Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Лабораторія екології мікроорганізмів

gumeniuk
Завідувач лабораторії
Гуменюк Ірина Ігорівна

к.б.н.

тел.(044) 526-21-21
e-mail:
ПослугиНапрями діяльностіЗдобуткиНаукові темиПублікації

Проведення молекулярно-генетичних досліджень рослинної, тваринної та біотехнологічної продукції, ґрунту.

Визначення видового складу мікробіоти, оцінка біорізноманіття та виявлення міжвидових і видових взаємозв’язків у екосистемах на філогенетичному рівні

Визначення молекулярногенетичної структури насіння сільськогосподарських культур та сировини рослинного походження;

Навчально методичне забезпечення сільськогосподарського виробництва

Консалтингові послуги з питань екології та біобезпеки у агропромисловому виробництві. Проведення виставок, конференцій, круглих столів, семінарів, вебінарів, навчань, лекцій, стажувань.

Агроекологічний моніторинг

Науково-методичне забезпечення системи спостережень й контролю над станом та рівнем забруднення агроекосистем (і суміжних з ними середовищ) у процесі інтенсивної сільськогосподарської діяльності, проводиться з метою забезпечення екологічної безпеки та економічної ефективності господарювання. Включає моніторинг фіто-, зоо-, мікробіоти.

Інтенсивність виділення/поглинання СО2 /О2

Вміст органічної речовини

Чисельність та вміст загальної біомаси мікроорганізмів

Коефіцієнти мінералізації –іммобілізації:

 • коефіцієнт мінералізації;
 • коефіцієнт педотрофності
 • коефіцієнт оліготрофності

Коефіцієнт гумусонакопичення

Коефіцієнт мікробного резерву

Коефіцієнт мікробіологічної активності

Коефіцієнт флуктуації

Денітрифікаційна здатність

Активність ферментів циклу азоту:

 • нітрогеназна;
 • протеазна;
 • уреазна;
 • денітрифікаційна;
 • аспарогеназна.

Активність ферментів циклу вуглецю:

 • целлюлазна;
 • аскорбатоксидазна;
 • целюлозолітична;
 • целюлозоруйнівна

Активність ферментів циклу фосфору:

 • фосфатазна

Дегідрогеназна активність

Нітроредуктазна активність

Пероксидазна активність

Поліфенолоксидазна активність

Інвертазна активність

Антифунгальна активність

Токсичність по відношенню до азотобактеру

Фітотоксичність

Інтенсивність асиміляції вуглецю гетеротрофною мікрофлорою грунту

Державні випробовування пестицидів та агрохімікатів.

Біологічна оцінка засобів захисту рослин, агрохімікатів, регуляторів росту рослин, біопрепаратів на сільськогосподарських культурах та лісових насадженнях.

Екологічна оцінка небезпечності впливу засобів захисту рослин і агрохімікатів на нецільові об’єкти водної (риби, дафнії), ґрунтової (мікроорганізми, земляні черв’яки) та наземної екосистем

Екологічна оцінка агротехнологій.

Проведення екологічної експертизи технологій вирощування сільськогосподарських культур з метою забезпечення еколого-безпечного виробництва та якості сільськогосподарської продукції, а також запобігання негативного впливу на стан навколишнього природного середовища і здоров’я людини.

 • Маса 1000 насінин
 • Енергія проростання
 • Схожість
 • Життєздатність
 • Масова частка білка у перерахунку на суху речовину
 • Масова частка олії в насінні
 • Масова частка ерукової кислоти
 • Масова частка глюкозинолатів
 • Масова частка сирої клейковини
 • Вміст лушпиння
 • Цукристість
 • Масова частка розчинних сухих речовин
 • Сума цукрів
 • β-каротин
 • Вітамін С
 • Кислотність титрована

Агроекологічний моніторинг. Науково-методичне забезпечення системи спостережень й контролю над станом і рівнем забруднення агроекосистем (і суміжних з ними середовищ) у процесі інтенсивної сільськогосподарської діяльності, проводиться з метою забезпечення екологічної безпеки та економічної ефективності господарювання. Включає моніторинг фіто-, зоо-, мікробіоти.

Збереження біотичного та ландшафтного різноманіття. Організація і проведення комплексних обстежень фітоценозів агроландшафтів для виявлення територій із значним біо- та ландшафтним різноманіттям, з метою запобігання втрат видового багатства і забезпечення збереження та відновлення рідкісних і зникаючих видів у них.

Молекулярна екологія – галузь знання на стику молекулярної біології та екології, що вивчає вплив екологічних чинників на молекулярні структури (зокрема ДНК, РНК та ін.) живого організму. Визначення видового складу мікробіоти, оцінка біорізноманіття та виявлення міжвидових і видових взаємозв’язків у екосистемах на філогенетичному рівні.

Екологічна оцінка агротехнологій. Проведення екологічної експертизи технологій вирощування сільськогосподарських культур з метою забезпечення еколого-безпечного виробництва та якості сільськогосподарської продукції, а також запобігання негативного впливу на стан навколишнього природного середовища і здоров’я людини.

Державні випробовування пестицидів та агрохімікатів. Біологічна оцінка засобів захисту рослин, агрохімікатів, регуляторів росту рослин, біопрепаратів на сільськогосподарських культурах та лісових насадженнях. Екологічна оцінка небезпечності впливу засобів захисту рослин і агрохімікатів на нецільові об’єкти водної (риби, дафнії), ґрунтової (мікроорганізми, земляні черв’яки) та наземної Екосистем.

Навчально-методичне забезпечення сільськогосподарського виробництва. Консалтингові послуги з питань екології та біобезпеки у агропромисловому виробництві. Проведення виставок, конференцій, круглих столів, семінарів, навчань, лекцій, стажувань.

З’ясовано особливості функціонуванння мікробоценозів грунту агроекосистем в умовах змін клімату;

Розроблено систему чутливих та репрезентативних біологічних показників властивостей ґрунтів, оцінено їх діагностичну значущість для проведення агроекологічного моніторингу;

Встановлено ступінь порушеності основних типів ґрунтів агроекосистем зони Лісостепу на основі інтегральної оцінки їх біологічних властивостей та порівняння з природними аналогами;

Розроблено метод визначення загальної антимікробної активності ґрунту як показника, що характеризує його здатність до саморегуляції;

Запропоновано сучасні молекулярно-генетичні методи оцінки генотоксичності пестицидів за їх впливом на пошкодження генетичного апарату ґрунтової мезофауни;

Здійснено підбір культур ґрунтових мікроорганізмів – перспективних біосенсорів для тестування пестицидів, розроблено експрес-метод на їх основі;

Удосконалено оцінку технологій вирощування сільськогосподарських культур за допомогою системи біодіагностичних критеріїв.

Програма наукових досліджень 06 «Агроекологія»

Завдання 06.00.03.02.Ф. Розробити науково-методичні основи оцінювання ґрунтового біорізноманіття агроекосистем молекулярно-генетичними методами (№ДР 0116U000743)

Патент на корисну модель №56229 «Речовина для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур», 2011 р.

Патент на корисну модель №79741 «Речовина для передпосівної обробки насіння бобових культур», 2013 р.

Патент на корисну модель №92030 «Спосіб прискорення розкладання пожнивних решток кукурудзи», 2014 р.

 1. Dynamics of Bradyrhizobium japonicum number on soybean seed/ I. Gumeniuk, O. Synthesis of exopolisaccharides by Bradyrhizobium japonicum isolates / I. Gumeniuk, S. Gruzinskii, I. Brovko, Ya. Chabanyuk // Екологічні науки – 2018. – № . – P.
 2. The search of the native soil bacteria Bradyrhizobium / I. Gumeniuk, S. Gruzinskii, I.Brovko, Ya. Chabanyuk // Екологічні науки – 2018. – № . – P.
 3. Біологічні властивості ґрунтів за дії агротехнічних чинників / [Я.В. Чабанюк, І.С. Бровко, С.О. Мазур, В.В. Тимошенко, В.М. Никифоренко] // Агроекологічний журнал. – 2018. – №1. – С. 115-123.
 4. Корекція ризобіальних угруповань ґрунту за інтродукції Bradyrhizobium japonicum різних генетичних груп / Д.В. Крутило, О.В. Надкернична, О.В. Шерстобоєва, М.А. Ушакова // Агроекологічний журнал. – 2018. – № 2. – С. 73-80.
 5. Коренева система сої за дії Bradyrhizobium japonicum / І.І. Гуменюк, С.Ю. Грузінський, І.С. Бровко, Я.В Чабанюк // Агроекологічний журнал. – 2018. – №1. – С. 138-144.
 6. Скринінг аборигенних бактерій Bradyrhizobium з ґрунту та вивчення їх симбіотичних властивостей / І. І. Гуменюк, С. Ю. Грузінський, І. С. Бровко, Я. В. Чабанюк // Агроекол. журнал. – 2018. – № 3 – С.
 7. Скринінг мікроорганізмів – потенційних деструкторів гербіцидів / І.С. Бровко, І.О. Подгурська, Я.В. Чабанюк, О.О. Кордунян // Агроекологічний журнал. – 2018. – №1. – С. 127-132.
 8. Effects of different fertilizer systems and hydrothermal factors on microbial activity in the chernozem in Ukraine O.V. Dmitrenko O.S. Demyanyuk, О.V. Sherstoboeva, A.A. Bunas 2018 Biosystems diversity. 26 4 309-315
 9. Бунас А. А. Мониторинг и выделение диазотрофов из биоценозов разных почвенно-климатических зон Украины. – Агроекол. журнал. – 2018. – № 4 – С.C. 88-92.
 10. Gumeniuk І. Rheological features of isolates of Bradyrhizobium nodule bacteria. – Агроекол. журнал. – 2018. – № 4 – С.C. 93-98.
 11. Біодіагностика і біобезпека ґрунтів агроекосистем / О.В. Шерстобоєва, О.С. Дем’янюк, Я.В. Чабанюк // Агроекологічний журнал. – 2017. – №2. – С. 142-149.
 12. Взаємозв’язки між біологічними показниками ґрунту за дії гербіцидів / І.С. Бровко, Я.В. Чабанюк, А.П. Корецький, С.О. Мазур // Агроекологічний журнал. 2017. – №1. – С. 87-93.
 13. Бровко І.С., Чабанюк Я.В., Мазур С.В., Ящук В.У. Біосенсорні властивості ґрунтової мікробіоти за дії пестицидів / Агроекологічний  журнал. – № 3, – 2016 р. – С. 111 – 117.
 14. Бровко І.С., Чабанюк Я.В., Корецький А.П. Функціонування мікробіоти ґрунту за дії гербіцидів / Агроекологічний  журнал. – № 4, – 2016 р. – С. 122 – 127.
 15. Чабанюк Я.В., Бунас А.А., Бровко І.С., Мазур С.О. Екологічне оцінювання пестицидів та агрохімікатів за впливом на мезофауну / № 3, – 2015р. – С. 113 – 119.
 16. Чабанюк Я.В. Бактерії та біобезпека аграрного виробництва / Я.В. Чабанюк // Екологічна безпека агропромислового виробництва / за наук. ред. О.І. Фурдичка, А.Л. Бойка. – К.: ДІА, 2013. – С. 83–99.
 17. Поліфункціональні біопрепарати для екологобезпечних інтегрованих систем захисту і удобрення рослин / [О.В. Шерстобоєва, Л.І. Вага, Я.В. Чабанюк,
  О.В. Подоліч, В.В. Чайковська] // Наукові основи сталого розвитку агросистем України. Екологічна безпека агропромислового виробництва / за наук. ред. О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, 2012. – Т. 1. – С. 256–320.
 18. Чабанюк Я.В. Екологічні аспекти передпосівної обробки насіння біопрепаратами / Я.В. Чабанюк, А.М. Клименко, В.У. Ящук // Збалансоване природокористування. − 2015. − № 2. − С. 136−139.
 19. Чабанюк Я.В. Азотфіксувальна активність бактеріальних ізолятів ризосфери рослин залежно від екотопу виділення / Я.В.Чабанюк, О.М. Дмитрук, А.А. Бунас // Збалансоване природокористування. − 2015. − № 1. − С. 87−88.
 20. Ящук В.У. Вплив препаратів Біополіцид та Екотон на поширення збудників гнилі цибулі ріпчастої під час зберігання / В.У. Ящук, Я.В. Чабанюк, А.А. Бунас // Агроекологічний журнал. – 2014. – № 1. – С. 68–71.
 21. Клименко А.М. Вплив передпосівної обробки насіння на фотосинтетичну продуктивність та урожайність гібриду кукурудзи Красилів 327 МВ / А.М. Клименко, Я.В. Чабанюк // Корми і кормовиробництво. – 2014. – № 78. – С. 57–60.
 22. Клименко А.М. Використання Біополіциду для створення захисно-стимулюючих сумішей / А.М. Клименко, Я.В. Чабанюк // Сільськогосподарська мікробіологія. – Вип. 19. – С. 73–78.
 23. Бунас А.А. Різноманіття бактеріальних ізолятів ризосфери рослин ріпаку / А.А. Бунас, Я.В. Чабанюк, О.В. Лобова // Агроекологічний журнал. – 2014. – № 2. – С. 91–95.
 24. Утримання мікроорганізмів-агентів поліфункціональних комплексів біопрепаратів на поверхні насіння / [Я.В. Чабанюк, А.М. Клименко, Р.І. Дзюба, А.А. Бунас] // Наукові доповіді НУБіП України. – 2013. – № 42. – С. 162–168.
 25. Шерстобоєва О.В. Вплив комплексної інокуляції на ураження різних сортів сої фузаріозом / О.В. Шерстобоєва, Ю.В. Білявський, Я.В. Чабанюк // Агроекологічний журнал. – 2013. – № 2. – С. 80–84.
 26. Чабанюк Я.В. Молекулярні методи вивчення різноманіття грунтових мікроорганізмів / Я.В. Чабанюк // Агроекологічний журнал. – 2013. – № 3. – С. 107–115.