Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Історія інституту

ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НААН – провідна в Україні науково-дослідна установа з питань визначення наукових засад державної політики в галузі агроекології, економіки природокористування та охорони навколишнього природного середовища. Інститут займається системними спостереженнями за природними ресурсами агросфери, комплексним оцінюванням їх стану, розробленням еколого-економічних основ механізмів реалізації збалансованого розвитку аграрного виробництва, землекористування і сільських територій, у т.ч. з урахуванням змін клімату.

Інститут є головною установою Науково-методичного центру «Агроекологія» і здійснює комплексні дослідження у всіх природно кліматичних зонах України, які включають фундаментальні та прикладні дослідження щодо агроекологічного моніторингу, у т.ч. засобами дистанційного зондування Землі, екологічної безпеки, еколого-економічного оцінювання ресурсів агросфери, вивчення екологічного стану земель спеціального призначення (спеціальні сировинні зони, сільські території, природно-заповідні території у структурі Пан’європейської екомережі), наукового забезпечення ведення агропромислового виробництва на радіаційно забруднених територіях та територіях, які зазнали техногенного впливу тощо.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України і наказу Міністерства аграрної політики України Інститут є уповноваженою науково-дослідною установою, яка здійснює аналіз матеріалів та підготовку агроекологічного обґрунтування на відповідність сільськогосподарських угідь виробників сировини статусу спеціальних сировинних зон. Інститут є членом Національної асоціації виробників дитячого харчування, молочноконсервної та сокової продукції «Укрконсервмолоко».

Інститут входить до переліку науково-дослідних установ та організацій, які проводять державні випробування препаратів Міністерства екології та природних ресурсів України.

Інститут проводить активну міжнародну діяльність – він є членом 4-х міжнародних організацій: Cost Action FA 0905, Федерації європейських мікробіологічних товариств, Всесвітнього фонду природи, Міжнародного союзу охорони природи та підтримує тісні зв’язки з науковими установами Російської Федерації, Білорусі, Литви, Польщі, Угорщини, Німеччини, Сербії та ін. У рамках Національної «Агроподовольчої платформи», як партнера мережі Європейської технологічної платформи «Їжа для життя», на базі Інституту створено кластер «Агроекологія: харчовий ланцюг і навколишнє природне середовище».

Велика увага в Інституті приділяється підготовці наукових кадрів. За 2006– 2013 рр. через аспірантуру і докторантуру пройшли підготовку 228 аспірантів і докторантів. Успішно функціонує дві спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук (сільськогосподарські, біологічні, економічні науки).

Інститут є засновником і видавцем двох фахових періодичних видань: «Агроекологічний журнал» та «Збалансоване природокористування», які внесено у перелік ДАК України та включено до міжнародних інформаційних та наукометричних баз.

З 2006 р. співробітники Інституту підготували і понад 30монографій, підручників, довідників, близько 100 методичних рекомендацій, отримали 32 патенти України і авторських свідоцтв, опублікували 1115 наукових статей. Було організовано та проведено 25 всеукраїнських і міжнародних конференцій, 65 круглих столів та наукових семінарів.

На період 20112015 pp. Інститут є головною установою і координатором наукових досліджень двох програм наукових досліджень Національної академії аграрних наук України:

      03 Екологічна безпека агропромислового виробництва («Агроекологія»):

  • моніторинг ресурсів агросфери;
  • екологічна безпека у галузі рослинництва і тваринництва;
  • екологічно безпечне застосування агрохімікатів і реабілітації забруднених ґрунтів;
  • радіоекологічний моніторинг та відродження сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених територіях;
  • біологічні основи оцінки агротехнологій і наукове обґрунтування заходів зниження негативного впливу на агроценоз.

40 Еколого-економічні засади збалансованого розвитку агропромислового виробництва, землекористування і сільських територій («Економіка природокористування»):

  • моніторинг земельних ресурсів засобами дистанційного зондування;
  • менеджмент природних ресурсів агросфери;
  • раціональне природокористування;
  • збалансований розвиток ландшафтів.

Наукові розробки Інституту широко впроваджуються у сільськогосподарське виробництво і навчальний процес у вищих учбових закладах аграрного і екологічного профілю, використовуються спеціалістами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної екологічної інспекції України та ін.

Інститут агроекології і природокористування НААН на період 2016–2020 pp. є головною установою і координатором трьох програм наукових досліджень Національної академії аграрних наук України:

06. «Агроекологія»

41. «Економіка природокористування»

26. «Ефіроолійні, лікарські і ароматичні рослини»

Інститутє координатором Підпрограми3 «Еколого-економічні засади розвитку органічного виробництва в Україні», яка є складовою ПНД 03. «Органічне виробництво сільськогосподарської продукції».

А також бере участь у виконанні 2-х програм наукових досліджень НААН 45 «Зрошуване землеробство» та 24 «Генофонд рослин».

За результатами наукових досліджень та їх узагальненням ІАП у 2016 р. підготував:  9  монографій, 7 методичних рекомендацій, 118  наукових статтей, з яких  12  у міжнародних виданнях.

Розробки ІАП були передані для апробації і впровадження в Міністерство екології та природних ресурсів України, Департаменті агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації, Інституті рибного господарства НААН, селянських господарствах населеного пункту с. Березоточа Лубенського району Полтавської області, державних підприємствах лісового та мисливського господарства Київської та Житомирської областях.

У 2016 р. з набуттям чинності Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих  навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою КМ України від 23 березня 2016 р., № 261, та Закону України «Про вищу освіту» ІАП було отримано Ліцензію на провадження освітньої діяльності.

У 2016 р. за підтримки Президії НААН в ІАП створено незалежну лабораторію екології насінництва.

ІАП проводить активну міжнародну діяльність – він є членом 4-х міжнародних організацій: CostActionFA 0905 (Відділення 0905 – Продукти харчування та сільське господарство. Рослинництво для забезпечення здорового харчування та годівлі тварин), Федерації європейських мікробіологічних товариств, Всесвітнього фонду природи та Міжнародного союзу охорони природи. Чинними є 11 договорівпро співпрацю.

В ІАП створено технічний комітет зі стандартизації ТК 175 «Сталий розвиток суспільства», ведеться робота з відкриття ТК «Ефроолійна і лікарська сировина».

У 2016 р. в ІАП було проведено конференцію «Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень», присвячену 100-річчю ДСЛР (липень).