тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

Інститут агроекології і природокористування НААН оголошує конкурсний набір до аспірантури за спеціальностями: 101 – екологія (галузь знань 10 – Природничі науки); 201 – агрономія (галузь знань 20 – Аграрні науки та продовольство) за спеціалізацією агроекологія і моніторинг агросфери; 051– економіка (галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки) за спеціалізацією економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

П О В І Д О М Л е н н я

про набір до аспірантури на 2017 рік

для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Інститут агроекології і природокористування НААН оголошує конкурсний набір до аспірантури за спеціальностями:

101 – екологія (галузь знань 10 – Природничі науки);

201 – агрономія (галузь знань 20 – Аграрні науки та продовольство) за спеціалізацією агроекологія і моніторинг агросфери;

051– економіка (галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки) за спеціалізацією економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Навчання в аспірантурі здійснюється за рахунок:

– коштів Державного бюджету України (очна (денна, вечірня) форма навчання);

– коштів юридичних чи фізичних осіб на умовах контракту (очна (денна, вечірня) та заочна форми навчання).

Вступники до аспірантури подають такі документи:

    –  заяву на ім’я директора Інституту;

    – особовий листок обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

    –   2 кольорові фотокартки 3х4;

    – список опублікованих наукових праць і винаходів, відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);

    –   дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;

    –  медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

    – засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;

    – рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);

    – копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

    – довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);

    – міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).

        Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

        Іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.               

Етапи та строки вступної компанії:

подання документів – з 17 липня до 11 серпня 2017 року,

вступні іспити – 14 серпня до 8 вересня 2017 року,

початок навчання в аспірантурі – з 15 вересня 2017 року.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити:

    – зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра);

    – з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;

    – додаткові випробування (в разі необхідності).  

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) та результати наукових досліджень, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації.

Навчання в докторантурі здійснюється за рахунок:

– коштів Державного бюджету України;

– коштів юридичних чи фізичних осіб на умовах контракту.

Строк перебування в докторантурі становить два роки.

Вступники до докторантури подають такі документи:

    – витяг з протоколу засідання структурного підрозділу (відділу, кафедри тощо) щодо заслуховування наявних результатів наукових досліджень та обсягу наукової роботи, необхідної для оформлення дисертаційної роботи і подання її до захисту;

    – заяву на ім’я директора Інституту;

    – особовий листок обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працював;

    –   2 кольорові фотокартки 3х4;

    – список опублікованих наукових праць і винаходів;

    – медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

    – засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;

    – копію диплома доктора філософії (або кандидата наук);

    – копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

– розгорнутий план дисертації (монографії) або детальний план необхідних публікацій для формування тієї сукупності статей, на базі якої планується здобуття наукового ступеня доктора наук;

    – характеристику вступника написану доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником відповідного вищого навчального закладу (наукової установи), із згодою надати абітурієнту наукову консультацію в разі його вступу в докторантуру.

   – довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);

            Іногородні докторанти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.               

            Етапи та строки вступної компанії:

подання документів – з 17 липня до 11 серпня 2017 року,

початок навчання в докторантурі – з 15 вересня 2017 року.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (044) 522-67-55; 

                              e-mail:aspirantura_iap@ukr.net