тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

4–6 липня 2018 р. в Інституті агроекології і природокористування відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ»
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

обговорення та обмін науково-практичною інформацією результатів досліджень із проблем екологічної безпеки аграрного виробництва, отримання якісної і безпечної сільськогосподарської продукції, збалансованого природокористування, управління агроландшафтами та охорони навколишнього природного середовища.
ТЕМАТИКА І НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Екологічна безпека сільсько-господарського виробництва:

агроекологічний моніторинг; біобезпека; органічне виробництво; екологічні проблеми рослинництва і тваринництва, розвитку сільських територій; вплив наслідків аварії Чорнобильської АЕС на агросферу; фіторемедіація та фітомеліорація ґрунтів.

  1. Економіка природокористування:

збалансований розвиток аграрного сектора економіки; ринок, управління ресурсами в АПК; трансфер наукових результатів, інноваційні проекти екобезпеки.

  1. Охорона навколишнього природного середовища:

актуальні питання екосозології; природно-заповідна справа; формування екомережі; збереження біорізноманіття; культура, освіта і роль неурядових організацій.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ТА УМОВИ ЇХ ПОДАННЯ:

  1. До друку приймаються матеріали однією з робочих мов конференції, обсяг яких не перевищує 3 сторінки, включаючи рисунки, таблиці і список використаних джерел.
  2. Текст тез повинен бути підготований у форматі А4 за допомогою редактора МS Word. Поля – 2 см з усіх сторін. Файл має бути названий прізвищем автора. Сторінки не нумеруються.
  3. Матеріали мають бути побудовано у такий спосіб (див. зразок):

– прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, установа, місто – (12 кегль), у правому верхньому кутку;
– назва тез – великими літерами (14 кегль), у центрі;
– текст:  шрифт – Тіmes New Roman, кегель – 14, інтервал – одинарний (1);
– список використаних джерел: шрифт – Тіmes New Roman, кегель – 12, інтервал – одинарний (1).

Зразок оформлення тез

Воловненко О.І.
к.с.-г.н., с.н.с.
Інститут агроекології і природокористування НААН
м. Київ

НАЗВА ТЕЗ

[Текст] Список використаних джерел

  1. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 14 кегль, жирний. Усі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Формули розташовувати у центрі з нумерацією у правому краю. Для набору формул використовувати редактор формул МS Equation 3.0. Забороняється використовувати скановані об’єкти!
  2. Список використаних джерел наводиться наприкінці тексту мовою оригіналу. Використані джерела мають бути пронумеровано відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання на джерело подаються у квадратних дужках за текстом.
  3. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування статті без узгодження з автором та право на відхилення матеріалів, які виконано та оформлено з порушенням вимог до написання та оформлення публікацій.

 ІНФОРМАЦІЯ До ВІДОМА:
Для участі в роботі конференції необхідно надіслати електронною поштою в оргкомітет до 15 червня 2018 року наступні документи:
заповнену за зразком заявку;
до 15 червня 2018 р.:
тези доповіді;
копію квитанції про оплату на  електронну адресу.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези, для квитанції – Оплата.
Наприклад: Тищенко_Заявка, Тищенко_Тези, Тищенко_Оплата.
Електронна адреса: ecosafe_conf@agroeco.org.ua
Організаційний внесок 160 грн.
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ:
Пленарні доповіді будуть опубліковано у фахових виданнях «Агроекологічний журнал» та «Збалансоване природокористування».
Збірник матеріалів конференції буде видано до початку роботи конференції. Також за бажанням можна подати наукову статтю для публікації у фахових виданнях «Агроекологічний журнал» та «Збалансоване природокористування» (виходять 4 рази на рік, наступний номер планується до друку в вересні 2018 року). З вимогами до оформлення наукових статей можна ознайомитися на сайті https://agroeco.org.ua/

Заявка
 на участь у Міжнародній науково-практичній конференції
«ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ»
Прізвище__________________________________
Ім’я ______________________________________
По батькові________________________________
Науковий ступінь___________________________
Посада____________________________________
Організація________________________________
Адреса, індекс______________________________
Телефон___________________________________
Е – mail:___________________________________
Назва доповіді/тез________________________
__________________________________________
Форма участі в конференції:
очна (виступ з доповіддю або як слухач, публікація тези у збірнику)
заочна (публікація тези у збірнику)

Бронювання місць в готелі, к-ть днів, дата______________________________________

З питань проживання звертатися за адресою або телефоном:
м. Київ, пров. Жуковського, 6
тел. 044 – 257 – 22 – 33
 
Реквізити для перерахунку оргвнеску:

Організаційний внесок просимо надсилати до
15 червня 2018 р. поштовим переказом на адресу:
03143, м. Київ,
вул. Метрологічна, 12,
Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України
Розворська Олена Петрівна
КАЛЕНДАР МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
 
Реєстрація і подання заявки
до 1 червня 2018 р.
Подання повного тексту доповіді та оплата
до 15 червня 2018 р.
Робочі дні конференції
4–6 липня 2018 р.
 
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
 
03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12,
Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України
Організаційний комітет:
 (044) 522-67-55 – Височанська
Марія Ярославівна
(044) 526-84-24 – Марценюк
Олена Петрівна

Зкачати

Зкачати