тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

П О В І Д О М Л ЕННЯ

про набір до докторантури на 2017 рік

для здобуття наукового ступеня доктора наук

 

Інститут агроекології і природокористування НААН оголошує конкурсний набір до докторантури на денну форму навчання за спеціальностями:

101 – екологія (галузь знань 10 – Природничі науки);

201 – агрономія (галузь знань 20 – Аграрні науки та продовольство) за спеціалізацією агроекологія і моніторинг агросфери;

051– економіка (галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки) за спеціалізацією економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) та результати наукових досліджень, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації.

Навчання в докторантурі здійснюється за рахунок:

– коштів Державного бюджету України;

– коштів юридичних чи фізичних осіб на умовах контракту.

Строк перебування в докторантурі становить два роки.

 

Вступники до докторантури подають такі документи:

– витяг з протоколу засідання структурного підрозділу (відділу, кафедри тощо) щодо заслуховування наявних результатів наукових досліджень та обсягу наукової роботи, необхідної для оформлення дисертаційної роботи і подання її до захисту;

– заяву на ім’я директора Інституту;

– особовий листок обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працював;

–   2 кольорові фотокартки 3х4;

– список опублікованих наукових праць і винаходів;

– медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

– засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;

– копію диплома доктора філософії (або кандидата наук);

– копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

– розгорнутий план дисертації (монографії) або детальний план необхідних публікацій для формування тієї сукупності статей, на базі якої планується здобуття наукового ступеня доктора наук;

– характеристику вступника написану доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником відповідного вищого навчального закладу (наукової установи), із згодою надати абітурієнту наукову консультацію в разі його вступу в докторантуру.

– довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);

Іногородні докторанти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.

 

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (044) 526-92-14

e-mail: aspirantura_iap@ukr.net