тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

Національна академія аграрних наук України, Інститут агроекології і природокористування, Всеукраїнська громадська організація «Асоціація агроекологів України» Запрошують взяти участь у міжнароднії науково-практичній конференції «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ»

Національна академія аграрних наук України, Інститут агроекології і природокористування, Всеукраїнська громадська організація «Асоціація агроекологів України» Запрошують взяти участь у міжнароднії науково-практичній конференції «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ»

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

обговорення та обмін науково-практичною інформацією результатів досліджень з проблем екологічної безпеки аграрного виробництва, отримання якісної і безпечної сільськогосподарської продукції, збалансованого природокористування, управління агроландшафтами та охорони навколишнього природного середовища.

ТЕМАТИКА І НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Екологічна безпека сільсько-господарського виробництва:

агроекологічний моніторинг; біобезпека; органічне виробництво і спеціальні сировинні зони; екологічні проблеми рослинництва і тваринництва, розвитку сільських територій; вплив наслідків аварії Чорнобильської АЕС на агросферу; фіторемедіація та фітомеліорація ґрунтів.

2. Економіка природокористування:

збалансований розвиток аграрного сектора економіки; ринок, управління ресурсами в АПК; трансфер наукових результатів, інноваційні проекти екобезпеки.

3. Охорона навколишнього природного середовища:

актуальні питання екосозології; природно-заповідна справа; формування екомережі; збереження біорізноманіття; культура, освіта і роль неурядових організацій.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ТА УМОВИ ЇХ ПОДАННЯ:

1. До друку приймаються статті однією з робочих мов конференції, обсяг яких не перевищує 3–5 сторінок, включаючи рисунки, таблиці і список використаних джерел.

2. Текст статей повинен бути підготований у форматі А4 за допомогою редактора МS Word. Поля – 2 см з усіх сторін. Файл має бути названий прізвищем автора. Сторінки не нумеруються.

3. Статті мають бути побудовані у такий спосіб (див. зразок):

– прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, установа, місто – (12 кегль), у правому верхньому кутку;

– назва статті – великими літерами (14 кегль), у центрі;

– текст: шрифт – Тіmes New Roman, кегель – 14, інтервал – одинарний (1);

– список використаних джерел: шрифт – Тіmes New Roman, кегель – 12, інтервал – одинарний (1).

Зразок оформлення статті

Воловненко О.І.

к.с.-г.н., с.н.с.

Інститут агроекології і природокористування НААН

м. Київ

НАЗВА СТАТТІ

[Текст]

Список використаних джерел

4. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт ТіmesNewRoman, 14 кегль, жирний. Усі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Формули розташовувати у центрі з нумерацією у правому краю. Для набору формул використовувати редактор формул МS Equation 3.0. Забороняється використовувати скановані об’єкти!

5. Список використаних джерел наводиться наприкінці тексту мовою оригіналу. Використані джерела мають бути пронумеровані відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання на джерело подаються у квадратних дужках за текстом.

6. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування статті без узгодження з автором та право на відхилення статті, яка виконана та оформлена з порушенням вимог до написання та оформлення статей.

ІНФОРМАЦІЯ ДО ВІДОМА:

У рамках конференції плануються пленарні та секційні доповіді.
Програма конференції та тематика секцій будуть формуватися на основі заявлених доповідей.
Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо до 1 червня 2017 року надіслати реєстраційну форму, статті, а також копію квитанції про оплату на електронну адресу:ecosafe_conf@agroeco.org.ua
Організаційний внесок 160 грн.
ТЕХНІЧНА ІФОРМАЦІЯ:

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
Тривалість доповіді – до 15 хвилин.
Пленарні доповіді будуть опубліковані у фахових виданнях «Агроекологічний журнал» та «Збалансоване природокористування». Збірник матеріалів буде видано до початку конференції

Форма заявки для участі в конференції:

Прізвище__________________________________

Ім’я ______________________________________

По батькові________________________________

Науковий ступінь___________________________

Посада____________________________________

Організація________________________________

Адреса, індекс_____________________________

Телефон___________________________________

Факс______________________________________

Е – mail:___________________________________

Назва доповіді/статті________________________

___________________________________________

Форма участі в конференції:

очна (виступ з доповіддю або як слухач, публікація тези у збірнику)

заочна (публікація тези у збірнику)

Бронювання місць в готелі, к-ть днів, дата______________________________________

З питань проживання звертатися за адресою або телефоном:

м. Київ, пров. Жуковського, 6

тел. 044 – 257 – 22 – 33

Реквізити для перерахунку оргвнеску:

Організаційний внесок просимо надсилати до 15 червня 2017 р. поштовим переказом на адресу:
03143, м. Київ,
вул. Метрологічна, 12,
Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України
Розворська Олена Петрівна

КАЛЕНДАР МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Реєстрація і подання назви доповіді

до 1 червня 2017 р.

Подання повного тексту доповіді

до 15 червня 2017 р.

Робочі дні конференції

6–7 липня 2017 р.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12,

Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

044 – 522 -67 – 55

www.agroeco.org.ua agroecologynaan@gmail.com

Організаційний комітет:

(044) 522-67-55 – Височанська Марія Ярославівна

(044) 526-84-24 – Марценюк Олена Петрівна