тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

Інститут агроекології і природокористування НААН оголошує конкурсний прийом до аспірантури на денну  форму навчання за спеціальностями:

201  –  агрономія (галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство) за спеціалізацією агроекологія і моніторинг агросфери;

    101 – екологія  (галузь знань 10  Природничі науки);    

  051– економіка (галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки) за спеціалізацією економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:

– коштів Державного бюджету України (якщо третій ступень вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету);

– коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Вступники до аспірантури подають такі документи:

    –   заяву на ім’я директора інституту;

    – особовий листок обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

    –   2 фотокартки 3х4;

    – список опублікованих наукових праць і винаходів, відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);

    –   дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;

    –  медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

    – засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;

    – рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу  або наукової установи (за наявності);

    – копію паспорта та довідки про присвоєння  ідентифікаційного номера;

    – довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);

    – міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).

            Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

            Іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.                  

            Етапи та строки вступної компанії: подання документів – до 01 вересня 2016 року, вступні іспити – 01 вересня – 12 вересня 2016 року, початок навчання в аспірантурі – 15 вересня 2016 року.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити:

    – зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра);

    – з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських     рекомендацій з мовної освіти;

    – додаткові випробування (в разі необхідності).  

  

Перелік питань  до вступного іспиту зі спеціальності

 051– Економіка;

101 – екологія ;

201 Агрономія;

 

 

Додаткову інформацію можно отримати за телефоном (044) 522-67-55; 

e-mail:aspirantura_iap@ukr.net