Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Лабораторія аерокосмічного зондування агросфери

Завідувач лабораторії
Ільєнко Тетяна Володимирівна

Автор 84-ти наукових праць, в т.ч. 3-х колективних монографій, 14-ти методичних рекомендацій, 1-го посібника. Сфера наукових інтересів: аерокосмічне зондування Землі, агроекологія, агрономія, агрохімія, грунтознавство, лісова екологія, загальна екологія

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ

 1. проведення фундаментальних досліджень та прикладних розробок у галузі дистанційного зондування сільськогосподарських об’єктів, а також у суміжних галузях знань;
 2. розробка сучасної методології дистанційних досліджень, математичного та методичного інструментарію відповідно до міжнародних стандартів та рекомендацій;
 3. проведення пошукових і прикладних досліджень та розробок орієнтованих на сучасну методологію і технологію збирання, обробки, зберігання, узагальнення та розповсюдження аерокосмічної інформації про процеси та явища, що відбуваються в агросфері;
 4. дослідження методів тематичної обробки даних ДЗЗ з космосу;
 5. адаптація і впровадження у практику дистанційного моніторингу агроресурсів світового і європейського досвіду, рекомендацій і стандартів в галузі вирішення тематичних задач засобами дистанційного зондування.

СПІВРОБІТНИКИ ЛАБОРАТОРІЇ

Головний науковий співробітник
Тараріко Олександр Григорови

головний науковий співробітник, академік НААН, професор, лауреат Державної премії, заслужений діяч науки і техніки України.

Автор понад 290 наукових праць, в т.ч. низки монографій, понад 15 методичних рекомендацій, патентів на винахід. Сфера наукових інтересів: аерокосмічне зондування Землі, агроекологія, агрономія, агрохімія, ґрунтознавство, лісова екологія, загальна екологія.

Старший науковий співробітник
Кучма Тетяна Леонідівна

старший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук.

Автор понад 90 наукових праць, в т.ч. 3-х колективних  монографій, 15-ти методичних рекомендацій, 5-х посібників. Сфера наукових інтересів: аерокосмічне зондування Землі, агроекологія, агрономія, агрохімія, грунтознавство, лісова екологія, лісівництво, загальна екологія

Старший науковий співробітник
Адамчук-Чала Надія Іванівна

старший науковий співробітник, доктор біологічних наук, лауреат премії Президента України для молодих вчених, нагороджена нагрудним знаком «Зірка космонавта Каденюка».
Автор понад 90 наукових праць, в т.ч. 2-х колективних монографій.
Сфера наукових інтересів: космічна біологія, цитоекологія, агроекологія, прецизійні фітотехнології в агропромисловому комплексі

Провідний фахівець
Білокінь Олена Анатоліївна

провідний фахівець.
Автор 13 наукових праць.
Сфера наукових інтересів: аерокосмічне зондування землі, агроекологія, агрономія, агрохімія, ґрунтознавство, лісова екологія, загальна екологія

ПослугиНДРЗдобуткиПублікаціїПраціДослідження
 1. Екологічне оцінювання структури агроландшафтів
 2. Визначення структури, площ і стану земельних та с.-г. угідь
 3. Оперативний контроль і оцінка стану посівів с.-г. культур, в т.ч. вологозабезпечення
 4. Визначення критичних явищ в агроландшафтах
 5. Контроль дотримання сівозмін
 6. Оцінювання ерозійної деградації ґрунтового покриву
 7. Моніторинг ерозійно небезпечних земель, визначення вмісту гумусу
 8. Визначення зон підтоплення і перезволоження
 9. Надання консультаційних послуг
 10. Організація і проведення навчань, семінарів, круглих столів тощо

Співробітники лабораторії виконують фундаментальні, прикладні та пошукові дослідження. З 2021 р. виконуються наукові завдання, які належать до ПНД 07 «Cупутниковий агроекологічний моніторинг, управління агроресурсами та прогнозування впливу змін клімату на продуктивність агроекосистем» (Агрокосмос), зокрема

 1. завдання фундаментальних досліджень 07.00.01.01.Ф «Науково-методичні засади супутникового моніторингу процесів опустелювання зональних агроландшафтів» №ДР 0121U108885 (науковий керівник – д.с.-г.н., акад. Тараріко О.Г.)
 2. завдання прикладних досліджень 07.00.01.02.П «Визначення ерозійно деградованих агроландшафтів за матеріалами супутникового знімання» №ДР 0121U109801 (науковий керівник – д.с.-г.н., акад. Тараріко О.Г.)
 3. завдання прикладних досліджень07.00.02.03.П «Прогнозування впливу змін клімату на продуктивність зернових культур за супутниковими даними: регіональний аспект» №ДР 0121U108886 (науковий керівник – к.с.-г.н. Ільєнко Т.В.)
 4. завдання прикладних досліджень 07.00.02.04.П «Порівняльний аналіз результатів супутникового і наземного моніторингу вологозабезпечення агроекосистем в зоні Степу» №ДР 0121U109800 (науковий керівник – к.с.-г.н. Ільєнко Т.В.)

З 2016 по 2020 рр. у лабораторії виконувались наукові завданні, які належать до ПНД 06. «Науково-екологічні основи формування збалансованих агроекосистем України в умовах глобальних змін клімату» (Агроекологія) та ПНД 41 «Еколого-економічні засади збалансованого аграрного виробництва та використання природних ресурсів агросфери» (Економіка природокористування), зокрема:

 1. завдання фундаментальних досліджень 00.02.01.Ф. «Аерокосмічний моніторинг трансформації агроландшафтів і систем землекористування в умовах змін клімату», ДР№ 0116U00741 (науковий керівник – д.с.-г.н., акад. Тараріко О.Г.);
 2. завдання прикладних досліджень 00.01.04.П. «Розробити науково-методичні основи економічної оцінки інноваційного забезпечення екосистемних послуг в аграрному секторі», ДР № 0116U000701 (науковий керівник – д.е.н., Ковалів О.І..);
 3. завдання пошукових досліджень 00.04.08. Ф.ПШ. «Виявлення осередків та поширення усихання лісових насаджень сосни звичайної внаслідок ураження верхівковим короїдом за допомогою методів дистанційного зондування», ДР №0119U001092 (науковий керівник – д.с.-г.н. Ландін В.П.);
 4. завдання пошукових досліджень 06.00.04.09. Ф.ПШ «Оцінювання екосистемних послуг агроландшафтів за даними дистанційного зондування Землі», №ДР 0119U000106 (науковий керівник – к.с.-г.н. Кучма Т.Л.).
 1. Розроблено «Науково-методичні засади створення національної мережі тестових аграрних полігонів».
 2. Розроблено рекомендації «Оцінювання впливу змін клімату на продуктивність агроекосистем за супутниковими даними».
 3. Систематизовано супутникові індикатори опустелення та обґрунтувано вимоги до супутникових даних для моніторингу опустелювання зональних агроландшафтів та режимів їх отримання.
 4. Визначено супутникові індикатори просторового розповсюдження ерозійної деградації грунтів.
 5. Обгрунтувано основні групи індикаторів для оцінки впливу змін клімату на стан та продуктивність зернових культур, які можуть бути визначені за допомогою аеросупутникового зніманння.
 6. Розроблено «Методичні рекомендації з виявлення осередків та поширення усихання лісових насаджень сосни звичайної внаслідок ураження верхівковим короїдом за допомогою методів дистанційного зондування».
 7. Розроблено «Методику прогнозної оцінки впливу змін клімату на продуктивність агроекосистем за даними ДЗЗ».
 8. Визначено перелік показників трансформації агроландшафтів за даними ДЗЗ, які доцільно долучити в систему моніторингу.
 9. Розроблено структуру бази даних цих показників, проведено оцінку впливу змін клімату на агроландшафти тестових районів зони Лісостепу за цими показниками.
 10. Розроблено три методи вартісної оцінки екосистемних послуг із застосуванням даних ДЗЗ та інноваційних ГІС технологій, що базуються на трьох різних підходах: виробничо-споживчий, метод «тиск- стан-реакція», матричний метод класифікації типів наземного покриву для оцінки екосистемних послуг.
 11. Розроблені, апробовані і впроваджені «Науково-методичні основи економічної оцінки інноваційного забезпечення екосистемних послуг в аграрному секторі», присвячені удосконаленню методів оцінки екосистемних послуг шляхом застосування методу інтегрального картографування біофізичних параметрів екосистем.
 12. Розроблено Інформаційно-аналітичні матеріали до парламентських слухань на тему “Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату” .
 13. Розроблено Пропозиції до стратегічного документу  “Пріоритети з питань  запобігання зміні клімату та адаптації до зміни клімату у сільському, лісовому та рибному господарствах України до 2030 року. План їх реалізації до 2023 року”.
 14. Розроблено Пропозиції та їх обґрунтування  до проекту постанови Президії НААН від 20.06.2018 р. «Особливості сільськогосподарського виробництва в умовах змін клімату».
 15. Регулярно надаються інформаційно-аналітичні матеріали, щодо стану посівів та умов зволоження до НААН та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
 16. Дистанційне зондування Землі з космосу. Наземні дані щодо контролю стану посівів і продуктивності сільськогосподарських культур. Загальні положення: ДСТУ 7307:2013. – [Чинний від 2014-01-01].– К.: Мінекономрозвитку України, 2014. – 18 с.
 17. Дистанційне зондування Землі з космосу. Наземні обстеження посівів. Класифікатор об´єктів і функцій: СОУ 01.1-37-907:2011 [Чинний від 2011-01-08]. – К.: Мінагрополітики, 2011. – 12 с.

Починаючи з 2012 р. захищено низку кандидатських робіт та докторську дисертацію, навчаються аспіранти і докторанти.

Організовано низку конференцій, круглих столів, семінарів, зокрема круглий стіл на тему «Використання супутникових даних у науковій та виробничій діяльності АПК» (4 червня 2019 р. в рамках агропромислової виставки в Україні та Східній Європі «АГРО-2019»).

 

Монографії, посібники

 1. Наукові основи сталого розвитку агроекосистем України. Екологічна безпека агропромислового виробництва. Т.1: Монографія / За ред. О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, 2012. – 352 с.
 2. Еколого-економічні основи збалансованого розвитку агросфери Київської області: монографія / за науковою редакцією акад. О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, 2015, – 736 с.
 3. Тараріко О.Г. SWOT-аналіз і аналіз прогалин (GAP-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі сільського господарства та підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень Конвенцій Ріо / О.Г. Тараріко. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2016. – 104 с
 4. Богомаз М.В., Василюк О.В., Заворотна Г.В., Кучма Т.Л., Некрасова О.Д., Перегрим М.М., Плига А.В., Полянська К.В., Пішняк Д.В., Прекрасна Є.П. Проектований національний природний парк Приірпіння та Чернечий ліс» (під ред. Є.Прекрасної). – К.: UNCG, Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена. – 2016. – 76 с., з дод.
 5. Забалуєв В.О., Балаєв А.Д., Тараріко О. Г. Охорона ґрунтів і відтворення їх родючості. Навч. посібник. – Харків,вид. ФОП Брові, 2017, 348 с.
 6. Тараріко О.Г., Сиротенко О.В., Кучма Т.Л., Ільєнко Т.В. Аерокосмічний моніторинг опустелювання та деградації земель / наук. метод. посібник за ред. О.І. Фурдичка. – К., 2017. –  89 с.
 7. Богомаз М.B., Bасилюк О. ., Заворотна Г. ., Кучма Т. ., Некрасова О.Д., Перегрим М.М., Плига А.B., Полянська К.B., Пішняк Д.B., Прекрасна Є.П. Проектований національний природний парк «Приірпіння та Чернечий ліс», видання 2-ге, доповнене і перероблене (під ред. Є. Прекрасної) / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – вип. 7. – К.: UNCG, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена. – 2018. – 86 с
 8. О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма. Шляхи досягнення нейтрального рівня ерозійної деградації грунтів в агроландшафтах України / Моніторинг та індикатори нейтрального рівня деградації земель в Україні. Збірник статей // під ред. Л.Д.Проценка. – Простір-М, 2018.- с.55-67 (96 с.).
 9. Агроекологічний супутниковий моніторинг: монографія / О.Г. Тараріко, О.В. Сиротенко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма.– К.: Аграрна наука, 2019.– 204 с.
 10. Основи дистанційного зондування Землі : історія та практичне застосування : метод. посіб. / С. О. Довгий, В. І. Лялько, С. М. Бабійчук, Т. Л. Кучма, О. В. Томченко, Л. Я. Юрків. — К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. — 316 с., ISBN: 978-617-7734-01-6.
 11. Fundamentals of Remote  Sensing:  History  and  Practice:  Guidance Manual /  O. Dovgyi,  V. I. Lialko,  S. M. Babiichuk,  T. L. Kuchma, О. V. Tomchenko,   L.Ya.   Iurkiv;   translation   from   Ukrainian   O.   Savychenko,   O.Oleshko — K.: Institute of Gifted Child of the NAPS of Ukraine, 2019. — 316 pages. ISBN  978‑617‑7734‑05‑4.
 12. Прецезійні фіто технології в агропромисловому комплексі України: Монографія / Л.В. Аніскевич, Д.Г. Войтюк, С.М. Вигера, Н.І. Адамчук, Ф.М. Захарін, С.А. Пономаренко, М.М. Ключевич.К.: НУБіП України, 2019. 798 с.
 13. Адамчук-Чала Н.І. Експрес-моніторинг формування рослинно-мікробних систем у підготовці фахівців аерокосмічної галузі. Стратегічні орієнтири розвитку Національного авіаційного університету в умовах динамічного освітнього середовища: збірник статей та матеріалів / за ред. Проф. В.М. Ісаєнка. – К.: НАУ, 2019. – С. 211-
 14. Експериментальна ґрунтова мікробіологія: монографія / В.В. Волкогон, О.В. Надкернична, Л.М. Токмакова, Т.М. Мельничук, Л.О. Чайковська, С.П. Надкерничний, М.К. Шерстобоєв, С.Ф. Козар, Є.П. Копилов, Д.В. Крутило, Т.Ю. Пархоменко, І.О. Камєнєва, Н.І. Адамчук-Чала, Т.М. Ковалевська, С.В. Дідович, К.І. Волкогон, І.М. Пищур, М.В. Волкогон, С.Б. Дімова, М.С. Комок; За наук. ред. В.В. Волкогона. – К.: Аграр. наука, 2010. – стор. 464. (написання розділу 4 «Мікроскопічні методи дослідження мікроорганізмів»).
 15. Основи дистанційного зондування Землі: робочий зошит. Частина 2. / С.М. Бабійчук, Л.Я. Юрків, О.В. Томченко, Т.Л. Кучма.Київ: Національний центр «Мала академія наук України», 2021

Методичні, науково-практичні рекомендації

 1. Методика виконання експериментальних робіт з аерокосмічного моніторингу трансформації агроландшафтів і систем землекористування в умовах змін клімату / [О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма, О.А. Білокінь, О.Г. Ізюмова]. – К., 2016. – 15 с..
 2. Кучма Т.Л., Ільчук В.П., Ковалів О.І. Тараріко О.Г., Ільєнко Т.В., Білокінь О.А. Науково-методичні основи інтегральної оцінки інноваційного забезпечення екосистемних послуг в аграрному секторі – К., 2018. – 25 с.
 3. Методичні рекомендації з виявлення осередків та поширення усихання лісових насаджень сосни звичайної внаслідок ураження верхівковим короїдом за допомогою методів дистанційного зондування / Т.Л. Кучма, В.П. Ландін, І.К. Швиденко, Л.А. Райчук, М.С. Уманський, В.В. Гуреля, М.Ю. Тараріко, В.Л. Соломко, В.П. Фещенко. – К.: ДІА, 2019. – 16 с.
 4. Методика прогнозної оцінки впливу змін клімату на продуктивність агроекосистем за даними ДЗЗ / О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма, О.А. Білокінь. – К. 2019. – 19 с.
 5. Моніторинг трансформації агроландшафтів та прогнозна оцінка продуктивності агроекосистем в умовах змін клімату за даними ДЗЗ: методичні рекомендації / О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко. Т.Л. Кучма, Н.І. Адамчук-Чала, О.А. Білокінь. К.:Інститут агроекології та природокористуванняНААН, 2020 р. – 20 с.
 6. Оцінювання впливу змін клімату на продуктивність агроекосистем за супутниковими даними: рекомендації. О. Г. Тараріко, Т. В. Ільєнко, Т. Л. Кучма, О. А. Білокінь. Київ: Аграрна наука, 2021. 40 с.

Наукові статті

 1. О.Г. Тараріко О.Г. Формування збалансованих систем землекористування та охорони ґрунтів у контексті глобальних змін клімату /О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко / Шляхи підвищення ефективності використання землі в сучасних умовах / за ред. д-ра с.-г.наук В.Ф. Камінського. – Київ: ВП «Едельвейс», 2016. С.23-34.
 2. О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма. Формуваннясталих систем землекористування та охорони ґрунтів: актуальність та проблеми у сучасних умовах // Український географічний журнал. – 2016. – №3. – С. 56–60. http://dx.doi.org/10.15407/ugz03.056
 3. Тараріко О.Г. Вплив змін клімату на продуктивність та валові збори зернових культур: аналіз та прогноз / О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма // Український географічний журнал. – 2016. – №1. – С. 14–22. http://dx.doi.org/10.15407/ugz01.014
 4. Kuchma, Tetyana (2016): Landscape metrics sensitivity to input satellite data resolution.// Proceedings of Proba-V Symposium, Ghent, Belgium, January 26-28, 2016figshare. https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.2074954.v1
 5. Kuchma, Tetyana (2016): Combined use of SAR and optical satellite images for landscape diversity assessment.Proceedings of the ‘Living Planet Symposium 2016’, Prague, Czech Republic, 9-13 May 2016.figshare. https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.3385666.v1
 6. Ilienko T. Evaluation of crops moisture provision by space remote sensing data.// Proceedings of the ‘Living Planet Symposium 2016’, Prague, Czech Republic, 9-13 May 2016.figshare. https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.3385666.v1
 7. Ilienko T. Crop moisture content monitoring using satellite data // Proba-V Symposium, 26-28 January 2016, Ghent, Belgium.
 8. JurajLieskovský, PálBalázs, DominikKaim, Martin Boltižiar, Mateusz Chmiel, EwaGrabska, LubošHalada, GézaKirály, ÉvaKonkoly-Gyuró, JacekKozak, KatarínaKysucká, TetyanaKuchma, Tobias Kuemmerle, Peter Mackovčin, MatejMojses, Catalina Munteanu, Krzysztof Ostafin, KatarzynaOstapowicz, OleksandraShandra, Volker C. Radeloff (2016) Historical land covers dataset of the Carpathian region: data, metadata, availability. Proceedings of the 4h Forum Carpaticum: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive, Bucharest, Romania, 28 – 30 September, 2016.
 9. Тараріко О. Г. Ерозійна деградація ґрунтів України за впливу змін клімату / О. Г. Тараріко, Т. Л. Кучма, Т. В. Ільєнко, О. С. Дем’янюк // Агроекологічний журнал. – 2017. – № 1. – С. 7-15
 10. Тараріко О. Г. Досягнення нейтрального рівня деградації ґрунтів у ерозійно небезпечних агроландшафтах України / О. Г. Тараріко, О.Г.Ізюмова // Агроекологічний журнал. – 2017. – № 2. – С. 117-126
 11. H. Tarariko, T.V. Ilienko, T.L. Kuchma , V.A. Velychko. Long-Term Prediction Of Climate Change Impact On The Productivity Of Grain Crops In Ukraine Using Satellite Data//Agricultural Science and Practice, 2017, Vol. 4, No. 2, Р.3-13
 12. О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма. Шляхи досягнення нейтрального рівня ерозійної деградації грунтів в агроландшафтах України / Опрацювання шляхів досягнення нейтрального рівня деградації земель та встановлення відповідних національних завдань. Публікації. Інтерекоцентр. UNCCD.
 13. Kuchma T. Environmental damage assessment of conflict-affected coastal waters in Eastern Ukraine using ocean colour // Third International Ocean Colour Science Meeting, Lisbon, Portugal, 15-18 May 2017 (http://iocs.ioccg.org/wp-content/uploads/2017/05/abstracts-iocs-2017-all-10may2017.pdf), https://figshare.com/articles/Environmental_damage_assessment_of_conflict-affected_coastal_waters_in_Eastern_Ukraine_using_ocean_colour/5212954.
 14. Kuchma T. Soil moisture mapping using SMAP and Sentinel-1 data //10th International Workshop on “Advances in the Science and Applications of SAR Interferometry and Sentinel-1 InSAR” (FRINGE 2017), Helsinki, Finland, 5-9 June 2017 (http://fringe.esa.int/files/Fringe2017_Abstract_Book_FINAL.pdf)
 15. Juraj Lieskovský, Dominik Kaim, Pál Balázs, Martin Boltižiar, Mateusz Chmiel, Ewa Grabska, Géza Király, Éva Konkoly-Gyuró, Jacek Kozak, Katarína Antalová, Tetyana Kuchma, Peter Mackovčin, Matej Mojses, Catalina Munteanu, Krzysztof Ostafin, Katarzyna Ostapowicz, Oleksandra Shandra, Premysl Stych & Volker C. Radeloff (2018) Historical land use dataset of the Carpathian region (1819–1980), Journal of Maps, 14:2, 644-651, DOI: 1080/17445647.2018.1502099
 16. Long-time changes of the thermal continentality index; the amplitudes and the phase of the seasonal temperature variation in Ukraine / S. Boychenko, V. Voloshchuk, T. Kuchma, N. Serdyuchenko // Geofizicheskiy Zhurnal, 2018 – volume 40 issue 3.  pages 81-96 https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i3.2018.137175
 17. Satellite agroecological monitoring within the system of sustainable environmental management / H. Tarariko, T. V. Ilienko, T. L. Kuchma, I. O. Novakovska // Agric. sci. pract. 2019; 6(1):18-27, https://doi.org/10.15407/agrisp6.01.018
 18. Retrospective Analysis and Current State for Pinus sylvestris L. var. cretacea Kalen. in the “Kreidova Flora” Branch of Ukrainian Steppe Nature Reserve / Yuliia Spinova, Tetyana Kuchma, Iryna Vyshenska // Journal of Environmental Research, Engineering and Management, Vol. 75 (No. 4), 2019, pp. 40-46, DOI 10.5755/j01.erem.75.4.23858
 19. Babiichuk S. Implementation of Science Education Principles at the Junior Academy of Sciences of Ukraine Using Remote Sensing Data / Svitlana Babiichuk, Liliia Iurkiv, Оlha Tomchenko, Tetyana Kuchma // Theory and Practice of Science Education, Volume 1, Issue 1, 2019, р. 52-62.
 20. Оцінювання екосистемних послуг лісів за даними дистанційного зондування Землі / О.І. Фурдичко, О.І. Дребот, Т.Л. Кучма, Т.В. Ільєнко // Агроекологічний журнал. – 2019. – № 4.– С.6-16
 21. Proximal sensing of soil biological activity for precision agriculture / V Adamchuk, F Reumont, J Kaur, J Whalen, N Adamchuk-Chala // Advances in Animal Biosciences 8 (2), 406-411
 22. Адамчук-Чала Н.І., Копилов Є.П., Яценко В.О. Зміни структурно-функціональної організації фотосинтетичного апарату рослин пшениці ярої під дією діазотрофів роду Azospirillum./ Наук. Вісн. Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 2014; –Сер. Біол., Вип. 21: 92–96 (проведення лабораторних дослідів, узагальнення результатів досліджень, формування висновків, написання статті).
 23. Adamchuk V., Reumont F., Kaur J., Whalen J., Adamchuk-Chala I. Proximal sensing of soil biological activity for precision agricultural. Advances in animal Biosciences: Precision Agriculture (ECPA). 2017; 8 (2): 406–411.
 24. Адамчук-Чала Н.І. Експрес-моніторинг формування рослинно-мікробних систем у підготовці фахівців аерокосмічної галузі. Стратегічні орієнтири розвитку Національного авіаційного університету в умовах динамічного освітнього середовища: збірник статей та матеріалів / за ред. Проф. В.М. Ісаєнка. – К.: НАУ, 2019. – С. 211-
 25. Вплив лісових пожеж на рослинний покрив радіоактивно забруднених територій / В.П. Ландін, О.Г. Тищенко, В.В. Гуреля, Т.Л. Кучма, В.П. Фещенко. ­ Агроекологічний журнал, 2021, 1, 68-‌80
 26. Радіоекологічне районування ландшафтів як різновид прогнозного радіоекологічного моніторингу / Кучма, Т., Райчук , Л., Швиденко І. ­ Грааль науки, 2021, 4, 166-171
 27. Comfortable climatic conditions for human on the territory of Ukraine for the period 1991-2020 / Boychenko, О. Zabarna, T. Kuchma ­ Geofizicheskiy Zhurnal, 2021, 4
 28. Adamchuk-Chala N.I., Yatsenco V.O., Baranovskij M.M., Bojko J.V., Adamchuk V.I. Determination of soil geterogenity by precision farming methods // Ukrainian Journal of Ecology.- 2020, 10(6).- P. 42-47. doi: 10.15421/2020_255
 29. Adamchuk N., Chala Y. Microcenosis of Arabidopsis thaliana cv Columbia under artificial conditions // Journl of Marine Biology and Environmental Sciences.- 2021, Volume 3, Issue 1.- P. 1-5. ISSN 2694-5924 DOI: https://doi.org/10.36266/JMBES/110
 30. Balabukh, V., Tarariko, O., Ilienko, T., & Velychko, V. (2021). Influence of changes in air temperature on crop productivity formation in Ukraine at the turn of XX–XXI centuries (1981–2010). Agricultural Science and Practice, 8(3), 71-87. https://doi.org/10.15407/agrisp8.03.071
 31. Ерозія ґрунтів як фактор опустелювання агроландшафтів України / О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма, О.А. Білокінь // Агроекологічний журнал, 2021, 3. С. 6-16
 32. Дребот О., Тараріко О., Ільєнко Т., Кучма Т. Формування мережі тестових підсупутникових полігонів у системі агроекологічного моніторингу // Bulletin of Agricultural Science. Том 100. № 5 (2022): 70-82, https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202205
 33. Фурдичко О., Тараріко О., Ільєнко Т., Коковіхін С., Солоха М. Науково-методичні засади дистанційного агроекологічного моніторингу та прогнозування // Bulletin of Agricultural Science. Том 100. № 4 (2022): 70-82, https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202204
 34. Karamushka, V.; Boychenko, S.; Kuchma, T.; Zabarna, O. Trends in the Environmental Conditions, Climate Change and Human Health in the Southern Region of Sustainability 2022, 14, 5664. https://doi.org/10.3390/su14095664

Adamchuk-Chala N.I. Using Global Positioning Devices and Geografic Information Systems in Development of Agricultural Presition  Technologies / Seria Wydawnicza “Współczesna Nawigacja” TOM IV, Wykorzystanie technik nawigacyjnych w lotnictwie, Część II: 79-87.