Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Мінералов Олег Іванович

Дата народження: 8 серпня 1939 р.
Посада: науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН
Почесні звання, нагороди:

почесний доктор з екологіїї

Публікації:

2008

 1. Тертична О.В., к.б.н., Мінералов О.І., Тарасова Т.В., к.т.н. Хімічні методи знешкодження пестицидів. Огляд. Хімічна промисловість України. –К. 2008. № 2. с. 55-59.
 2. Герман В.В., д.вет.н. професор, член-кор. УААН, Тертична О.В., к.б.н., Ященко С.В., Мінералов О.І. Екологічний моніторінг довкілля при виробництві птахівничої продукції. Міжнародна наук.-практ. конф. «Іноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва»– К.: Науковий вісник Львів. нац. ун. імені С.З. Гжицького, 23-24 жовтня 2008. – с. 49-53.

2009

 1. Тертична О.В., к.б.н., Герман В.В., д.вет.н. професор, член-кор. УААН, Ященко С.В., Мінералов О.І. Мікробіологічна оцінка ґрунту, стічної води та відходів в зоні розташування птахівничого комплексу. XII З’їзд товариства мікробіологів Украіни ім.. С.М. Виноградського – К.: Ужгород 25-30 травня 2009. – 136 с.
 2. Тертична О.В., к.б.н.,, Ященко С.В., Мінералов О.І.. Методичні підходи до оцінки якості стічних вод птахопідприємств. Агроекологічний журнал – К.: червень 2009. – с. 321-322.
 3. Тертична О.В., к.б.н., Герман В.В., д.вет.н. професор, член-кор. УААН, Марченко О.О., Ященко С.В., Мінералов О.І. Використання мікробіологічних показників для оцінки ґрунту, стічної води та відходів птахівничого комплексу. Сільськогосподарська мікробіологія – К.: Міжвідомчий тематичний науковий збірник, м.Чернігів: 2009. – с. 147-149.
 4. Мінералов О.І Спосіб очищення і знезараження стічних вод / Мінералов О.І., Марченко О.А., Герман В.В., Тертична О.В., Ященко С.В., Щепачов Б.М. Патент України на корисну модель 45772. Кл. C02F 9/08, C02F 1/02, C02F 1/32. Опубл. 25.11.2009. Бюл. № 22.
 5. Мінералов О.І. Спосіб отримання органо-мінерального добрива / Мінералов О.І., Марченко О.А., Герман В.В., Тертична О.В., Ященко С.В. Патент України на корисну модель 48369. Кл. C05F 3/00, C05F 15/00, C05G 1/00. Опубл. 10.03.2009. Бюл. № 5.

2010

 1. Герман В.В., Мінералов О.І., Ященко С.В., Марченко О.А. Екологічні проблеми у птахівництві України. III Міжнародна науково-практична конференція “Екологічна безпека сільськогосподарського виробництва” – К.: Київ 22-24 вересня 2010 р. Агроекологічний журнал, вересень 2010.- с. 51-53.
 2. С.В. Ященко, О.І. Мінералов, О.А. Марченко. Екологічні вимоги до птахогосподарств. Методичні рекомендації. За ред. В.В. Германа. Київ,- 2010 .- 22 с.
 3. Мінералов О.І. Спосіб обробки осадів станцій очисних споруд / Мінералов О.І., Марченко О.А., Герман В.В. Тертична О.В., Ященко С.В. / Патент України на корисну модель 48368. Кл. C02F 11/04, C02F 1/56, C02F 103/02. Опубл. 10.03.2010. Бюл.№ 5.
 4. Мінералов О.І Спосіб отримання гранульованого органічного добрива / Мінералов О.І., Марченко О.А., Герман В.В., Тертична О.В., Ященко С.В., Глуховцов А.В. /Патент України на корисну модель 55098. Кл. C05F 3/00, C05F 15/00, C05G 1/00/ Опубл. 10.12.2010. Бюл. № 23.

2011

 1. Ященко С.В., Тертична О.В. к.б.н., Мінералов О.І. Видовий склад і розповсюдження ектопаразитів птиці в птахівничих господарствах. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Збірник наукових праць. Випуск 6 (88). Біла Церква. 2011.с. 45-49.

2012

 1. Екологічний стан біоресурсів агроекосистем України. Сбірник наукових публікацій лабораторії моніторингу агробіоресурсів. За ред О.І.Мінералова.- К. ТОВ «ДІА», 2012.

163 с.

 1. В.В. Герман, С.І.Алимов, О.П. Кейван, О.М. Жукорський, О.А. Марченко, В.О. Пінчук. О.В. Тертична, О.І. Мінералов, М.П. Кейван, А.С. Панасюк, С.В. Ященко та інші. – Наукові основи сталого розвитку агроекосистем України. т. 1. – Екологічна безпека агропромислового виробництва. /Монографія за ред. О.І. Фурдичко.- Розділ 5. Агроекологічна оцінка сучасного виробництва продукції тваринництва. – К.:ДІА, 2012.-с.152-175.
 2. Кейван М.П., Тертична О.В., Кейван О.П., Мінералов О.І., Пінчук В.О., Никофорук О.В. Особливості використання рослин для екологічної оцінки стану довкілля під впливом ведення тваринництва. / Збірник тез доповідей науково-практичної конференції (восьмі марзєєвські читання, 2012). – Випуск 12. – Київ, 2012. – С. 42–45.
 3. Моклячук Л.І., Жукорський О.М., Пінчук В.О., Мінералов О.І., Кейван О.П., Марченко О.А. Агроекологічна оцінка викидів сполук активного азоту у секторі сільського господарства України. Агроекологічний журнал. —К.: 2012. — № 2. — С. 36–42. — Бібліогр.: 6 назв.
 4. Л. Моклячук, О. Фурдычко, О. Жукорский, В. Пинчук, О. Минералов, Е. Кейван, А. Марченко. Эмиссия аммиака из сельскохозяйственных источников в Украине. Международный семинар по аммиаку. Снижение выбросов аммиака в регионах ЕЭК ООН и ВЕКЦА.- Санкт-Петербург.-2012.- раздел 24. с. 445-454.
 5. Алимов С.І., Кейван М.П., Мінералов О.І., Пінчук В.О., Піскун В.І., та інші. Словник – довідник з агроекології і природокористування./За науковою редакцією О.І. Фурдичка.- К.ТОВ «ДІА», 2012.- 336 с.

2013

 1. Л.І. Моклячук, О.М. Жукорський, В.О. Пінчук, О.П. Кейван, О.В. Тертична, О.І. Мінералов, М.П. Кейван. Екологічна безпека агропромислового виробництва. ч.2. Абіотичні фактори небезпеки. Монографія за ред.О.І. Фурдичко, А.Л. Бойко. – розд.6. – Основи екологічної безпеки у тваринництві. – К.:, ДІА, 2013.- с. 358-390.
 2. Моклячук Л.И., д.с.-г.н., проф., Марченко А.А., к.с.-г.н., Кейван М.П., Пинчук В.А., к.с.-г.н., Кейван Е.П., к.б.н., Минералов О.И. Агроинженерные решения утилизации отходов птицеводства. Международный агроэкологический форум 21-23.05.2013. г. Санкт- Петербург. ГНУ СЗНИИМЄСХ Россельхозакадемии.- 2013.-т.3.- с.112-117.
 3. Л.И. Моклячук, д.с.-х.н., проф.; Е.П. Кейван, к.б.н.; О.В. Тертичная, к.б.н., с.н.с.; В.А. Пинчук, к.с.-х.н.; О.А. Марченко, к.с.-х.н.; О.И. Минералов; М.П. Кейван; И.В. Масберг. Эффективность органических удобрений, полученных реагентными методами из отходов птицеводства. Сб. Системы использования орг. удобрений и возобновляемых ресурсов в ландшафтном земледелии. т. 2.- ГНУ ВНИИ ОУТ Россельхозакадемии. Владимир.- 2013. с. 74-78.
 4. Никифорук О.В., Пінчук В.О., Кейван О.П., Мінералов О.І., Кейван М.П., Масберг І.В. Комплексний підхід до забезпечення екологічної безпеки у тваринництві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 28.03.2013 р. Київ. НААН, ІАП. 2013. с. 112-114.
 5. О. Мінералов, О. Марченко,І. Масберг, О. Кейван, М. Кейван.- Комплексна очистка стічних вод з видаленням осаду / // Інтегроване управління водними ресурсами: Наук. Збірник. – К.: ДІА, 2013. – С. 94 – 99.
 6. Минералов О.И. Строение и анаплазия клетки (гипотеза). Агроекологічний ж.- № 1.-2013. с. 100.
 7. Мінералов О.І., Тертична О.В., Кейван О.П., Кейван М.П., Масберг І.В., Пінчук В.О. Спосіб отримання органічного добрива. /Патент України на корисну модель 86095. Кл. C05F 3/00, C05F 15/00, C05G 1/00/ Опубл. 10.12.2013. Бюл. № 23.
 8. О.П. Кейван, І.В. Масберг, М.П. Кейван, О.В. Тертична, В.О. Пінчук, О.І. Мінералов. Науково-методичні рекомендації з екологічної оцінки впливу тваринницьких комплексів на екосистеми природних озер (на прикладі Західного Криму)/ за ред. академіка О.І. Фурдичка / – К., 2013. – 24 с.

2014

 1. О.В. Тертична, В.П. Бородай, О.І. Мінералов. Актуальні проблеми та сучасний стан стічних вод при виробництві продукції птахівництва.- Збірник наукових праць “Інтегроване управління водними ресурсами: дослідження, інновації, освіта” – 2014.– 21 жовтня – Київ, 2014. С. 333-337.
 2. В.П. Бородай, О.В. Тертична, М.П. Кейван, О.П. Бригас, І.В. Масберг, О.І. Мінералов. Індикація екологічного стану довкілля за мікробіологічними показниками .-Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Агрохімічна служба України: роль і місце в розвитку агропромислового комплексу держави» 23−24 липня 2014. – Київ, 2014. – C. 238–239.
 3. В.П. Бородай, О.В. Тертична, М.П. Кейван, О.П. Бригас, І.В. Масберг, О.І. Мінералов. Екологічна оцінка стану довкілля в зонах виробництва продукції птахівництва. Ж. Сучасне птахівництво. № 4 (137).- квітень 2014 р. – с. 22-25.
 4. О.В. Тертична, Мінералов О.І., Бригас О.П., Кейван М.П., Бородай В.П. Екологічна безпека при виробництві продукції птахівництва. Тези міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених 28 травня 2014 р. Житомирський державний технологічний університет.- Житомир.- 2014.- с. 32.

2015

 1. Мінералов О.І., Романенко Т.Б., Дребот О.І. Спосіб одержання органічного добрива Біопрофіт /Патент України на корисну модель 101271. Кл. C05F 3/00, C05F 15/00, C05G 1/00/ Опубл. 25.08.2015. Бюл. № 16.
 2. В.О. Пінчук, О.В. Тертична, Вагалюк Л.В., М.П. Кейван, О.П. Бригас, О.І. Мінералов, К.В. Кукурудзяк. Вплив виробництва продукції тваринництва на стан навколишнього природного середовища у Київській області.- Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві». – Київ, 1-3 липня 2015. – К.: ДІА, 2015. – С. 141–144.
 3. О.В. Тертична, В.П. Бородай, О.І. Мінералов, Р.А. Степанов. Екологічно безпечні методи очищення стічних вод птахопідприємств. Агроекологічний журнал. —К.: 2015. — № — С. 48–53 (англ).
 4. O. Tertychna, V. Borodai, O. Mineralov, S. Stepanov. Ecological and safe methods of purication of poultry plants sewage. Agroecological journal.- Kyiv.-2015.- p. 48-53.
 5. Н.А. Корнілова, О.І. Мінералов, Л.В. Вагалюк, Н.Л. Колесник. Морфологічні характеристики кімнатних декоративних рослин за впливу рідких органо-мінеральних добрив. Агроекологічний журнал. —К.: 2015. — № 4. — С. 80–84.
 6. Л.І. Моклячук, О.М. Жукорський, В.П. Бородай, В.О. Пінчук, О.П. Бригас, О.І. Мінералов, О.А. Марченко, О.В. Тертична, М.П. Кейван, О.В. Никифорук. Монографія. Еколого-економічні основи збалансованого розвитку агросфери Київської області. За ред О.І. Фурдичко. – К.: ДІА, 2015. – 736 с. Розділ 2.3. Стан та напрями забезпечення збалансованого розвитку тваринництва. с. 240-262.
 7. Еколого-економічні основи збалансованого розвитку агросфери Київської області. За ред. О.І. Фурдичка. Розділ 2.3. Стан та напрями забезпечення збалансованого розвитку тваринництва. Л.І. Моклячук, О.М. Жукорський, В.П. Бородай, В.О. Пінчук, О.П. Бригас, О.І. Мінералов, О.А. Марченко, О.В. Тертична, М.П. Кейван, О.В. Никифорук. с. 240-262. – К.: ДІА, 2015. – 736 с.

2016

 1. V. Tertychna, L.I. Svaliavchuk,V.P. Boroday, O.I. Mineralov //Envirоnmental aspects ectoparasites cenosis in broiler poultry / Fundamental and applied research in biology and ecology: Materials of IVth International scientific conference for students, graduate students and young scientists. – April,12-14,2016.: abstracts. – Vinnytsia, 2016. – P. 158-159.
 2. Романенко Т.Б., Корнілова Н.А., Мінералов О.І., Никифорук О.В. Аналіз ефективності застосування органічних добрив з пташиного посліду для сільськогосподарських рослин. Збалансоване природокористування.-Київ.- 2016 № 3 – с. 67- 72.
 3. Кукурудзяк К.В., Бригас О.П., Мінералов О.І. Екологічна оцінка санітарно-мікробіологічного стану відкритих водойм за впливу свинарських господарств. Збалансоване природокористування.-Київ.- 2016 № 3 – с. 200-203.
 4. Мінералов О.І., Буров О.В., Буров С.В., Кукурудзяк К.В., Пінчук В.О., Бригас О.П., Тертична О.В., Бородай В.П., Кейван М.П., Никифорук О.В. Спосіб одержання органо-мінерального добрива.. /Патент України на корисну модель 108158. Кл. C05F 3/00, C05F 15/00, C05G 1/00/. Опубл. 11.07.2016. Бюл. № 13.
 5. Мінералов О.І., Романенко Т.Б., Дребот О.І. Спосіб одержання органічного добрива. Патент України на корисну модель 109215. MПK C05F 3/00, C05F 15/00, C05G 1/00. Опубл. 10.08.2016. Бюл. № 15.
 6. Кукурудзяк К.В., Бригас О.П., Тертична О.В., Мінералов О.І., Ревка Т.О. Екологічна оцінка стану атмосферного повітря у районах розташування свинарських господарств. Методичні рекомендації. –Київ.-2016. ДІА.-70 с.

2017

 1. Бригас О.П., Мінералов О.І., Кукурудзяк К.В. Екологічна оцінка стану атмосферного повітря за впливу свинарських господарств різної потужності біоіндикацією. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» м. Київ, 6-7 липня 2017 р.- К.:ДІА, 2017.- с. 17-20.
 2. Драга М.В., Кічігіна О.О., Цибро Ю.А., Скрипник Г.Л., Мінералов О.І. Вплив комплексного добрива Viteri 8-4-5 на посівну яекість насіння та рослини сільськогосподарських культур на ранніх етапах онтогенезу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» м. Київ, 6-7 липня 2017 р.- К.:ДІА, 2017.- с. 46-48.
 3. Tertychna O.V., Svaliavchuk L.I., Boroday V.P., Mineralov O.I., Stepanov R.A. Ecological features of black-beetles in poultry farms in Kiev region and their systematic position. Сбірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю біологічного факультету Запорізького національного університету 26-28 квітня 2017 р. – Запоріжжя.-2017. с.224-225.
 4. Мінералов О., Пінчук В, Тертична О. Добрива з побічної продукції. Аграрний тиждень. – К. – ПФ «Хімджест». – 2017. – Січень-лютий. – № 1-2. – с. 94-95.
 5. Мінералов О.І., Романенко Т.Б., Дребот О.І. Спосіб одержання органічного добрива і органічне добриво Біопрофіт, одержане цим способом /Патент України на винахід Кл. C05F 3/00, C05G 1/00/ Опубл. 10.12.2017. Бюл. № 23.
 6. В.І. Дешко, О.І. Мінералов. До проблем подрібнення мінеральних добавок при приготуванні преміксів. Матеріали ХХ℣ Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» .-ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства».- 29-30 червня 2017 р.- Глеваха.-2017.- с. 60.
 7. Дешко В.І., Братішко В.В., Мінералов О.І., Романенко Т.Б. Подрібнювач. Патент

України на корисну модель 127136. МПК В02С 18/06. Опубл. 25.04.2017. Бюл. № 8.

2018

 1. Мінералов О.І., Коренко Д.Л., Кукурудзяк К.В., Бригас О.П., Свалявчук Л.І., Тертична О.В. Спосіб одержання органо-мінерального добрива Оргмін. Патент України на корисну модель 122364. Кл. C05G 3/00, C05F 11/02. Опубл.10.01.2018. Бюл. № 1.
 2. Мінералов О.І., Романенко Т.Б., Дребот О.І. Спосіб одержання органічного добрива. Патент України на винахід 116047. MПK C05F 3/00, C05F 15/00, C05G 1/00. Опубл. 25.01.2018. Бюл. № 2.
 3. Дешко В.І., Мінералов О.І., Романенко Т.Б., Братішко В.В., Дребот О.І. Сушарка-змішувач. Патент Укрїни на корисну модель 123224. Кл. F26B 11|02, B01F 7|00. Опубл. 26.02.2018 р. Бюл. № 4.
 4. О.В. Тертична, Л.І. Свалявчук, О.П. Бригас, О.І. Мінералов. Екологічне оцінювання угруповань комах ряду твердокрилі (Coleoptera) у бройлерному птахогосподарстві. Scientific Journal «ScienceRise:Biological Science».- №2 (11) 2018. С. 20-24.
 5. Tertychna, L. Svaliavchuk, O. Mineralov. The research of litter in poultry house and use of essential oils in broiler production. Scientific Journal «ScienceRise:Biological Science».- №4 (13) 2018. P. 57-62.

2019

 1. Мінералов О.І., Свалявчук Л.І., Коцовська К.І., Тертична О.В. Екологічні засади отримання безпечного добрива з посліду птиці. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). Випуск № 2 (25), 2019 р.

с. 323-326.

 1. Мінералов О.І., Коцовська К.В., Свалявчук Л.І., Тертична О.В., Ільчук В.О., Свинченко О.М., Марченко О.А., Бородай В.П. Спосіб одержання органічного добрива. Патент України на корисну модель 133678. Кл. C05F 3/00, C05F 15/00, C05G 1/00. Опубл. 25.04.2019, бюл. № 8.
 2. Мінералов О.І., Коцовська К.В., Свалявчук Л.І., Шевченко Ю.В. Використання торфу як підстилкового матеріалу за підлогового утримання птиці. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. (м. Київ, 3-5 липня 2019 р.-К.: ДІА, 2019.- 294 с.) с. 168-171.

59 Мікобіом вегетативних органів рослин малини за впливу сорту та нових добрив в умовах органічного виробництва / В.О. Мінералова, А.І. Парфенюк, О.І. Мінералов, І.І. Мостов’як. Збалансоване природокористування. Київ. 2019. №4. 35-41с.