Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Laboratory of agroforestry and forest ecosystems

Тимошенко Людмила Михайлівна

завідувач лабораторії

e-mail: lyudmila_tymoshenko@bigmir.net

Виконання НДР

Стадник А.П. – 41.00.02.03.П. «Оптимізація полезахисних лісових смуг агроландшафтів в умовах змін клімату

№ДР 0116U004027

Етап 2018 р.

«Оптимізація використання полезахисних лісових смуг у агроландшафтах на засадах максимального збереження екологічної ємності ґрунтів».

Мороз В.В. – 06.00.01.06. П. «Дослідити вуглецепоглинальну та киснепродуктивну здатність дубових захисних лісових насаджень України в умовах змін клімату».

(№ДР 0116U002329).

Етап 2018 р.

«Оцінити сучасний стан захисних насаджень в різних природньо-кліматичних зонах (Лісостеп, Українське Полісся)».

Положення про лабораторію

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Це положення встановлює основні вимоги до лабораторії агролісомеліорації та лісових екосистем, її функції, права, обов’язки та відповідальність і є обов’язковим для виконання всіма працівниками лабораторії.
 • Лабораторія агролісомеліорації та лісових екосистем (далі за текстом – “лабораторія”) у відповідності із затвердженим штатним розкладом є структурним підрозділом Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук (ІАП НААН).
 • У своїй діяльності лабораторія керується законодавством України, стандартами, керівними та нормативними документами, Статутом інституту, цим Положенням.
 • Загальне керівництво лабораторією здійснює завідуючий лабораторії. Призначення та звільнення з посади завідуючого лабораторії проводиться у відповідності до Статуту інституту наказом директора.
 • У випадку тимчасової відсутності завідуючого лабораторією його функції виконує його заступник призначений згідно наказу директора інституту.
 • Система підпорядкованості оплати працівників лабораторії повинна виключати можливість здійснення на них адміністративного тиску, який може впливати на об’єктивність результатів досліджень, що проводяться.
 • Приміщення лабораторії повинні відповідати санітарним нормам, правилам і вимогам охорони праці, згідно нормативно-технічної документації.
 • Завідуючий лабораторії повинен забезпечувати можливість підвищення кваліфікації співробітників.
 • Лабораторія забезпечує юридичну правомірність документального оформлення матеріалів виконаних робіт і видачу їх замовнику. Ці матеріали повинні бути завіреними підписом завідуючого лабораторії, керівником інституту та печаткою інституту.
  1. ФУНКЦІЇ ЛАБОРАТОРІЇ
   • Основними функціями лабораторії є:
 • розробка наукових основ збалансованого розвитку лісових, земельних, водних, біотичних ресурсів, раціонального природокористування, екосозології.
 • розробка науково-методологічних та організаційних основ системного дослідження лісових екосистем, лісівництва, системи лісокористування, мисливства, стану недеревних ресурсів (ягоди, гриби, лікарська сировина), агролісомеліорації, полезахисних лісосмуг.
 • підготовка пропозицій щодо узгодженого розвитку аграрної галузі з суміжними природокористувачами в агросфері з дотриманням природоохоронних вимог шляхом гармонізації державних науково-технічних програм.
 • підготовка пропозицій щодо узгодження нормативно-правової бази лісокористування і охорони навколишнього природного середовища до міжнародних вимог збалансованого розвитку та раціонального природокористування у співпраці із науково-дослідними установами, міністерствами та відомствами.
 • При вирішенні основних завдань лабораторія виконує наступні функції:
 • розробляє перспективні і річні програми науково-дослідної роботи з урахуванням сучасного рівня розвитку науки і техніки;
 • проводить науково-дослідні роботи у відповідності з тематичним планом;
 • укладає угоди на фінансування науково-дослідних робіт як самостійно, так і разом з іншими лабораторіями або відділами Інституту;
 • за результатами науково-дослідної роботи готує до друку рекомендації, методичні вказівки, наукові статті, довідники, книжкові видання;
 • оформляє заявки на придбання обладнання, приладів, реактивів, необхідних для якісного проведення науково-дослідних робіт.
  1. ПРАВА ЛАБОРАТОРІЇ
   • Лабораторія має право надавати рекомендації по забороні використання або коригування технологічного процесу, що призводить до погіршення якості навколишнього середовища чи якості сільськогосподарської продукції.
   • Укладати з акредитованими лабораторіями або підприємствами договори на проведення робіт.
   • Проводити дослідження для сторонніх організацій на договірній основі.
   • Давати пропозиції керівництву підприємств щодо покращення якості продукції чи послуг. Вносити пропозиції щодо зміни діючих стандартів і нормативних документів.
  2. ОБОВ’ЯЗКИ ЛАБОРАТОРІЇ
   • Проводити дослідження лісових екосистем, систем лісокористування, лісівництва, мисливства, стану недеревних ресурсів, агролісомеліорації, полезахисних лісосмуг.
   • Забезпечувати впровадження нормативних документів, розроблених лабораторією.
   • Брати участь у розробці заходів по збереженню навколишнього середовища.
   • Дотримувати встановлений порядок і терміни проведення досліджень.
   • Розглядати претензії і скарги, що поступили від замовника.
   • Надавати замовнику можливість знайомитися з умовами проведення досліджень.
  3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
   • Лабораторія в особі завідуючого несе відповідальність за:
 • діяльність лабораторії у відповідності з даним Положенням;
 • вчасне і належне виконання наказів, розпоряджень керівництва.
 • виконання програм досліджень, календарних планів робіт і впровадження їх результатів.
 • вчасне подання звітів про хід виконання наукових досліджень та робіт.
 • дотримання правил та забезпечення умов охорони праці, життя й здоров’я людей та охорони навколишнього середовища;
  • Відповідальність співробітників визначається посадовими інструкціями.
 1. ВЗАЄМОДІЯ ЛАБОРАТОРІЇ З ІНШИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ І ПІДРОЗДІЛАМИ

8.1. З питань виконання спільних досліджень лабораторія взаємодіє з науково-дослідними установами НААН, Державним агентством лісових ресурсів України, Мінагрополітики, Міністерством екології і природних ресурсів України

 • З питань підвищення кваліфікації фахівців взаємодіє з ННЦ «Інститут землеробства НААН», Інститутом захисту рослин НААН, Національним університетом біоресурсів та природокористування України, іншими науково-дослідними установами НААН та інших відомств;
 • Взаємодіє з підрозділами інституту у відповідності до його Статуту.