Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Освітньо-наукова програма-201-Агрономія

Сертифікат про аредитацію освітньо наукової програми 201 – Агрономія
ОНП Агрономія у підготовці спеціалістів найвищої кваліфікації

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «АГРОНОМІЯ» У ПІДГОТОВЦІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

 

Освітньо-наукова програма (ОНП) «Агрономія» для підготовки докторів філософії за спеціальністю 201 Агрономія була розроблена і впроваджена в Інституті агроекології і природокористування НААН у 2016 р.

Інститут агроекології і природокористування НААН розпочав підготовку здобувачів вищої освіти у 1994 році з відкриття аспірантури за спеціальностями: 03.00.15. – генетика; 03.00.12 – фізіологія рослин; 03.00.16 – екологія; 06.01.04 – агрохімія; 06.01.05 – селекція і насінництво. У 2016 р. з набуттям чинності Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих  навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою КМ України від 23 березня 2016 р., № 261, та Закону України «Про вищу освіту» ІАП було отримано Ліцензію на провадження освітньої діяльності (наказ МОН України від 03.08.2016 р. № 933) та згідно вимог МОН переоформлено ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (наказ МОН від 22.06.2021 р № 77-л), відповідно якої Інститут агроекології проводить підготовку докторів філософії за наступними спеціальностями:

– 051-Економіка
(05 Соціальні та поведінкові науки);

 

– 101-Екологія
(10 Природничі науки);

 

– 201-Агрономія
(20 Аграрні науки та продовольство).

 

У 2021 році Інститут агроекології і природокористування НААН пройшов успішну акредитацію освітньо-наукової програми за спеціальністю 201 – Агрономія Національним агентством із забезпечення якості освіти строком на 5 років.

 

https://agroeco.org.ua/informatsiya/osvitno-naukova-programa-201-agronomiya/

Цілями освітньо-наукової програми «Агрономія» є компетентне забезпечення основ підготовки висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів у сфері аграрних наук шляхом здійснення навчання, фахових досліджень, отримання нових теоретичних даних, практично спрямованих результатів, набуття знань, вмінь, навичок дослідницької роботи та експериментування в сільському господарстві, творче застосування наукових досягнень у практиці сільського господарства, самостійного проведення здобувачами науково-дослідницької діяльності, а також підготовки і захисту дисертацій.

Особливістю ОНП є фокусування її на пріоритетні напрямки досліджень сьогодення, поєднання кращих наукових практик та інноваційних розробок науково-дослідних установ системи НААН України, надання здобувачам можливостей поглиблювати свої теоретичні знання та набувати практичні навички під час проходження освітньої складової навчання, закладки дослідів, опрацювання отриманих результатів, проходження педагогічної практики.

Педагогічна практика аспірантів на базі Уманського національного університету садівництва

Опанування ОНП дає можливість підготовки фахівців із новими перспективними засобами мислення, здатних не лише застосовувати існуючі методи дослідження, але й формувати нові теоретичні, методологічні, наукові основи та положення сучасного розвитку агросфери.

З метою врахування вимог до спеціалістів відповідної галузі для подальшого їх працевлаштування розробка та впровадження ОНП «Агрономія» відбувається за умов залучення до її проектування та обговорення перспективних роботодавців. Інтереси роботодавців враховано через визначення основних навиків, якими повинен володіти фахівець у різних галузях сільського господарства на існуючому ринку праці. Інститутом заключено ряд договорів про співпрацю з вищими навчальними закладами, як можливими роботодавцями, де аспіранти відповідно ОНП проходять педагогічну практику. При виконанні наукових досліджень аспірант співпрацює з агропромисловими підприємствами, органами місцевого самоврядування як базами закладки та проведення наукового експерименту.

Активним учасником такої співпраці серед інших є ПСП ім. Т.Г. Шевченка за участі директора з виробництва продукції органічного рослинництва, к.с.-г.н. Вдовиченка А.В.

Співпраця Інституту агроекології і природокористування НААН та ПСП ім. Т.Г. Шевченка в межах договору про дуальну освіту

В рамках договорів про співпрацю між Інститутом агроекології і природокористування НААН та вищими навчальними закладами України відбуваються робочі зустрічі з обговорення актуальних проблем сьогодення та включення цих питань до робочих програм та навчальних планів відповідних навчальних дисциплін ОНП «Агрономія»: агросфера України в контексті евроінтеграційних процесів; стан та перспективи розвитку аграрної галузі України; вплив глобальних змін клімату на агроценози України; розвиток органічного руху в Україні;  перспективи розвитку сільських селітебних територій України; вплив військової агресії росії на стан ґрунтів, водних об’єктів, біорізноманіття нашої держави тощо.

Робоча зустріч з Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна» (Інституту біомедичних технологій).

Обговорення вдосконалення освітньої програми «Агрономія» та перспектив проведення педагогічної практики на базі Поліського національного університету  та Білоцерківського національного аграрного університету.

 

Рівень матеріально-технічного оснащення лабораторій Інституту дозволяє комплексно та якісно виконати поставлені перед здобувачами завдання.

Існує можливість проведення польових дослідів на базі дослідних станцій Інституту: Дослідній станції Лікарських рослин ІАП НААН, Сквирській дослідній станції органічного виробництва.

Зважаючи на важливість для України викликів, пов’язаних із станом довкілля та необхідністю впровадження належного екологічного врядування в нашій країні, забезпечення екологічних прав громадян, доступу громадськості до правосуддя з питань охорони навколишнього природного середовища та природокористування провідні вчені Інституту агроекології і природокористування у тісній співпраці зі своїми колегами з інших наукових установ приймають участь у засіданнях відповідних державних органів влади України.

Участь у Парламентських слуханнях на тему: “Пріоритети екологічної політики верховної ради України на наступні п’ять років”

Участь у засіданні Громадської ради Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

 Інститут агроекології і природокористування щороку приймає участь у міжнародних науково-практичних конференціях, круглих столах, активно виставках сільськогосподарського спрямування, має договори про співпрацю та академічну мобільність із науковими і вищими навчальними закладами в Україні та за її межами. Чинними є договори про співпрацю: з Університетом Кобе Гакуін (Японія), Чжецзянською Технічною Компанією (Китай), Литовським університетом сільського господарства (Республіка Литва), Інститутом ім. Ш. Тешшедика (Угорщина), з Варшавським університетом природничих наук та Жешувським університетом (Польща) та ін.

Наукові дослідження в межах освітньої програми, пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності Інституту агроекології і природокористування НААН, передусім завдяки провідним науковим співробітникам, які відвідують відкриті лекції та семінари, проходять закордонні стажування, курси підвищення кваліфікації, проводять спільні наукові дослідження на базі зарубіжних науково-дослідних інститутів та ВНЗ. Інститут нині веде активну міжнародну діяльність, він є членом 2-х міжнародних організацій: Федерації європейських мікробіологічних товариств (представник – Шерстобоєва О.В.), Всесвітнього фонду природи та Міжнародного союзу охорони природи (представник – Коніщук В.В.)

Інститут брав участь у програмах різного рівня: в рамках проекту технічної допомоги «Розвиток органічного виробництва в Україні» (за підтримки Уряду Швейцарської Конфедерації, Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SЕСО), FIBL;  CWI-UNEP Global Nitrogen Cycle towards INMS (Договір між Інститутом агроекології і природокористування НААН та Орхуським університетом Нордської ригади (Aarhus University of Norde Ringgade); займався активною міжнародною діяльністю у міжнародних організаціях: Cost Action FA 0905, Федерації європейських мікробіологічних товариств, Всесвітнього фонду природи, Міжнародного союзу охорони природи; підтримує тісні зв’язки з науковими установами Литви, Польщі, Угорщини, Німеччини, Китаю, Японії та ін.

Входження Інституту до Європейського дослідницького простору та інтеграції науково-інноваційної системи України є основною стратегічною ціллю Інституту.

Офіційний візит міжнародної делегації до Інституту агроекології і природокористування НААН

 

Співпраця Інституту агроекології і природокористування НААН з Університетом Кобе Гакуїн (Японія)

Інститут щорічно проводить міжнародні науково-практичні конференції з напрямків: «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» та «Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації», де здобувачі мають змогу проходити апробацію своїх наукових досліджень.

Інститут є видавцем двох фахових періодичних видань «Агроекологічний журнал» (з 2001 р.) і «Збалансоване природокористування» (з 2012 р.) з актуальних питань агроекології, збалансованого розвитку агросфери, економіки природокористування тощо. Ці наукові журнали внесено до міжнародних інформаційних і наукометричних баз РИНЦ (РФ), Index Copernicus (Польща), Research Bible (Японія), Google scholar (США), Ulrich’s Periodical Directory (США), що дає змогу здобувачам публікувати результати наукових досліджень широкому колу наукової спільноти. Два журнали включено до Переліку наукових фахових видань України і присвоєно категорію «Б» (Наказ МОН України №409 від 17.03.2020 р.).

Інститут агроекології і природокористування НААН має досвід успішних захистів дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 – Агрономія у разових спеціалізованих вчених радах.

 Зважаючи на те, що аграрний сектор є одним з пріоритетних та стратегічних напрямів розвитку економіки України, а сільськогосподарський потенціал держави може стати основою для становлення особливої ролі національної економіки у сучасній системі міжнародних зв’язків, освітньо-наукова програма «Агрономія» має високі перспективи розвитку задля забезпечення наукового супроводу новітніх технологій сільськогосподарського виробництва та зростаючого попиту на висококваліфікованих фахівців аграрної сфери.

 

 

Проєкт освітньо-наукової програми 2020 р.
Гарант освітньо-наукової програми.

Силабуси до ОНП “Агрономія” 201

Обов'язкові навчальні дисципліни професійної підготовки.
Каталог вибіркових дисциплін
1. Агроекологічний моніторинг Анотація
2. Біологічна безпека агроекосистем Анотація
3. Еколого-безпечні агротехнології Анотація
4. Екологія мікроорганізмів Анотація
5. Екологія вірусів Анотація
6. Екологічна токсикологія Анотація
7. Екологічна токсикологія агросфери Анотація Методичні рекомендації “Екологічна токсикологія Агросфери”
8. Радіоекологія в біосфері Анотація
9 Радіоекологія в агросфері Анотація
10. Збалансований розвиток сільських територій Анотація