тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

ХIII-а Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та спеціалістів
«ІСТОРІЯ ОСВІТИ, НАУКИ І ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ», присвячена
100-річчю від часу утворення у складі Міністерства земельних справ комітетів – вченого і сільськогосподарської освіти (нині – Національна академія аграрних наук України) та 80-річчю від дня народження академіка НААН, Заслуженого діяча науки і техніки України, Героя України, президента Національної академії аграрних наук України (1996-2011) Михайла Васильовича Зубця (1938-2014)
м. Київ, 18 травня 2018 року
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10)
Основні тематичні напрямки роботи конференції

 1. Історія аграрної науки, освіти і техніки
 2. Історія науки, освіти і техніки як складова історії України
 3. Природознавство в контексті еволюції наукової думки
 4. Організація наукового забезпечення ведення сільського господарства України: стан та перспективи
 5. Історія і сучасність розвитку галузі тваринництва
 6. Інформаційно-бібліотечне супроводження науково-освітнього галузевого процесу

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику конференції молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні»
Участь у конференції’ (очна/заочна), одержання збірника і програми – БЕЗКОШТОВНО Розсилка друкованих матеріалів (збірника тез доповідей та програми) проводиться за рахунок коштів автора через «Нову пошту».
Випуск збірника тез доповідей передбачається до 18 травня 2018 року.
Дія участі в конференції необхідно до 15 квітня 2018 року подати в Оргкомітет заявку та матеріали (підписані прізвищем автора) на електронну адресу: е-mail: ist_nauka@ukr.net
Контактні телефони: (044) 258-23-18
Тел./факс (044) 526-05-09

 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Обсяг – 2-4 сторінки (кегль 14, Times New Roman, інтервал – 1,0). Верхнє, нижнє, ліве, праве поле – 20 мм. (по центру сторінки великими літерами – назва, наступний рядок – ініціали і прізвище автора, ще нижче – повна назва організації чи підприємства (в дужках місто), через рядок – текст). Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Сторінки без нумерації. Необхідно використовувати парні лапки («»). При наборі тексту слід розрізняти символи дефісу і тире.

Тези та відомості про автора необхідно надсилати одним файлом, підписувати за прізвищем автора (наприклад, Кравченко.rtf) та обов’язково зберігати у текстовому форматі RTF.

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. Подається матеріал електронною поштою. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікації. Редакційна колегія не приймає матеріали, які не мають відповідного оформлення та залишає за собою право відбору матеріалів до друку.

Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, організація, поштова адреса організації (індекс, область, район, місто, вулиця, будинок, квартира), контактні телефони, e-mail, участь.

ЗРАЗОК ДОВІДКИ ПРО АВТОРА: Кравченко Максим Петрович – аспірант кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (08401, Київська область, Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30)
тел. 067189098765
kravchyk@ukr.net
Участь: очна/заочна Тези прошу опублікувати в розділі «Історія аграрної науки, освіти і техніки» (вибір рубрики за автором). У разі заочної участі вказати № відділення «Нової пошти» для одержання збірника (для одержання паперових версій). Збірники надсилаються на адресу першого вказаного у відомостях автора. За правильність вказаних особистих даних (№ відділення Нової пошти, контактний телефон) відповідальність несе автор.
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ
РОЗВИТОК НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
В СФЕРІ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Кравченко М.П.
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
(м. Переяслав-Хмельницький Київської області)
ТЕКСТ
Джерела та література
(подаються в алфавітному порядку, відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», 2015 р.)

 1. Вергунов В. А. Організаційний поступ сільськогосподарської дослідної справи в Україні (до 130–річчя Полтавського дослідного поля) : наук. доп. / НААН, ННСГБ. Київ : ФОП Корзун Д. Ю., 2014. 28 с.
 2. Положение о сельскохозяйственных научных учреждениях. Изв. Мин-ва земледелия и гос. имуществ. 1901. 22 июля (№ 29). С. 546–547.
 3. Винер В. Введение. Сборник сведений о сельскохозяйственных опытных учреждениях России (по данным анкеты 1910 года). Санкт-Петербург : типо-литогр. М. П. Флоровой, 1911. С. 2–5.
 4. Добров Г. М., Тонкаль В. Е., Савельев А. А., Малицкий Б. А. Научно-технический потенциал : структура, динамика, эффективность. Киев : Наук. думка, 1987. 348 с.
 5. ЦДАВО України. Ф. 27. Оп. 18. Спр. 9148. Арк. 1–2.