тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

ЛАБОРАТОРІЯ АЕРОКОСМІЧНОГО ЗОНДУВАННЯ АГРОСФЕРИ

 

Завідувач лабораторії

Ільєнко Тетяна Володимирівна,

кандидат сільськогосподарських наук

Автор 79-ти наукових праць, в т.ч. 3-х колективних монографій, 11-ти методичних рекомендацій, 1-го посібника. Сфера наукових інтересів: аерокосмічне зондування Землі, агроекологія, агрономія, агрохімія, грунтознавство, лісова екологія, загальна екологія

Контактна інформація:

тел. (044)526-11-92, e-mail: tilienko@gmail.com

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ

 1. проведення фундаментальних досліджень та прикладних розробок у галузі дистанційного зондування сільськогосподарських об’єктів, а також у суміжних галузях знань;
 2. розробка сучасної методології дистанційних досліджень, математичного та методичного інструментарію відповідно до міжнародних стандартів та рекомендацій;
 3. проведення пошукових і прикладних досліджень та розробок орієнтованих на сучасну методологію і технологію збирання, обробки, зберігання, узагальнення та розповсюдження аерокосмічної інформації про процеси та явища, що відбуваються в агросфері;
 4. дослідження методів тематичної обробки даних ДЗЗ з космосу;
 5. адаптація і впровадження у практику дистанційного моніторингу агроресурсів світового і європейського досвіду, рекомендацій і стандартів в галузі вирішення тематичних задач засобами дистанційного зондування.

СПІВРОБІТНИКИ ЛАБОРАТОРІЇ

 

Тараріко Олександр Григорович

головний науковий співробітник, академік НААН, професор, лауреат Державної премії, заслужений діяч науки і техніки України.

Автор понад 280 наукових праць, в т.ч. низки монографій, понад 10 методичних рекомендацій, патентів на винахід. Сфера наукових інтересів: аерокосмічне зондування Землі, агроекологія, агрономія, агрохімія, ґрунтознавство, лісова екологія, загальна екологія.

Контактна інформація:

тел. (044)526-92-20, e-mail: tarariko@ukr.net

Кучма Тетяна Леонідівна

старший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук.

Автор понад 65 наукових праць, в т.ч. 3-х колективних  монографій, 11-ти методичних рекомендацій, 3-х посібників. Сфера наукових інтересів: аерокосмічне зондування Землі, агроекологія, агрономія, агрохімія, грунтознавство, лісова екологія, лісівництво, загальна екологія.

Контактна інформація:

тел. (044)526-11-92, e-mail: tanyakuchma@gmail.com

Адамчук-Чала Надія Іванівна

старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук,
лауреат премії Президента України для молодих вчених,
нагороджена нагрудним знаком «Зірка космонавта Каденюка».
Автор понад 88 наукових праць, в т.ч. 2-х колективних монографій.
Сфера наукових інтересів: космічна біологія, цитоекологія, агроекологія, прецизійні фітотехнології в агропромисловому комплексі

Контактна інформація:

тел. (044)526-11-92, e-mail: oleksandr.chalyy@gmail.com

Білокінь Олена Анатоліївна

провідний фахівець.

Автор 8 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: аерокосмічне зондування землі, агроекологія, агрономія, агрохімія, ґрунтознавство, лісова екологія, загальна екологія.

Контактна інформація:

тел. (044) 526-11-92.

 

ПослугиНДРПублікаціїПраціДослідження
 1. Екологічне оцінювання структури агроландшафтів
 2. Визначення структури, площ і стану земельних та с.-г. угідь
 3. Оперативний контроль і оцінка стану посівів с.-г. культур, в т.ч. вологозабезпечення
 4. Визначення критичних явищ в агроландшафтах
 5. Контроль дотримання сівозмін
 6. Оцінювання ерозійної деградації ґрунтового покриву
 7. Моніторинг ерозійно небезпечних земель, визначення вмісту гумусу
 8. Визначення зон підтоплення і перезволоження
 9. Надання консультаційних послуг
 10. Організація і проведення навчань, семінарів, круглих столів тощо.

Співробітники лабораторії виконують фундаментальні, прикладні та пошукові дослідження. З 2016 р. у лабораторії виконувались і виконуються наукові завданні, які належать до ПНД 06. «Науково-екологічні основи формування збалансованих агроекосистем України в умовах глобальних змін клімату» (Агроекологія) та ПНД 41 «Еколого-економічні засади збалансованого аграрного виробництва та використання природних ресурсів агросфери» (Економіка природокористування), зокрема:

 1. завдання фундаментальних досліджень 00.02.01.Ф. «Аерокосмічний моніторинг трансформації агроландшафтів і систем землекористування в умовах змін клімату», ДР№ 0116U00741 (науковий керівник – д.с.-г.н., акад. Тараріко О.Г.);
 2. завдання прикладних досліджень 00.01.04.П. «Розробити науково-методичні основи економічної оцінки інноваційного забезпечення екосистемних послуг в аграрному секторі», ДР № 0116U000701 (науковий керівник – д.е.н., Ковалів О.І..);
 3. завдання пошукових досліджень 00.04.08. Ф.ПШ. «Виявлення осередків та поширення усихання лісових насаджень сосни звичайної внаслідок ураження верхівковим короїдом за допомогою методів дистанційного зондування», ДР №0119U001092 (науковий керівник – д.с.-г.н. Ландін В.П.);
 4. завдання пошукових досліджень 06.00.04.09. Ф.ПШ «Оцінювання екосистемних послуг агроландшафтів за даними дистанційного зондування Землі», №ДР 0119U000106 (науковий керівник – к.с.-г.н. Кучма Т.Л.)

Монографії, посібники

 1. Наукові основи сталого розвитку агроекосистем України. Екологічна безпека агропромислового виробництва. Т.1: Монографія / За ред. О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, 2012. – 352 с.
 2. Еколого-економічні основи збалансованого розвитку агросфери Київської області: монографія / за науковою редакцією акад. О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, 2015, – 736 с.
 3. Тараріко О.Г. SWOT-аналіз і аналіз прогалин (GAP-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі сільського господарства та підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень Конвенцій Ріо / О.Г. Тараріко. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2016. – 104 с
 4. Богомаз М.В., Василюк О.В., Заворотна Г.В., Кучма Т.Л., Некрасова О.Д., Перегрим М.М., Плига А.В., Полянська К.В., Пішняк Д.В., Прекрасна Є.П. Проектований національний природний парк Приірпіння та Чернечий ліс» (під ред. Є.Прекрасної). – К.: UNCG, Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена. – 2016. – 76 с., з дод.
 5. Забалуєв В.О., Балаєв А.Д., Тараріко О. Г. Охорона ґрунтів і відтворення їх родючості. Навч. посібник. – Харків,вид. ФОП Брові, 2017, 348 с.
 6. Тараріко О.Г., Сиротенко О.В., Кучма Т.Л., Ільєнко Т.В. Аерокосмічний моніторинг опустелювання та деградації земель / наук. метод. посібник за ред. О.І. Фурдичка. – К., 2017. –  89 с.
 7. Богомаз М.B., Bасилюк О. ., Заворотна Г. ., Кучма Т. ., Некрасова О.Д., Перегрим М.М., Плига А.B., Полянська К.B., Пішняк Д.B., Прекрасна Є.П. Проектований національний природний парк «Приірпіння та Чернечий ліс», видання 2-ге, доповнене і перероблене (під ред. Є. Прекрасної) / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – вип. 7. – К.: UNCG, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена. – 2018. – 86 с
 8. О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма. Шляхи досягнення нейтрального рівня ерозійної деградації грунтів в агроландшафтах України / Моніторинг та індикатори нейтрального рівня деградації земель в Україні. Збірник статей // під ред. Л.Д.Проценка. – Простір-М, 2018.- с.55-67 (96 с.).
 9. Агроекологічний супутниковий моніторинг: монографія / О.Г. Тараріко, О.В. Сиротенко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма.– К.: Аграрна наука, 2019.– 204 с.
 10. Основи дистанційного зондування Землі : історія та практичне застосування : метод. посіб. / С. О. Довгий, В. І. Лялько, С. М. Бабійчук, Т. Л. Кучма, О. В. Томченко, Л. Я. Юрків. — К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. — 316 с., ISBN: 978-617-7734-01-6.
 11. Fundamentals of Remote  Sensing:  History  and  Practice:  Guidance Manual /  O. Dovgyi,  V. I. Lialko,  S. M. Babiichuk,  T. L. Kuchma, О. V. Tomchenko,   L.Ya.   Iurkiv;   translation   from   Ukrainian   O.   Savychenko,   O.Oleshko — K.: Institute of Gifted Child of the NAPS of Ukraine, 2019. — 316 pages. ISBN  978‑617‑7734‑05‑4.
 12. Прецезійні фіто технології в агропромисловому комплексі України: Монографія / Л.В. Аніскевич, Д.Г. Войтюк, С.М. Вигера, Н.І. Адамчук, Ф.М. Захарін, С.А. Пономаренко, М.М. Ключевич.К.: НУБіП України, 2019. 798 с.
 13. Адамчук-Чала Н.І. Експрес-моніторинг формування рослинно-мікробних систем у підготовці фахівців аерокосмічної галузі. Стратегічні орієнтири розвитку Національного авіаційного університету в умовах динамічного освітнього середовища: збірник статей та матеріалів / за ред. Проф. В.М. Ісаєнка. – К.: НАУ, 2019. – С. 211-
 14. Експериментальна ґрунтова мікробіологія: монографія / В.В. Волкогон, О.В. Надкернична, Л.М. Токмакова, Т.М. Мельничук, Л.О. Чайковська, С.П. Надкерничний, М.К. Шерстобоєв, С.Ф. Козар, Є.П. Копилов, Д.В. Крутило, Т.Ю. Пархоменко, І.О. Камєнєва, Н.І. Адамчук-Чала, Т.М. Ковалевська, С.В. Дідович, К.І. Волкогон, І.М. Пищур, М.В. Волкогон, С.Б. Дімова, М.С. Комок; За наук. ред. В.В. Волкогона. – К.: Аграр. наука, 2010. – стор. 464. (написання розділу 4 «Мікроскопічні методи дослідження мікроорганізмів»).

Методичні, науково-практичні рекомендації

 1. Методика виконання експериментальних робіт з аерокосмічного моніторингу трансформації агроландшафтів і систем землекористування в умовах змін клімату / [О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма, О.А. Білокінь, О.Г. Ізюмова]. – К., 2016. – 15 с..
 2. Кучма Т.Л., Ільчук В.П., Ковалів О.І. Тараріко О.Г., Ільєнко Т.В., Білокінь О.А. Науково-методичні основи інтегральної оцінки інноваційного забезпечення екосистемних послуг в аграрному секторі – К., 2018. – 25 с.
 3. Методичні рекомендації з виявлення осередків та поширення усихання лісових насаджень сосни звичайної внаслідок ураження верхівковим короїдом за допомогою методів дистанційного зондування / Т.Л. Кучма, В.П. Ландін, І.К. Швиденко, Л.А. Райчук, М.С. Уманський, В.В. Гуреля, М.Ю. Тараріко, В.Л. Соломко, В.П. Фещенко. – К.: ДІА, 2019. – 16 с.
 4. Методика прогнозної оцінки впливу змін клімату на продуктивність агроекосистем за даними ДЗЗ / О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма, О.А. Білокінь. – К. 2019. – 19 с.

Наукові статті

 1. О.Г. Тараріко О.Г. Формування збалансованих систем землекористування та охорони ґрунтів у контексті глобальних змін клімату /О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко / Шляхи підвищення ефективності використання землі в сучасних умовах / за ред. д-ра с.-г.наук В.Ф. Камінського. – Київ: ВП «Едельвейс», 2016. С.23-34.
 2. О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма. Формуваннясталих систем землекористування та охорони ґрунтів: актуальність та проблеми у сучасних умовах // Український географічний журнал. – 2016. – №3. – С. 56–60. http://dx.doi.org/10.15407/ugz03.056
 3. Тараріко О.Г. Вплив змін клімату на продуктивність та валові збори зернових культур: аналіз та прогноз / О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма // Український географічний журнал. – 2016. – №1. – С. 14–22. http://dx.doi.org/10.15407/ugz01.014
 4. Kuchma, Tetyana (2016): Landscape metrics sensitivity to input satellite data resolution.// Proceedings of Proba-V Symposium, Ghent, Belgium, January 26-28, 2016figshare. https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.2074954.v1
 5. Kuchma, Tetyana (2016): Combined use of SAR and optical satellite images for landscape diversity assessment.Proceedings of the ‘Living Planet Symposium 2016’, Prague, Czech Republic, 9-13 May 2016.figshare. https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.3385666.v1
 6. Ilienko T. Evaluation of crops moisture provision by space remote sensing data.// Proceedings of the ‘Living Planet Symposium 2016’, Prague, Czech Republic, 9-13 May 2016.figshare. https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.3385666.v1
 7. Ilienko T. Crop moisture content monitoring using satellite data // Proba-V Symposium, 26-28 January 2016, Ghent, Belgium.
 8. JurajLieskovský, PálBalázs, DominikKaim, Martin Boltižiar, Mateusz Chmiel, EwaGrabska, LubošHalada, GézaKirály, ÉvaKonkoly-Gyuró, JacekKozak, KatarínaKysucká, TetyanaKuchma, Tobias Kuemmerle, Peter Mackovčin, MatejMojses, Catalina Munteanu, Krzysztof Ostafin, KatarzynaOstapowicz, OleksandraShandra, Volker C. Radeloff (2016) Historical land covers dataset of the Carpathian region: data, metadata, availability. Proceedings of the 4h Forum Carpaticum: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive, Bucharest, Romania, 28 – 30 September, 2016.
 9. Тараріко О. Г. Ерозійна деградація ґрунтів України за впливу змін клімату / О. Г. Тараріко, Т. Л. Кучма, Т. В. Ільєнко, О. С. Дем’янюк // Агроекологічний журнал. – 2017. – № 1. – С. 7-15
 10. Тараріко О. Г. Досягнення нейтрального рівня деградації ґрунтів у ерозійно небезпечних агроландшафтах України / О. Г. Тараріко, О.Г.Ізюмова // Агроекологічний журнал. – 2017. – № 2. – С. 117-126
 11. H. Tarariko, T.V. Ilienko, T.L. Kuchma , V.A. Velychko. Long-Term Prediction Of Climate Change Impact On The Productivity Of Grain Crops In Ukraine Using Satellite Data//Agricultural Science and Practice, 2017, Vol. 4, No. 2, Р.3-13
 12. О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма. Шляхи досягнення нейтрального рівня ерозійної деградації грунтів в агроландшафтах України / Опрацювання шляхів досягнення нейтрального рівня деградації земель та встановлення відповідних національних завдань. Публікації. Інтерекоцентр. UNCCD.
 13. Kuchma T. Environmental damage assessment of conflict-affected coastal waters in Eastern Ukraine using ocean colour // Third International Ocean Colour Science Meeting, Lisbon, Portugal, 15-18 May 2017 (http://iocs.ioccg.org/wp-content/uploads/2017/05/abstracts-iocs-2017-all-10may2017.pdf), https://figshare.com/articles/Environmental_damage_assessment_of_conflict-affected_coastal_waters_in_Eastern_Ukraine_using_ocean_colour/5212954.
 14. Kuchma T. Soil moisture mapping using SMAP and Sentinel-1 data //10th International Workshop on “Advances in the Science and Applications of SAR Interferometry and Sentinel-1 InSAR” (FRINGE 2017), Helsinki, Finland, 5-9 June 2017 (http://fringe.esa.int/files/Fringe2017_Abstract_Book_FINAL.pdf)
 15. Juraj Lieskovský, Dominik Kaim, Pál Balázs, Martin Boltižiar, Mateusz Chmiel, Ewa Grabska, Géza Király, Éva Konkoly-Gyuró, Jacek Kozak, Katarína Antalová, Tetyana Kuchma, Peter Mackovčin, Matej Mojses, Catalina Munteanu, Krzysztof Ostafin, Katarzyna Ostapowicz, Oleksandra Shandra, Premysl Stych & Volker C. Radeloff (2018) Historical land use dataset of the Carpathian region (1819–1980), Journal of Maps, 14:2, 644-651, DOI: 1080/17445647.2018.1502099
 16. Long-time changes of the thermal continentality index; the amplitudes and the phase of the seasonal temperature variation in Ukraine / S. Boychenko, V. Voloshchuk, T. Kuchma, N. Serdyuchenko // Geofizicheskiy Zhurnal, 2018 – volume 40 issue 3.  pages 81-96 https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i3.2018.137175
 17. Satellite agroecological monitoring within the system of sustainable environmental management / H. Tarariko, T. V. Ilienko, T. L. Kuchma, I. O. Novakovska // Agric. sci. pract. 2019; 6(1):18-27, https://doi.org/10.15407/agrisp6.01.018
 18. Retrospective Analysis and Current State for Pinus sylvestris L. var. cretacea Kalen. in the “Kreidova Flora” Branch of Ukrainian Steppe Nature Reserve / Yuliia Spinova, Tetyana Kuchma, Iryna Vyshenska // Journal of Environmental Research, Engineering and Management, Vol. 75 (No. 4), 2019, pp. 40-46, DOI 10.5755/j01.erem.75.4.23858
 19. Babiichuk S. Implementation of Science Education Principles at the Junior Academy of Sciences of Ukraine Using Remote Sensing Data / Svitlana Babiichuk, Liliia Iurkiv, Оlha Tomchenko, Tetyana Kuchma // Theory and Practice of Science Education, Volume 1, Issue 1, 2019, р. 52-62.
 20. Оцінювання екосистемних послуг лісів за даними дистанційного зондування Землі / О.І. Фурдичко, О.І. Дребот, Т.Л. Кучма, Т.В. Ільєнко // Агроекологічний журнал. – 2019. – № 4.– С.6-16
 21. Proximal sensing of soil biological activity for precision agriculture / V Adamchuk, F Reumont, J Kaur, J Whalen, N Adamchuk-Chala // Advances in Animal Biosciences 8 (2), 406-411
 22. Адамчук-Чала Н.І., Копилов Є.П., Яценко В.О. Зміни структурно-функціональної організації фотосинтетичного апарату рослин пшениці ярої під дією діазотрофів роду Azospirillum./ Наук. Вісн. Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 2014; –Сер. Біол., Вип. 21: 92–96 (проведення лабораторних дослідів, узагальнення результатів досліджень, формування висновків, написання статті).
 23. Adamchuk V., Reumont F., Kaur J., Whalen J., Adamchuk-Chala I. Proximal sensing of soil biological activity for precision agricultural. Advances in animal Biosciences: Precision Agriculture (ECPA). 2017; 8 (2): 406–411.
 24. Адамчук-Чала Н.І. Експрес-моніторинг формування рослинно-мікробних систем у підготовці фахівців аерокосмічної галузі. Стратегічні орієнтири розвитку Національного авіаційного університету в умовах динамічного освітнього середовища: збірник статей та матеріалів / за ред. Проф. В.М. Ісаєнка. – К.: НАУ, 2019. – С. 211-