тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

Набір до аспірантури на 2017 рік для здобуття наукового ступеня доктора філософії 

Інститут агроекології і природокористування НААН оголошує конкурсний набір до аспірантури за спеціальностями:

101 – екологія (галузь знань 10 – Природничі науки);

201 – агрономія (галузь знань 20 – Аграрні науки та продовольство) за спеціалізацією агроекологія і моніторинг агросфери;

051– економіка (галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки) за спеціалізацією економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Навчання в аспірантурі здійснюється за рахунок:

– коштів Державного бюджету України (очна (денна, вечірня) форма навчання);

– коштів юридичних чи фізичних осіб на умовах контракту (очна (денна, вечірня) та заочна форми навчання).

Вступники до аспірантури подають такі документи:

    –  заяву на ім’я директора Інституту;

    – особовий листок обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

    –   2 кольорові фотокартки 3х4;

    – список опублікованих наукових праць і винаходів, відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);

    –   дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;

    –  медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

    – засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;

    – рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);

    – копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

    – довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);

    – міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).

        Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

        Іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.

Етапи та строки вступної кампанії:

подання документів – з 17 липня до 11 серпня 2017 року,

вступні іспити – 14 серпня до 8 вересня 2017 року,

початок навчання в аспірантурі – з 15 вересня 2017 року.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити:

    – зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра);

    – з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;

    – додаткові випробування (в разі необхідності).

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (044) 526-92-14; 

e-mail: aspirantura_iap@ukr.net

 

Набір до докторантури на 2017 рік для здобуття наукового ступеня доктора наук

 Інститут агроекології і природокористування НААН оголошує конкурсний набір до докторантури на денну форму навчання за спеціальностями:

101 – екологія (галузь знань 10 – Природничі науки);

201 – агрономія (галузь знань 20 – Аграрні науки та продовольство) за спеціалізацією агроекологія і моніторинг агросфери;

051– економіка (галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки) за спеціалізацією економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) та результати наукових досліджень, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації.

Навчання в докторантурі здійснюється за рахунок:

– коштів Державного бюджету України;

– коштів юридичних чи фізичних осіб на умовах контракту.

Строк перебування в докторантурі становить два роки.

 Вступники до докторантури подають такі документи:

    – витяг з протоколу засідання структурного підрозділу (відділу, кафедри тощо) щодо заслуховування наявних результатів наукових досліджень та обсягу наукової роботи, необхідної для оформлення дисертаційної роботи і подання її до захисту;

    – заяву на ім’я директора Інституту;

    – особовий листок обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працював;

    –   2 кольорові фотокартки 3х4;

    – список опублікованих наукових праць і винаходів;

    – медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

    – засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;

    – копію диплома доктора філософії (або кандидата наук);

    – копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

– розгорнутий план дисертації (монографії) або детальний план необхідних публікацій для формування тієї сукупності статей, на базі якої планується здобуття наукового ступеня доктора наук;

    – характеристику вступника написану доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником відповідного вищого навчального закладу (наукової установи), із згодою надати абітурієнту наукову консультацію в разі його вступу в докторантуру.

   – довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);

            Іногородні докторанти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.

            Етапи та строки вступної кампанії:

подання документів – з 17 липня до 11 серпня 2017 року,

початок навчання в докторантурі – з 15 вересня 2017 року.

 Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (044) 526-92-14

e-mail: aspirantura_iap@ukr.net