Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Academic Council

Склад Вченої ради Інституту агроекології і природокористування НААН

(станом на 26.03.2019 р.)

п/п Прізвище, ім‘я, по-батькові Науковий ступінь, вчене звання
1. Фурдичко Орест Іванович(голова Вченої ради) Директор Інституту, доктор економічних і сільськогосподарських наук, професор, академік НААН
2. Дем’янюк Олена Сергіївна(заступник голови Вченої ради) Заступник директора з наукової роботи, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
3. Височанська Марія Ярославівна(секретар Вченої ради) Вчений секретар Інституту, кандидат економічних наук
4. Бойко Анатолій Леонідович Головний науковий співробітник лабораторії екології вірусів та біобезпеки, доктор біологічних наук, професор, академік НААН

 

5. Бородай Віталій Петрович Провідний науковий співробітник лабораторії моніторингу агробіоресурсів, доктор сільськогосподарських наук, професор
6. Бутрим Оксана Володимирівна Завідувач лабораторії економіки низьковуглецевого розвитку агросфери, доктор економічних наук, старший науковий співробітник
7. Добряк Дмитро Семенович Головний науковий співробітник лабораторії екологічного менеджменту, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН
8. Дребот Оксана Іванівна Завідувач відділу інституціонального забезпечення природокористування, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН
9. Іжевська Зінаїда Василівна Головний фахівець сектору фітодизайну, голова профспілкового комітету
10. Ковалів Олександер Іванович Провідний науковий співробітник сектору економіки землекористування, доктор економічних наук, старший науковий співробітник
11. Коніщук Василь Васильович Завідувач відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник 
12. Ландін Володимир Петрович Завідувач відділу радіоекології і дистанційного зондування ландшафтів, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
13. Мельник Петро Павлович Завідувач лабораторії екологічного менеджменту, доктор економічних наук, старший науковий співробітник 
14. Моклячук Лідія Іванівна Завідувач відділу екотоксикології, доктор сільськогосподарських наук, професор
15. Палапа Надія Василівна Завідувач сектору сільських територій, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
16. Парфенюк Алла Іванівна Провідний науковий співробітник сектору органічного виробництва, доктор біологічних наук, професор
17. Тараріко Олександр Григорович Головний науковий співробітник лабораторії аерокосмічного зондування агросфери, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН
18. Чоботько Григорій Михайлович Провідний науковий співробітник лабораторії радіоекології аграрних і лісових екосистем, доктор біологічних наук, професор
19. Шерстобоєва Олена Володимирівна Головний науковий співробітник лабораторії екології мікроорганізмів, доктор сільськогосподарських  наук, професор
20. Шкуратов Олексій Іванович Доктор економічних наук,старший науковий співробітник
21. Хітренко Тетяна Федорівна Завідувач сектору навчально-методичного та інформаційного забезпечення, голова Ради молодих вчених

 

1.2. Функції Вченої ради

Вчена рада є колегіальним дорадчим органом управління її науковою і науково-технічною діяльністю і затверджується за поданням Інституту наказом Національної академії аграрних наук України терміном не більше як на три роки.

Директор Інституту, його заступник і вчений секретар є членами Вченої ради за посадою.

Головою Вченої ради є директор Інституту, заступником голови – заступник директора з наукової роботи, секретар ради – вчений секретар.

До складу Вченої ради може входити голова профспілкового комітету Інституту та керівники дослідної мережі (за згодою), голова Спілки молодих учених.

Вчена рада створюється з 21 особи. Не менше як три чверті складу Вченої ради обирається шляхом таємного голосування на зборах наукових співробітників Інституту, а решта членів ради призначається наказом директора. Обраними членами Вченої ради вважаються особи, які набрали не менше 50% голосів учасників зборів, які взяли участь у голосуванні.

До складу Вченої ради можуть бути обрані або призначені також провідні вчені з інших наукових установ аналогічного профілю та спеціалісти агропромислового виробництва.

Вчена рада:

– визначає перспективні напрями наукової і науково-технічної діяльності Інституту і дослідної мережі;

– здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики та результатів науково-дослідних робіт;

– розглядає перспективні і поточні плани наукових досліджень та розвитку дослідної мережі і вносить пропозиції для затвердження керівництвом Академії;

– розглядає питання співпраці Інституту з іншими науковими установами, розвитку міжнародної наукової співпраці;

– обговорює найважливіші наукові проблеми, питання вдосконалення структури управління Інституту;

– розглядає звіти окремих керівників структурних підрозділів та окремих співробітників Інституту про свою роботу;

– щорічно формує пропозиції щодо кандидатур до кадрового резерву на посади керівників Інституту, дослідної мережі;

– вирішує питання, пов’язані з діяльністю аспірантури і докторантури: затверджує теми дисертацій аспірантів, докторантів та інших здобувачів наукових ступенів, наукових керівників (консультантів), результати щорічної атестації;

– затверджує результати атестації наукових працівників;

– обирає за конкурсом на вакантні посади завідувачів відділів, лабораторій, секторів, головних, провідних, старших наукових, наукових і молодших наукових співробітників, а також, за поданням директора Інституту, керівників і заступників керівників дослідної мережі;

– висуває наукові колективи, окремих науковців, що досягли визначених успіхів у науці, для нагородження та подання на присудження державних та інших премій;

– в межах своєї компетенції розглядає питання про присвоєння вчених знань;

– вирішує інші питання діяльності Інституту, визначені Статутом.

Вчена рада створює методичну комісію та постійно діючі або тимчасові комісії з проблемних питань аграрної науки або агропромислового виробництва для попереднього розгляду питань, що виносяться на обговорення ради. Головою комісії призначається один із членів ради.

Вчена рада вправі приймати рішення, якщо у засіданні бере участь не менше 2/3 її складу. Рішення Вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 50% членів ради, які брали участі у засіданні. Рішення приймається відкритим голосуванням, якщо рада не прийняла рішення про таємне голосування. Рішення Вченої ради оформляється постановою, яка підписується головою і секретарем ради.

Організаційно-технічне забезпечення діяльності Вченої ради здійснюється дирекцією Інституту.

Вчена рада планує свою роботу і здійснює своє діловодство. Документи Вченої ради зберігаються 10 років.