тел. 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

sherstoboyeva
Завідувач відділу

Боцула Олександр Іванович

кандидатт економічних наук

контактна інформація

тел.: (044)522-67-58, e-mail:

Головний науковий співробітник

Шерстобоєва Олена Володимирівна

доктор с.-г. наук, професор

контактна інформація

тел.: (044)522-67-58 e-mail: ovsher@ukr.net

 • Напрями діяльгості
 • Публікації
 • Розробки для виробництва
 • Методологія розробок
 • Агроекологічний моніторинг. Науково-методичне забезпечення системи спостережень й контролю над станом і рівнем забруднення агроекосистем (і суміжних з ними середовищ) у процесі інтенсивної сільськогосподарської діяльності, проводиться з метою забезпечення екологічної безпеки та економічної ефективності господарювання. Включає моніторинг фіто-, зоо-, мікробіоти.
 • Збереження біотичного та ландшафтного різноманіття. Організація і проведення комплексних обстежень фітоценозів агроландшафтів для виявлення територій із значним біо- та ландшафтним різноманіттям, з метою запобігання втрат видового багатства і забезпечення збереження та відновлення рідкісних і зникаючих видів у них.
  DSC 7114 w
 • Молекулярна екологія – галузь знання на стику молекулярної біології та екології, що вивчає вплив екологічних чинників на молекулярні структури (зокрема ДНК, РНК та ін.) живого організму. Визначення видового складу мікробіоти, оцінка біорізноманіття та виявлення міжвидових і видових взаємозв’язків у екосистемах на філогенетичному рівні.
 • Створення біопрепаратів. Технологічні розробки виробництва і застосування мікробіологічних препаратів на основі високо конкурентних мікроорганізмів із агрономічно-корисними властивостями, що дозволять вирішити питання формування сталих агроекосистем з позиції екології та підвищити врожайність сільськогосподарських культур і якість одержаної продукції.
 • Екологічна оцінка агротехнологій. Проведення екологічної експертизи технологій вирощування сільськогосподарських культур з метою забезпечення еколого-безпечного виробництва та якості сільськогосподарської продукції, а також запобігання негативного впливу на стан навколишнього природного середовища і здоров’я людини.
 • Органічне виробництво. Науково-методичне забезпечення системи виробництва сільськогосподарської продукції, яка забороняє або обмежує використання синтетичних комбінованих добрив, пестицидів, регуляторів росту та харчових добавок до кормів.
 • Державні випробовування пестицидів та агрохімікатів. Біологічна оцінка засобів захисту рослин, агрохімікатів, регуляторів росту рослин, біопрепаратів на сільськогосподарських культурах та лісових насадженнях. Екологічна оцінка небезпечності впливу засобів захисту рослин і агрохімікатів на нецільові об’єкти водної (риби, дафнії), ґрунтової (мікроорганізми, земляні черв’яки) та наземної Екосистем.
 • Навчально-методичне забезпечення сільськогосподарського виробництва. Консалтингові послуги з питань екології та біобезпеки у агропромисловому виробництві. Проведення виставок, конференцій, круглих столів, семінарів, навчань, лекцій, стажувань.
 • Жуков А.В. Экологическое значение пространственной изменчивости твёрдости почвы в условиях природного земледелия / А.В. Жуков, Г.А. Задорожная, А.А. Демидов, Е.В. Рысина // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2014. – Вип. 84. – С. 21–37.
 • Фурдичко О.І. Нормативно-правове забезпечення рекультивації промислово порушених земель в умовах ринкової економіки / О.І. Фурдичко, О.А. Демидов // Збалансоване природокористування. – 2014. – № 1. – С. 7–12.
 • Єтеревська Л.В. Прогнозні моделі формування профілю рекультивованих ґрунтів різного генезису Лівобережного Лісостепу / Л.В. Єтеревська, Г.Ф. Момот, В.В. Шимель, О.А. Демидов, В.П. Філатов // Вісник аграрної науки. – 2014. – № 2. – С. 52–55.
 • Жуков А.В. Пространственная изменчивость твердости педоземов / А.В. Жуков, А.А. Демидов, Г.А. Задорожна // Агрохімія і ґрунтознавство. – Вип. 81. – 2014. – С. 28–34.
 • Демидов О.А. Удосконалення класифікації рекультивованих земель / О.А. Демидов // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України: електрон. наук. фах. вид.  – 2014. – № 43.
 • Мілютенко Т.Б. Міграція біогенних елементів з ґрунту за різних систем удобрення / Т.Б. Мілютенко, О.А. Демидов, О.В. Шерстобоєва //Агроекологічний журнал. – 2014. – № 1. – С. 60–64.
 • Клименко А.М. Посівні якості та мікофлора насіння кукурудзи під впливом препаратів захисної дії / А.М. Клименко // Агроекологічний журнал. – 2014. – № 1. – С. 111–114.
 • Клименко А.М. Вплив передпосівної обробки насіння на фотосинтетичну продуктивність та урожайність гібриду кукурудзи Красилів 327 МВ / А.М. Клименко, Я.В. Чабанюк // Корми і кормовиробництво.  – 2014. –  № 78. – С.
 • Клименко А.М. Використання Біополіциду для створення захисно-стимулюючих сумішей / А.М. Клименко, Я.В. Чабанюк // Сільськогосподарська мікробіологія. – Вип. 19. – С.73–78.
 • Клименко А.М. Вплив різних фракцій Біополіциду на cхожість насіння та розвиток сільськогосподарських культур / А.М. Клименко // Агроекологічний журнал. – 2014. – № 3. (подано до друку)
 • Клименко А.М.  Використання діазотрофів у системі підготовки посівного матеріалу // А.М. Клименко, Я.В. Чабанюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. – 2014. – № 3 (60). – С. 94–98.
 • Шерстобоєва О.В. Комплексні біологічні препарати для вирощування зернових культур / О.В. Шерстобоєва, Я.В. Чабанюк // Зерно і хліб. – 2014.
 • Жуков А.В. Экологическое значение пространственной изменчивости твёрдости почвы в условиях природного земледелия / А.В. Жуков, Г.А. Задорожная, А.А. Демидов, Е.В. Рысина // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – 2014. – Вип. 84. – С. 21–37.
 • Ящук В.У. Вплив препаратів Біополіцид та Екотон на поширення збудників гнилі цибулі ріпчастої під час зберігання / В.У. Ящук, Я.В. Чабанюк, А.А. Бунас // Агроекологічний журнал. – 2014. – № 1. – С. 68–71.
 • Фурдичко О.І. Якість і безпечність сільськогосподарської продукції в контексті продовольчої безпеки України / О.І. Фурдичко, О.С. Дем’янюк // Агроекологічний журнал. – 2014. – № 1. – С. 7–13.
 • Бунас А.А. Різноманіття бактеріальних ізолятів ризосфери рослин ріпаку / А.А. Бунас, Я.В. Чабанюк, О.В. Лобова // Агроекологічний журнал. – 2014. – № 2. – С. 91–95.
 • Бунас А.А. Азотфіксувальна активність бактеріальних ізолятів ризосфери рослин залежно від екотопу ізолювання. / А.А. Бунас, Я.В. Чабанюк, О.М. Дмитрук // Наукові записки Тернопільського  національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Біологія. – 2014. – № 3 (60). – С. 55–57.
 • Tkach E. Taxonomic and typological analysis of adventive flora fraction of semi-phytocenoses / E. Tkach, K. Dovgych, V. Starodub // Агроекологічний журнал. – 2014. – С. 83–88.
 • Dovgych K. Phytodiversity of natural phytocenoses of agricultural landscapes of Ukraine / K. Dovgych, E.Tkach // British Journal of Science, Education and Culture. – 2014. – No.1. (5). – P. 55–59
 • Крижанівський А.Б. Ефективність мікробіологічного методу захисту яблуневих садів від найбільш поширених листогризучих шкідників / А.Б. Крижанівський, О. П. Громова // Інтродукція рослин. – 2014. – №4. (подано до друку)
 • Крижанівський А.Б. Реакція фотосинтетичниго апарату яблуні на хімічний та біологічний засоби захисту від шкідливих комах / А.Б. Крижанівський, О.В. Шерстобоєва // Збалансоване природокористування. – 2014. – №4. (подано до друку)
 • Мілютенко Т.Б. Вплив мікробного препарату Поліміксобактерину та сидерації на винос біогенних елементів з грунту / Т.Б. Мілютенко,  О.В. Шерстобоєва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. – 2014. – № 3 (60). – С. 138–142.
 • Клименко А.М.  Оцінка агротехнологій вирощування кукурудзи за біодіагностичними показниками у зоні Лісостепу / А.М. Клименко, Я.В. Чабанюк, В.В. Чайковська // Молодь і поступ біології: матеріали Х міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів  (Львів, 8–11 квітня 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 111–112.
 • Клименко А.М., Проблеми використання біопрепаратів для обробки посівного матеріалу / А.М. Клименко, Я.В. Чабанюк, В.В. Чайковська // Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві: міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2014. – С. 90–93.
 • Харитонов Н.Н. Оценка водно-солевого режима рекультивированных шахтных отвалов в западном Донбассе / Н.Н. Харитонов, А.А. Демидов, Н.И. Жиленко [та ін.].  // Актуальные проблемы техносферной безопасности и природообустройства: сб. научн. тр. заоч. междунар. научн.-практич. конф. – Благовещенск, 2014. – Вып. 1. – С. 18–23.
 • Демидов О.А. Наукові основи пертиненції на промислово порушених землях південного сходу України / О.А. Демидов // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Тернопіль, 6–7 березня, 2014 р.). – Тернопіль, 2014. – С. 25–27.
 • Довгич К. Таксономічно-типологічна структура фітоценозів агроладшафтів Макарівського району / К.І. Довгич, Є.Д. Ткач // Екологічна безпека та збалансоване природокористування а агропромисловому виробництві: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1-3 липня 2014 р.). – К.: ДІА, 2014. – С. 53–56.
 • Кучерук М.О. Екологічна оцінка технологій вирощування ріпаку озимого за показниками якості та продуктивності / М.О. Кучерук, Є.Д. Ткач // Екологічна безпека та збалансоване природокористування а агропромисловому виробництві: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1–3 липня 2014 р.). – К.: ДІА, 2014. – С. 122–125.
 • Кучерук М.О. Система екологічної оцінки технологій вирощування сільськогосподарських культур / М.О. Кучерук, Є.Д. Ткач // Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України: наук.-практ. конф. з між нар. участю (15–16 травня 2014 р.). – Т., 2014. – С. 103–106.
 • Кучерук М.О. Екологічна оцінка придатності сільськогосподарських угідь для вирощування якісної пшениці / М.О. Кучерук, Є.Д. Ткач // Перспективені напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва: матер.   IV Міжн . науково-практичній конференції молодих вчених . – Тернопіль. – 2014.
pic 2 pic 3
Відео yutube Презентаційний матеріал Результати впровадження

СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

DSC 7076 w DSC 7128 w DSC 7081 w DSC 7117 w
 Лабораторія молекулярної екології  Лабораторія екологічноїоцінки агротехнологій і біорізноманіття агроекосистем  Лабораторія екології мікроорганізмів Лабораторія екології вірусів та біобезпеки

 

 

 

pic 4