тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

П О В І Д О М ЛЕННЯ

про набір до аспірантури на 2017 рік

для здобуття наукового ступеня доктора філософії

 

Інститут агроекології і природокористування НААН оголошує конкурсний набір до аспірантури за спеціальностями:

101 – екологія (галузь знань 10 – Природничі науки);

201 – агрономія (галузь знань 20 – Аграрні науки та продовольство) за спеціалізацією агроекологія і моніторинг агросфери;

051– економіка (галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки) за спеціалізацією економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Навчання в аспірантурі здійснюється за рахунок:

– коштів Державного бюджету України (очна (денна, вечірня) форма навчання);

– коштів юридичних чи фізичних осіб на умовах контракту (очна (денна, вечірня) та заочна форми навчання).

Вступники до аспірантури подають такі документи:

–  заяву на ім’я директора Інституту;

– особовий листок обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

–   2 кольорові фотокартки 3х4;

– список опублікованих наукових праць і винаходів, відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);

–   дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;

–  медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

– засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;

– рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);

– копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

– довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);

– міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.

Етапи та строки вступної кампанії:

подання документів – з 17 липня до 11 серпня 2017 року,

вступні іспити – 14 серпня до 8 вересня 2017 року,

початок навчання в аспірантурі – з 15 вересня 2017 року.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити:

– зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра);

– з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;

– додаткові випробування (в разі необхідності).

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (044) 526-92-14; 

e-mail: aspirantura_iap@ukr.net