Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Наукові школи

«Структура і функції вірусів за різних екологічних ситуацій»
Бойко Анатолій Леонідович

Дата народження: 11 березня 1938
Звання: академік
Посада: головний науковий співробітник лабораторії екології вірусів та біобезпеки Інституту агроекології і природокористування НААН
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор біологічних наук

 

Попередні посадиНаукова діяльністьПочесні звання, нагородиПублікації

1962 – закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут

1962- 1963 – працював помічником завідувача держсортодільниці в Житомирської області;

1963 – 1966 – аспірант (спеціальність вірусологія Інституту мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного АН УРСР);

1966 – 1978 – співробітник Інституту мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного АН УРСР;

1978 – 2004 – завідувач кафедри вірусології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

2004 – 2015 – професор кафедри вірусології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

2015 – по теперішній час головний науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН.

у 1967 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю вірусологія на тему: «Вирусный хлороз хмеля на Украине»;

у 1983 р. — докторську дисертацію на тему: «Биологические свойства вирусов и вирусные болезни хмеля и розы эфиромасличной»;

у 1996 р. – експерт з питань біотехнології (Брюсселі).

За період наукової та педагогічної діяльності пройшов стажування, читав лекції, проводив консультації у наукових центрах: Бельгії, В’єтнамі, США, Словаччини, Польщі, Угорщини, Росії та ін.

– 1990 – обрано членом-кореспондентом УААН (спеціальність вірусологія);

– 1993 – обрано академіком УААН за спеціальностями вірусологія, агроекологія;

– 1995 – обрано академіком АНВШ України;

-1996 – Сорівський професор;

– 2006 – заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

– 2007 – почесний доктор Інституту агроекології і економіки приро­докористування НААН та інших науково-освітніх закладів;

– нагороджений медалями «До 1500-річчя Києва», «Ветеран праці», «За трудову звитягу», медалями ВДНГ СРСР та УРСР;

– нагороджений Почесними грамотами АН УРСР, УААН, Міністерства освіти і науки України, Кабінету Міністрів України, Почесною відзнакою УААН, відзнакою мера Києва;

– у 2005 було присуджено Державну Премію України в галузі науки і техніки та Премію ім. академіка Д.К. Заболотного НАН України;

– у 2004 р. удостоєно почесного звання заслужений діяч науки і техніки України та відзнакою князя Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки Академії наук вищої школи України;

– у 2010 р. став лауреатом Премії НААН;

– у 2012 р. нагороджений медаллю «20 років незалежності України»;

-у 2012 р. лауреат регіонального конкурсу Міжнародної Академії рейтингових технологій «Золота фортуна».

– у 2015 р. нагороджений «Відзнакою Вченої Ради» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

– опублікував понад 550 наукових праць;

– 19 сучасних винаходів — патентів, авторських свідоцтв, зареєстрованих сортів рослин.


 
 

Наукова школа
Шерстобоєвої Олени Володимирівни

Доктор сільськогосподарських наук, професор

 

БіографіяОсновні публікації

Закінчила у 1970 р. Іркутський державний університет, здобувши спеціальність біолога і розпочала трудовий шлях старшим лаборантом Інституту фізіології рослин Сибірського відділення академії наук СРСР. Закріпивши здобуті знання та набувши достатньої практики проведення наукових досліджень, у 1974 продовжила творчу працю старшим науковим співробітником відділу фізіології стійкості рослин Миронівського науково-дослідного інституту селекції та насінництва пшениці УААН України. З 1978 року присвятила свою працю мікробіології в Інституті сільськогосподарської мікробіології УААН в м. Чернігові, а згодом і в його Південній філії, пройшовши всі наукові сходинки до заступника директора з наукової роботи.

Наукова діяльність Олени Володимировни була спрямована на розробку біотехнологічних основ створення нових форм мікробних препаратів для основних сільськогосподарських культур. Розроблені та запропоновані біологічні препарати на основі азотфіксувальних та фосфатмобілізівних мікроорганізмів, продуцентів фізіологічно активних речовин для активізації росту та захисту рослин широко використовуються у виробництві та забезпечують підвищення продуктивності бобових, зерно-бобових, злакових та технічних культур.

У 1996 році захистила дисертацію кандидата сільськогосподарських наук «Асоціативні анаеробні азотфіксуючі бактерії і їх вплив на продуктивність сільськогосподарських рослин» та отримала звання старшого наукового співробітника.

З 2001 року Олена Володимирівна очолювала лабораторію екології ґрунтових мікроорганізмів Інституту агроекології та біотехнології УААН і у 2004 році захистила дисертацію доктора сільськогосподарських наук «Оптимізація структури мікробних угруповань кореневої зони озимої пшениці» за спеціальністю екологія та отримала атестат професора

Власні наукові здобутки, висвітлені у багаточисельних наукових працях, і багатий досвід наукової роботи дозволили їй розпочати підготовку молодих вчених та посприяли формуванню наукової школи.

Школу екологів-мікробіологів О.В. Шерстобоєва очолює з 2000 р., яка вже налічує 6 докторів та багато кандидатів наук за спеціальностями екологія та мікробіологія.

Під керівництвом О.В. Шерстобоєвої її учнями розроблена теоретична платформа та створена система інформативної біоіндикації для ранньої діагностики екологічного стану ґрунтів та подолання негативних наслідків антропогенного впливу на агроекосистеми. Також вирішена актуальна агроекологічна проблема оптимізації структури мікробного угруповання кореневої зони сільськогосподарських культур, яка включає теоретичні і науково-методичні заходи інтродукції агрономічно цінних мікроорганізмів у кореневу зону рослин.

О.В. Шерстобоєває автором або співавтором 243 наукових праць, 3 монографій, 2 словників з агроекології та 11 патентів. Результати наукової роботи використано у 10 методичних рекомендаціях, серед яких «Модель системи екологічного землеробства в Лісостепу України», затверджених Міністерством аграрної політики і продовольства.

Зареєстрована в базі ORCID та Google Scholar, має індекс цитування h = 8.

Професійні (наукові) інтереси: Екологія мікроорганізмів та біоіндикація агроекосистем, біотехнологія створення мікробних препаратів і біобезпека агропромислового виробництва.

 1. Біологічний азот / В.П. Патика С.Я Коць, В.В Волкогон, О.В Шерстобоєва / За ред. В. П. Патики. – К. : Світ, 2003. – 424 с.
 2. Словник-довідник з агроекології /За ред. О.І. Фурдичка. (25 авторів). – К.: Основа, 2007. – 272 с.
 3. Шерстобоєва О.В. Небезпечні біотичні чинники в агрофітоценозах / О.В. Шерстобоєва, А.Л. Бойко, А.І. Парфенюк, Є.Д. Ткач, Н.В. Карачинська, А.С. Бисов // Наукові основи сталого розвитку агроекосистем України. Екологічна безпека агропромислового виробництва. Т. 1: Монографія / за ред. О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, 2012. – 176–242 с.
 4. Шерстобоєва О.В. Екологічні, економічні та соціальні передумови біологічного землеробства // Агроекологічний журнал. – 2007. – № 1. – С. 67-70.
 5. Шерстобоєва О. В., Дем’янюк О. С. Мікроорганізми ґрунту в умовах змін клімату // Вісн. Дніпропетр. держ. аграр.-екон. ун-ту. 2016. № 3 (41). С. 28–33.
 6. Шерстобоєва О.В. Міграція біогенних елементів з ґрунту та врожайність кукурудзи за різного її удобрення / О.В.Шерстобоєва, В.В. Волкогон, О.М. Бердніков, Т.Б. Мілютенко // Вісник аграрної науки. – 2015. – № 7. – С. 16–21.
 7. Дем’янюк О.С., Шерстобоєва О.В., Ткач Є.Д. (2018). Функціональна структура мікробних угруповань чорнозему глибокого за впливу гідротермічних і трофічних чинників. Мікробіологічний журнал. Т. 80, № 6. С. 94-108.
 8. Шерстобоєва О. В., Дем’янюк О. С. Функціональна та таксономічна структура мікробного угруповання темно-сірого ґрунту // С.-г. мікробіологія. – 2016. – Вип. 24. – С. 43–51.
 9. Sherstoboeva O., Demyanyuk O., Bunas A., Shatsman D. The Influence of the Weather Conditions on Biological Soil Activity and Maize Productivity / Annals of Agrarian Science. – 2020, Vol. 18, Number 1. – Р. 97–104.
 10. Demyanyuk O.S., Patyka V.P., Sherstoboeva О.V., Bunas A.A. (2018). Formation of the structure of microbiocenoses of soils agroecosystems depending on trophic and hydrothermic factors. Biosystems diversity. 26(2): 103-110. doi: 10.15421/011816(https://ecology.dp.ua/index.php/ECO/article/view/792)
 11. Demyanyuk O.S., Sherstoboeva О.V., Bunas A.A., Dmitrenko O.V. (2018). Effects of different fertilizer systems and hydrothermal factors on microbial activity in the chernozem in Ukraine. Biosystems diversity. 26(4): 309-315. doi: 10.15421/011846(https://ecology.dp.ua/index.php/ECO/article/view/960)
 12. Dombrovskyi K.O., Rylskyi O.F., Gvozdiak P.I., Sherstoboieva O.V., Petrusha Yu.Yu. Distribution of inorganic nitrogen compounds In purification of storm wastewater of the engine-buildingmanufactory. Scientific Bulletin of the National Mining University. – 2020. – № 2. P. 112-118 doi:10.33271/nvngu/2020 – 2/112.