Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

«Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві»

world-conference-concept1 Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції  «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві»,

 

Шановні колеги!

 Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції 

 «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві», 

 Мета конференції:

обговорення та обмін науково-практичною інформацією результатів досліджень з проблем екологічної безпеки аграрного виробництва, отримання якісної і безпечної сільськогосподарської продукції, збалансованого природокористування, управління агроландшафтами та охорони навколишнього природного середовища в сучасних умовах.

 Тематика І напрями конференції:

 1. Екологічна безпека сільськогосподарського виробництва: агроекологічний моніторинг; біобезпека агровиробництва; органічне агровиробництво і спеціальні сировинні зони; екологічні проблеми рослинництва, тваринництва, розвитку сільських територій; вплив наслідків аварії Чорнобильської АЕС на агросферу; фіторемедіація та фітомеліорація ґрунтів.

2. Економіка природокористування:середовищезнавство і збалансований розвиток аграрного сектору економіки; ринок, управління ресурсами в агропромисловому комплексі; земельна реформа у сільському господарстві; трансфер наукових результатів, інноваційні проекти екобезпеки.

3. Охорона навколишнього природного середовища:актуальні питання екосозології; природно-заповідна справа, формування екомережі; збереження біорізноманіття; культура, освіта і роль неурядових організацій у становленні екоетики; сільський туризм.

 Матеріали конференції:

 Матеріали конференції будуть опубліковані у спецвипуску «Агроекологічного журналу» – фахового видання з біологічних і сільськогосподарських наук.

Вимоги до подання матеріалів:

Статті подають українською, російською або англійською мовами. До статті додають анотації українською, російською та англійською мовами обсягом до 5 рядків. Анотації повинні містити: прізвища, ініціали авторів, назву статті.

У структурі статті мають бути відображені: постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення нерозв‘язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); викладання основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки і перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. У тексті статті слід виділити розділи: «Вступ», «Матеріали та методи досліджень», «Результати та їх обговорення», «Висновки», «Література».

Обсяг статей до 5 стор. (10 тис. знаків), включаючи таблиці, рисунки (не більше 3). Список використаних літературних джерел (до 5) подається в порядку цитування відповідно до вимог чинного стандарту.

Для оригінал-макета використовують формат А4 з такими полями: верхнє та нижнє – 2 см, ліве – 2,5, праве – 1,5 см. 

Гарнітури, розміри шрифтів та начертання:

для заголовка статті: TimesNewRoman, 14 пт, напівжирний, усі великі;

  • для основного тексту, УДК, авторів, місця роботи/навчання, виносок, посилань, підписів до рисунків та назв таблиць: TimesNewRoman, 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5.

заявку на участь у конференції (за встановленою формою);

матеріали (текст статті у двох примірниках на паперовому і електронному носіях), оформлені відповідно до вимог, та дві рецензії докторів наук;

копію квитанції про оплату участі у конференції.

Організаційний внесок у розмірі 300 грн. (друк матеріалів конференції та участь у роботі конференції) необхідно надіслати поштовим переказом на ім’я Ворощук І.М. до 20.04.2012 р. на адресу: 03143, м. Київ-143, вул. Метрологічна, 12, Інститут агроекології і природокористування НААН, Оргкомітет конференції.

Адреса:

03143, м. Київ-143, вул. Метрологічна, 12,

Інститут агроекології і природокористування НААН.

Контактні телефони:

(44) 526-92-14 – Кочерга Микола Миколайович

(44) 526-3336Шкуратов Олексій Іванович

Е-mail: agroecology_naan@ukr.net

Заявка

на участь у конференції

Прізвище____________________________

Імя________________________________

По батькові_________________________

Науковий ступінь_____________________

Вчене звання_________________________

Посада______________________________

Організація (повна назва)______________

____________________________________

____________________________________

Адреса______________________________

____________________________________

Контактний телефон_________________

Тема доповіді ________________________

____________________________________

____________________________________

Секція______________________________

____________________________________

Форма участі:

? доповідь на пленарному засіданні;

? доповідь на засіданні секції;

? стендова доповідь;

? в якості слухача.

Потреба в готелі

? так                     ? ні

Учасникам конференції з інших міст оргкомітет бронює місце в готелі згідно із заявкою.

«___»__________ 2012 р. ______________ підпис

Матеріали, надіслані пізніше встановленого строку

не розглядатимуться

Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська.