, Н.В. Кузін // Збалансоване природокористування. – 2017. – № 4. – С. 5–12.
 9. Добряк Д.С. Формування і розвиток ринкових земельних відносин на теренах України / Д.С. Добряк, О.І. Шкуратов // Збалансоване природокористування. – 2018. – № 1. – С. 6–17.
 10. Добряк Д.С. Наукові основи використання земель в умовах радіаційного забруднення / Д.С. Добряк, Н.В. Кузін // Збалансоване природокористування. – 2018. – № 2. – С. 6–13.
 11. Добряк Д.С. Наукові основи еколого-економічного вивчення земельних ресурсів / Д.С. Добряк, О.І. Шкуратов, Т.О. Євсюков, Ю.Я. Скляр // Збалансоване природокористування. – 2018. – № 3. – С.
 12. Добряк Д.С. Введення земель сільськогосподарського призначення в економічний оборот – одна із ключових проблем сучасних ринкових земельних відносин в Україні / Д.С. Добряк, О.І. Дребот // Збалансоване природокористування. – 2018. – № 4. – С.
 13. Добряк Д.С. Сучасний землеустрій ­– основоположний інструмент у забезпеченні раціонального використання та охорони земельних ресурсів / Д.С. Добряк, С.М. Жолобова // Land management, Cadastre and Land monitorinq. – 2018. – № 4. – С. 21– 32.
 14. Добряк Д.С. Особливості екологічної оцінки земель / Д.С. Добряк, О.І. Шкуратов, П.П. Мельник, Ю.Я.Скляр // Збалансоване природокорис-тування. – 2019. – №1. – С. 107–112.

Методичні рекомендації 2014–2019 рр. 

 1. Методичні рекомендації з використання та відтворення природних ресурсів в агроекосистемах: [наукове видання] / [П.П. Мельник, О.І. Дребот, О.Л. Головіна та ін.]. – К.: 2014. – 16 с.
 2. Методичні рекомендації з еколого-економічних механізмів управління в агроекосистемі: [наукове видання] / [П.П. Мельник, О.І. Дребот, О.Л. Головіна та ін.]. – К.: 2015. – 14 с.
 3. Методичні рекомендації з маркетингового інструментарію еколого-економічного управління природокористуванням в агроекосистемах. – ДІА. 2017. – 18 с.
 4. Методичні рекомендації щодо застосування еколого-економічних інструментів з адаптації сільського та лісового господарства Українського Полісся до змін клімату. / Шершун М.Х., Коваль С.І., Шкуратов О.І. Дребот О.І., Голінчук Р.М. – К.: ТОВ «Екоінвестком», 2017. – 20 с.
 5. Методичні рекомендації щодо виробництва пшениці озимої з урахуванням фаз циклу сонячної активності. – К. : ДІА, 2018. – 23 с.
 6. Методичні рекомендації: Класифікація природно-територіальних комплексів, при якій ураховуються як природні властивості ландшафту, так і особливості сучасного землеробства / Г.Д. Гуцуляк, Ю.Г. Гуцуляк // – К.: “Екоінвестком”, 2018. – 52 с.
 7. Концепція низьковуглецевого сільськогосподарського землекористування (проект) (наукове видання) / [О.В. Бутрим, О.І. Дребот,  М.Х. Шершун та ін.]. К.: 2018. – 27 с.
 8. Концепція регулювання розвитку еколого-економічного простору в природокористуванні агроекосистем (Методичні рекомендації) /[О.І. Дребот, П.П. Мельник та ін.]. – К.: ТОВ «ДІА», 2019. – 15 с.