тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі в круглому столі з міжнародною участю
на тему
«БІОГЕОХІМІЯ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ В АГРОЛАНДШАФТАХ»

Круглий стіл відбудеться 12 вересня 2017 року
в Інституті агроекології і природокористування НААН
за адресою м. Київ, вул. Метрологічна, 12.

ОРГКОМІТЕТ:

Фурдичко О.І., академік, директор ІАП НААН, голова оргкомітету;
Шкуратов О.С., д.е.н., заступник директора ІАП НААН;
Коніщук В.В., д.б.н., завідувач відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання;
Єгорова Т.М., д.с.-г.н., зав. лабораторії гідроекології;
Шумигай І.В., к.с.-г.н., с.н.с. лабораторії гідроекології.

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ КРУГЛОГО СТОЛУ

Вітальні слова голови оргкомітету та організаторів круглого столу академік О.І. Фурдичко, д.с.-г.н. Т.М. Єгорова та ін.
1. Н.В. Палапа (д.с.-г.н., завідувач сектору  розвитку сільських територій) Київ, Інститут агроекології і природокористування НААН Значення мікроелементів у живленні сільськогосподарських культур.
2. М.К. Чортко

(д.геогр.н., проф. кафедри ґрунтознавства і геології)

Мінськ (Білорусь), Білоруський державний університет Геолого-геохімічні засади дослідження мікроелементів у агроландшафтах
3. С.Г. Корсун

(д.с.-г.н., завідувач відділу агроекології та аналітичних досліджень)

Київ, ННЦ «Інститут землеробства НААН» Фітоекстракція важких металів сільськогосподарськими культурами
4. Л.І. Моклячук

(д.с.-г.н., завідувач відділу  екотоксикології)

Київ, Інститут агроекології і природокористування НААН «Прихований голод» і мікроелементи у нашій їжі.
5. Т.М. Єгорова

(д.с.-г.н., завідувач лабораторії гідроекології)

Київ, Інститут агроекології і природокористування НААН Вплив на захворюваність населення біогеохімічного дисбалансу мікроелементів.
6. М.В. Михальчук

(к.б.н., директор ДНЗ)

Брест (Білорусь), ДНЗ «Поліський аграрно-екологічний інститут НАН Білорусії» Важкі метали і мікроелементи у фонових ґрунтах і агроландшафтах Білорусії
7. Е.Г. Дегодюк

(д.с-г.н., провідний н. с. відділу агрохімії і фізіології рослин)

Київ, ННЦ «Інститут землеробства НААН» Біогеохімічна організація агросфери
8. І.В. Кураєва

(д.г.-м.н., завідувач відділу

геохімії техногенних металів та аналітичної хімії), Ю.Ю. Войтюк (н.с.)

Київ, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України Геохімія мікроелементів у техногенно забруднених агроландшафтах України
9. В.Л. Самохвалова

(к.х.н.)

Харків, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім.

О.Н. Соколовського»

Мікроелементний та еколого-енергетичний стан  ґрунтів агроландшафтів
10. В.Р. Клос

(к. геол. н., завідувач наукового центру),

С.В. Клос

(провідний н. с. наукового центру)

Київ,

ННЦ «Українська геологічна компанія»

Вплив на сільськогосподарські рослини техногенних ґрунтів, забруднених мулами стічних каналізаційних вод.
11. О.В. Дмитренко

(к.с.-г.н.)

Київ, ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» Моніторинг мікроелементів у ґрунтах Київської області.
12. О.С. Тогачинська

(к.с.-г.н., доцент кафедри біогеохімії та екологічного контролю)

Київ, Національний університет харчових технологій Вплив відходів харчових підприємств на екологічний стан вод та здоров’я населення
13. С.С. Коломієць

(к.с.-г.н., завідувач лабораторії екології водних об’єктів)

Київ,

Інститут водних проблем і меліорації НААН

Геомембранні властивості педосфери як чинник агроландшафтного районування
14. Т.П. Сапсай

(аспірант, пров. фахівець лабораторії гідроекології)

Київ, Інститут агроекології і природокористування НААН Вплив біогеохімічного дисбалансу цинку на здоров’я населення Правобережного Лісостепу
15. Л.О. Петрова, (к.геол.н., н.с. відділу

геохімії техногенних металів та аналітичної хімії)

Київ, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України Форми знахождження Mn, Cu, Co в грунтовому профілі арідної зони аерації України та їх участь в біохімічних процесах
16. С.Е. Дегодюк, О.А. Літвінова, О.В. Дмитренко, Л.П. Молдаван Київ, ННЦ «Інститут землеробства НААН» Вплив добрив на накопичення важких металів і мікроелементів у сірому лісовому ґрунті
17. С.П. Ковальова (к.с.-г.н., завідувач лабораторії екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції) Житомир, ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». Забезпеченість ґрунтів Житомирської області рухомими сполуками бору та молібдену».

Скореговані Вами назви доповідей просимо надіслати до 1 вересня 2017 р.
на електронну пошту оргкомітету
innashum27@gmail.com

ПОРЯДОК ДЕННИЙ КРУГЛОГО СТОЛУ
9.30- 10.00 Реєстрація, кава-брейк.
10.00 – 12.30 Виступи учасників круглого столу (регламент до 15 хв.) та дискусія.
12.30 – 13.00 Перерва. Кава-брейк.
13.00 – 15.00 Продовження виступів учасників круглого столу (регламент до 15 хв.) та дискусія.
15.00 – 16.00 Загальне обговорення питань та резолюції круглого столу.

Повідомляємо.
Матеріали доповіді, підготовлені відповідно до вимог ДАК України
щодо наукових статей, будуть опубліковані у черговому номері «Агроекологічного журналу» (№3, 2017 р.) у разі їх подання у редакцію
до 1-го вересня 2017 року.