тел. 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

tkach

ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ

Ткач Євгенія Дмитрівна,

к.б.н.

Тел.: (097) 685-55-16, e-mail: bio_eco@ukr.net

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • проведення агроекологічного моніторингу з метою визначення агроекологічного стану ґрунту, забрудненості нітратами та важкими металами об’єктів довкілля та рослинної продукції;
 • проведення біолого-екологічних досліджень впливу агрохімікатів на об’єкти екосистем;
 • проведення фітоценотичного моніторингу з метою оцінки стану об’єктів довкілля та рослинної продукції; участь у розробці комплексу практичних заходів з питань реабілітації фітоценозів агроекосистем, що деградують внаслідок некоректного землекористування;
 • інформаційно-нормативне забезпечення сільськогосподарського виробництва;
 • удосконалення та розробка методик оцінки об’єктів навколишнього природного середовища;
 • укладання угод на фінансування науково-дослідних робіт як самостійно, так і разом з іншими лабораторіями або відділами Інституту;
 • за результатами науково-дослідної роботи формування до друку рекомендацій, методичних вказівок, наукових статей, довідників, книжкового видання;
 • проведення вимірювань в галузі акредитації для організацій різних форм власності на договірній основі із можливістю безпосереднього відбору проб продукції на підприємстві замовника.

НАУКОВА ТЕМАТИКА:

 • Програма наукових досліджень 06 «Агроекологія»
 • Завдання (№ДР 0111U002783) 03.00.02.01.Ф Розробити науково-методичні основи отримання якісної і безпечної продукції рослинництва;
 • Завдання (№ДР 0111U001619) 03.00.06.09.Ф Встановити особливості формування фітоценозів у агроландшафтах за дії різних агротехнологій

ПУБЛІКАЦІЇ:

 • Екологічні аспекти інвазії iva xanthiifolia nutt. в агрофітоценози / Ткач Є.Д., Шерстобоєва О.В. // Агроекологічний журнал. – 2013. – № 3. – С. 75–81. – Бібліогр.: 14 назв.
 • Екологічна оцінка заносних видів рослин в агроландшафтах центрального Лісостепу / Ткач Є.Д., Стародуб В.І., Довгич К.І., Богословська М.С. // Агроекологічний журнал. – 2011. – №4. – С.82–86. – Бібліогр.: 11 назв.
 • Особливості поширення аmbrosia artemisifolia l. у фітоценозах селітебних територій Вінничини / Богословська М.С., Ткач Є.Д., Старо-дуб В.І. // Наукові доповіді НУБіП України. – 2012. – №7 (37). – Режим доступу до журн.: httр://www.nbuv.gоv.uа/e-journals/vd/2012-4/09mnanlu./pdf. Бібліогр.: – 7 назв. Бібліогр.: 7 назв.
 • Екологічна експертиза технологій вирощування зернових культур (на прикладі технологій вирощування пшениці ярої в зоні північного Лісостепу) / Макаренко Н.А., Бондарь В.І., Нікітюк Ю.А., Ткач Є.Д., Тогачинська О.В., Паращенко І.В., Кучерук М.О. // Агроекологічний журнал. – 2009. – № 1. – С. 24–30. – Бібліогр.: 7 назв.
 • Оцінка фітобіоти міжкультурфітоценозосегетальних екотонів правобережного Лісостепу за екологічними показниками (На прикладі Одеської області) / Ткач Є.Д.// Агроекологічний журнал. – 2009. – № 3. – С. 74–83. – Бібліогр.: 16 назв.
 • Екологічна оцінка поширення видів родини fabaceae в агроландшафтах правобережного Лісостепу та західного і правобережного Полісся / Кічігіна О.О., Ткач Є.Д., Патика В.П. // Агроекологічний журнал. – 2009. – № 4. – С. 57–64. – Бібліогр.: 12 назв.
 • Сегетальна фітобіота агроландшафтів лісостепових районів Одеської області / Ткач Є.Д. // Агроекологічний журнал. – 2010. – № 2. – С. 77–82. – Бібліогр.: 11 назв.
 • Ретроспективний аналіз площ посівів конюшини на території західного і центрального Полісся та по Україні в цілому / Кічігіна О.О. // Науково практичний журнал «Збалансоване природокористування». – 2013. – №4. – С. 40–44. – Бібліогр.: 13 назв.
 • Енергетичне навантаження та онтогенетична структура популяції амброзії полинолистої у фітоценозах селітебних територій та агроландшафтах Вінниччини / Богословська М., Ткач Є., Dov-gich К. // Агроекологічній журнал. – 2013. – № 4. – С. 96–101. – Бібліогр.: 7 назв.
 • The energy load and ontogenetic structure of the population ambrosia artemisifolia l. in phytocenoses of the residential areas and agricultural landscapes of Vinnitsya region / Bogoslovska M., Tkach E., Dovgich K. // Агроекологічний журнал. – 2013. – №4. – С. 96–101. – Бібліогр.: 7 назв.
 • Оцінка стану напівприродних фітоценозів агроландшафтів України. Методичні рекомендації./ Шерстобоєва О.В., Ткач Є.Д., Стародуб В.І., Довгич К.І., Шавріна В.І., Богословська М.С. – К., 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 35 назв.
 • Ґрунтові зразки для визначення емісії СО2 відбиратимуться з шару ґрунту 0–20 см протягом вегетації сільськогосподарських культур (кукурудза на зерно, ріпак озимий). Визначення інтенсивності емісії СО2 буде проводитись абсорбційним методом Штатнова.
 • Наукові основи розвитку агроекосистем України. Екологічна безпека сталого агропромислового виробництва. Т.1.: Монографія / За ред.. О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, 2012 р. – 352 с.
 • Екологічна безпека агропромислового виробництва / [Чабанюк Я.В., Шерстобоєва О.В., Ткач Є.Д.]: під ред. О.І.Фурдичка та А.Л. Бойка. – 2013 р.
 • Еколого-економічні особливості збалансованого розвитку агросфери Київської області: Монографія/ За науковою редакцією акад.. О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, – 736 с.
 • Методичні рекомендації з ефективного застосування препаратів на основі нових ентомопатогенних штамів Bacillus thuringiensis проти шкідників комах плодових культур. – Київ. – ДІА., 2015. – 19 с.
 • Рекомендації щодо отримання безпечної і якісної сільськогосподарської продукції рослинництва з урахуванням грунтово-кліматичних умов України. – К., ДІА, 2015. – 35 с.
 • Методика оцінки стану агроценозів за біодіагностичними показниками. – К.,В., ДІА – 2014. – 40 с.
 • Ткач Є.Д., Шерстобоєва О.В. Екологічні аспекти інвазії Iva xanthiifolia Nutt. в агрофітоценози / Агроекологічний журнал. – 2013. – № 3. – С. 75–81.
 • Bogoslovska M. The energy load and ontogenetic structure of the population Ambrosia artemisifolia L. in phytocenoses of the residential areas and agricultural landscapes of Vinnitsya region / M. Bogoslovska, E. Tkach, K. Dovgich // Агроекологічний журнал. – 2013. – №4. – 96 – 100.
 • Tkach E. Taxonomic and typological analysis of adventive flora fraction of semi-phytocenoses / E. Tkach, K. Dovgych, V. Starodub // Агроекологічний журнал. – 2014. – С. 83–88. Dovgych K. Phytodiversity of natural phytocenoses of agricultural landscapes of Ukraine / K. Dovgych, E.Tkach // British Journal of Science, Education and Culture. – 2014. – No.1. (5). – P. 55–59.
 • Victoria Starodub, Yevgeniya Tkach Ontogenetic-populational structure and energy load of adventive plant species in agrocenoses Oxford Review of Education and Science, 2016, No.1. (11) (January-June). Volume V. “Oxford University Press”, 2016. – 824 p.
 • Tkach Ye., Shavrina V., Starodub V. Taxonomic structure of agricultural landscapes of connected areas in Vinnytsia region econetwork. – Agroecological journal 4, Kyiv-2016 – p. 127-132. Shavrina V., Tkach E. Rare plants of ecological network in connecting areas of Vinnytsia region. – Agroecological journal 1, Kyiv – 2017 – p. 115-120. Шавріна В. І., Ткач Є. Д. Синантропізація флори фітоценозів сполучних територій Лядівського регіонального екокоридору. – Агроекологічний журнал №3, Київ – 2017. 134-138 c.
 • Tkach Y. D., Sherstoboeva O. V. , Starodub V. I. , Shavrina V. I. , Krizanivsky A. B. , Mudrak G. V. . Valuation fitobioty mezhsegetalnich ecotone the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine on environmental indicators. – BioSciense, Issue 12 (2), Volume 67. Oxford University Press, 2017. p. 1466-1472. Tkach Y. D. , Starodub V. I. , Shavrina V. I. , Krizanivsky A. B. , Mudrak G. V. . Segetal fitobiota agrotcenozov Forest-Steppe of Ukraine. – American Journal of Agricultural Economics, Issue 5 (2), Volume 99. Oxford University Press, 2017. – p. 1233-1239
 • Shavrina V.I., Tkach Е.D., Mykolayko V.P. Synantropic flora in phytocoenoses of ecological network (the case of Vinnytsia region, Ukraine)/ Ukrainian Journal of Ecology, 2018, 8(1), 118–123