Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Лабораторія біоконтролю агроекосистем і органічного виробництва

Завідувач лабораторії
Ліщук Алла Миколаївна

канд. с.-г. наук, с.н.с.

Кадровий склад лабораторії

Парфенюк Алла Іванівна, провідний науковий співробітник, докт. біол. наук, професор.

Драга Мар’яна Василівна, старший науковий співробітник, канд. біол. наук.

Безноско Ірина Володимирівна, старший науковий співробітник, канд. біол. наук.

Гаврилюк Лілія В’ячеславівна, науковий співробітник.

Туровнік Юлія Анатоліївна, науковий співробітник.

Напрями роботи лабораторії

– дослідження екологічного стану сільськогосподарських угідь, виявлення зон забруднення полютантами та розроблення методів реабілітації забруднених ґрунтів для підвищення безпеки агроекосистем;

– дослідження перехідного періоду аграрних господарств України на органічне виробництво в умовах змін клімату;

– дослідження мікробіоти рослинними угрупованнями для управління біологічною безпекою агроценозів;

– дослідження формування патогенної мікробіоти в агроценозах сільськогосподарських культур в умовах органічного виробництва.

ПослугиНДРПублікаціїРозробки
 • оцінка екологічного стану агроекосистем за забрудненням полютантами;
 • консультування щодо вибору оптимальних методів реабілітації забруднених ґрунтів для підвищення безпеки агроекосистем;
 • оцінка основних екологічних ризиків, пов’язаних з процесом переходу на органічний спосіб господарювання;
 • екологічна оцінка сортів сільськогосподарських культур за показниками біологічної безпеки їх вирощування в агроценозах.

06.00.01.02.Ф Розробити наукові засади реабілітації забруднених ґрунтів для підвищення безпеки агроекосистем у рамках концепції ЮНЕП «Глобальне зелене зростання» (№ ДР 0116U000491)./p>

06.00.03.01.Ф Розробити науково-методичні основи контролю мікробіоти рослинними угрупованнями для управління біологічною безпекою агроценозів (№ДР 0116U400705).

03.03.00.03.Ф Розробити науково-методичні основи переходу на органічне виробництво аграрних господарств України в умовах змін клімату (№ДР 0116U000492).

03.03.00.04.Ф Наукове обґрунтування формування патогенної мікробіоти в агроценозах сільськогосподарських культур в умовах органічного виробництва (№ДР 0116U000706).

Монографії, посібники

 1. Наукові основи виобництва органічної продукції в Україні: монографія. За ред. д.с.-г.н., проф., акад. НААН Я.М.Гадзала, д.с.-г.н., проф., член-кор. НААН В.Ф.Камінського. К.: Аграрна наука, 2016. 592 с. Розділ 6. Нормативно-правове забезпечення органічного виробництва в Україні (Я.М.Гадзало, В.Ф.Камінський, О.І.Фурдичко, Л.І.Моклячук, М.Є.Лазебна).
 2. Яцук І.П., Моклячук Л.І. Екологічні індикатори зеленого зростання сільського господарства : монографія. Київ, 2018. 457с.

Методичні рекомендації

 1. Методичні рекомендації «Екологобезпечні методи реабілітації забруднених грунтів» / Моклячук Л.І., Яцук І.П., Ліщук .М., Городиська І.М., Зацарінна Ю.О. К.; за наук. ред. академіка О.І. Фурдичка. ТОВ «ДІА», 2016. 24 с.
 2. Науково-методичні рекомендації «Екологобезпечні методи реабілітації забруднених грунтів»: (видання друге розширене) / Моклячук Л.І., Ліщук А.М., Драга М.В., Городиська І.М. та ін. / за наук. ред. академіка НААН О.І. Фурдичка. К., 2019. 43 с.

Статті Scopus/Web of Science

 1. Moklyachuk L. A Monitoring study of Soil Fertility in the Agricultural Area of Rivne Region of Ukraine / L. Moklyachuk, I. Yatsuk, M. Draga // Emirates Journal of Food and Agriculture. 2015. 27(2). Р. 221–230.
 2. Moklyachuk L.,Yatsuk I., Mokliachuk O., Plaksiuk L. Mathematical modeling as a tool for determination of tendencies in changes of humus concentration in soil of arable lands. Emirates Journal of Food and Agriculture. 2016. Vol. 28(6). P. 438–448. (Thomson Reuter, Scopus).
 3. Moklyachuk L. Reactive Nitrogen in the Agriculture of Ukraine / Lidiya Moklyachuk, Orest Furdychko, Valerіy Pinchuk, Oleksandr Moklyachuk,Maryana Draga // Journal of Environmental Management, 2019.Vol. 246. Р. 860–867. (Scopus).

Статті у фахових виданнях України

 1. Моклячук Л.І. Адаптація агроекосистеми до зміни клімату на етапі переходу від традиційного до органічного землеробства / Л.І.Моклячук, Л.Б.Плаксюк // Збалансоване природокористування. 2016. №2 С. 66–70.
 2. Яцук І. П., Моклячук Л. І., Городиська І. М., Ліщук А. М. Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення Вінницької області // Збалансоване природокористування. 2016. № 4. С. 51–56.
 3. Моклячук Л. І., Яцук І. П., Ліщук А. М., Городиська І. М. Оцінювання екологічного стану ґрунтів земель сільськогосподарського призначення // Вісник аграрної науки. 2017. № 1. С. 52–56.
 4. Моклячук Л.І. Забруднення агроекосистем непридатними пестицидами як регіональний індикатор стану земельних ресурсів / Л.І.Моклячук, А.М. Ліщук, І.П. Яцук, І.М. Городиська // Збалансоване природокористування. 2017. №2. С. 140–144.
 5. Моклячук Л.І. Природоохоронні технології відновлення деградованих ґрунтів у органічному землеробстві / Л.І.Моклячук, І.М.Городиська, А.М.Ліщук // Агроекологічний журнал. 2017. №2. С.134–141.
 6. Парфенюк А. І. Cорт рослин як чинник біологічної безпеки в агроценозах України // Агроекологічний журнал. 2017. №. 2. С. 155–163.
 7. Плаксюк Л.Б., Вдовиченко А.В., Терновий Ю.В. Оцінка гербологічної ситуації на посівах сої у перехідному періоді до органічного землеробства в умовах зміни клімату / Збалансоване природокористування. 2017. №1. С. 123–127.
 8. Подоба Ю.В. Аналіз даних світового генетичного банку: однонуклеотидні поліморфізми мітохондріального геному тварин великої рогатої худоби сірої української та української білоголової порід / Ю.В. Подоба, В.О. Пінчук, В.П. Бородай // Розведення і генетика тварин. 2017. № 53. С. 241–248.
 9. Посівні якості сільськогосподарських культур за дії органо-мінерального добрива VITERI 8-4-5 / М.В. Драга, О.О. Кічігіна, Ю.О. Зацарінна, Ю.А. Цибро // Агроекологічний журнал. 2017. № 4. С. 76–82.
 10. Яцук І.П. Збалансований розвиток агроекосистем як основа стратегії «зеленого» зростання сільського господарства / І. П. Яцук // Агроекологічний журнал. 2017. №2. С.31–37.
 11. Яцук І.П. Національні та регіональні індикатори «зеленого зростання» сільського господарства / І.П.Яцук, Л.І.Моклячук, А.М.Ліщук // Агроекологічний журнал. 2017. №3. С. 7–17.
 12. Агроекологічна оцінка промислової технології інтенсивного вирощування груші (Pyrus) / М.В. Матвієнко, М.О. Бублик, В.В. Волкодав, М.В. Драга, О.І. Китаєв, Ю.Б. Ходаківська // Агроекологічний журнал. 2018. № 2. С. 54–60.
 13. Гавлюк В.В. Мікробіота ризосфери рослин гороху за впливу різних технологій вирощування культури / В. В. Гавлюк, Ю. В. Терновий, А. І. Парфенюк // Агроекологічний журнал. 2018. №4. С.50–58.
 14. Городиська І.М. Використання біопрепаратів за умов органічного виробництва сої / І.М. Городиська, Л.Б. Плаксюк, А.О. Чуб // Вісник аграрної науки 2018. №9. 73–78.
 15. Городиська І.М. Роль біологічних препаратів у органічному землеробстві / І.М. Городиська, Ю.В. Терновий, А.О. Чуб // Збалансоване природокористування. 2018. №2. С. 54-58.
 16. Городиська І.М., Ліщук А.М., Чуб. А.О., Монарх В.В. Особливості органічного насінництва сої в контексті євроінтеграції України. Сільське господарство та лісівництво. Зб. наукових праць ВНАУ. №9. 2018. С.89–101.
 17. Мусич О. Г. Порушення екологічної рівноваги мікробіоценозу на радіаційно забруднених ґрунтах Полісся України / О. Г. Мусич, В. П. Ландін, А. І. Парфенюк, О. С. Дем’янюк // Агроекологічний журнал. 2018. №3. С. 70–75.
 18. Плаксюк Л. Б., Городиська І.М., Тарасенко О. В.Адаптивний потенціал сортів сої в умовах перехідного періоду до органічного землеробства // Наукові доповіді НУБіП України. 2018. № 3 (73). 8 с.
 19. Терновий Ю.В., Городиська І.М.,Чуб А.О., Плаксюк Л.Б.Сортовий асортимент сої для органічного виробництва // Агроекологічний журнал. 2018. №3. С.45–51.
 20. Урожайність та якість насіння сільськогосподарських культур за дії регуляторів росту рослин / М.Г. Василенко, А.П. Стадник, П.М.Душко, М.В.Драга, О.О.Кічігіна, Ю.О. Зацарінна, С.В. Перець // Агроекологічний журнал. 2018. № 1. С. 96–101.
 21. Драга М.В., Кічігіна О.О., Зацарінна Ю.О., Цибро Ю.А. Вплив органо-мінерального добрива Viterі 8–4–5 на ростові процеси рослин сільськогосподарських культур // Агроекологічний журнал. №2. 2019. С.54–58.
 22. Чуб А.О. Ефективність біопрепаратів за виробництва органічного насіння сої / А.О. Чуб, Ю.В. Терновий, І.М. Городиська, А.М. Ліщук // Агроекологічний журнал. 2019. №2. С.42–49.
 23. Яцук І.П. Інноваційний розвиток сільського господарства за використання індикаторів зеленого зростання / І.П. Яцук, Л.І. Моклячук, А.М. Ліщук, С.А. Романова. Агроекологічний журнал. 2019. №2. С.6–16.
 24. Парфенюк А.І., Туровнік Ю.А., Круть В.В. Вплив кореневих екзометаболітів гібридів соняшнику на ріст і розвиток гриба Alternaria alternata (fr.) keiss / А.І. Парфенюк, Ю.А. Туровнік, В.В. Круть. Агроекологічний журнал. 2019. №2. С. 36-41

Матеріали наукових з’їздів конгресів та конференцій

 1. Моклячук Л.І. Джерела надходження стійких органічних забруднювачів у об’єкти довкілля / Л.І.Моклячук, І.М.Городиська, В.М.Караульна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в аграрному виробництві» (Київ, 6-8 липня 2016р.). К., 2016. С.99−102.
 2. Вплив комплексного добрива VITERI 8-4-5 на посівну якість насіння та рослини сільськогосподарських культур на ранніх етапах онтогенезу / М.В. Драга, О.О. Кічігіна, Ю.А. Цибро, Г.Л. Скрипник, О.І. Мінералов // Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 6–7 липня 2017 р.). – К.: ДІА, 2017. – С. 46–48.
 3. Гавлюк В.В. Фітопатогенна мікробіота гороху сорту Мадонна за різних технологій вирощування в Північному Лісостепі України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві». Київ, 6–7 липня 2017. К.: ДІА, 2017. С. 32–34.
 4. Драга М.В., Кічігіна О.О., Цибро Ю.А., Скрипник Г.Л., Мінералов О.І. Вплив комплексного добрива VITERI 8-4-5 на посівну якість насіння та рослини сільськогосподарських культур на ранніх етапах онтогенезу: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві». Київ, 6–7 липня 2017. К.: ДІА, 2017. С. 46-48.
 5. Екологічні підходи до фіторемедіації забрудненого трифлураліном ґрунту / Л.І.Моклячук, Ю.О. Зацарінна, М.В. Драга, І.О. Пащенко // Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 6–7 липня 2017 р.). – К.: ДІА, 2017. – С. 121–123.
 6. Моклячук Л.І., Зацарінна Ю.О., Драга М.В., Пащенко І.О. Екологічні підходи до фітореміації забрудненого тріфлураліном ґрунту: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві». Київ, 6–7 липня 2017. К.: ДІА, 2017. С.121–123.
 7. Моклячук Л.І., Ліщук А.М., Зацарінна Ю.О., Городиська І.М., Плаксюк Л.Б. Значення сортових особливостей сої в умовах переходу до органічного виробництва: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві». Київ, 6–7 липня 2017. К.: ДІА, 2017. С. 118–121.
 8. Парфенюк А.І., Волощук Н.М., Терновий Ю.В. Механізми регуляції чисельності мікроміцетів в умовах органічного виробництва: Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві». Київ, 6–7 липня 2017. К.: ДІА, 2017. С. 135–137.
 9. Плаксюк Л.Б., Городиська І.М., Чуб А.О. Агроекологічне значення сорту в умовах перехідного періоду до органічного землеробства : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Збалансоване природокористування: традиції, перспективи і інновації», Київ: 2017 р. С.113–115.
 10. Яцук І. П., Моклячук Л. І. Моніторинг земель сільськогосподарського призначення як інструмент сталого розвитку агроекосистем : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Вінниця, 10–11 серпня 2017 р.) : збірник наукових праць «Охорона ґрунтів». Спец. випуск. 2017. С. 7–10.
 11. Efficient use of varietal plant resource of Ukraine to ensure sustainable development of the agro-industrial complex / V.V. Volkodav, M.V. Draga, O.O. Kichigina, Yu.O. Zatsarinna, S.Ya. Olkhovych // Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 4–6 липня 2018 р.). – К.: ДІА, 2018. – С. 190–192.
 12. Moklyachuk L., Iatsuk I., Pinchuk V. Approaches to construction of nitrogen budgets in the agriculture of Ukraine. Workshop “German Nitrogen Budget”. 02.– 03.05.2018. Berlin, German Environmental Agency (UBA).
 13. Гавлюк В. В., Парфенюк А. І., Терновий Ю. В. Фітопатогенний фон в агроценозах гороху сорту Стартер / Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві». Київ, 2018. С.27–29.
 14. Гаврилюк Л.В., Остапюк Н.А., Терновий Ю.В. Мікобіота насіння гібридів сої за органічної технології вирощування / Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві». Київ, 2018. С.155–159.
 15. Гаврилюк Л. В., Терновий Ю. В., Остапюк Н. А. Взаємодія фітопатогенних мікроміцетів з рослинами сої за органічної технології вирощування / ХІІІ наукова конференція молодих вчених, присвячена 100-річчю з дня заснування Національної академії аграрних наук України «Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві». Чернігів, 2018. С.192–195.
 16. Городиська І.М., Стасюк Н.М. Використання календули лікарської (Calendula officinalis L.) як сидеральної культури в органічному землеробстві: Матеріали науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (4–6 липня 2018 р.). Київ, 2018. С.36-37.
 17. Городиська І.М., Чуб А.О. Критерії оцінки посівного матеріалу бобових культур в органічному землеробстві: Матеріали науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (4–6 липня 2018 р.). Київ, 2018. С.38–40.
 18. Моклячук Л.І., Яцук І.П., Ліщук А.М. забруднення ґрунтів сільськогосподарського призначення пестицидами як індикатор зеленого зростання агроекосистем: Матеріали науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (4–6 липня 2018 р.). Київ, 2018. С. 104­–107.
 19. Плаксюк Л.Б. Оцінка втрат та засобів підвищення продуктивності посівів сої у перехідному періоді до органічного землеробства : Матеріали науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (4–6 липня 2018 р.). Київ, 2018. С.116–118.
 20. Туровнік Ю. А., Парфенюк А. І., Терновий Ю. В. Видова різноманітність мікроміцетів ризосфери рослин різних гібридів соняшнику в умовах Центрального Лісостепу України / Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві». Київ, 2018. С.167–168.
 21. Туровнік Ю. А., Парфенюк А. І., Терновий Ю. В. Мікофлора вегетативних органів рослин різних гібридів соняшника в умовах Центрального Лісостепу України / ХІІІ наукова конференція молодих вчених, присвячена 100-річчю з дня заснування Національної академії аграрних наук України «Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві». Чернігів, 2018. С.205–207.
 22. Ноrodyska Іnna, Ternovyi Yurii, Chub Artem, Draga Maryana, Lishchuk Alla. Technologies Of Organic Seed Production Of Legumes. 3RD International Conference „Smart Bio“ 02-04 May 2019. Kaunas. Lithuania. Abstract Book. Р. 311.
 23. Horodyska I., Ternovyi Yu., Chub A., Lishchuk A., Draga M. The influence of biological preparations of natural origin on the productivity and seed quality of soybean in the condition of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine: Матеріали науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (3–5 липня 2019 р.). Київ, 2019. С. 19–24.
 24. Гаврилюк Л.В., Парфенюк А.І., Туровнік Ю.А., Косовська Н.А. Регуляція фітопатогенної мікобіоти рослин сої в умовах органічного виробництва: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «VinSmartEco» (16–18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). Вінниця: КВНЗ – Вінницька академія неперервної освіти, 2019. С. 237–239.
 25. Гаврилюк Л.В., Парфенюк А.І., Туровнік Ю.А., Мінералова В.О. Мікробіота ризосфери рослин різних сортів сої в умовах органічного виробництва: Матеріали науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (3–5 липня 2019 р.). Київ, 2019. С. 61–64.
 26. Городиська І.М., Терновий Ю.В., Чуб А.О. Основні складові якості органічного насіння бобових культур: І Міжнародна науково-практична конференція «Vinsmarteco» (16–18 травня 2019 р.). – Вінниця, 2019. – С. 242–244.
 27. Городиська І.М., Терновий Ю.В., Чуб А.О. Основні складові якості органічного насіння бобових культур: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «VinSmartEco» (16–18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). Вінниця: КВНЗ – Вінницька академія неперервної освіти, 2019. С. 242–244.
 28. Косовська Н.А., Парфенюк А.І., Гаврилюк Л.В. Фуртат І.М. Вплив екзометаболітів рослин різних сортів сої та технології їх вирощування на фізіолого-біохімічні властивості Fusarium graminearum: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «VinSmartEco» (16–18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). Вінниця: КВНЗ – Вінницька академія неперервної освіти, 2019. С. 252– 255.
 29. Мінералова В.О., Туровнік Ю.А., Парфенюк А.І., Гаврилюк Л.В. Якість плодів малини за умов органічного виробництва: Матеріали науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (3–5 липня 2019 р.). Київ, 2019. С. 171–174.
 30. Моклячук Л.І., Ліщук А.М., Драга М.В., Яцук І.П., Романова С.А. Критерії оцінювання ґрунтів за органічного виробництва в умовах Степу: Матеріали науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (3–5 липня 2019 р.). Київ, 2019. С. 175–179.
 31. Туровнік Ю.А., Парфенюк А.І., Гаврилюк Л.В. Терновий Ю.В. Регуляція фітопатогенної мікобіоти в агроценозі соняшника за органічної технології вирощування: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «VinSmartEco» (16–18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). Вінниця: КВНЗ – Вінницька академія неперервної освіти, 2019. С. 347–349.
 32. Туровнік Ю.А., Парфенюк А.І., Гаврилюк Л.В., Мінералова В.О. Щільність міксоміцетів ризосферного ґрунту в агроценозі соняшника за умов органічного і традиційного виробництва: Матеріали науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (3–5 липня 2019 р.). Київ, 2019. С. 253–255.

Державні стандарти

 1. Карачинська Н., Карлащук С., Парфенюк А., Петюх Г., Подоба Ю., Баджурак О. Організми шкідливі карантинні. Аналіз ризику, охоплюючи аналіз ризиків довкілля та генетично модифікованих організмів. (ISPM 11:2004, IDT). ДСТУ-Н ISPM 11:2015, Київ, ДП «УкрНДНЦ». 2017. 26 с.
 2. Карачинська Н., Карлащук С., Парфенюк А., Петюх Г., Подоба Ю. Продукти харчові органічно вироблені. Настанови щодо виробництва, перероблення, маркування та продажу (GL 32–1999, Rev. 1–2001, IDT) ДСТУ-Н GL 32:2015. Видання офіційне. Київ. ДП «УкрНДНЦ». 2018. 36 с.