Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Добряк Дмитро Семенович

Дата народження: 26 червня 1937 р.
Звання: член-кореспондент НААН
Посада: головний науковий співробітник відділу інституціонального забезпечення природокористування
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук.

Наукова діяльність:

Після закінчення у 1961 році землевпорядного факультету Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва (нині Харківський Національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва) був направлений Міністерством сільського господарства в Держсільгосппроект (м. Київ). В 1971 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розміщення і організація соціальної інфраструктури в сільському адміністративному районі».
Упродовж 1975-1991 років очолював сектор з проблем землеустрою в Україні Всесоюзного науково-дослідного інституту земельних ресурсів при Раді Міністрів СРСР. В 1991 році у спеціалізованій вченій раді при Інституті економіки НАН України захистив докторську дисертацію на тему: «Землеустрій господарств і підприємств АПК» (на прикладі Української PCP) і отримав диплом доктора економічних наук. Від 1991 року – заступник директора з наукової роботи Інституту землеустрою УААН, 5 років потому – виконавчий директор цього інституту, а у період 2003 – 2006 роках очолює ДП «Головний науково-дослідний і проектний інститут землеустрою Держкомзему України». У 1996 – 2000 роках керує, кафедрою землевпорядного проектування Національного аграрного університету (за сумісництвом), а з 2006 до 2015 року завідує кафедрою управління земельними ресурсами Національного університету біоресурсів і природокористування України. З 2015 року і нині – головний науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН.
Професійний та науковий здобуток Дмитра Семеновича добре відомий землевпорядній спільноті як в Україні так і за кордоном. Він є одним зі співавторів чинного Земельного кодексу України. За його безпосередньої участі були підготовлені найважливіші для земельних відносин нормативні документи: законопроекти «Про плату за землю», «Про землеустрій», «Про охорону земель» та ін., проекти постанов Верховної Ради України «Про земельну реформу», «Про прискорення земельної реформи та приватизацію земель», постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок ведення державного земельного кадастру», «Про Методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів» та багато інших.
Його наукова діяльність пов’язана з оптимізацією використання та охорони земель, формування сталих агроландшафтів на основі контурно- меліоративної організації територій в Україні, її економічної та екологічної оцінки, реформування земельних відносин. Особливе значення мають унікальні в світовій практиці наукові розробки щодо організації землекористування і сільськогосподарського виробництва в зоні впливу катастрофи на Чорнобильській АЕС.
Дмитро Семенович розробив основні принципи вдосконалення землевпорядного проектування в умовах трансформації земельних відносин та посилення антропогенного навантаження на земельні ресурси, реабілітації деградованих та малопродуктивних земель сільськогосподарського призначення, методологію і методику економічної, екологічної і соціальної оцінки землеустрою, застосування комп’ютерних технологій на усі види землевпорядних робіт в Україні.
Під керівництвом Дмитра Семеновича виконано значні обсяги практичних робіт із землеустрою і охорони земельних ресурсів, роздержавлення і приватизації земель. Слід зазначити, що вперше розроблений проект землеустрою радгоспу «Маньківський» Черкаської області з цеховою структурою управління господарством, за який автор отримав срібну медаль ВДНГ СРСР.
Одним із найвагоміших здобутків Дмитра Семеновича – це підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації. Під його керівництвом отримали наукові ступені 8 докторів і 10 кандидатів економічних наук із економіки природокористування та охорони навколишнього середовища.
Дмитром Семеновичем створено наукову школу із сучасного землеустрою і економіки природокористування та охорони навколишнього середовища. Вона набула подальшого розвитку його учнями за такими напрямами:

  • формування та розвиток ринкових земельних відносин, економічна, бонітетна та грошова оцінка земель, забезпечення збалансованого природокористування в агросфері – А.Г. Мартин, Т.О. Євсюков та їх 12 учнів (к.е.н.);
  • екологізація сільськогосподарського землекористування в умовах трансформації земельних відносин, інституціональне забезпечення охорони земельних ресурсів – Д.І. Бабміндра, О.С. Будзяк;
  • консолідація сільськогосподарських земель, реабілітація деградованих і малопродуктивних земель сільськогосподарського призначення – А.М. Шворак, Н.В. Кузін;
  • управління земельними відносинами в умовах децентралізації влади -В.В. Горлачук, 1.0. Новаковська та їх чотири учні (к.е.н.).

Очолюючи спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатів та докторів наук в ДП «Головний науково-дослідний інститут землеустрою» (2003-2005 рр.) та Національному університеті біоресурсів і природокористування (2007- 2010 рр.) провів захисти 46 кандидатських і 4 докторських дисертації зі спеціальності «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища».
Нині Д.С. Добряк є членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій Інституту агроекології і природокористування НААН та Національного університету біоресурсів і природокористування України, головним редактором журналу «Землеустрій і кадастр», членом редколегії фахових журналів «Збалансоване природокористування» та «Землевпорядний вісник», заступником головного редактора журналу «Проблеми землеустрою».

Почесні звання, нагороди:

Дмитра Семеновича нагороджено орденом «За заслуги» III ступеня, за створення Національної наукової школи сучасного землеустрою та економіки природокористування йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2015 р.), нагороджено «Срібним почесним нагрудним знаком Державного університету із землеустрою» (м. Москва), присвоєно «Почесний землевпорядник України», нагороджено «Почесною відзнакою УААН», (2012р.), «Почесною відзнакою НААН» (2017р.), удостоєний почесного звання «Лицар Вітчизни» з врученням «Золотого хреста честі і звитяги» за високу національну гідність, патріотизм та активну участь у розбудові української держави (2010р.); за рішенням експертної ради міжнародної іміджевої програми «Лідери XXI століття» відзначений нагородою «Свята Софія»; Гідного Королівської честі нагороджено міжнародним суспільним «орденом Королеви Анни «Честь Вітчизни» на золотій зірці» до 1000-ліття народження Анни Ярославни –Князівни Київської і Королеви Франції (2010р.) Присвоєно почесні звання: почесного доктора Інститут агроекології і природокористування НААН, почесного професора Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, почесного доктора ННЦ «Інститут аграрної економіки» (2017р.).

Публікації:

Високий індекс цитування мають наукові та навчально-методичні праці Д.С. Добряка, загальна кількість яких складає 394, в т.ч. 47 колективних та індивідуальних монографій. Серед його найбільш відомих публікацій слід відзначити:         «Класифікація сільськогосподарських земель як наукова передумова їх екологобезпечного використання» (К.: Урожай, 2009. – 464 с, 2-ге видання, останнє випущене на замовлення Державного комітету телебачення та радіомовлення за програмою «Українська книга»); «Еколого- економічні засади реформування землекористування в ринкових умовах» (К.: Урожай, 2006,- 336 с); «Еколого-економічний механізм захисту земельних ресурсів від деградаційних процесів у ринкових умовах» (К.: Урожай, 2007.144с.); «Економічний оборот землі в Україні: теорія, методологія і практика» (К.: Урожай, 2004. – 126 с.); «Автоматизація проектування в землеустрої: еколого-економічна та соціальна ефективність» К.: Урожай, 2004. – 126 с.); «Теоретичні засади сталого розвитку землекористування у сільському господарстві» (К.: Урожай. – 2004. – 136 с.); «Землевпорядні робота при реорганізації недержавних сільськогосподарських підприємств» (К.: «Століття» – 2000.170с); «Рекомендації щодо порядку перерозподілу земель резервного фонду з метою використання їх за цільовим призначенням» (К.: Аграрна наука, – 1999. 415 с.); «Застосування автоматизованих земельних інформаційних систем в управлінні земельними ресурсами» (2-е видання, останнє за грифом МОН), 2012, МВЦ «Медінформ», 238 с.); 158 наукових статей у всесоюзних виданнях, міжнародному сільськогосподарському журналі, фахових виданнях України (Економіка України, Економіка АПК, Збалансоване природокористування та ін.) дві публікації проіндексовані в науково- метричній базі Web of Science; у виданнях Німеччини, Казахстану, Грузії, Російської Федерації.