Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Повідомляє про формування чергового випуску журналу (№1, 2021 р.)

Шановні колеги!

Редакційна колегія

наукового фахового видання Інституту агроекології і природокористування НААН

«АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ» / «AGROECOLOGICAL JOURNAL»

повідомляє про формування чергового випуску журналу (№1, 2021 р.)

 

До 31.01.2021 р. до журналу приймаються статті, підготовлені на високому науковому рівні, що мають важливе теоретичне і практичне значення та не були опубліковані. Зміст статей повинен відповідати сучасному науково-теоретичному рівню, а також профілю та спрямованості видання, зокрема:

101 Екологія

201 Агрономія

091 Біологія

051 Економіка

205 Лісове господарство

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

 

Для публікації статті у збірнику необхідно подати:

 1. Електронний варіант статті, оформлений відповідно до наведених нижче вимог, виконаний у редакторі MS Word.

Електронна адреса:

agroecojournal@ukr.net – редакція;

innashum27@gmail.com –відповідальний секретар.

 1. Роздрукований варіант статті (обов’язково має бути підписаний авторами).
 2. Заявку на розміщення наукової статті у журналі (див. додаток).
 3. Відомості про автора (-ів) (прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, поштова адреса навчального закладу чи наукової установи, де виконувалося дослідження, контактні телефони, адреса електронної пошти, а також відомості про рецензента статті) українською і англійською мовами.
 4. Рецензію доктора або кандидата наук у певній галузі знань (з підписом, завіреним печаткою установи).
 5. Електронну копію платіжних документів (оплата здійснюється після прийняття позитивного рішення щодо друку статті).

 

Наукові статті, що надійшли до редколегії, обов’язково проходять рецензування, після чого відповідальний секретар редколегії упродовж 14 робочих днів із моменту отримання статті повідомляє авторів про позитивне чи негативне рішення щодо прийняття статті для публікації у журналі.

 

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Електронний варіант статті готується та подається у вигляді файлу, створеного за допомогою текстового редактора Microsoft Word. Файли називати тільки за таким зразком: Слободяник_Заявка, Слободяник_Стаття_укр, Слободяник_Рецензія, Слободяник_Відомості про автора, Слободяник_Оплата.

При оформленні статті не використовувати стилі тексту, обов’язково нумерувати сторінки. Слова друкувати без переносів. Параметри сторінки: поля з усіх сторін – 20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль шрифту – 14, гарнітура – Times New Roman, абзац – 1,25 см. Текст повинен бути вирівняний по ширині аркуша.

Гарнітури, розміри шрифтів та начертання:

 • для заголовка статті: Times New Roman – 14 пт, напівжирний, прописний;
 • для основного тексту, УДК, авторів, місця роботи/навчання, ключових слів, виносок, посилань, підписів до рисунків та назв таблиць: Times New Roman – 14 пт; міжрядковий інтервал – 1,5.

Усі нетекстові об’єкти створювати за допомогою вбудованих засобів Microsoft Word.

Усі формули мають бути виконані у редакторі MS Eguaition. Формули розміщуються з нового рядка після тексту, текст після формули – також із нового рядка. Нумерація формул – у круглих дужках з правого краю границі тексту.

Таблиці мають бути виконані в Excel або Word без заливання. Обов’язково повинні бути компактними, мати назву та номер (якщо таблиць дві і більше). Скорочення у назві таблиць не дозволяється. Графіки мають бути виконані в Microsoft Office Excel. Всі схеми та діаграми подавати без градієнтних заливок.

Рисунки і таблиці розміщуються з вирівнюванням по центру сторінки, без обтікання текстом та не виходячи за поле набору. Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше. Підписи до рисунків і таблиць набирати шрифтом Times New Roman – 12 пт. На кожну формулу, таблицю, рисунок, графік у тексті мають бути обов’язкові посилання.

У журналі друкуються ілюстрації чорно-білого або сірого кольору. Ілюстративний матеріал слід подавати у форматах TIF, JPG з роздільною здатністю не менше 300 dpi для чорно-білих зображень або надавати оригінали.

 

СТРУКТУРА СТАТТІ

 1. Індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) набирається в першому рядку сторінки і вирівнюється за лівим краєм.
 2. Назва статті і вирівнюється посередині.
 3. Прізвище автора (-ів), ініціали (курсивом).
 4. Назва місця роботи/навчання, де виконувалося дослідження (курсивом) та поштову адресу (курсивом). Якщо автори з різних установ, після прізвища авторів та назв установ, у яких працюють/навчаються автори, слід проставити один і той самий верхній цифровий індекс.
 5. Анотація мовою оригіналу обсягом 1800–2000 знаків з пробілами.
 6. Ключові слова мовою оригіналу (5–10 слів), жодне з яких не дублює слова з назви статті.
 7. Текст статті, структурований наступним чином:

ВСТУП, де висвітлюється важливість дослідження, існуючі проблеми та напрями їх вирішення в контексті поставлених наукових завдань; вказуються невирішені частини проблеми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, де розкриються стан досліджень проблеми у вітчизняній і світовій науковій літературі.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ, де висвітлюються основні методи і прийоми, застосовані у науковій статті.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОРОРЕННЯ, де висвітлюються основні отримані результати дослідження, подані у науковій статті.

ВИСНОВКИ, де подаються конкретні висновки за результатами дослідження та перспективи подальших розробок.

 1. Література подається відповідно до оформлення ДСТУ 8302:2015 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Список джерел наводиться мовою оригіналу у послідовності посилання на відповідні джерела в тексті статті. На всі наведені у списку джерела повинні бути зроблені посилання у тексті, які подаються тільки у квадратних дужках, наприклад [1; 2; 6], [8–10].
 2. Транслітерований список літератури (References), який формується за міжнародним стандартом АРА.
 3. Анотація англійською мовою (або українською, якщо стаття написана англійською мовою) повинна бути більш розширеною; із обов’язковим зазначенням назви статті, прізвищ, ім’я та по батькові автора (-ів) (згідно паспорту), місця роботи/навчання; e-mail.
 4. 11. Повні відомості про автора/авторів українською мовою.
 5. Дата надходження статті.

 

Граничний обсяг наукової статті від 10 до 20 сторінок (включно з анотаціями українською, англійською мовами; таблицями – не більше 3; графіками – не більше 3 та списком використаних джерел – до 20); оглядової – до 15 ст.; відгуку або рецензії – до 3 ст. Більші за обсягом статті можуть бути прийняті до розгляду на підставі рішення редколегії. Остання сторінка статті має бути заповнена не менше ніж на 3/4.

Відповідальність авторів. Рукописи проходять незалежне рецензування із залученням провідних фахівців, за результатами якого редакційна колегія приймає рішення про доцільність публікації статей або необхідність їх доопрацювання авторами з урахуванням зауважень рецензентів.

Повну відповідальність за зміст статті, достовірність матеріалу, дотримання законодавства про авторські та суміжні права, точність викладених даних, якість фактичного матеріалу (цитати, власні назви, формули, статистичні дані тощо), правильність і коректність цитування, посилань та перекладу несуть автори статей.

Статті, які не відповідають наведеним вимогам, не приймаються до розгляду.

У разі відмови у публікації статті рукописи авторам не повертаються.

Усі статті перевіряються програмою Антиплагіат.

Редколегія залишає за собою право: не розглядати статті, що не оформлені за вказаними параметрами та не відповідають вимогам ВАК; здійснювати редагування рукопису статті без погодження з авторами;  повертати матеріали авторам на доопрацювання; змінювати та вносити уточнення до «Вимог до оформлення та подання статей» без попереднього повідомлення. Редколегія може не поділяти світоглядних переконань та концептуальних позицій авторів.

Оплата публікації. Оплата здійснюється після прийняття статті до друку. Реквізити для оплати повідомляються після підтвердження, що стаття прийнята до друку.

 

 

 

 

 

 

Додаток

Редакційній колегії

наукового фахового видання

«АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ»

 

ЗАЯВКА

на розміщення наукової статті

Я (ми)_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

автор(-ри) статті ______________________________________________________

____________________________________________________________________

просимо опублікувати мою (нашу) статтю у журналі.

 

Підтверджую(-ємо), що стаття написана для опублікування тільки у Агроекологічному журналі та до цього часу не друкувалася в інших виданнях. Рукопис є оригінальним, не містить плагіату, за винятком матеріалу, який чітко визначений як цитата. Усвідомлюємо свою відповідальність відповідно до закону «Про авторське право і суміжні права».

Погоджуюсь(-ємося) з усіма висунутими редакційною колегією вимогами щодо змісту, обсягу, оформлення і порядку подання матеріалів.

Даю(-ємо) дозвіл на збір, збереження та обробку моїх (наших) персональних даних, що здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», а також на їх оприлюднення на сторінках журналу, його офіційному сайті в Інтернеті, в електронних каталогах та реферативних базах даних, безпосередньо пов’язаних з публікацією у Агроекологічному журналі.

Дозволяю(-ємо) здійснення перекладу статті іншими мовами та розповсюдження друкованої та електронної версій статті.

Також даємо дозвіл на використання опублікованих у статті результатів дослідження у подальшій науковій та викладацькій роботі читачів видання за умови обов’язкових посилань на статтю.

Мене (нас) попереджено, що стаття може бути відхилена редакційною колегією або повернена на доопрацювання.

 

 

 

Дата___________________                       Підпис(-си) автора(-ів)______________