Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Тapapiкo Олександр Григорович

Дата народження: 11 липня 1936 р.
Звання: академік
Посада: головний науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН
Вчене звання: професор
Науковий ступінь:  доктор сільськогосподарських наук.

Попередні посади:
1963—1970 рр. — завідувач відділу, заступник директора з наукової роботи Драбівської дослідної станції;
1970—1993 рр. — стар¬ший науковий співробітник, завідувач лабораторії захисту ґрунтів від ерозії Інституту землеробства;
1993—2000 рр. — академік-секретар Від¬ділення землеробства і агроекології Президії УААН;
2000—2004 рр. — завідувач Відділення агроекології Інституту агроекології і біотехнології (м. Київ).
У 1999 р. обраний за сумісництвом завідувачем кафедри ґрунтознавства і охорони ґрунтів Національного аграрного університету,
2000—2004 рр. — професор цієї кафедри.
2004—2005 рр. — завідувач кафедри, проректор з наукової роботи Державної екологічної академії Мінприроди України.
2005 р. і донині — головний науковий співро¬бітник Інституту агроекології і природокористування НААН.
Наукова діяльність:
у 1969 р. в На¬ціональному аграрному університеті (м. Київ) захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив добрив на урожай цукрових буряків при різних умовах їх застосування»,
у 1987 р. у Всесоюзному інституті цукро¬вих буряків (нині Інститут біо-енергетичних культур і цукро¬вих буряків НААН) захистив докторську дисертацію на тему: «Ґрунтозахисна система землеробства в Лісостепу України».
Основним напрямом наукової діяльності є фундаментальні і прикладні дослідження з проблем захисту ґрунтів від ерозії, підвищення їхньої родючості, методичного забезпечення моніторингу ґрунтів, екологічної оптимізації структури сільськогосподарських ландшафтів. Під науковим керівництвом О. Г. Тараріка розроблено і реалізовано на практиці принципово нову ґрунтозахисну контурно-меліоративну систему землеробства (КМЗ). Результати цих науково-дослідних робіт було покладено в основу багаточисленних рекомендацій і пропозицій виробництву, державних і регіональних програм захисту ґрунтів від ерозії, низки відомчих нормативних документів, навчальних програм. На науково-виробничих об’єктах, створених під керівництвом О. Г. Тараріка, проводилось навчання спеціалістів різних рівнів. Цій системі землеробства дали високу оцінку фахівці з США, Китаю, В’єтнаму, Франції, Угорщини, Польщі, які відвідували експериментальну діючу модель КМЗ.Питання впровадження КМЗ неодноразово розглядалось Міністерством агропромислового комплексу України (1985—1990). Осно¬вні її положення використано в державній Програмі з підвищення родючості ґрунтів (1986), Концепції розвитку землеробства України на період до 2005 р. (Постанова Ради Міністрів Української PCP від 8 травня 1990 р. №107), Національної програми охорони земель (1997), а також її принципи використано в Національній програмі екологічного оздоровлення басейну Дніпра.
Заслуговують на особливу увагу його роботи, присвячені ландшафтній екології, охороні ґрунтів, агроекологічному моніторингу. У 1995–2000 рр.
О.Г. Тараріко очолював дер¬жавну НТП УААН «Сталі агроекосистеми», завдання якої полягало в розробленні та реалізації на практиці моделей сталого розвитку агроекологічних систем на засадах відновлення природних ресурсів і оптимальної структури сільськогоспо¬дарських ландшафтів.
З 2005 р. і донині за ініціативою і під науковим керівництвом О. Г. Тараріки в Інституті агроекології і природокористування розпо¬чато наукові дослідження з питань ландшафтної екології з викорис¬танням космічних інформаційних технологій (НТП «Агрокосмос»).
Важливі пропозиції О.Г. Тараріка знайшли своє відо¬браження в «Земельному кодексі України» та Законі України «Про охорону земель» у частині їх раціонального використання та охорони, а також у Державній програмі з підвищення родючості ґрунтів (1986), Національній програмі охорони земель (1997), Концепції розвитку землеробства в Україні до 2005 р., Національній програмі екологічного оздоровлення басейну Дніпра. О.Г. Тараріко як експерт програми ООН у галузі сільського господарства брав участь у реалізації проекту ПРООН в Україні з інтеграції положень природо¬охоронних конвенцій РіО в аграрну політику України.
Вчений створив відому наукову школу з екологічно безпечного землекористування, нині здійснює підготовку молодих спеціалістів, бере активну участь у міжнародному співробітництві з науковими центрами Росії, США, Німеччини, Франції, Польщі, Угорщини. Під його науковим керівництвом підготовлено 2-х докторів та 18 кандидатів наук.
Почесні звання, нагороди:
1978 – Грамота Президії Верховної Ради УРСР
1990 р. – вчене звання профе¬сора.
1990 р. – член-кореспондент УААН,
1993 р. – дійсним членом (академіком) УААН
1985-1990 – золота, срібна та бронзова медалі і дипломи ВДНГ СРСР та УРСР за розробку «Мо¬делі ґрунтозахисної контур¬ но-меліоративної системи землеробства та впровадження її у виробництво»
1981 – Почесна грамота Держкомітету УРСР з охорони природи,
1985 – Почесна грамота Міністерства вищої і середньої освіти СРСР,
1991 – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
2006 – Почесна відзнака УААН,
2006 – Почесна відзнака Міністерства аграрної полі¬ тики та продовольства України
2007 – звання заслуженого діяча науки і техніки України.
2012 – Почесна грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом»,
2013 – Медаль «Незалежність України» за активну громадську діяльність (Міжнародна академія рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна»)
Публікації:
Опублікував понад 260 наукових публікацій, зокрема 6 монографій та 3 підручника, науково-методичні посібники та методичні рекомендації , має 4 авторські свідоцтва.