тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

Завідувач сектору

Швиденко Ірина Костянтинівна,

кандидат сільськогосподарських наук

Автор понад 30 наукових праць, в т.ч. 3-х колективних монографій, 5 методичних рекомендацій. Сфера наукових інтересів: агроекологія, радіоекологія, дозиметрія, агрономія, загальна екологія

Контактна інформація:

тел. (044)526-19-60, e-mail: favor09@ukr.net

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СЕКТОРУ

 1. радіаційний моніторинг об’єктів навколишнього середовища;
 2. дослідження питомої активності радіонуклідів у продукції агропромислового виробництва;
 3. визначення вмісту Cs-137 в організмі людини;
 4. визначення стану рослинності і умов вологозабезпечення за супутниковими даними для управлінських структур різного адміністративного рівня;
 5. оцінка санітарного стану лісових екосистем за допомого дистанційного зондування землі.

 

СПІВРОБІТНИКИ СЕКТОРУ

 

Омельчук Вікторія Олександрівна

науковий співробітник.

Сфера наукових інтересів: агроекологія, радіоекологія, дозиметрія.

Контактна інформація: тел. (044)526-19-60.

 

Бєліков Валерій Михайлович.

Технік

Контактна інформація: тел. (044)526-19-60

 • Послуги
 • НДР
 • Публікації

 1. радіаційний моніторинг об’єктів довкілля, зокрема сільськогосподарських угідь;
 2. радіаційний моніторинг продукції агропромислового виробництва;
 3. дозиметричний контроль населення;
 4. визначення стану рослинності і умов вологозабезпечення методами ДЗЗ для управлінських структур різного адміністративного рівня;
 5. оцінка санітарного стану лісових екосистем за допомого дистанційного зондування землі.

Співробітники сектору виконують фундаментальні та пошукові дослідження. З 2016 р. у лабораторії виконується наукові завданні, які належать до ПНД 06. «Науково-екологічні основи формування збалансованих агроекосистем України в умовах глобальних змін клімату» (Агроекологія), зокрема:

 1. завдання фундаментальних досліджень 00.04.01.Ф. «Розробити наукові основи реабілітації радіаційно забруднених агроландшафтів», №ДР 0116U004061 (науковий керівник – д.б.н., професор Чоботько Г.М.);
 2. завдання пошукових досліджень 00.04.08. Ф.ПШ. «Виявлення осередків та поширення усихання лісових насаджень сосни звичайної внаслідок ураження верхівковим короїдом за допомогою методів дистанційного зондування», ДР № 0119U001092 (науковий керівник – к.с.-г.н. Райчук Л.А.).

Монографії, посібники

 1. Еколого-економічні основи збалансованого розвитку агросфери Київської області: монографія / за науковою редакцією акад. О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, 2015, – 736 с.
 2. Василенко М.Г. Історія створення Інституту агроекології і природокористування НААН на базі Українського філіалу Центрального інституту агрохімічного обслуговування сільського господарства (ЦІНАО): монографія / М.Г. Василенко. – К.: ДІА, 2017, – 92 с.
 3. Еколого-економічні засади реабілітації радіоактивно забруднених земель Полісся: монографія / В.П. Ландін, Г.М. Чоботько, М.Ю., Тараріко, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко. — К.: Аграрна наука, 2018. — 214 с.
 4. Василенко М. Г., Стадник А.П. Органо-мінеральні добрива і регулятори росту рослин в агроекосистемах: Монографія / За науковою редакцією акад. НААН О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, 2018. – 285 с.
 5. Василенко М. Г., Стадник А.П. Агроекологічне обґрунтування застосування нових вітчизняних добрив і регуляторів росту рослин в агроекосистемах Лісостепу і Полісся України. – К.: ДІА, 2018. – 320 с.

 

Методичні, науково-практичні рекомендації

 1. Методичні рекомендації з ведення сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених територіях Київського Полісся / [О.І. Фурдичко, Г.М. Чоботько, В.П. Ландін, Л.А. Райчук та ін.]. – К., 2012. – 36 с.
 2. Методичні рекомендації з реабілітації територій, що зазнали радіоактивного забруднення, та оптимізації структури землекористування на основі ландшафтних підходів / [О.І. Фурдичко, О.Г. Татарко, Г.М. Чоботько, Л.А. Райчук та ін.]. – К., 2013. – 37 с.
 3. Методичні рекомендації щодо заходів з реабілітації критичних екосистем радіоактивно забруднених регіонів Українського Полісся / [В.П. Ландін, В.А. Проневич, М.Д. Кучма, Г.М. Чоботько та ін.]. – К., 2015. – 30 с.
 4. Методичні рекомендації з ведення овочівництва на радіоактивно забруднених територіях Українського Полісся у віддалений період після Чорнобильської аварії / [В.П. Ландін, І.К. Швиденко, Л.А. Райчук, Г.П. Паньковська, В.Д. Виноградська,  Г.М. Якименко]. – К., 2017. – 35 с.
 5. Рекомендації зі зниження виносу радіонуклідів з агроландшафтів / Г.М. Чоботько, В.П. Ландін, М.Г. Василенко, М.Д. Кучма, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко,  М.Ю. Тараріко, М.С. Уманський, В.П. Фещенко, О.Р. Тетерук, В.Л. Соломко, М.Ф. Коміна. – К.: ДІА, 2019. – 42 с.
 6. Методичні рекомендації з виявлення осередків та поширення усихання лісових насаджень сосни звичайної внаслідок ураження верхівковим короїдом за допомогою методів дистанційного зондування / Т.Л. Кучма, В.П. Ландін, І.К. Швиденко, Л.А. Райчук, М.С. Уманський, В.В. Гуреля, М.Ю. Тараріко, В.Л. Соломко, В.П. Фещенко. – К.: ДІА, 2019. – 16 с.

Наукові статті

 1. Картопля як джерело формування дози внутрішнього опромінення населення Полісся./ Г.П. Паньковська, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко та ін. // Картоплярство: міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Інститут картоплярства НААН. – К.: Аграрна наука – 2013. – Вип.42. – С. 18-20.
 2. Якименко Г.М.Визначення рівня радіаційного забруднення бульб картоплі, вирощеної в умовах Українського Полісся / Г.М. Якименко, І.К. Швиденко, Л.А. Райчук, Г.П. Паньковська // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково–технічних праць. – 2013. – Вип. 23.4. – С. 105–110.
 3. Якименко Г.М.Визначення рівня радіаційного забруднення бульб картоплі, вирощеної в умовах Українського Полісся / Г.М. Якименко, І.К. Швиденко, Л.А. Райчук, Г.П. Паньковська // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково–технічних праць. – 2013. – Вип. 23.4. – С. 105–110.
 4. Василенко М.Г. Вплив органо-мінеральних добрив на агроекологічні агрохімічні показники сірого лісового грунту / М.Г. Василенко// Зб. наук.праць. Охорона грунтів. Спец. випуск. – К., 2015 – С.61-62.
 5. Василенко М.Г. Стан охорони грунтів Київської області / М.Г. Василенко, Л.В. Бойко, В.Д. Зосімов, Г.В. Андрійченко, М.В. Костюченко та ін.// Зб. наук.праць. Охорона грунтів. Спец. випуск. – К., 2015. – С.62-64
 6. Василенко М.Г. Сучасний стан забезпечення грунтів Київської області поживними речовинами / М.Г. Василенко, Л.В. Бойко, В.Д. Зосімов, М.В., Костюченко та ін.// Зб. наук.праць. Охорона грунтів. Спец. випуск. – К., 2015 – С.26-28.
 7. Василенко М.Г. Органо-мінеральні добрива підвищують урожай і поліпшують якість продукції / М.Г. Василенко// Міжв.тем.зб. «Передгірне та гірське землеробство і тваринництво». Львів. – Вип.58. – 2015р. – С.22-30.
 8. Василенко М.Г. Стимулятори росту підвищують урожай і покращують якість продукції /М.Г.Василенко// Наук. зб. “Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві”, К., 2015. С.23-28.
 9. Василенко М.Г. Эффективность микробиологического препарата “Эмбионик” на посевах сельскохозяйственных культур /М.Г.Василенко, В.Д.Зосимов, П.Г.Дульнев// Сб. научн. Трудов “Земледелие и селекция в Беларуси // №50. Минск.- 2015.-С.248-255.
 10. Чоботько Г.М. Оцінювання формування дози внутрішнього опромінення населення на віддаленому етапі подолання наслідків аварії на ЧАЕС / Г.М. Чоботько, В.П. Ландін, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко, М.С. Уманський // Вісник аграрної науки. – 2015. – №7. – С. 54 –58.
 11. Chobotko G.. The issue of radioactive contamination in context of ecosystem services development / G. Chobotko, L. Raychuk, I. Shvidenko, I. McDonald // Agricultural science and practice – 2016. – № 3. – Р. 48–53.
 12. Василенко М.Г. Вплив органо-мінеральних добрив на міграцію радіонуклідів у сірих лісових грунтах / М.Г. Василенко, А.П. Стадник, П.М. Душко// Агроекологічний журнал.-.№1. – 2016. – С. 31-37.
 13. Василенко М.Г. Радіологічне забруднення грунтів Київської області через тридцять років після аварії на ЧАЕС /М.Г. Василенко, В.Д. Зосімов, О.В. Дмитренко, Л.Г. Шило, М.В. Костюченко, В.І. Шайтер, М.І. Димкович // Агроекологічний журнал. – №3, . – 2016. – С.68-73.
 14. Василенко М.. Оцінка застосування добрив і біопрепаратів на радіозабруднених грунтах / М.Г.Василенко, М.В.Костюченко // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – №1(55), Т.3. – С. 116-123.
 15. Василенко М.Г. Агроекологічний стан грунтів Київської області /М.Г. Василенко, В.Д. Зосімов, М.В. Костюченко та ін.// Зб. Охорона грунтів. – ,вип. 3. – 2016. – С. 55-66.
 16. Василенко М.Г. Стан сірого лісового грунту за впливу органо-мінеральних добрив в регуляторів росту рослин. / М.Г. Василенко, А.П. Стадник, П.М. Дульнєв, О.С. Дем’янюк // Агроеколгічний журнал. – 2016. – №4. – С.100-105.
 17. Василенко М.Г. Агроекологічна ефективність вирощування сої на сірих лісових грунтах / М.Г. Василенко, П.М. Душко // Охорона грунтів: зб. наукових праць. – 2016. – №3. – С. 14-19.
 18. Василенко М.Г. Органо-мінеральні добрива і регулятори росту рослин в органічному землеробстві / М.Г. Василенко // Вісник аграрної науки. – № 1. – 2017 р. – с. 11–18.
 19. Василенко М.Г. Окупність виробничих витрат в технології вирощування сої за різних систем удобрення / М.Г. Василенко, П.М. Душко // Збалансоване природокористування. – № 1. – 2017 р. – с. 49–53.
 20. Василенко М.Г. Вплив нових вітчизняних добрив і регуляторів росту рослин на мікробіологічні процеси у ґрунті / М.Г. Василенко // Вісник аграрної науки. – № 8. – 2017 р. – с. 12–18.
 21. Василенко М.Г. Перспективи застосування органо-мінеральних добрив і регуляторів росту рослин / М.Г. Василенко, А.П. Стадник, П.М. Душко // Агроекологічний журнал. – № 3. – 2017 р. – с. 96–102.
 22. Ландін В.П. Особливості виносу 137Сs зерновими та зернобобовими культурами в умовах Житомирського Полісся / В.П. Ландін, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко, В.П. Ткачук, В.В. Гуреля // Вісник аграрної науки. – 2017. – №12. – С. 58–62.
 23. Тетерук О.О. Перспективи використання олійних культур, вирощених на радіоактивно забруднених територіях / О.О. Тетерук, В.П. Фещенко, В.П. Ландін, І.К. Швиденко // Агроекологічний журнал – 2018. – № 3 – у друці.
 24. Василенко М.Г. Урожайність і якість насіння сільськогосподарських культур за дії регуляторів росту рослин // М.Г. Василенко, А.П. Стадник, П.М. Душко і ін. // Агроекологічний журнал – 2018. – № 1 – с. 96-104.
 25. Василенко М.Г. Аналіз ситуації в далекій перспективі в радіоактивних регіонах Українського Полісся / М.Г. Василенко, П.М. Душко, В.Д. Зосімов, М.В. Костюченко // Зб. Наукових праць агроекологічного університету «Чорнобильська катастрофа. Актуальні проблеми, напрямки та шляхи їх вирішення». – Ж.: с. 264-271.
 26. Василенко М.Г. Вплив нових вітчизняних добрив і регуляторів росту рослин на урожайність і якість насіння // М.Г. Василенко, В.І. Шайтер // Зб. Наукових праць охорони ґрунтів. – 2018. – Вип. 7. – С. 90–94.
 27. Тетерук О.О. Перспективи використання олійних культур, вирощених на радіоактивно забруднених територіях / О.О. Тетерук, В.П. Фещенко, В.П. Ландін, І.К. Швиденко // Агроекологічний журнал – 2018 р. – № 3 – С. 59-65.
 28. Чоботько Г.М. Радіологічно критичні екосистеми та їх роль у формуванні забруднення сільськогосподарської продукції / Г.М. Чоботько, В.П. Ландін, І.І. Ясковець, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко // Агроекологічний журнал – 2018. – № 4. – С. 29–35.
 29. Мельник В.В. Накопичення 137Cs у рослинах трав’яно-чагарничкового ярусу в умовах вологих суборів Українського Полісся / В.В. Мельник, Т.В. Курбет, І.К. Швиденко // Агроекологічний журнал – 2019. – № 1. – С. 42–49.
 30. Швиденко І.К. Дослідження в системі агрохімслужби України: ретроспектива / М.Г. Василенко, І.К. Швиденко // Інститут охорони грунтів. – 2019 р. – в друці.
 31. Швиденко І.К. Резерв підвищення урожайності / М.Г. Василенко, І.К. Швиденко, Л.А. Райчук, М.С. Уманський // Інститут охорони грунтів. – 2019 р. – в друці.