тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

Авторка 120 наукових публікацій, у т.ч. монографій, підручників і навчальних посібників, патентів і авторських свідоцтв. Наукові дослідження присвячені гідрогеохімії і ландшафтній екології, агроекологічному і біогеохімічному районуванню території України, екологічній геохімії агроландшафтів, медико-екологічним особливостям впливу мікроелементів на продукцію рослинництва та здоров’я населення.

ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ
ГІДРОЕКОЛОГІЇ

Єгорова Тетяна Михайлівна
кандидат геолого-мінералогічних наук,
доктор сільськогосподарських наук,
доцент кафедри екології,
член спеціалізованої вченої ради  Д 26.371.01.
Контакти:  e-mail: egorova_geochem@ukr.net;
тел. робочий: (044) 522 60 64;
адреса робоча: вул. Метрологічна, 12, м. Київ, 03143.

Лабораторію створено у 2016 році з метою поширення гідроекологічних і біогеохімічних досліджень агросфери України.

Концепцією лабораторії є науково-методичні дослідження гідросфери на принципах природно-антропогенної диференціації і когерентності агроландшафтів; врожайність і якість сільськогосподарської сировини, поряд із агротехнологіями, визначують процеси водної і біогенної міграції речовин у системі «ґрунти – сільськогосподарська культура» та природно-антропогенні особливості біогеохімічних ланцюгів у системі «гірські породи – води – ґрунти – агроценози, зооценози – людина».

 Послуги:

 Науково-методичне забезпечення гідроекологічних заходів охорони ландшафтів і збалансованого природокористування.

 • Екологічна паспортизація водойм та водно-болотних угідь.
 • Гідроекологічна оцінка фізико-хімічного і біологічного стану водойм.
 • Агроекологічне картування земель сільськогосподарського призначення.
 • Оцінка впливу біогеохімічних процесів на якість продукції рослинництва .
 • Медико-біогеохімічний аналіз територій та розробка заходів з покращення здоров’я населення.

Здобутки:

 1. Співробітники лабораторії є співавторами 6 монографій, методичних рекомендацій, підручників, навчальних посібників, наукових публікацій.
 2. Підготовлено науково-методичні рекомендації до виконання паспортизації гідроекосистем і агроекологічного районування земель.
 3. Розроблено та впроваджено методологію біогеохімічної складової агроекологічних досліджень.
 4. Створено легенди та різномасштабні макети карт агроладшафтів Правобережного Лісостепу.

Продовжуються дослідження питань агротехногенних деформацій орних земель.

НАУКОВА ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРІЇ У 2017–2020 рр.:

 • Фундаментальні дослідження за програмою НААН ПНД 41 «Економіка природокористування»: «Впровадження пан` європейської інтегрованої системи екологічного менеджменту агроландшафтів, збереження біорізноманіття і природо заповідання» (наук. керівник д.б.н., зав. відділом В.В.Коніщук)
 • Пошукові дослідження за програмою НААН 06 «Агроекологія»: «Розробити критерії техногенних деформацій біогеохімічних ланцюгів мікроелементів у агроландшафтах» (наук. керівник д.с-г.н., зав. лабораторії Т.М. Єгорова)
 • Прикладні дослідження за програмою НААН 06 «Агроекологія»: «Розробити систему оцінки агротехногенних деформацій біогеохімічних ланцюгів поживних елементів у агроландшафтах» (наук. керівник д.с-г.н., зав. лабораторії Т.М. Єгорова)

Співробітники лабораторії

  Шумигай Інна Вікторівна  
старший науковий співробітник,
кандидат сільськогосподарських наук.
Автор 80 наукових публікацій, у т.ч. монографій, методичних рекомендацій, патентів. Наукові дослідження присвячені гідроекології малих річок і ґрунтових вод, збалансованому використанню водних ресурсів, охороні і паспортизації водно-болотних угідь.
Контакти:  e-mail: innashum27@gmail.com;
тел. робочий: (044) 522 60 63;
Волошин Микола Іванович

старший науковий співробітник,
кандидат технічних наук.
Автор 50 наукових публікацій, у т.ч. методичних рекомендацій, патентів і авторських свідоцтв. Наукові дослідження присвячені проблемам оранізації наукових досліджень та  збалансованого природокористування у рослинництві.

Контакти:  e-mail: mykola_voloshyn @ukr.net;
тел. робочий: (044) 526 33 69

  Сапсай Тетяна Петрівна 
провідний фахівець,
магістр з екології,
Авторка 10 наукових публікацій, у т.ч. методичних рекомендацій. Наукові дослідження присвячені агроландшафтному картуванню, методиці агроекологічних досліджень, біогеохімії мікроелементів орних земель Лісостепу.
Контакти: e-mail: crazy_and_lucky_girl@ukr.net;
тел. робочий: (044) 522 60 63;
  Мельник Наталія Борисівна 
провідний фахівець,
магістр з екології.
Автор 8 наукових публікацій, у т.ч. методичних рекомендацій. Наукові дослідження присвячені екології плодових культур, впливу гідрохімічного складу вод на якість продукції виноробства.
Контакти:  e-mail: 17natasha17@gmail.com;
тел. робочий: (044) 522 60 63;

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ ЛАБОРАТОРІЇ:

2000-2015 рр.
• Екологічні основи збалансованого розвитку ландшафтів водно-болотних угідь і торфовищ: монографія / Гол. ред. В.В. Коніщук. – К.: «ДІА», 2015. – 190 с.
• Еколого-економічні основи збалансованого розвитку агросфери Київської області : монографія. / За наук. ред. О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, 2015. – 736 с.
• Вступ до медичної геології: монографія у 2-х томах. / За ред. Г.О. Рудька, О.М. Адаменка. – К.: Академпрес, 2010. Т. 2. – 530 с.
• Єгорова Т.М. Еколого-геохімічні процеси міграції кобальту в агроландшафтах України / Т.М. Єгорова // Вісник аграрної науки, 2014. – № 6. – С. 58–63.
• Єгорова Т.М. Фоновий вміст важких металів та його екологічна інформативність в ґрунтах ландшафтів зони Українського Полісся // Т.М. Єгорова // Агрохімія і ґрунтознавство. Харків, 2014. – №1. – С. 65–71.
• Шумигай І.В. Рівень нітратів у криничних водах Житомирщини / І. В. Шумигай // Водне господарство України. – К., 2013. – №6 (108). – С.26–29.
• Егорова Т.М. Геохимические факторы в системе экологического районирования агроландшафтов Украины / Т.М. Егорова // Новости науки и технологий. – №3-4 (25-26) – 2013.– Минск: ГУ «БелИСА», Информационно-аналитический журнал – С. 16-21.
• Егорова Т.М. Эколого-геохимические критерии оценки и районирования агроландшафтов / Т.М. Егорова // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Горки. 2014 – №1. – С. 118-122.
• Шумигай І.В. Санітарно-гігієнічна оцінка питної води децентралізованого водопостачання Житомирського Полісся / І.В. Шумигай, О.В. Тогачинська // Прыроднае асяроддзе Палесся: асаблівасці і перспектывы развіцця: зб. навук. прац. – Брэст: Альтернатива, 2014. – Вып. 7. – С. 294–296.
• Егорова Т.М. Биогеохимическое районирование сельскохозяйственных земель Украины: проблемы и решения / Т.М. Егорова // Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова. – 2014. – № 4. – С. 16-18.
• Furdychko O. The influence of water migration of microelements on the ecological soil condition of Ukraine / O. Furdychko, L. Moklyachuk, T. Yehorova // Emirates Journal of Food and Agriculture. – 27(9) Vol:27, Issue:9. – 2015. – P. 721-726.
• Environmental assessment of small rivers in the Kiev region (Ukraine) according to the health and hygienic indicators / I. Shumigay, O. Tohachynska, O. Nychyk oth. // Journal of Plant Stress Physiology. – Vol. 1. – 2015. – Р. 58-61.
• Агроекологічне районування (методичні рекомендації) / За наук. ред. ак. О.І. Фурдичка. К.: ТОВ «ДІА», 2014. – 44 с.
•Волошин М.І. Алгоритм обґрунтування теми дисертації / М.І. Волошин. – К.: Вид-во ДІА, 2015. – 64 с.

• Паспортизація екологічного стану гідроекосистем і торфовищ: науково-практичні вказівки / За ред. В.В. Коніщука – К.: ТОВ «ДІА», 2014. – 16 с.

2016 – 2020 роки.
• Єгорова Т.М. Екологічна геохімія агроландшафтів України: монографія / За наук. ред. О.І. Фурдичка. – К.: «ДІА», 2018. – 250 с.
• Раціональне використання та відновлення водних ресурсів: монографія / За ред. В.П. Фещенка. – Житомир, 2016. – 200 с.
• Єгорова Т.М. Особливості формування дисбалансу цинку у біогеохімічних ланцюгах агроландшафтів України / Т.М. Єгорова, Т.П. Сапсай // Таврійський науковий вісник, 2016. – Вип. 96. – С. 197-204.
• Єгорова Т.М. Біогеохімічні пріоритети агроекологічних досліджень / Т.М. Єгорова // Агроекологічний журнал, 2017. – № 1. – С. 28-35.
• Єгорова Т.М. Ландшафтно-гідроекологічні особливості агросфери України  / Т.М. Єгорова // Агроекологічний журнал, 2018. – № 2. – С. 6-12.

• Єгорова Т.М. Актуальні питання агроекологічного районування України / Т.М. Єгорова, Т.П. Сапсай // Агроекологічний журнал, 2019. – № 3. – С. 6–13

• Environmental assessment of rivers in the Kiev region (Ukraine) according to the health and indicators / I.V. Shumigay, O.V.Togachynska, O.V.Nychyk oth. // East European Scientific Journal – Warsaw, Poland, 2016. – №10. – Ч. 4. – P. 37–40.

• Шумигай І.В. Річка Уж: проблеми та вирішення /І.В. Шумигай //Водні екосистеми у контексті євроінтеграції: реалії та перспективи – Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – С. 111-114.