Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Лабораторія гідроекології

Завідувач лабораторії
Єгорова Тетяна Михайлівна
кандидат геолого-мінералогічних наук,
доктор сільськогосподарських наук,
доцент кафедри екології,
член спеціалізованої вченої ради  Д 26.371.01.
Авторка 120 наукових публікацій, у т.ч. монографій, підручників
і навчальних посібників, патентів і авторських свідоцтв.
Наукові дослідження присвячені гідрогеохімії і ландшафтній екології,
агроекологічному і біогеохімічному районуванню території України,
екологічній геохімії агроландшафтів, медико-екологічним особливостям впливу
мікроелементів на продукцію рослинництва та здоров’я населення.
тел. (044) 522 60 63
e-mail:egorova_geochem@ukr.net

Лабораторію створено у 2016 році з метою поширення гідроекологічних і біогеохімічних досліджень агросфери України.

Концепцією лабораторії є науково-методичні дослідження гідросфери на принципах природно-антропогенної диференціації і когерентності агроландшафтів; врожайність і якість сільськогосподарської сировини, поряд із агротехнологіями, визначують процеси водної і біогенної міграції речовин у системі «ґрунти – сільськогосподарська культура» та природно-антропогенні особливості біогеохімічних ланцюгів у системі «гірські породи – води – ґрунти – агроценози, зооценози – людина».

ПослугиЗдобуткиНаукові темиСпівробітникиПублікації
 • Науково-методичне забезпечення гідроекологічних заходів охорони ландшафтів і збалансованого природокористування.
 • Екологічна паспортизація водойм та водно-болотних угідь.
 • Гідроекологічна оцінка фізико-хімічного і біологічного стану водойм.
 • Агроекологічне картування земель сільськогосподарського призначення.
 • Оцінка впливу біогеохімічних процесів на якість продукції рослинництва .
 • Медико-біогеохімічний аналіз територій та розробка заходів з покращення здоров’я населення.
 1. Співробітники лабораторії є співавторами 6 монографій, методичних рекомендацій, підручників, навчальних посібників, наукових публікацій.
 2. Підготовлено науково-методичні рекомендації до виконання паспортизації гідроекосистем і агроекологічного районування земель.
 3. Розроблено та впроваджено методологію біогеохімічної складової агроекологічних досліджень.
 4. Створено легенди та різномасштабні макети карт агроладшафтів Правобережного Лісостепу.

Продовжуються дослідження питань агротехногенних деформацій орних земель.

 • Фундаментальні дослідження за програмою НААН ПНД 41 «Економіка природокористування»: «Впровадження пан` європейської інтегрованої системи екологічного менеджменту агроландшафтів, збереження біорізноманіття і природо заповідання» (наук. керівник д.б.н., зав. відділом В.В.Коніщук)
 • Пошукові дослідження за програмою НААН 06 «Агроекологія»: «Розробити критерії техногенних деформацій біогеохімічних ланцюгів мікроелементів у агроландшафтах» (наук. керівник д.с-г.н., зав. лабораторії Т.М. Єгорова)
 • Прикладні дослідження за програмою НААН 06 «Агроекологія»: «Розробити систему оцінки агротехногенних деформацій біогеохімічних ланцюгів поживних елементів у агроландшафтах» (наук. керівник д.с-г.н., зав. лабораторії Т.М. Єгорова)
Старший науковий співробітник
Шумигай Інна Вікторівна
кандидат сільськогосподарських наук.
Автор 80 наукових публікацій, у т.ч. монографій,
методичних рекомендацій, патентів. Наукові дослідження присвячені
гідроекології малих річок і ґрунтових вод, збалансованому
використанню водних ресурсів, охороні
паспортизації водно-болотних угідь.
тел. (044) 522 60 63
e-mail: innashum27@gmail.com
Cтарший науковий співробітник
Волошин Микола Іванович
кандидат технічних наук.
Автор 50 наукових публікацій, у т.ч. методичних рекомендацій,
патентів і авторських свідоцтв. Наукові дослідження присвячені проблемам
оранізації наукових досліджень та  збалансованого
природокористування у рослинництві.
тел. (044) 526 33 6
e-mail: mykola_voloshyn @ukr.net
Провідний фахівець
Сапсай Тетяна Петрівна
магістр з екології,
Авторка 10 наукових публікацій, у т.ч. методичних рекомендацій.
Наукові дослідження присвячені агроландшафтному картуванню,
методиці агроекологічних досліджень,
біогеохімії мікроелементів орних земель Лісостепу.
тел. (044) 522 60 63
e-mail: crazy_and_lucky_girl@ukr.net
Провідний фахівецьї
Мельник Наталія Борисівна
магістр з екології.
Автор 8 наукових публікацій, у т.ч. методичних рекомендацій.
Наукові дослідження присвячені екології плодових культур,
впливу гідрохімічного складу вод
а якість продукції виноробства.
тел. (044) 522 60 63
e-mail: 17natasha17@gmail.com

2000-2015 рр.
• Екологічні основи збалансованого розвитку ландшафтів водно-болотних угідь і торфовищ: монографія / Гол. ред. В.В. Коніщук. – К.: «ДІА», 2015. – 190 с.
• Еколого-економічні основи збалансованого розвитку агросфери Київської області : монографія. / За наук. ред. О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, 2015. – 736 с.
• Вступ до медичної геології: монографія у 2-х томах. / За ред. Г.О. Рудька, О.М. Адаменка. – К.: Академпрес, 2010. Т. 2. – 530 с.
• Єгорова Т.М. Еколого-геохімічні процеси міграції кобальту в агроландшафтах України / Т.М. Єгорова // Вісник аграрної науки, 2014. – № 6. – С. 58–63.
• Єгорова Т.М. Фоновий вміст важких металів та його екологічна інформативність в ґрунтах ландшафтів зони Українського Полісся // Т.М. Єгорова // Агрохімія і ґрунтознавство. Харків, 2014. – №1. – С. 65–71.
• Шумигай І.В. Рівень нітратів у криничних водах Житомирщини / І. В. Шумигай // Водне господарство України. – К., 2013. – №6 (108). – С.26–29.
• Егорова Т.М. Геохимические факторы в системе экологического районирования агроландшафтов Украины / Т.М. Егорова // Новости науки и технологий. – №3-4 (25-26) – 2013.– Минск: ГУ «БелИСА», Информационно-аналитический журнал – С. 16-21.
• Егорова Т.М. Эколого-геохимические критерии оценки и районирования агроландшафтов / Т.М. Егорова // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Горки. 2014 – №1. – С. 118-122.
• Шумигай І.В. Санітарно-гігієнічна оцінка питної води децентралізованого водопостачання Житомирського Полісся / І.В. Шумигай, О.В. Тогачинська // Прыроднае асяроддзе Палесся: асаблівасці і перспектывы развіцця: зб. навук. прац. – Брэст: Альтернатива, 2014. – Вып. 7. – С. 294–296.
• Егорова Т.М. Биогеохимическое районирование сельскохозяйственных земель Украины: проблемы и решения / Т.М. Егорова // Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова. – 2014. – № 4. – С. 16-18.
• Furdychko O. The influence of water migration of microelements on the ecological soil condition of Ukraine / O. Furdychko, L. Moklyachuk, T. Yehorova // Emirates Journal of Food and Agriculture. – 27(9) Vol:27, Issue:9. – 2015. – P. 721-726.
• Environmental assessment of small rivers in the Kiev region (Ukraine) according to the health and hygienic indicators / I. Shumigay, O. Tohachynska, O. Nychyk oth. // Journal of Plant Stress Physiology. – Vol. 1. – 2015. – Р. 58-61.
• Агроекологічне районування (методичні рекомендації) / За наук. ред. ак. О.І. Фурдичка. К.: ТОВ «ДІА», 2014. – 44 с.
•Волошин М.І. Алгоритм обґрунтування теми дисертації / М.І. Волошин. – К.: Вид-во ДІА, 2015. – 64 с.

• Паспортизація екологічного стану гідроекосистем і торфовищ: науково-практичні вказівки / За ред. В.В. Коніщука – К.: ТОВ «ДІА», 2014. – 16 с.

2016 – 2020 роки.
• Єгорова Т.М. Екологічна геохімія агроландшафтів України: монографія / За наук. ред. О.І. Фурдичка. – К.: «ДІА», 2018. – 250 с.
• Раціональне використання та відновлення водних ресурсів: монографія / За ред. В.П. Фещенка. – Житомир, 2016. – 200 с.
• Єгорова Т.М. Особливості формування дисбалансу цинку у біогеохімічних ланцюгах агроландшафтів України / Т.М. Єгорова, Т.П. Сапсай // Таврійський науковий вісник, 2016. – Вип. 96. – С. 197-204.
• Єгорова Т.М. Біогеохімічні пріоритети агроекологічних досліджень / Т.М. Єгорова // Агроекологічний журнал, 2017. – № 1. – С. 28-35.
• Єгорова Т.М. Ландшафтно-гідроекологічні особливості агросфери України  / Т.М. Єгорова // Агроекологічний журнал, 2018. – № 2. – С. 6-12.

• Єгорова Т.М. Актуальні питання агроекологічного районування України / Т.М. Єгорова, Т.П. Сапсай // Агроекологічний журнал, 2019. – № 3. – С. 6–13

• Environmental assessment of rivers in the Kiev region (Ukraine) according to the health and indicators / I.V. Shumigay, O.V.Togachynska, O.V.Nychyk oth. // East European Scientific Journal – Warsaw, Poland, 2016. – №10. – Ч. 4. – P. 37–40.

• Шумигай І.В. Річка Уж: проблеми та вирішення /І.В. Шумигай //Водні екосистеми у контексті євроінтеграції: реалії та перспективи – Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – С. 111-114.