тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

IMG 2651В Інституті агроекології та природокористування НААН 19-20 листопада проходила Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Проблеми збалансованого розвитку аграрного сектору економіки».

 

В Інституті агроекології та природокористування НААН 19-20 листопада проходила Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Проблеми збалансованого розвитку аграрного сектору економіки».

IMG 2651

Зі вступним словом виступив академік НААН О.І. Фурдичко. Він зазначив особливу гостроту та актуальність проблем розвитку агросфери. Було означено найбільш нагальні для виконання завдання в агропромисловому комплексі та природокористуванні. При цьому було висловлено побажання учасникам конференції щодо проведення цікавих творчих дискусій та прийняття неординарних рішень в сфері збалансованого природокористування. В роботі конференції взяли участь представники різних вітчизняних та міжнародних наукових установ та відомств.

Національну аграрну академію наук на конференції представляв віце-президент – головний вчений секретар, академік НААН Заришняк Анатолій Семенович.

IMG 2656

З міжнародних гостей значний інтерес викликала наукова доповідь Йошіхіко Окабе професора факультету економіки Інституту Кобе Гакуін з Японії на тему: «Сучасний стан та перспективи розвитку сільськогосподарської продукції та продукції рибної промисловості Японії на міжнародному ринку». Після власне доповіді було чимало запитань на які професор з Японії давав вичерпні відповіді та приводив приклади з власного життєвого досвіду.

IMG 2690

Серед учасників конференції особливу зацікавленість викликали доповіді всесвітньо відомих грандів вітчизняної аграрної та економічної науки академіка НААН Тараріко О.Г. та член.-кор. НААН Добряка Д.С. Зокрема, у своїй доповіді академік Тараріко О.Г., яка носила назву: «2015 рік – рік ґрунтів та їх раціонального використання» торкнувся глобальних кліматичних змін та їх ролі у сільськогосподарському виробництві і використанні ґрунтів.

IMG 2696

Головний науковий співробітник Інституту агроекології член.-кор. НААН Добряк Д.С. у своїй доповіді під назвою: «Консервація деградованих, малопродуктивних і техногенно-забруднених земель – один із основоположних заходів формування сталих агроландшафтів» розкрив основні напрями та базові положення щодо збереження і консервації земель».

Про рентні доходи та їх фактичний і оптимальний розподіл в агросфері доповів д.е.н., професор Будзяк В. М. Підходи викладені в науковій доповіді вченого вказують на значний потенціал щодо наповнення бюджетів громад за рахунок рентних доходів.

Ґрунтовними були доповіді і інших науковців. Так, Кириленко В.В., к.с.-г.н, с.н.с. Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла обґрунтувала реакцію пшениці озимої і час відновлення весняної вегетації.

Конференція поєднала у науковій дискусії представників різних наукових шкіл та напрямів. Глибокими науковими дослідженнями із присутніми поділилися к.е.н. Ковалів О.І., д.б.н. Коніщук В.В., к.е.н. Бутрим О.В., к.е.н. Мельник П.П. та інші.

Молоде покоління також виступило із цікавими науковими доповідями. Особливу увагу привернули доповіді: Данилової І.В, яка представляла Житомирський національний агроекологічний університет на тему: «Ефективність застосування гіпохлориту натрію в порівнянні з традиційним хлоруванням води», Дементьєвої О.І. з Інституту агроекології і природокористування з доповіддю: «Урожайність зерна кукурудзи і рису залежно від умов зволоження та якості поливної води» та Харитоненка Р. з Національного університету біоресурсів і природокористування України з доповіддю: «Вплив деградаційних процесів на еколого-економічну ефективність агроформувань».

У підсумковій резолюції прийнятій учасниками конференції наголошується на таких важливих позиціях: пріоритетом державної політики в агросфері повинні стати принципи збалансованого розвитку; необхідно розробляти нові напрями міжнародного співробітництва з питань збалансованого природокористування; слід здійснювати пошук найбільш прийнятних способів партнерства в аграрному секторі економіки України; доцільно уточнити цілі збалансованого розвитку окремих складових агросфери; пропонується переглянути нинішні підходи щодо раціонального використання природних ресурсів; необхідно прискорити екологізацію всіх сфер АПК.