Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Редакційна колегія наукового фахового видання Інституту агроекології і природокористування НААН України «АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ» / «AGROECOLOGICAL JOURNAL» повідомляє щодо формування чергового випуску журналу (№1, 2024 р.) та дедлайн подання статей – 1.02.2024 р.

Шановні колеги!

Редакційна колегія

наукового фахового видання Інституту агроекології і природокористування НААН України

«АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ» / «AGROECOLOGICAL JOURNAL»

повідомляє щодо формування чергового випуску журналу (№1, 2024 р.) та дедлайн подання статей – 1.02.2024 р.

 

До журналу приймаються оригінальні статті, підготовлені на високому науковому рівні, що мають важливе теоретичне і практичне значення та не були опубліковані. У журналі публікуються закінчені експериментальні і дослідні роботи, а також оглядові статті, які раніше не були надруковані за наступними напрямками: актуальні проблеми екології, аграрні науки і продовольство, біологічні науки, економічні науки, лісове господарство, технологія виробництва та переробки продукції тваринництва.

 

Для публікації статті у збірнику необхідно подати:

 1. Електронний варіант статті, оформлений відповідно до наведених нижче вимог, виконаний у редакторі MS Word.

Електронна адреса:

innashum27@gmail.com – відповідальний секретар.

 1. Відомості про автора (-ів) (прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, поштова адреса навчального закладу чи наукової установи, де виконувалося дослідження, контактні телефони, адреса електронної пошти, а також відомості про рецензента статті) українською і англійською мовами.
 2. Рецензію доктора або кандидата наук у певній галузі знань (з підписом, завіреним печаткою установи).

Наукові статті, що надійшли до редколегії, обов’язково проходять рецензування, після чого відповідальний секретар редколегії упродовж 14 робочих днів із моменту отримання статті повідомляє авторів про позитивне чи негативне рішення щодо прийняття статті для публікації у журналі.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Електронний варіант статті готується та подається у вигляді файлу, створеного за допомогою текстового редактора Microsoft Word. Файли називати тільки за таким зразком: Слободяник_Стаття_укр, Слободяник_Відомості про автора.

Формат паперу – А4, орієнтація – книжкова, поля з усіх сторін – 20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль шрифту – 14, гарнітура – Times New Roman, абзац – 1,2 см.

При оформленні статті не використовувати стилі тексту. Слова друкувати без переносів. Текст повинен бути вирівняний по ширині аркуша.

Гарнітури, розміри шрифтів та начертання:

 • для заголовка статті: Times New Roman – 14 пт, напівжирний, прописний;
 • для основного тексту, УДК, авторів, місця роботи/навчання, ключових слів, виносок, посилань, підписів до рисунків та назв таблиць: Times New Roman – 14 пт;
 • міжрядковий інтервал – 1,5.

Усі нетекстові об’єкти створювати за допомогою вбудованих засобів Microsoft Word.

Усі формули мають бути виконані у редакторі MS Eguaition. Формули розміщуються з нового рядка після тексту, текст після формули – також із нового рядка. Нумерація формул – у круглих дужках з правого краю границі тексту.

Таблиці мають бути виконані в Excel або Word без заливання. Обов’язково повинні бути компактними, мати назву та номер (якщо таблиць дві і більше). Скорочення у назві таблиць не дозволяється.

Графіки мають бути виконані в Microsoft Office Excel. Графічні матеріали не повинні бути сканованими.

Рисунки і таблиці розміщуються з вирівнюванням по центру сторінки, без обтікання текстом та не виходячи за поле набору. Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше. Підписи до рисунків і таблиць набирати шрифтом Times New Roman – 12 пт. На кожну формулу, таблицю, рисунок, графік в тексті мають бути обов’язкові посилання.

Ілюстративний матеріал слід подавати у форматах TIF, JPG з роздільною здатністю не менше 300 dpi для чорно-білих зображень або надавати оригінали.

СТРУКТУРА СТАТТІ

 1. Індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) набирається в першому рядку сторінки і вирівнюється за лівим краєм.
 2. Назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери).
 3. Прізвище автора (-ів), ініціали (вирівнювання по центру, шрифт – напівжирним).
 4. Назва місця роботи/навчання, де виконувалося дослідження (із вказанням міста, країни), адреса електронної пошти для кожного співавтора, код ORCID ID автора (вирівнювання по центру, курсив).

Якщо автори з різних установ, після прізвища авторів та назв установ, у яких працюють/навчаються автори, слід проставити один і той самий верхній цифровий індекс.

 1. Анотація мовою оригіналу (1800–2000 знаків з пробілами) (курсив).
 2. Ключові слова мовою оригіналу (5–10 слів), жодне з яких не дублює слова з назви статті (курсив).
 3. Текст статті, структурований наступним чином:

ВСТУП, де висвітлюється важливість дослідження, існуючі проблеми та напрями їх вирішення в контексті поставлених наукових завдань; вказуються невирішені частини проблеми; зазначається мета.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, повинен розкрити стан досліджень проблеми у вітчизняній і світовій науковій літературі, включаючи посилання на статті у провідних вітчизняних і міжнародних фахових журналах (не менше 10) за останні 5-ть років.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ, де висвітлюються основні методи і прийоми, застосовані у науковій статті.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОРОРЕННЯ, де висвітлюються основні отримані результати дослідження, подані у науковій статті.

ВИСНОВКИ, де подаються конкретні висновки за результатами дослідження та перспективи подальших розробок.

ЛІТЕРАТУРА подається відповідно до стандартів ДСТУ 8302:2015. Список джерел наводиться мовою оригіналу у послідовності посилання на відповідні джерела в тексті статті. На всі наведені у списку джерела (від 10 до 25) повинні бути зроблені посилання у тексті. Посилання в тексті подаються тільки у квадратних дужках, наприклад [1; 2; 6], [8–10].

Редакція рекомендує уникати посилання на роботи 10-річної давнини і більше, а також використання джерела російських та білоруських авторів, окрім основоположних фундаментальних праць, що мали значний вплив на певну галузь науки.

Список літератури має представляти джерела за останні п’ять років і на 10% складатися з наукових робіт, які включені у журнали, що входять до бази Scopus або Web of Science.

Посилання на власні роботи авторів статті допускається, однак не більше 10% від загальної кількості джерел.

REFERENCES, необхідний для коректного індексування посилань статті наукометричними та пошуковими системами; він дублює перший список латиною та наводить кириличні джерела у перекладі або у транслітерованому вигляді.

 1. Відомості про автора (-ів) українською мовою: прізвище, ім’я, по-батькові повністю; науковий ступень, вчене звання кожного автора; повна назва організації – місця роботи/навчання, із наведенням повної поштової адреси; адреса електронної пошти та телефон кожного автора (зазначити для контактування); ORCID (за наявності) для кожного автора.
 2. Інформація англійською мовою (або українською, якщо стаття написана англійською мовою): відомості про автора (-ів) (прізвищ, ім’я та по-батькові, місця роботи/навчання, e-mail, ORCID); назва статті; анотація англійською мовою повинна бути більш розширеною; ключові слова.
 3. Дата надходження статті.

 

Граничний обсяг наукової статті – не більше 12 ст. (включно з анотаціями українською, російською, англійською мовами; таблицями – не більше 3; графіками – не більше 3 та списком використаних джерел – до 20); оглядової – до 25 ст.; відгуку або рецензії – до 3 ст. Більші за обсягом статті можуть бути прийняті до розгляду на підставі рішення редколегії. Остання сторінка статті має бути заповнена не менше ніж на 3/4.

Відповідальність авторів. Рукописи проходять незалежне рецензування із залученням провідних фахівців, за результатами якого редакційна колегія приймає рішення про доцільність публікації статей або необхідність їх доопрацювання авторами з урахуванням зауважень рецензентів.

Повну відповідальність за зміст статті, достовірність матеріалу, дотримання законодавства про авторські та суміжні права, точність викладених даних, якість фактичного матеріалу (цитати, власні назви, формули, статистичні дані тощо), правильність і коректність цитування, посилань та перекладу несуть автори статей.

Статті, які не відповідають наведеним вимогам, не приймаються до розгляду.

У разі відмови у публікації статті рукописи авторам не повертаються.

Усі статті перевіряються програмою АНТИПЛАГІАТ.

Редколегія залишає за собою право: не розглядати статті, що не оформлені за вказаними параметрами та не відповідають вимогам ВАК; здійснювати редагування рукопису статті без погодження з авторами;  повертати матеріали авторам на доопрацювання; змінювати та вносити уточнення до «Вимог до оформлення та подання статей» без попереднього повідомлення. Редколегія може не поділяти світоглядних переконань та концептуальних позицій авторів.