Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

VI Всеукраїнськанауково-практична конференція молодих вчених «Перспективні напрями наукових досліджень лікарських і ефіроолійних культур»

Шановні колеги! Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Перспективні напрями наукових досліджень лікарських і ефіроолійних культур», яка відбудеться 25 березня 2024 р. у Дослідній станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН за адресою: 37535, вул. Покровська, 16А, с. Березоточа, Лубенський р-н, Полтавська обл., Україна.

Форма участі – дистанційна. Участь у заході безкоштовна.

Наукова програма конференції передбачає роботу за напрямами:

  1. Історія вивчення лікарських рослин;
  2. Ресурсознавство, колекціонування та інтродукція лікарських рослин;
  3. Новітні технології в лікарському рослинництві та їх впровадження;
  4. Генетика, селекція, насінництво та насіннєзнавство лікарських рослин;
  5. Фізіологія лікарських рослин та біотехнології;
  6. Фітохімічні дослідження та використання лікарських рослин;
  7. Екологічні аспекти вирощування лікарських рослин.

 

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Умови участі в конференції

До оргкомітету необхідно надіслати:

– заявку на участь у конференції до 10 березня 2024 р. (за формою, що додається);

– електронну версію статті до 15 березня 2024 р. в форматі .doc., docх., .rtf;

– короткі анотації до статті українською та англійською мовами;

– рецензію або відгук наукового керівника (для аспірантів та студентів за одноосібного авторства).

Статті, що не відповідають вимогам щодо оформлення, темі конференції або відправлені пізніше встановленого терміну, розглядатися і прийматися не будуть.

 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

Наукові статті (від 1 до 3 повних сторінок) подаються в електронному вигляді у текстовому редакторі Word 2003 в форматі «.doc, «.docх., «.rtf (ім’я файлу – прізвище першого автора).

Всі поля по 2 см. Шрифт – Times New Roman. Формат А4. Розмір шрифту – 14 пт. Абзацний відступ – 1.25 см, вирівнювання тексту по ширині сторінки, інтервал – 1.0, латинські назви біологічних об’єктів зазначаються курсивом.

На першій сторінці друкують: УДК, назву статті, прізвище і ініціали  автора (авторів), посаду, науковий ступінь, повну назву установи та ключові слова.

Зразок оформлення:

УДК 633.88: 631.527

ОЦІНКА ЗРАЗКІВ НАГІДОК

Петренко Р. В., науковий співробітник, к.с.-г.н.

Інститут рису НААН, plants@ukr.net

Ключові слова: нагідки, продуктивність, стійкість, флавоноїди.

Текст статті…..

Література

1. Глущенко Л.А. Поширення хвороб лікарських рослин/Л.А. Глущенко//Агроекологічний журнал. – 2013.– №2.–С.91-94

 

Анотації подаються окремо за прикладом:

Петренко Р.В. ОЦІНКА ЗРАЗКІВ НАГІДОК. Проведена оцінка колекційних зразків…

Petrenko R.V. EVALUATION OF SAMPLES OF MARIGOLDS.The evaluation of collection samples..

 

Рекомендована структура статті: постановка питання, короткий огляд літератури, стислий виклад методики досліджень, їх результати, висновки та література у порядку згадування.

Обсяг статті від 1 до 3 повних сторінок.

Заявку, статтю, копії рецензії (за зазначених випадків) надсилати електронною поштою на адресу: ukrvilar@ukr.net, тема листа “Конференція-2024”.

Автор несе відповідальність за зміст і достовірність наведеної інформації.

Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів за ступенем актуальності та відповідності тематиці конференції, їх редагування та скорочення.

Учасникам конференції буде надіслано електронний збірник в форматі PDF на електронну адресу автора або збірник на паперовому носії (вартість примірника (буде визначена після друку). + витрати на пересилання) за бажанням.

 

Довідки за телефонами:

050-1627251 – Глущенко Людмила Анатоліївна, заст. директора з наукової роботи ДСЛР ІАП;

095-3055721 – Колосович Микола Петрович, вчений секретар ДСЛР ІАП;

 

Заявка

на участь в роботі: «Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Перспективні напрями наукових досліджень лікарських і ефіроолійних культур»

 

Назва установи
Прізвище, ім’я, по-батькові учасника
Посада
Науковий ступінь, вчене звання
Науковий керівник (ПІБ)*
Назва статті
Назва секції
Контактний телефон
Поштова адреса
Електронна адреса

* Для студентів та аспірантів

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК: 582.998.1

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ ПЕРСТАЧУ ПРЯМОСТОЯЧОГО В УМОВАХ EX-SITU

Глущенко Л.А.1, заступник директора з наукової роботи, к.б.н., с.н.с.,

Мінарченко В.М.2, провідний науковий співробітник, д.б.н.

1Дослідна станція лікарських рослин ІАП НААН України

2Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Ключові слова: Potentilla erecta ,інтродукція, сировина, кореневища, дубильні речовини

Вивчення видів, що містять біологічно-активні речовини, в умовах ex-situ є важливою основою збереження, інтродукції та формування сировинної бази для створення лікарських засобів рослинного походження. Сировина дикорослих і культивованих лікарських рослин використовується у виробництві складних медичних препаратів, тому великі об’єми виробництва потребують значних за обсягом щорічних поставок лікарської рослинної сировини зі стабільними показниками якості, зокрема за вмістом біологічно активних речовин [1].

 

Література

  1. Кір’ян В.М. Збір зразків генофонду в Українському Поліссі /В.М. Кір’ян, Л.А. Глущенко, Ю.І. Бідаш, Р.Л. Богуславський //Генетичні ресурси рослин:науковий журнал. – 2013.–№13.– С.5-16
  2. Мінарченко В.М. Науково-методичні основи обліку ресурсів лікарських рослин України.(Методичий посібник)/В.М. Мінарсченко, А.І. Тимченко, Т.Д. Соломаха, О.М Мінарченко, С.О. Циганенко.– К:Фітосоціоцентр, 2013.– 72 с.
  3. ……..

АНОТАЦІЇ

Глущенко Л.А., Мінарченко В.М. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ ПЕРСТАЧУ ПРЯМОСТОЯЧОГО В УМОВАХ EX-SITU.Наведені результати порівняння росту і розвитку Potentilla erecta (L.) Raeusch. Доведено, що освітлення сприяє розвитку рослин. У колекції, при створенні умов оптимальних для росту і розвитку рослин – зволоженість кореневмісного шару ґрунту протягом вегетації на рівні 80 % від найменшої вологомісткості, легкий за механічним складом з кислою реакцією (pH 4,0-7,0) ґрунт, а також освітленість близька до 30000 люкс забезпечували формування рослиною генеративних органів і кореневищ з масою до 20 г і вмістом дубильних речовин до 25% вже на 3 році вегетації.

 Hlushchenko L.A., Minarchenko V.N. COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF EXTRA-STOCK SPRINGS. The results of comparing the growth and development of Potentilla erecta (L.) Raeusch. Proved that lighting contributes to the development of plants. In the collection, when creating conditions that are optimal for plant growth and development – moisturizing the root-containing soil layer during the growing season at 80% of the minimum moisture-holding capacity, the soil has an acidic soil texture (pH 4.0-7.0), and illumination close to 30,000 lux ensured the formation of generative organs and rhizomes weighing up to 20 g and tannins up to 25% already in the third year of vegetation.