тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

 Напрям роботи лабораторії ‒ дослідження екологічного впливу виробництва продукції тваринництва на навколишнє природне середовище.

Кадровий склад лабораторії:

Пінчук Валерій Олександрович ‒ завідувач лабораторії, к.с.-г.н., c.н.с. Тел. (044) 526-33-69, e-mail: pinchuk_vo@ukr.net.

Бородай Віталій Петрович ‒ провідний науковий співробітник, д.с.-г.н., професор.

Кривохижа Євген Михайлович ‒ старший науковий співробітник, к.вет.н., с.н.с.

Мінералов Олег Іванович ‒ науковий співробітник.

Чуприна Дарина Станіславівна ‒ науковий співробітник.

Федосенко Тетяна Олексіївна ‒ технік.

Послуги лабораторії:

 • Оцінка екологічного стану ґрунту, води і повітря за впливу тваринницьких господарств.
 • Консультації щодо вибору оптимальної технології утилізації побічної продукції тваринного походження.
 • Розробка технологій виробництва органічних та органо-мінеральних добрив.
 • Науковий супровід вибору та застосування екологічно безпечних мийно-дезінфікуючих засобів для санітарної обробки доїльно-молочного устаткування.
 • Складання азотного бюджету рослинницьких і тваринницьких підприємств для раціонального використання поживних речовин та мінімізації їх втрат від емісії аміаку та парникових газів:

Науково-дослідні роботи лабораторії за 2015‒2020 рр.:

 • 00.01.03.Ф. Розробити наукові основи екологічного оцінювання стану агробіоресурсів в умова змін клімату (№ ДР 0116U000703).
 • 00.01.01.Ф. Розробити наукові основи мінімізації емісії закису азоту та аміаку з сільськогосподарських джерел відповідно до Спільної аграрної політики ЄС (№ДР 0116U000702).

 

Матеріально-технічне забезпечення лабораторії:

з/п Назва вимірювальної техніки і лабораторного обладнання
1. Вакуумна сушарка.
2. Термостат.
3. Сушарка курячого посліду.
4. Газоаналізатор 604-342ЕХ07-02 (NH3).
5. Газоаналізатор 604-666ЕХ17-02 (H2S).
6. Газоаналізатор 604-645ЕХ03-02 (NO2).
7. Газоаналізатор 604-667ЕХ05-02 (SO2).
8. Центрифуга.
9. Ваги лабораторні 0‒500 г.
10. Ваги аналітичні 0‒300 г.
11. Камера для аналізу токсичних газів.
12. Лабораторна мішалка.
13. Гриндометр.
14. Лабораторний млин для зерна.
15. pH-метр.
16. Мікроскоп.
17. Дистилятор.
18. Бюретки для титрування.
19. Лабораторні штативи.
20. Лабораторний посуд.

 

Основні публікації співробітників лабораторії за 2017‒2020 рр.:

 1. Дем’янюк О.С., Тертична О.В., Симочко Л.Ю., Свалявчук Л.І. Особливості формування мікробіоценозу ґрунту в зоні промислового бройлерного виробництва. Наукові доповіді НУБіП України. 2017. №4 (68). http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/ article/view/9105.
 2. Тертична О.В., Шинкаренко В.К., Пінчук В.О., Бригас О.П., Коцовська К.В. Біоіндикація екологічного стресу навколо підприємств промислового птахівництва. Агроекологічний журнал. 2017. № 4. С. 107‒113.
 3. Мінералов О.І., Пінчук В.О., Тертична О.В. Добрива з побічної продукції. Аграрний тиждень. 2017. №1−2. С. 68−69.
 4. Жукорський О.М., Кривохижа Є.М., Лесик О.Б. Аналіз обсягів забруднення ґрунтів відпрацьованими мийними засобами господарствами населення, що утримують корів, овець і кіз. Вісник аграрної науки. 2018. № 3. С. 40–44.
 5. Moklyachuk. L., Furdychko O., Pinchuk V., Mokliachuk O., Draga M. Nitrogen balance of crop production in Ukraine. Journal of Environmental Management. 2019. No. 246. P. 860‒867.
 6. 6. Pinchuk V.O., Palapa N.V., Tertychna O.V., Kotsovska K.V., Mineralov O.I. The ecological state of rural residential areas of Kyiv region in the intensive livestock farming zone. Таврійський науковий вісник. № 107. С. 341‒346.
 7. Пінчук В.О., Бородай В.П. Ефективність використання азоту у промисловому тваринництві України. Агроекологічний журнал. 2019. № 4. С. 74‒84.
 8. Пінчук В.О., Бородай В.П. Емісія аміаку та парникових газів з побічної продукції тваринного походження. Таврійський науковий вісник. 2019. №110. Ч. 2. С. 190‒198.
 9. Жукорський О.М., Кривохижа Є.М. Визначення токсичності мийно-дезінфікувального засобу Санімол Л із використанням інфузорій Tetrachymena pyriformis. Агроекологічний журнал. 2019. № 2. С. 86–90.
 10. Мостовʼяк І.І., Шацман Д.О., Пінчук В.О., Дем’янюк О.С. Зміна показників родючості чорнозему типового за беззмінного вирощування кукурудзи. Збалансоване природокористування. 2019. №3. С. 43‒52.

 

Основні наукові розробки лабораторії за 2010-2020 рр.