тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

Фурдичко Орест Іванович

Дата народження: 10 жовтня 1952 р.
Звання: академік
Посада: директор Інституту агроекології і природокористування НААН
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук, доктор сільськогосподарських наук.


1975 – 1976 – інженер лісових культур Турківського лісгоспзагу
1976 – 1981 – лісничий Бібрського держлісгоспу
1981 – 1989 – директор Сколівського лісгоспзагу Державного лісогосподарського об’єднання «Львівліс»
1989 – 1990 – головний лісничий, перший заступник генерального директора Державного лісогосподарського об’єднання «Львівліс»
1990 – 1997 – генеральний директор Держав­ного лісогосподарського об’єднання «Львівліс»
1990 – 1998 – депутат Львівської обласної ради
1997 – 1998 – голова Львівської обласної ради
1998 – 2002 – народний депутат України ІІІ скликання, перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
2002 – 2004 – перший заступник голови Державного комітету лісового господарства України
2004 – 2005 – перший заступник міністра охорони навколишнього природного середовища України у зв’язках з Верховною Радою України
2005 – по теперішній час –  директор Інституту агроекології і природокористування НААН

У 1992 р. в Інституті регіональних досліджень НАН України захистив кандидатську дисертацію на тему: «Резерви підвищення ефективності лісових ресурсів».
У 1995 р. в цьому самому інституті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук тему: «Ефективність використання ресурсо-виробничого потенціалу лісогосподарського комплексу».
У 2015 р. в Дніпропетровському державному аграрно-економічному університеті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю «екологія» на тему «Екологічні основи збалансованого розвитку агросфери в контексті європейської інтеграції України».
Вагомим внеском у поглиблення і розвиток економічної теорії природокористування у лісовій і аграрній галузях є розробка теоретичних основ комплексного використання лісових ресурсів, відтворення корисних властивостей лісових екосистем, організації ведення лісового господарства
За його безпосередньої участі ініційовано розробку 60 законопроектів, які мають важливе значення для розвитку лісової галузі, раціонального природокористування та екологічної науки («Про тваринний світ», «Про мисливське господарство і полювання», «Про статус гірських населених пунктів», «Про Червону книгу», «Про Державну екологічну службу», «Про зони надзвичайної екологічної ситуації» та ін.).
Брав участь у розробці Національної програми збереження біорізноманіття на 2000-2015 рр. і низки міжнародних конвенцій з охорони довкілля тощо.

1996 – присвоєно почесне звання Заслужений працівник сільського господарства України;
1997 – присвоєно вчене звання професора;
1999 – обрано членом-кореспондентом УААН;
2002 – обрано дійсним членом (академіком) УААН за напрямом природокористування;
– лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2014).
Нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ (1998), ІІ (2002), І ступенів (2009), Ярослава Мудрого V ступеня (2017), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2002), Почесною Грамотою і цінним подарунком Верховної Ради України (2002, 2012), нагрудним знаком Державного комітету лісового господарства України «Відмінник лісового господарства України» (2002),  трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики України «Знак пошани» (2007), почесною відзнакою Національної академії наук України «За наукові досягнення» (2012), почесною відзнакою НААН (2007), нагрудним знаком Державного агентства водних ресурсів України (2012) та ін.

Опублікував понад 280 наукових праць, у тому числі 22 монографій, 4 підручники, 4 навчальних посібники, має 3 патенти, 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права тощо.</p>

Тараріко Олександр Григорович

Дата народження: 11 липня 1936 р.
Звання: академік
Посада: головний науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН
Вчене звання: професор
Науковий ступінь:  доктор сільськогосподарських наук.


1963—1970 рр. — завідувач відділу, заступник директора з наукової роботи Драбівської дослідної станції;
1970—1993 рр. — стар¬ший науковий співробітник, завідувач лабораторії захисту ґрунтів від ерозії Інституту землеробства;
1993—2000 рр. — академік-секретар Від¬ділення землеробства і агроекології Президії УААН;
2000—2004 рр. — завідувач Відділення агроекології Інституту агроекології і біотехнології (м. Київ).
У 1999 р. обраний за сумісництвом завідувачем кафедри ґрунтознавства і охорони ґрунтів Національного аграрного університету,
2000—2004 рр. — професор цієї кафедри.
2004—2005 рр. — завідувач кафедри, проректор з наукової роботи Державної екологічної академії Мінприроди України.
2005 р. і донині — головний науковий співро¬бітник Інституту агроекології і природокористування НААН.

у 1969 р. в На¬ціональному аграрному університеті (м. Київ) захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив добрив на урожай цукрових буряків при різних умовах їх застосування»,
у 1987 р. у Всесоюзному інституті цукро¬вих буряків (нині Інститут біо-енергетичних культур і цукро¬вих буряків НААН) захистив докторську дисертацію на тему: «Ґрунтозахисна система землеробства в Лісостепу України».
Основним напрямом наукової діяльності є фундаментальні і прикладні дослідження з проблем захисту ґрунтів від ерозії, підвищення їхньої родючості, методичного забезпечення моніторингу ґрунтів, екологічної оптимізації структури сільськогосподарських ландшафтів. Під науковим керівництвом О. Г. Тараріка розроблено і реалізовано на практиці принципово нову ґрунтозахисну контурно-меліоративну систему землеробства (КМЗ). Результати цих науково-дослідних робіт було покладено в основу багаточисленних рекомендацій і пропозицій виробництву, державних і регіональних програм захисту ґрунтів від ерозії, низки відомчих нормативних документів, навчальних програм. На науково-виробничих об’єктах, створених під керівництвом О. Г. Тараріка, проводилось навчання спеціалістів різних рівнів. Цій системі землеробства дали високу оцінку фахівці з США, Китаю, В’єтнаму, Франції, Угорщини, Польщі, які відвідували експериментальну діючу модель КМЗ.Питання впровадження КМЗ неодноразово розглядалось Міністерством агропромислового комплексу України (1985—1990). Осно¬вні її положення використано в державній Програмі з підвищення родючості ґрунтів (1986), Концепції розвитку землеробства України на період до 2005 р. (Постанова Ради Міністрів Української PCP від 8 травня 1990 р. №107), Національної програми охорони земель (1997), а також її принципи використано в Національній програмі екологічного оздоровлення басейну Дніпра.
Заслуговують на особливу увагу його роботи, присвячені ландшафтній екології, охороні ґрунтів, агроекологічному моніторингу. У 1995–2000 рр.
О.Г. Тараріко очолював дер¬жавну НТП УААН «Сталі агроекосистеми», завдання якої полягало в розробленні та реалізації на практиці моделей сталого розвитку агроекологічних систем на засадах відновлення природних ресурсів і оптимальної структури сільськогоспо¬дарських ландшафтів.
З 2005 р. і донині за ініціативою і під науковим керівництвом О. Г. Тараріки в Інституті агроекології і природокористування розпо¬чато наукові дослідження з питань ландшафтної екології з викорис¬танням космічних інформаційних технологій (НТП «Агрокосмос»).
Важливі пропозиції О.Г. Тараріка знайшли своє відо¬браження в «Земельному кодексі України» та Законі України «Про охорону земель» у частині їх раціонального використання та охорони, а також у Державній програмі з підвищення родючості ґрунтів (1986), Національній програмі охорони земель (1997), Концепції розвитку землеробства в Україні до 2005 р., Національній програмі екологічного оздоровлення басейну Дніпра. О.Г. Тараріко як експерт програми ООН у галузі сільського господарства брав участь у реалізації проекту ПРООН в Україні з інтеграції положень природо¬охоронних конвенцій РіО в аграрну політику України.
Вчений створив відому наукову школу з екологічно безпечного землекористування, нині здійснює підготовку молодих спеціалістів, бере активну участь у міжнародному співробітництві з науковими центрами Росії, США, Німеччини, Франції, Польщі, Угорщини. Під його науковим керівництвом підготовлено 2-х докторів та 18 кандидатів наук.

1978 – Грамота Президії Верховної Ради УРСР
1990 р. – вчене звання профе¬сора.
1990 р. – член-кореспондент УААН,
1993 р. – дійсним членом (академіком) УААН
1985-1990 – золота, срібна та бронзова медалі і дипломи ВДНГ СРСР та УРСР за розробку «Мо¬делі ґрунтозахисної контур¬ но-меліоративної системи землеробства та впровадження її у виробництво»
1981 – Почесна грамота Держкомітету УРСР з охорони природи,
1985 – Почесна грамота Міністерства вищої і середньої освіти СРСР,
1991 – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
2006 – Почесна відзнака УААН,
2006 – Почесна відзнака Міністерства аграрної полі¬ тики та продовольства України
2007 – звання заслуженого діяча науки і техніки України.
2012 – Почесна грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом»,
2013 – Медаль «Незалежність України» за активну громадську діяльність (Міжнародна академія рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна»)

Опублікував понад 260 наукових публікацій, зокрема 6 монографій та 3 підручника, науково-методичні посібники та методичні рекомендації , має 4 авторські свідоцтва.

Бойко Анатолій Леонідович

Дата народження: 11 березня 1938
Звання: академік
Посада: головний науковий співробітник лабораторії екології вірусів та біобезпеки Інституту агроекології і природокористування НААН
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор біологічних наук


1962 – закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут
1962- 1963 – працював помічником завідувача держсортодільниці в Житомирської області;
1963 – 1966 – аспірант (спеціальність вірусологія Інституту мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного АН УРСР);
1966 – 1978 – співробітник Інституту мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного АН УРСР;
1978 – 2004 – завідувач кафедри вірусології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
2004 – 2015 – професор кафедри вірусології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
2015 – по теперішній час головний науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН.

у 1967 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю вірусологія на тему: «Вирусный хлороз хмеля на Украине»;
у 1983 р. — докторську дисертацію на тему: «Биологические свойства вирусов и вирусные болезни хмеля и розы эфиромасличной»;
у 1996 р. – експерт з питань біотехнології (Брюсселі).
За період наукової та педагогічної діяльності пройшов стажування, читав лекції, проводив консультації у наукових

– 1990 – обрано членом-кореспондентом УААН (спеціальність вірусологія);
– 1993 – обрано академіком УААН за спеціальностями вірусологія, агроекологія;
– 1995 – обрано академіком АНВШ України;
-1996 – Сорівський професор;
– 2006 – заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
– 2007 – почесний доктор Інституту агроекології і економіки приро-докористування НААН та інших науково-освітніх закладів;
– нагороджений медалями «До 1500-річчя Києва», «Ветеран праці», «За трудову звитягу», медалями ВДНГ СРСР та УРСР;
– нагороджений Почесними грамотами АН УРСР, УААН, Міністерства освіти і науки України, Кабінету Міністрів України, Почесною відзнакою УААН, відзнакою мера Києва;
– у 2005 було присуджено Державну Премію України в галузі науки і техніки та Премію ім. академіка Д.К. Заболотного НАН України;
– у 2004 р. удостоєно почесного звання заслужений діяч науки і техніки України та відзнакою князя Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки Академії наук вищої школи України;
– у 2010 р. став лауреатом Премії НААН;
– у 2012 р. нагороджений медаллю «20 років незалежності України»;
-у 2012 р. лауреат регіонального конкурсу Міжнародної Академії рейтингових технологій «Золота фортуна».
– у 2015 р. нагороджений «Відзнакою Вченої Ради» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

– опублікував понад 550 наукових праць;
– 19 сучасних винаходів — патентів, авторських свідоцтв, зареєстрованих сортів рослин.

Бородай Віталій Петрович

Дата народження: 10 жовтня 1952 р.
Посада: Провідний науковий співробітник відділу агробіоресурсів та екологічно безпечних технологій Інституту агроекології і природокористування НААН
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук.

1961–1966 рр. працював старшим зоотехніком колгоспу «Всесвітній Жовтень» та обласної агрохімічної лабораторії Чернігівського району й області, секретарем Чернігівського райкому комсомолу, був делегатом XIV з’їзду ВЛКСМ від України.
З 1966 р. ‒ аспірант кафедри годівлі тварин УСГА. З 1969 до 1977 року. обіймав посаду директора Київської обласної держплемстанції, інструктора сільгоспвідділу Київського обкому партії і викладача (за сумісництвом) Немішаївського сільськогосподарського технікуму (Бородянський р-н Київської обл.).
У 1971 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему «Особливості морфологічної будови і хімічний склад м’язів свиней раннього відлучення».
У 1977 р. ‒ призначений директором радгоспу-комбінату «Калитянський» Броварського району і старшим науковим співробітником (за сумісництвом) Полтавського науково-дослідного інституту свинарства.
У 1981 р. Віталій Петрович став генеральним директором Київського тресту радгоспів «Київтваринпром». Згодом обіймав посаду доцента (за сумісництвом) кафедри свинарства, вівчарства та птахівництва УСГА. Працюючи в системі «Тваринпром», налагодив зв’язки з аналогічними тваринницькими комплексами Польщі та Німецької Демократичної Республіки.
У 1983 р. ‒ призначений генеральним директором держплемптахозаводу «Поліський», ЗАТ «Гаврилівський птахівничий комплекс» і директором (за сумісництвом) селекційно-генетичного центру м’ясних курей «Оріана» Київського філіалу Інституту птахівництва НААН. У 1996–2011 рр. працював (за сумісництвом) завідувачем новоствореної кафедри птахівництва НУБіП України. На базі курсу В.П. Бородая створено зоотехнічний факультет. У 1961 р. Державний племінний птахівничий завод «Поліський» був найбільшим у колишньому СРСР і підпорядковувався Міністерству сільського господарства СРСР. Підприємство виробляло племінну продукцію ‒ інкубаційні яйця та добові курчата-бройлери для восьми республік: України, Росії, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану. Частина продукції відправлялася до Сирії, Лівану та Ємену.
Учене звання доцента В.П. Бородаю присвоєно у квітні 1996 р. У лютому 2000 р. він захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук. У 2002 р. Віталію Петровичу присвоєно вчене звання професора. У 2001 р. В.П. Бородая обрано академіком Академії наук вищої освіти України, а в 2013 р. ‒ почесним академіком і доктором Всеукраїнської академії культурної спадщини Українського козацтва. У 2014 р. його нагороджено нагрудним знаком «Почесний громадянин Вишгородського району».
Під час роботи у Гаврилівці були створені та працювали перше в Україні спільне підприємство між США та Україною з виробництва племінної продукції «Авіанфармс» та спільне підприємство з виробництва ветеринарних препаратів «Інтер-біофарм» у складі України, Росії та Індії. Було створено і працювало перше в Україні науково-виробниче об’єднання з виробництва м’яса бройлерів під назвою «Дніпро», до складу якого входили 22 бройлерні фабрики України.
За згодою Національної академії аграрних наук України, на базі держплемптахозаводу був створений перший в Україні селекційно-генетичний центр м’ясної птиці ‒ філіал Українського інституту птахівництва НААН, який функціонував понад 10 років під назвою «Оріана». На базі держплемптахозаводу було започатковано першу в Україні кафедру птахівництва, очолювану В.П. Бородаєм, що з 2003 р. підпорядковувалася НУБіП України.
Віталій Петрович є автором 350 наукових і науково-методичних праць, зокрема п’яти монографій, шести підручників і навчального посібника з грифом МОН України. Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій у НУБІП України, Інституті розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця та Інституті агроекології і природокористування НААН, головний редактор науково-виробничого журналу «Сучасне птахівництво», член редколегії журналу «Агроекологія України», що входять до переліку фахових видань, затверджених ВАК України за сільськогосподарськими, ветеринарними й екологічними науками. Понад 10 років В.П. Бородай є членом Всесвітньої наукової асоціації з птахівництва (ВНАП), де представляє Україну; понад 15 років ‒ президент Київського обласного фонду милосердя і здоров’я на громадських засадах. За час роботи постійно обирався депутатом сільської, районної та обласної рад народних депутатів. Під його керівництвом працює школа підготовки кандидатів і докторів наук в аспірантурі і докторантурі.
На черговому з’їзді Всеукраїнської громадської організації «Асоціація агроекологів України» створено новий комітет ‒ екологічної безпеки у тваринництві. Головою цього комітету обрано професора В.П. Бородая, який з вересня 2016 р. працює в Інституті агроекології і природокористування НААН провідним науковим співробітником лабораторії моніторингу агробіоресурсів відділу екотоксикології. На базі господарства ВАТ «Комплекс Агромарс» (с. Гаврилівка Вишгородського р-ну Київської обл.) створено науково-навчальний центр з екологічної безпеки тваринництва, який очолив Віталій Петрович; засновано екологічну школу для підготовки кандидатів та докторів наук з питань екологічної безпеки у тваринництві.


Почесний доктор і заслужений захисник природи Інституту агроекології і природокористування НААН.
Академік Академії наук вищої освіти України, академік Всеукраїнської академії культурної спадщини Українського козацтва.
Головний редактор журналу «Сучасне птахівництво».
Почесний громадянин Вишгородського району.
В.П. Бородая нагороджено 14 орденами, серед яких: «Дружби народів», «Трудового Червоного Прапора», «Знак Пошани» Верховної Ради СРСР, «Гетьмана Байди-Вишневецького» Українського козацтва, «Зірка слави» І ступеня, «Покрови» ІІІ ступеня, зірка «Герой козацтва», знак народної пошани «Герой Чорнобиля» та ін.; 26 державними медалями, серед яких 4 медалі ВДНГ СРСР (золота, срібна та дві бронзові), «Ветеран праці» Верховної Ради СРСР, сімома почесними відзнаками, зокрема відзнаками МВС України «20 років Чорнобильської катастрофи» (учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС І категорії та інвалід війни), церковною медалю Рівноапостольського князя Володимира, нагрудними знаками «Почесний громадянин Вишгородського району», «Почесний доктор екології», «Заслужений захисник природи». Нині Віталій Петрович є радником голови Вишгородської райдержадміністрації.

Добряк Дмитро Семенович

Дата народження: 26 червня 1937 р.
Звання: член-кореспондент НААН
Посада: головний науковий співробітник відділу інституціонального забезпечення природокористування
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук.

Після закінчення у 1961 році землевпорядного факультету Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва (нині Харківський Національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва) був направлений Міністерством сільського господарства в Держсільгосппроект (м. Київ). В 1971 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розміщення і організація соціальної інфраструктури в сільському адміністративному районі».
Упродовж 1975-1991 років очолював сектор з проблем землеустрою в Україні Всесоюзного науково-дослідного інституту земельних ресурсів при Раді Міністрів СРСР. В 1991 році у спеціалізованій вченій раді при Інституті економіки НАН України захистив докторську дисертацію на тему: «Землеустрій господарств і підприємств АПК» (на прикладі Української PCP) і отримав диплом доктора економічних наук. Від 1991 року – заступник директора з наукової роботи Інституту землеустрою УААН, 5 років потому – виконавчий директор цього інституту, а у період 2003 – 2006 роках очолює ДП «Головний науково-дослідний і проектний інститут землеустрою Держкомзему України». У 1996 – 2000 роках керує, кафедрою землевпорядного проектування Національного аграрного університету (за сумісництвом), а з 2006 до 2015 року завідує кафедрою управління земельними ресурсами Національного університету біоресурсів і природокористування України. З 2015 року і нині – головний науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН.
Професійний та науковий здобуток Дмитра Семеновича добре відомий землевпорядній спільноті як в Україні так і за кордоном. Він є одним зі співавторів чинного Земельного кодексу України. За його безпосередньої участі були підготовлені найважливіші для земельних відносин нормативні документи: законопроекти «Про плату за землю», «Про землеустрій», «Про охорону земель» та ін., проекти постанов Верховної Ради України «Про земельну реформу», «Про прискорення земельної реформи та приватизацію земель», постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок ведення державного земельного кадастру», «Про Методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів» та багато інших.
Його наукова діяльність пов’язана з оптимізацією використання та охорони земель, формування сталих агроландшафтів на основі контурно- меліоративної організації територій в Україні, її економічної та екологічної оцінки, реформування земельних відносин. Особливе значення мають унікальні в світовій практиці наукові розробки щодо організації землекористування і сільськогосподарського виробництва в зоні впливу катастрофи на Чорнобильській АЕС.
Дмитро Семенович розробив основні принципи вдосконалення землевпорядного проектування в умовах трансформації земельних відносин та посилення антропогенного навантаження на земельні ресурси, реабілітації деградованих та малопродуктивних земель сільськогосподарського призначення, методологію і методику економічної, екологічної і соціальної оцінки землеустрою, застосування комп’ютерних технологій на усі види землевпорядних робіт в Україні.
Під керівництвом Дмитра Семеновича виконано значні обсяги практичних робіт із землеустрою і охорони земельних ресурсів, роздержавлення і приватизації земель. Слід зазначити, що вперше розроблений проект землеустрою радгоспу «Маньківський» Черкаської області з цеховою структурою управління господарством, за який автор отримав срібну медаль ВДНГ СРСР.
Одним із найвагоміших здобутків Дмитра Семеновича – це підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації. Під його керівництвом отримали наукові ступені 8 докторів і 10 кандидатів економічних наук із економіки природокористування та охорони навколишнього середовища.
Дмитром Семеновичем створено наукову школу із сучасного землеустрою і економіки природокористування та охорони навколишнього середовища. Вона набула подальшого розвитку його учнями за такими напрямами:

 • формування та розвиток ринкових земельних відносин, економічна, бонітетна та грошова оцінка земель, забезпечення збалансованого природокористування в агросфері – А.Г. Мартин, Т.О. Євсюков та їх 12 учнів (к.е.н.);
 • екологізація сільськогосподарського землекористування в умовах трансформації земельних відносин, інституціональне забезпечення охорони земельних ресурсів – Д.І. Бабміндра, О.С. Будзяк;
 • консолідація сільськогосподарських земель, реабілітація деградованих і малопродуктивних земель сільськогосподарського призначення – А.М. Шворак, Н.В. Кузін;
 • управління земельними відносинами в умовах децентралізації влади -В.В. Горлачук, 1.0. Новаковська та їх чотири учні (к.е.н.).

Очолюючи спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатів та докторів наук в ДП «Головний науково-дослідний інститут землеустрою» (2003-2005 рр.) та Національному університеті біоресурсів і природокористування (2007- 2010 рр.) провів захисти 46 кандидатських і 4 докторських дисертації зі спеціальності «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища».
Нині Д.С. Добряк є членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій Інституту агроекології і природокористування НААН та Національного університету біоресурсів і природокористування України, головним редактором журналу «Землеустрій і кадастр», членом редколегії фахових журналів «Збалансоване природокористування» та «Землевпорядний вісник», заступником головного редактора журналу «Проблеми землеустрою».

Дмитра Семеновича нагороджено орденом «За заслуги» III ступеня, за створення Національної наукової школи сучасного землеустрою та економіки природокористування йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2015 р.), нагороджено «Срібним почесним нагрудним знаком Державного університету із землеустрою» (м. Москва), присвоєно «Почесний землевпорядник України», нагороджено «Почесною відзнакою УААН», (2012р.), «Почесною відзнакою НААН» (2017р.), удостоєний почесного звання «Лицар Вітчизни» з врученням «Золотого хреста честі і звитяги» за високу національну гідність, патріотизм та активну участь у розбудові української держави (2010р.); за рішенням експертної ради міжнародної іміджевої програми «Лідери XXI століття» відзначений нагородою «Свята Софія»; Гідного Королівської честі нагороджено міжнародним суспільним «орденом Королеви Анни «Честь Вітчизни» на золотій зірці» до 1000-ліття народження Анни Ярославни –Князівни Київської і Королеви Франції (2010р.) Присвоєно почесні звання: почесного доктора Інститут агроекології і природокористування НААН, почесного професора Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, почесного доктора ННЦ «Інститут аграрної економіки» (2017р.).

Високий індекс цитування мають наукові та навчально-методичні праці Д.С. Добряка, загальна кількість яких складає 394, в т.ч. 47 колективних та індивідуальних монографій. Серед його найбільш відомих публікацій слід відзначити:         «Класифікація сільськогосподарських земель як наукова передумова їх екологобезпечного використання» (К.: Урожай, 2009. – 464 с, 2-ге видання, останнє випущене на замовлення Державного комітету телебачення та радіомовлення за програмою «Українська книга»); «Еколого- економічні засади реформування землекористування в ринкових умовах» (К.: Урожай, 2006,- 336 с); «Еколого-економічний механізм захисту земельних ресурсів від деградаційних процесів у ринкових умовах» (К.: Урожай, 2007.144с.); «Економічний оборот землі в Україні: теорія, методологія і практика» (К.: Урожай, 2004. – 126 с.); «Автоматизація проектування в землеустрої: еколого-економічна та соціальна ефективність» К.: Урожай, 2004. – 126 с.); «Теоретичні засади сталого розвитку землекористування у сільському господарстві» (К.: Урожай. – 2004. – 136 с.); «Землевпорядні робота при реорганізації недержавних сільськогосподарських підприємств» (К.: «Століття» – 2000.170с); «Рекомендації щодо порядку перерозподілу земель резервного фонду з метою використання їх за цільовим призначенням» (К.: Аграрна наука, – 1999. 415 с.); «Застосування автоматизованих земельних інформаційних систем в управлінні земельними ресурсами» (2-е видання, останнє за грифом МОН), 2012, МВЦ «Медінформ», 238 с.); 158 наукових статей у всесоюзних виданнях, міжнародному сільськогосподарському журналі, фахових виданнях України (Економіка України, Економіка АПК, Збалансоване природокористування та ін.) дві публікації проіндексовані в науково- метричній базі Web of Science; у виданнях Німеччини, Казахстану, Грузії, Російської Федерації.


Дребот Оксана Іванівна

Дата народження: 22 квітня 1971 р.
Звання: член-кореспондент НААН
Посада: завідувачка відділу інституціонального забезпечення природокористування
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук.

З 2011 р. – провідний науковий співробітник, 2016 р. – 2017 рр. – заступник завідувача відділу економіки природокористування в агросфері Інституту агроекології і природокористування НААН, з 2017 р. – до нині завідувач відділу інституціонального забезпечення природокористування Інституту агроекології і природокористування НААН., де продовжує розвивати і поглиблювати наукові дослідження з розроблення теоретичних еколого-економічних підходів до оцінювання природних ресурсів, вивчати лісові екосистеми як об’єкти еколого-економічних відносин тощо.
Нею вперше теоретично обґрунтовано засади науково-виробничої діяльності лісового сектору економіки на основі розмежування ресурсної та структурної складової інституціоналізації з урахуванням критеріїв ефективності функціонування господарської системи. Запропоновано методологічний підхід до інституціонального забезпечення сталого розвитку лісового сектору економіки, сформульовано концептуальні положення реформування лісового господарства щодо проведення земельної реформи в Україні шляхом визнання земель лісогосподарського призначення природним ресурсом, що дасть змогу гармонізувати оцінку ефективності використання земельних ресурсів у лісівництві, з тією, що, прийнята в агропромисловому виробництві. Розроблено напрями формування лісової політики України на основі інституційного підходу, що передбачає врахування інтересів сьогодення і можливих потреб майбутніх поколінь та включає такі блоки: вдосконалення структури лісопромислового виробництва; підвищення конкурентоспроможності вітчизняної лісопромислової продукції; збереження й поліпшення навколишнього природного середовища; високий рівень життєзабезпечення.
Результати досліджень д.е.н., проф. Дребот О.І. були використані у діяльності: Комітету ВР України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час розробки проекту Закону України «Про внесення змін до ст.  39 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» і визначення земель (земельних ділянок) у межах облікових категорій «землі сільськогосподарського призначення і землі лісогосподарського призначення природними об’єктами загальнодержавного значення»; Державного агентства лісових ресурсів України для оптимізації системи економічних заходів щодо підвищення ефективності функціонування лісового господарства у кризовий період та ін.
Результати наукової діяльності широко впроваджені у виробництво та використовуються у навчальному процесі у вищих навчальних закладах.
Дребот О.І. є заступником голови спеціалізованої вченої ради
Д 26.371.02 та членом спеціалізованої вченої ради Д 26.004.20  зі спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, а також членом редакційної колегії низки наукових періодичних фахових видань. Формує і розвиває школу молодих дослідників, підготувала сім кандидатів економічних наук та доктора економічних наук, які після захисту дисертації працюють в науково-дослідних установах НААН. Нині вона –  науковий керівник одного здобувача наукового ступеня доктора наук та п’яти  аспірантів.

За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі наукові та професійні здобутки О.І. Дребот нагороджена  Грамотою Міністерства екології та природних ресурсів України (2014 р.), Почесною грамотою Президії Національної академії аграрних наук України (2014 р.), Подякою Державного агентства лісових ресурсів України (2015 р.), Почесним званням Заслуженого діяча науки і техніки України, України (2015 р.), Почесним званням «Почесний доктор з екології Інституту агроекології і природокористування НААН» (2015 р.), Подяками Державного агентства лісових ресурсів України (2017 р., 2019 р.), Почесною відзнакою Національної академії аграрних наук України (2018 р.) та ін.

Результати фундаментальних досліджень узагальнені і опубліковані у понад 180 наукових працях, у т.ч. 8 – у виданнях, включених в міжнародні наукометричні бази  Scopus  та  Web of Science Core Collection.

Гуцуляк Григорій Дмитрович

 Дата народження: 23 червня 1946 р.
Звання: член-кореспондент НААН
Посада: провідний науковий співробітник
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
 Попередні посади:

1968–1969 Секретар комітету ЛКСМ України Верховинського лісокомбінату
1972–1984 Головний інженер-землевпорядник Косівського управління сільського господарства
1982 Захистив дисертацію у Харківському сільськогосподарському інституті ім. В. В. Докучаєва на тему: «Применение материалов земельного кадастра для повышения эффективности использования земель (на примере предгорной зоны Карпат Ивано-Франковской области)»

Присуджено наукова ступінь кандидата економічних наук

1984–1986 Директор Кутського сільського професійно-технічного училища № 36

 

1986–1989 Доцент кафедри земельного кадастру землевпорядного факультету Львівського сільськогосподарського інституту (нині – Львівський національний аграрний університет)
1988 Присуджено вчене звання доцента
1989–1993 Завідувач відділом управління земельними ресурсами Карпатського регіону Закарпатського науково-дослідного Інституту агропромислового виробництва
1992 Захистив дисертацію в Інституті економіки АН України на тему: «Земельно-ресурсный потенциал Карпатского региона»

Присуджено наукова ступінь доктора економічних наук

1993–1999 Директор Прикарпатського відділення Інституту агроекології та біотехнології (нині – Інститут агроекології і природокористування) НААН
1998–2002 Член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Раді Львівського державного аграрного університету, м. Дубляни
1999 Обраний членом-кореспондентом Української академії аграрних наук (нині Національна академії аграрних наук України) (НААН)
1999–2001 Координатор з виконання «Проекту паювання сільськогосподарських земель в Україні», підрядником RONKO Consulting Corporation, в Івано-Франківській області
1999 і донині Член відділення землеробства, меліорації та агроекології
1999–2000 Завідувач Косівським відділом екології та реформування земельних відносин
1999 і донині Член вченої ради Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва УААН (нині Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН), м. Івано-Франківськ
2000–2002 Головний науковий співробітник Івано-Франківського Інституту агропромислового виробництва УААН (нині Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН)
2000–2005 Член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Раді Українського державного лісотехнічного університету, м. Львів
2002–2005 Завідувач Косівським відділом проблем гірського землекористування Івано-Франківського Інституту агропромислового виробництва УААН (нині Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН)
2002 і донині Член технічної ради Косівського Національного парку «Гуцульщина»
2003–2005 Голова Державної екзаменаційної комісії на землевпорядному факультеті Львівського національного аграрного університету (м. Дубляни Львівської області)
2004 і донині Голова Косівського осередку Наукового Товариства ім. Т. Г. Шевченка
2005–2009 Головний науковий співробітник лабораторії Косівського відділу проблем гірського землекористування Івано-Франківського Інституту агропромислового виробництва УААН (нині Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН)
2006 Член редакційної колегії науково-виробничого журналу «Земельне право України: теорія і практика»

Член колегії науково-виробничого журналу «Землевпорядний вісник»

2008–2012 Помічник-консультант на громадських засадах народного депутата України
2009–2011 Головний науковий співробітник лабораторії екологічного менеджменту та аудиту Інституту агроекології і природокористування НААН
2010 Присвоєно вчене звання професора
2011–2015 Завідувач сектором проблем гірського землекористування Івано-Франківського Інституту агропромислового виробництва НААН (нині Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН)
2013–2015 Голова Державної екзаменаційної комісії на землевпорядному факультеті Львівського національного аграрного університету (м. Дубляни Львівської області)
2013 Член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Раді Інституту агроекології і природокористування НААН, м. Київ
Член редакційної колегії науково-практичного журналу «Збалансоване природокористування»
Член колегії науково-виробничого журналу «Землеустрій, кадастр і моніторинг земель»
2015 Учасник проведення круглого столу на тему «Проблеми завершення земельної реформи» НААН
2015 і донині Провідний науковий співробітник лабораторії механізації, тваринництва та економіки Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН

Основним напрямом наукової діяльності є фундаментальні дослідження із проблем природокористування, агроекології та охорони навколишнього середовища, насамперед при веденні сільськогосподарської діяльності.
Характеризуючи науковий доробок Г.Д. Гуцуляка, слід сказати, що він розробив, по-перше, принципово нову еколого-економічну концепцію організації раціонального аграрного землекористування і системної охорони грунтів у Карпатському регіоні; по-друге, методологію та методику еколого-економічного обгрунтування землевпорядних і землеохоронних заходів, а також економічний механізм реалізації останніх в умовах реформування земельних відносин. Все це слід розглядати як досить перспективний напрям агроекологічних та агроекономічних досліджень з точки зору взаємоузгодженого і збалансованого вирішення екологічних, соціальних й економічних проблем сталого розвитку регіональних АПК. Крім того, він разом з іншими вченими вперше здійснив ланшафтно-екологічне районування території України.
Теоретико-методологічні та прикладні розробки Г.Д. Гуцуляка мають важливе не лише наукове, а й практичне значення. За останні роки під його науковим керівництвом і за безпосередньої участі підготовлено та видано масовим тиражем 27 наукових праць навчально-методичного характеру, які використовуються у навчальному процесі та у науково-дослідній роботі студентів. Воднораз він проводить велику науково-практичну роботу з питань комплексної організації землеволодінь та землекористувань сільськогосподарських підприємств, фермерських та селянських господарств з урахуванням їх оптимальних розмірів і вимог зонування та еколого-ландшафтної організації території на основі еколого-економічної оптимізації сільськогосподарського землекористування в областях Карпатського регіону. Так, ним і його учнями розроблено понад 250 проектів із перенесенням їх у натуру.
Під його керівництвом підготовлено трьох кандидатів наук та одного доктора наук.
Часто виступає офіційним опонентом на засіданнях спеціалізованих вчених рад при захисті дисертаційних робіт.
Проводить значну громадську роботу. Голова Косівського осередку Наукового Товариства ім. Т. Г. Шевченка, помічник-консультант на громадських засадах народного депутата України, член Науково-технічної ради Національного природного парку “Гуцульщина”.


На основі результатів досліджень Г.Д. Гуцуляк узагальнив і опублікував понад 190 наукових праць, у т.ч. 12 монографій із них 6 індивідуальних, дві брошури, співавтор книги “Історія Гуцульщини” том 4.

За значні досягнення в багаторічній науково-дослідній роботі Президія Національної академії аграрних наук нагородила Гуцуляка Григорія Дмитровича найвищою нагородою – Почесною відзнакою НААН.
За значні досягнення в багаторічній науково-дослідній роботі Гуцуляка Григорія Дмитровича нагороджено:
2006 – Нагороджений Почесною відзнакою УААН (нині НААН)
2007 – Почесний землевпорядник України
2013 – Нагороджеий медаллю ”140 РОКІВ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА”
2016 – Нагороджений нагрудним знаком ”ПОЧЕСНИЙ ДОКТОР З ЕКОЛОГІЇ”
2018 – Нагороджеий медаллю ”100 років НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ”.

Мельник Петро Павлович

Дата народження: 02 січня 1947 р.
Посада: заступник завідувача відділу інституціонального забезпечення природокористування
Вчене звання: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: доктор економічних наук.


1969–1970 рр. – головний агроном с. Нова Прилука Липовецького району Вінницької області;
1971–1972 рр. – інструктор Липовецького райкому комсомолу Вінницької області;
1973–1975 рр. – служба в лавах Радянської армії на посаді старшого лейтенанта другого  вогневого взводу артилерійського полку;
1977 р. – закінчив ордена Трудового Червоного Прапора Українську сільськогосподарську академію;
1977–1984 рр. – агроном у структурі Міністерств фінансів і сільського господарства УРСР;
1984–1992 рр. – науковий співробітник Всесоюзного ордена Леніна науково-дослідного інституту цукрових буряків;
1993–1994 рр. – економіст у ТОВ «Стратегічне М»;
1995– 1997 рр. – головний спеціаліст в австро-німецьке-українське підприємство «Інтерцукор»;
1998–1999 рр. – директор 4-го відділення  тепличного комплексу Теремки (м. Київ);
2000–2007 рр. – старший науковий співробітник відділу науково-методичної роботи та маркетингу Інституту захисту рослин НААН;
2008– 2019 рр. – завідувач лабораторії екологічного менеджменту в Інституті агроекології і природокористування НААН;
2020 р. і до нині – заступник завідувача відділу інституціонального забезпечення в Інституті агроекології і природокористування НААН;


у 1992 р. в Українському державному аграрному університеті (м. Київ) захистив кандидатську дисертацію на тему: «Матеріаломісткість виробництва цукрових буряків і шляхи її зниження»,
у 2017 р. в  Інституті агроекології і природокористування НААН захистив докторську дисертацію на тему: «Еколого-економічні основи управління природокористуванням в агроекосистемах».
Основним напрямом наукової діяльності є фундаментальні дослідження із визначення впливу фаз сонячної активності на виробництво пшениці озимої в зональному розрізі України; еколого-економічні основи управління природокористуванням в агроекосистемах та проведення  необхідних  кореговальних заходів у господарській діяльності галузевих структурах агроекосистем   від негативної дії чинників природи.
Мельником П. П.   розроблено принципово нову методологію системи управління природокористуванням в агроекосистемах та її стратегічну модель. Результати  науково-дослідних робіт було покладено в основу багаточисленних рекомендацій  і монографії для суб’єктів господарювання різної форми власності, а також навчальних програм.
Під науковим керівництвом Мельника П.П. захищено 1 дисертацію  кандидата економічних  наук.

2009 р. – старший науковий співробітник,
2012 р. – Подяка Міністерства аграрної полі­тики та продовольства України,
2016 р. – Почесний доктор з екології,
2017 р. – доктор економічних наук,
2017 р. – Почесна грамота Національної академії аграрних наук,


Опублікувано 81 наукову працю, зокрема 1 монографію, статті та методичні рекомендації.  Має 1 Деклараційний патент на винахід. Бюлетень ,,Промислова власність“. – 2004. – №7.  – С. 4–5.

Парфенюк Алла Іванівна

Дата народження: 23 вересня 1951р.
Посада: в.о. завідувача відділу агробіоресурсів та екологічно безпечних технологій,
провідний науковий співробітник лабораторії біоконтролю агроекосистем і органічного виробництва
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.

З 2005 провідний науковий співробітник Інституту агроекології і   природокористування з 2007 р. по 2016 р. –  завідувач лабораторії біоконтролю агроекосистем, а з 2016 р по теперішній час провідний науковий співробітник лабораторії біоконтролю агроекосистем і органічного виробництва. Сформувала та розвинула концепцію формування фітопатогенного фону в агрофітоценозах; розвинула методологічні положення оцінювання сорту рослин як чинника формування чисельності фітопатогенних мікроміцетів в агрофітоценозах України.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Словник-довідник з агроекології / [В.І. Бондар, А.В. Вдовиченко,
  А.І. Парфенюк та ін.]; за ред. О.І. Фурдичка. – К.: Основа, 2007. – 272 с.
 2. Наукові основи сталого розвитку агроекосистем України. Екологічна безпека агропромислового виробництва / [О.В. Шерстобоєва, А.Л. Бойко,
  А.І. Парфенюк та ін.]; за ред. О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, 2012. – 352 с.

 ПАТЕНТИ:

 1. А. с. 1020067 ССР, МПК А 010.7/00, АОШ/04. Способ определения устойчивости растений к микроорганизмам – возбудителям белой гнили и их токсинам / М.П. Лесовой, А.И. Парфенюк, О.К. Кондратюк. – № 3336734/30–15; заявл. 15.09.81; опубл. 30.05.83, Бюл. № 20.
 2. А. с. 1634174 ССР, МПК А 01 С 7/10. Устройство для оценки и отбора устойчивых к церкоспореллезной гнили растений пшеницы /М.П. Лесовой,
  А.И. Парфенюк. – № 4644084/30–15; заявл. 30.01.89; опубл.15.03.91, Бюл. № 1.
 3. А. с. 1653635 ССР, МПК А 01 С 7/ООН, А 0141/04. Способ определения устойчивости озимой пшеницы к церкоспореллезной гнили / М.П.Лесовой, А.И. Парфенюк, З.М. Довгаль. – № 4621530/00–13; заявл. 14.11.88; опубл. 07.06.91, Бюл. № 21.
 4. Пат. 38997 Україна, МПК А 01 G 7/00, А 01 G 1/04 (2009.01). Спосіб визначення впливу сортів та гібридів соняшника на чисельність фітопатогенів А.І. Парфенюк, Т.М Шевченко.; власник Інститут агроекології УААН. – № u 2008 11930; заявл. 07.10.2008; опубл. 26.01.2009, Бюл. №.2;
 5. Пат. 39411 Україна, МПК А 01 G 7/00, А 01 G 1/04 (2009.02). Спосіб оцінки впливу сортів злакових культур на чисельність фітопатогенів /
  А.І Парфенюк., А.А Благініна.; власник Інститут агроекології УААН. – № u 2008 11542; заявл. 25.09.2008; опубл. 25.02.2009, Бюл. № 4.
 6. Пат. 57035 Україна, МПК А 01 G 1/04 (2011.01). Спосіб визначення впливу сортів та гібридів огірка на інтенсивність спороутворення фітопатогенних грибів / А.І. Парфенюк, О.М Чміль.; власник Інститут агроекології УААН. – № u 2010 08278; заявл. 02.07.2010; опубл. 10.02.2011, Бюл. № 3.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Ідентифікація генетичних конструкцій у трансгенних рослинах картоплі. Методичні рекомендації: / Г.П. Петюх, Н.В Карачинська., А.І. Парфенюк,
  Т.М. Олійник. – К.: ДІА, 2008. – 20 с.;
 2. Оцінка сортів та гібридів огірка за впливом на чисельність інфекційних структур фітопатогенних грибів: Методичні рекомендації / А.І. Парфенюк,
  О.В. Шерстобоєва., О.М. Стерлікова та ін. – К:, 2011. – 16 с.
 3. Методичні рекомендації «Екологічне оцінювання сортів пшениці за впливом на формування популяції фітопатогенних грибів» / Благініна А.А., Парфенюк А.І., Горган Т.М., І.В. Безноско, О.М. Стерлікова; В.В. Ковтун, Г.Ф. Тищенко, Журбін В. Д., Москалець В.І., Горган Н. О. К.: ТОВ «ДІА». 2014.

 ДСТУ ISO

 1. Зберігання зернових та бобових. Частина 1. Основні положення: ДСТУ ISO 6322–1:2004. – [Чинний від 2006–05–01]. – К.: Держстандарт України, 2006. – № 11. –11 с. – (Національний стандарт України).
 2. Зберігання зернових та бобових. Частина 2. Практичні рекомендації: ДСТУ ISO 6322–1:2004. – [Чинний від 2006–05–01]. – К.: Держстандарт України, 2006. –№ 11. – 9 с. – (Національний стандарт України).
 3. Зберігання зернових та бобових. Частина 3. Захист від шкідників: ДСТУ ISO 6322 – 1:2004. – [Чинний від 2006–05–01]. – К.: Держстандарт України, 2006. –№ 11. – 6 с. – (Національний стандарт України).
 4. Насіння олійних культур. Методи відбирання проб: ДСТУ ISO 542:2006. – [Чинний від 2008–01–01]. – К.: Держстандарт України, 2008. – № 12. – 7 с. – (Національний стандарт України).
 5. Насіння олійних культур. Методи визначення вмісту домішок: ДСТУ ISO 658:2006. – [Чинний від 2008–01–01]. – К.: Держстандарт України, 2008. –№11.7 с. – (Національний стандарт України).
 6. Зернові і бобові. Виявлення прихованого заселення комахами. Частина 1. Основні положення: ДСТУ ISO 6639 – 1:2007. – [Чинний від 2010–10–01]. – К.: Держстандарт України, 2010. – № 8. – 7 с. – (Національний стандарт України).
 7. Зернові і бобові. Виявлення прихованого заселення комахами. Частина 2. Відбирання проб: ДСТУ ISO 6639 – 2:2007. – [Чинний від 2010–10–01]. – К.: Держстандарт України, 2010. – № 8. – 9 с. – (Національний стандарт України).
 8. Зернові і бобові. Виявлення прихованого заселення комахами. Частина 3. Контрольний метод: ДСТУ ISO 6639 – 3:2007. – [Чинний від 2010–10–01]. – К.: Держстандарт України, 2010. – № 9. – 10 с. – (Національний стандарт України).
 9. Зернові і бобові. Виявлення прихованого заселення комахами. Частина 4. Прискорені методи: ДСТУ ISO 6639 – 4:2007. – [Чинний від 2010–10–01]. – К.: Держстандарт України, 2010. – № 4 – 7. – 22 с. – (Національний стандарт України).
 10. Карачинська Н., Карлащук С., Парфенюк А., Петюх Г., Подоба Ю., Баджурак О. Організми шкідливі карантинні. Аналіз ризику, охоплюючи аналіз ризиків довкілля та генетично модифікованих організмів. (ISPM 11:2004, IDT). ДСТУ-Н ISPM 11:2015, Київ, ДП «УкрНДНЦ». 2017. 26 с.
 11. Карачинська Н., Карлащук С., Парфенюк А., Петюх Г., Подоба Ю. Продукти харчові органічно вироблені. Настанови щодо виробництва, перероблення, маркування та продажу (GL 32–1999, Rev. 1–2001, IDT) ДСТУ-Н GL 32:2015. Видання офіційне. Київ. ДП «УкрНДНЦ». 2018. 36 с.

ФАХОВІ СТАТТІ:

 1. Лесовой М.П. Методы отбора устойчивых форм подсолнечника /
  М.П. Лесовой, А.И. Парфенюк // Защита растений. – 1989. – № 3. – С. 20–21
 2. Лесовой М.П. Методика определения и отбора устойчивых форм подсолнечника к возбудителям белой и серой гнилей / М.П. Лесовой,
  А.И. Парфенюк, О.К. Кондратюк // Микология и фитопатология. – 1987. – Т. 21. Вып. 3. – С. 273–278
 3. Лесовой М.П. Пути развития селекции растений на иммунитет к болезням / М.П. Лесовой, А.И. Парфенюк // Защита растений. – 1991. – № 1. – С. 18–20 .
 4. Лісовий М.П. Фомопсис в Україні і розробка експресс-методу оцінки та добору стійких до хвороби форм соняшнику / М.П. Лісовий, А.І. Парфенюк, Л.О. Василюк // Вісник аграрної науки. – 1993. – № 7. – С. 33–39
 5. Лісовий М.П. Розвиток наукових досліджень стійкості рослин до хвороб в Інституті захисту рослин / М.П. Лісовий, А.І. Парфенюк // Захист і карантин рослин: Міжвідомчий тематичний збірник. – 1996. – Вип. 44. – С. 24–35
 6. Лісовий М.П. Фомопсис соняшнику: джерела розповсюдження інфекції / М.П. Лісовий, А.І. Парфенюк, О.А. Марченко та ін. // Захист рослин. – 1997. – № 3. – С. 6–7
 7. Лесовой М.П. Методологические основы селекции на комплексную устойчивость к возбудителям бурой ржавчины, мучнистой росы и церкоспореллезной гнили / М.П. Лесовой, А.И. Парфенюк, З.М. Довгаль и др. // Физиология и биохимия культурних растений. – 1999. – Т. 31, № 1. – С. 30–35.
 8. Парфенюк А.І. Поліморфізм Puccinia recondite f. sp. tritici за вірулентністю на сортах озимої пшениці в Україні / А.І. Парфенюк, В.І. Круть // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2004. – № 72. – С. 100–106.
 9. Карачинська Н.В. Взаємодія персистентних форм Agrobacterium tumefaciens GV2260 з Pseudomonas fluorescens 7769 в умовах in vitro /Н.В. Карачинська, А.І. Парфенюк, Л.М. Буценко // Агроекологічний журнал. – 2008. – спецвипуск. – С. 88–91.
 10. Парфенюк А.І. Сорт пшениці, як фактор біоконтролю фітопатогенів в агрофітоценозах / А.І. Парфенюк, А.А. Благініна // Агроекологічний журнал. – 2008. – № 4. – С. 75–78
 11. Парфенюк А.І. Оцінка деградації ДНК з рослинних решток трансгенних рослин картоплі під впливом целюлозоруйнівних мікроорганізмів дерново-середньопідзолистого ґрунту / А.І. Парфенюк, Г.П. Петюх, Н.В. Карачинська, О.В. Подоліч //Наукові доповіді Національного аграрного університету: Електронний журнал. – 2008. – № 3 (11). – С. 11 – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua./e-Journals/nd/2008-3/08knvsps.pdf
 12. Парфенюк А.І. Фітопатогенний фон в агрофітоценозах, що створюють різні сорти рослин /А.І. Парфенюк, О.М. Стерлікова //Агроекологічний журнал. – 2011. – № 2. – С. 81–85
 13. Парфенюк А.І. Формування грибного фітопатогенного фону сортами пшениці озимої / А.І. Парфенюк // Вісник Львівського національного університету. Серія біологічна. – 2011. – Вип. 57. – С. 170–175
 14. Парфенюк А.І. Вплив сортів пшениці озимої на інтенсивність спороутворення Septoria tritici rob. et desm. на листках / А.І. Парфенюк,
  А.А. Благініна, В.В. Круть та ін. //Агроекологічний журнал. – 2011. – № 4. – С. 30–34
 15. Парфенюк А.І. Інтенсивність спороутворення фітопатогенних грибів на різних сортах моркви / А.І. Парфенюк, В.В. Ковтун // Агроекологічний журнал. – – № 1. – С. 69–72
 16. Парфенюк А.І. Взаємодія сортів часнику озимого із фітопатогенними грибами / А.І. Парфенюк, В.І. Сагановська, Н.М. Волощук, Н.А. Остапюк // Агроекологічний журнал. – 2012. – № 2. – С. 77–80
 17. Парфенюк А.І. Методологічні підходи до оцінювання сорту рослин за стійкістю до фітопатогенних грибів та впливом на інтенсивність утворення їх пропагул / А.І. Парфенюк, О.М. Стерлікова, І.В. Безноско та ін. // Агроекологічний журнал. – 2012. – № 3. – С. 90–93
 18. Парфенюк А.І. Фітотоксична дія біологічно активних речовин міцеліальних грибів, вилучених із колосу озимої пшениці / А.І. Парфенюк, О.В. Башта, Є.П. Черненко та ін. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія агрономія – 2012. – Вип. 176. – С.262–268
 19. Лісовий М.П. Шляхи підвищення ефективності створення стійких до хвороб сортів с.-г. культур / М.П. Лісовий, А.І. Парфенюк // Вісник с.-г. науки. – 1986. – № 8. С. 27–30
 20. Лесовой М.П. Методологические подходы к применению искусственых инфекционных фонов патогенов для создания устойчивых к заболеваниям сортов сельскохозяйственных культур / М.П. Лесовой, А.И. Парфенюк // Сельскохозяйственная биология. – 1990. – № 3. – С. 34–43
 21. Лисовый М.П. Церкоспорелез пшеницы на Украине и методы определения устойчивости к этому заболеванию / М.П. Лисовый, А.И. Парфенюк // Проблемы защиты зерновых культур от фузариоза и других болезней. – Минск, 1991. – С. 30–35
 22. Лисовый М.П. Результаты селекции озимой пшеницы на групповую устойчивость к болезням / М.П. Лисовый, А.И. Парфенюк, Н.И. Кольнобрицкий и др.// Селекция и семеноводство. – 1993. – № 1. – С. 3–8
 23. Lisovuy M.P. Phomopsis of sunflower in the Ukraine and the development of breeding methods for resistance / M.P. Lisovuy, A.I. Parfenyk, L.O. Vasulyk // Phytopathol. Plant. – 1993. – № 28. – Р. 321–328
 24. Lisovuy M.P. The population structure of eve spot of wheat (Pseudocercosporella spp.) and resistance of the winter wheat varieties to the disease in Ukraine / M.P. Lisovuy, A.I. Parfenyk // Phytopath. Plant. – 1995. – Vol. 29. – Р. 309–315
 25. Lisovuy M.P. Metodical Peculiarities in breeding of sunflower hybrids with group resistance to agent of wint rot and the phomopsis / M.P. Lisovuy, A.I. Parfenyk // Eucarpia section oil and protein crops (58 August Zaporozhye). 1996 – P. 102–107
 26. Lisovuy M.P. Establishing of a collection of genotypes with sunflower resistance to Phomopsis helianthi. Munt-Cvet Michal. Petz. / M.P. Lisovuy,
  A.I. Parfenyk, N.V. Skrypnyk, O. Marchenko // Phytopathol. 1998. – Vol 31. P. 555–560
 27. Парфенюк А.І. Вдосконалення методів створення штучних інфекційних фонів для оцінки озимої пшениці на стійкість до збудника твердої сажки / А.І. Парфенюк, Л.М. Ращенко // Вісник сумського національного університету. – 2002. – Вип. 6. – С. 179–182
 28. Парфенюк А.І. Вивчення расового складу основних збудників хвороб озимої пшениці та використання його в селекції на імунітет / А.І. Парфенюк,
  В.В. Шелєпов, В.В. Кириленко та ін.// Науково-технічний бюлетень МІП. Аграрна наука. – 2004. – Вип. 3. – С. 9–14
 29. Парфенюк А.І. Сорти сільськогосподарських культур, як фактор біоконтролю фітопатогенних мікроорганізмів в агрофітоценозах / А.І. Парфенюк // Агроекологічний журнал. – – Спец. випуск. – С. 248–250
 30. Парфенюк А.І. Сорти буряка столового, як фактор біоконтролю фітопатогенних мікроорганізмів / А.І. Парфенюк, В.М. Кулинич, В.І. Круть // Агроекологічний журнал. – 2009. – Спец. випуск. – С. 251–253
 31. Парфенюк А.І. Чисельність фітопатогенних грибів на лініях та гібридах огірка / А.І. Парфенюк, О.М. Чміль, І.В. Пасинок // Агроекологічний журнал. – 2009. – Спец. випуск. – С. 254–255
 32. Парфенюк А.І. Формування церкоспорельозного фону сортами пшениці озимої / А.І. Парфенюк // Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві: Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – – С. 382–385
 33. Парфенюк А.І. Інтенсивність заспорювання некротрофними фітопатогенними грибами насіння різних сортів буряка столового / А.І. Парфенюк, В.М. Кулинич // Вісник Центру наукового забезпечення АПК в Харківській обл. – – Вип. 11. – С. 127–133
 34. Парфенюк А.І. Фітопатогенний фон в агрофітоценозах, що створюють різні сорти рослин / А.І. Парфенюк, О.М. Стерлікова // Агроекологічний журнал. – 2011. – № 2. – С. 81–85.
 35. Парфенюк А.І. Методологічні підходи до оцінювання сорту рослин за стійкістю до фітопатогенних грибів та впливом на інтенсивність утворення їх пропагул / А.І. Парфенюк, О.М. Стерлікова, І.В. Безноско та ін. // Агроекологічний журнал. – 2012. – № 3. – С. 90–93.
 36. Стерлікова О.М. Алелопатичні особливості сортів/гібридів огірка за взаємодії з мікроміцетом Alternaria cucumerina Elliot / О.М. Стерлікова, А.І. Парфенюк // Агроекологічний журнал. – 2013. – № 2. – С. 84–87
 37. Парфенюк А.І. Особливості взаємодії бактеріального штаму Micrococcus luteus ЛБК1 з рослинами сортів/гібридів огірка і перцю солодкого та з грибом Fusarium oxysporum Scelecht / А.І. Парфенюк, О.М. Стерлікова, І.В. Безноско, В.В. Круть // Мікробіологічний журнал. – 2014. – Т. 76, №. 1. – С. 33–37.
 38. Парфенюк А.І. Вплив Micrococcus luteus ЛБК1 на ріст і розвиток сортів/гібридів огірка і перцю солодкого / А.І. Парфенюк, О.М. Стерлікова, І.В. Безноско // Вісник Львівського ун-ту ім. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 64. – С. 300–304
 39. Парфенюк А.І. Чисельність фітопатогенних грибів на лініях та гібридах огірка / А.І. Парфенюк, О.М. Чміль, І.В. Пасинок // Агроекологічний журнал. – 2009. – Спец. випуск. – С. 254–255
 40. Благініна А. Вплив метаболітів рослин сортів пшениці озимої на життєві стратегії гриба Fusarium oxysporum Schltdl / А. Благініна, А. Парфенюк // Вісник Львівського ун-ту. – 2014. – Вип. 65. – С. 372–378. (Серія: біологічна).
 41. Особливості взаємодії бактеріального штаму Micrococcus luteus ЛБК1 з рослинами сортів/гібридів огірка і перцю солодкого та з грибом Fusarium oxysporum Scelecht / А.І. Парфенюк, О.М. Стерлікова, І.В. Безноско [та ін.] // Мікробіологічний журнал. – 2014. – Т. 76, № 1. – С. 33–37.
 42. Парфенюк А.І. Вплив Micrococcus luteus ЛБК1 на ріст і розвиток сортів/гібридів огірка і перцю солодкого / А.І. Парфенюк, О.М. Стерлікова, І.В. Безноско // Вісник Львівського ун-ту. – 2014. – Вип. 64. – С. 300–304. – (Серія: біологічна).
 43. Роль фитонцидов сортов лука репчатого в формировании жизненных стратегий грибов рода Penicillium / М. Горган, А. И. Парфенюк, И. В. Безноско [та ін.] // Агроекологічний журнал. – 2014. – Вип. 3 – С. 78-84.
 44. Парфенюк А. І. Cорт рослин як чинник біологічної безпеки в агроценозах України // Агроекологічний журнал. 2017. №. 2. С. 155–163.
 45. Мусич О. Г. Порушення екологічної рівноваги мікробіоценозу на радіаційно забруднених ґрунтах Полісся України / О. Г. Мусич, В. П. Ландін, А. І. Парфенюк, О. С. Дем’янюк // Агроекологічний журнал. 2018. №3. С. 70–75.
 46. Парфенюк А.І. , Ю.А. Туровнік, В.В. Круть. Вплив кореневих екзометаболітів гібридів соняшнику на ріст і розвиток гриба Аlternaria alternata (fr.) keiss а.і//, Агроекологічний журнал. – 2019. – №2. – С.36–41.

МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ З’ЇЗДІВ КОНГРЕСІВ ТА КОНФЕРЕНЦІЙ:

 1. Parfenyk A.I. The methods of evalution and selection in breeding of agricultural crops for group resistance to the desease / A.I. Parfenyk // Adaptation in plant breeding XIV EUCARPIA Congress university of syvaskyla – Jynaskyla, – С. 82.
 2. Lisovuy M.P. Pseudocercosporella spp. in Ukraine / M.P. Lisovuy,
  A.I. Parfenyk, R. Taranyk // Mechanisms of interaction between wheat Plants and the Pathogen ICPP 98 7-th International Congress of Plants Pathology. (Scotland, 9–16 Aug. 1998). Edinburgh, 1998 – 36.
 3. Parfenyk A.I. Studying of gene expression for transgenic potato plants after
  tumefaciens transformation / A.I. Parfenyk, N.V. Karachinska, G.P. Petjuch // Abstract book conference for young scientists, PhD. Students and students on molecular biology and genetics dedicated to 120th anniversary of M.I. Vavilov (20–22 September 2007, Kyiv). Kyiv, 2007. – P. 18.
 4. Лисовый М.П. Разработка экспресс-метода отбора, устойчивых к церкоспорелезной гнили форм озимой пшеницы / М.П. Лисовый, А.И. Парфенюк, З.М. Довгаль // Методы отбора по комплексу признаков селекции растений: Тезисы докладов Всесоюз. совещания, (26–28 сентября 1989 г., Симферополь.) – Ялта, 1989. – С. 55.
 5. Лесовой М.П. Создание сортов озимой пшеницы с групповой и комплексной устойчивостью к основным вредителям и болезням для зоны Полесья и Лесостепи Украины / М.П. Лесовой, А.И. Парфенюк, Н.И. Кольнобрицкий, и др. // Тезисы докл. науч.-техн. конф. Проблемы селекции зерновых культур на устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям среды, (12–14 сентября
  1990 г., Саратов) – М., 1990. – С. 42–43.
 6. Лисовый М.П. Методы оценки устойчивости и отбора устойчивых форм пшеницы к церкоспореллезу / М.П. Лисовый, А.И. Парфенюк // IX Всес. совещ. по иммунитету растений к болезн. и вредит.: Тез. докл. – Минск, 1991. – Т.2. – С. 202.
 7. Активности репортерных генов у растений-трансформантов картофеля/А.И. Парфенюк, Н.В.Карачинская,Г.П. Петюх // Тезисы докладов II Всероссийского семинара „Физиология трансгенного растения, проблемы и биобезопасность” (22–25 октября 2007 г.) – М., 2007. – С. 66
 8. Парфенюк А.І. Зміна прояву роботи генів у рослин-трансформантів картоплі / А.І. Парфенюк, Н.В. Карачинська, Г.П. Петюх // X Конференція молодих дослідників „Сучасний стан та пріоритети розвитку фізіології рослин, генетики та біотехнології” (25–26 жовтня 2007 р.). – К., 2007. – С. 65.
 9. Парфенюк А.І. Вплив ендофітної бактерії Methylobacterium radiotolerans на рослини пшениці / А.І. Парфенюк, В.В. Круть, О.В. Подоліч, та ін. // Тези доп. II Науково-практична конф. молодих вчених. “Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва” (9–11 вересня 2008 р.). – 2008. – С. 68–69
 10. Шевченко Т.М. Гібрид соняшнику, як фактор регулювання інфекційного навантаження в агрофітоценозах України / Т.М Шевченко, А.І. Парфенюк, В.І. Круть // Тези доп. II Науково-практична конф. молодих вчених. “Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва” (9–11 вересня 2008 р.). – 2008. –С. 70–71.
 11. Карачинская Н.В. Проявление горизонтального переноса генов для рекомбинантной бактерии Agrobacterium tumefaciens и фитопатогенной бактерии Рseudomonas fluorescens / Н.В. Карачинская, А.И. Парфенюк, Г.П. Петюх // ХII з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (25–30 травня 2009 р.) –Ужгород, 2009 – С. 125.
 12. Парфенюк А.І. Взаємодія фітопатогенних грибів із сортами сільськогосподарських рослин / А.І. Парфенюк // ХII з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (25–30 травня 2009 р.) – Ужгород, 2009 – С. 323.
 13. Парфенюк А.И. Роль аскорбиновой кислоты и глутатиону при взаимодействии растений и микромицетов // А.И. Парфенюк, Т.М. Горган, И.В. Безноско, Н.О. Горган: Материалы международной научно-практической конференции «Современное состояние и перспективы инновационного развития овощеводства», (п. Самохваловичи, 8-11 июля 2014 года). – Самохваловичи, 2014. – С.115–118.
 14. Парфенюк А.І., Волощук Н.М., Терновий Ю.В. Механізми регуляції чисельності мікроміцетів в умовах органічного виробництва: Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві». Київ, 6‒7 липня 2017. К.: ДІА, 2017. С. 135–137.
 15. Бородай В.В., Парфенюк А.І. Формування інфекційного потенціалу епіфітної мікрофлори бульб картоплі. Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві: Матеріали Міжнародної науко-практичної конференції (м. Київ, 4–6 липня 2018 р.). К., 2018. С. 20–23.
 16. Мінералова В.О., Остапюк Н.А. Особливості взаємодії сортів малини з мікробі отою агроценозу в умовах органічного виробництва: Матеріали науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (4–6 липня 2018 р.). Київ, 2018. С.98-100.
 17. Туровнік Ю. А., Парфенюк А. І., Терновий Ю. В. Видова різноманітність мікроміцетів ризосфери рослин різних гібридів соняшнику в умовах Центрального Лісостепу України / Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві». Київ, 2018. С.167–168.
 18. Туровнік Ю. А., Парфенюк А. І., Терновий Ю. В. Мікофлора вегетативних органів рослин різних гібридів соняшника в умовах Центрального Лісостепу України / ХІІІ наукова конференція молодих вчених, присвячена 100-річчю з дня заснування Національної академії аграрних наук України «Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві». Чернігів, 2018. С.205–207.
 19. Мінералова В.О., Туровнік Ю.А., Парфенюк А.І., Гаврилюк Л.В. Якість плодів малини за умов органічного виробництва: Матеріали науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (3–5 липня 2019 р.). Київ, 2019. С. 171–174.
 20. Туровнік Ю.А., Парфенюк А.І., Гаврилюк Л.В. Терновий Ю.В. Регуляція фітопатогенної мікобіоти в агроценозі соняшника за органічної технології вирощування: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «VinSmartEco» (16–18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). Вінниця: КВНЗ – Вінницька академія неперервної освіти, 2019. С. 347–349.
 21. Туровнік Ю.А., Парфенюк А.І., Гаврилюк Л.В., Мінералова В.О. Щільність міксоміцетів ризосферного ґрунту в агроценозі соняшника за умов органічного і традиційного виробництва: Матеріали науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (3–5 липня 2019 р.). Київ, 2019. С. 253–255.


Чоботько Григорій Михайлович

Дата народження: 18 вересня 1949 р.
Посада: провідний науковий співробітник  відділу радіоекології і дистанційного зондування ландшафтів Інституту агроекології і природокористування НААН
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор біологічних наук


1977 – 1986 – молодший науковий співробітник Українського НДІ кардіології ім. акад. М.Д. Стражеско (згодом Київський НДІ кардіології ім. акад. М.Д. Стражеско)
1987 – 2000 – старший науковий співробітник в лабораторії біохімії Наукового центру радіаційної медицини Академії медичних наук України
2001 – 2006 – завідувач лабораторії радіаційної цитології
2006 – 2007 – завідувач лабораторії клітинної радіобіології
2007 – 2009 – завідувач лабораторії радіоекологічного моніторингу Інституту агроекології УААН.
2009 – по теперішній час  – провідний науковий співробітник  відділу радіоекології і дистанційного зондування ландшафтів Інституту агроекології і природокористування НААН

У 1985 р. Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченко захистив кандидатську дисертацію на тему: «Ліпідний склад крові та фізико-хімічні властивості ліпіпротеїнів при гіперхолестеринемії і ішемічній хворобі серця». У 2001 р. в цьому ж університеті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук тему: «Вплив іонізуючого випромінювання на формування дисліпопротеїнемій і розвиток атеросклерозу».
Активно займається дослідженнями проблемних питань радіоекології, впливу іонізуючого випромінювання на людину і в експерименті на тваринах та ізольовану культуру клітин. В Інституті експериментальної радіології ДУ «НЦРМ АМН України» створив лабораторію клітинної радіобіології. Був керівником і відповідальним виконавцем науково-технічних програм, розробок, проектів, які виконувалися на замовлення Академії медичних наук України, Національної академії аграрних наук України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Стаж науково-педагогічної роботи – понад 40 років, у тому числі педагогічної роботи на посаді професора у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІV рівня акредитації – 7 років. Є членом редколегії журналів «Агроекологічний журнал» та «Проблеми радіаційної медицини та радіобіології» Державної Установи «Національний науковий центр радіаційної  медицини НАМН України». Також є членом державної атестаційної комісії при Міністерстві освіти і науки України зі спеціальності «екологія»  (біологічні науки). Заступник голови спеціалізованої вченої ради при Інституті агроекології і природокористування НААН зі спеціальності «екологія» (біологічні науки). Член комісії з прийому державних іспитів аспірантів зі спеціальності «екологія» (біологічні науки). Є лектором у сфері природничих (біологічних) та сільськогосподарських наук за спеціальностями «Екологія» та «Агрономія» студентів освітнього ступеня «Доктор філософії». Член Комітету з медичної етики Державної Установи «Національний науковий центр радіаційної  медицини НАМН України».

2011 – присвоєно вчене звання професора;
Неодноразово нагороджений Дипломами Академії медичних наук, Національної академії наук України, Почесними грамотами.

Опублікував понад 180 наукових праць, у тому числі 8 монографій, 7 методичних рекомендацій, має 3 патенти.


Мінералов Олег Іванович

Дата народження: 8 серпня 1939 р.
Посада: науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН
Вчене звання:
Науковий ступінь:

почесний доктор з екологіїї

2008

 1. Тертична О.В., к.б.н., Мінералов О.І., Тарасова Т.В., к.т.н. Хімічні методи знешкодження пестицидів. Огляд. Хімічна промисловість України. –К. 2008. № 2. с. 55-59.
 2. Герман В.В., д.вет.н. професор, член-кор. УААН, Тертична О.В., к.б.н., Ященко С.В., Мінералов О.І. Екологічний моніторінг довкілля при виробництві птахівничої продукції. Міжнародна наук.-практ. конф. «Іноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва»– К.: Науковий вісник Львів. нац. ун. імені С.З. Гжицького, 23-24 жовтня 2008. – с. 49-53.

2009

 1. Тертична О.В., к.б.н., Герман В.В., д.вет.н. професор, член-кор. УААН, Ященко С.В., Мінералов О.І. Мікробіологічна оцінка ґрунту, стічної води та відходів в зоні розташування птахівничого комплексу. XII З’їзд товариства мікробіологів Украіни ім.. С.М. Виноградського – К.: Ужгород 25-30 травня 2009. – 136 с.
 2. Тертична О.В., к.б.н.,, Ященко С.В., Мінералов О.І.. Методичні підходи до оцінки якості стічних вод птахопідприємств. Агроекологічний журнал – К.: червень 2009. – с. 321-322.
 3. Тертична О.В., к.б.н., Герман В.В., д.вет.н. професор, член-кор. УААН, Марченко О.О., Ященко С.В., Мінералов О.І. Використання мікробіологічних показників для оцінки ґрунту, стічної води та відходів птахівничого комплексу. Сільськогосподарська мікробіологія – К.: Міжвідомчий тематичний науковий збірник, м.Чернігів: 2009. – с. 147-149.
 4. Мінералов О.І Спосіб очищення і знезараження стічних вод / Мінералов О.І., Марченко О.А., Герман В.В., Тертична О.В., Ященко С.В., Щепачов Б.М. Патент України на корисну модель 45772. Кл. C02F 9/08, C02F 1/02, C02F 1/32. Опубл. 25.11.2009. Бюл. № 22.
 5. Мінералов О.І. Спосіб отримання органо-мінерального добрива / Мінералов О.І., Марченко О.А., Герман В.В., Тертична О.В., Ященко С.В. Патент України на корисну модель 48369. Кл. C05F 3/00, C05F 15/00, C05G 1/00. Опубл. 10.03.2009. Бюл. № 5.

2010

 1. Герман В.В., Мінералов О.І., Ященко С.В., Марченко О.А. Екологічні проблеми у птахівництві України. III Міжнародна науково-практична конференція “Екологічна безпека сільськогосподарського виробництва” – К.: Київ 22-24 вересня 2010 р. Агроекологічний журнал, вересень 2010.- с. 51-53.
 2. С.В. Ященко, О.І. Мінералов, О.А. Марченко. Екологічні вимоги до птахогосподарств. Методичні рекомендації. За ред. В.В. Германа. Київ,- 2010 .- 22 с.
 3. Мінералов О.І. Спосіб обробки осадів станцій очисних споруд / Мінералов О.І., Марченко О.А., Герман В.В. Тертична О.В., Ященко С.В. / Патент України на корисну модель 48368. Кл. C02F 11/04, C02F 1/56, C02F 103/02. Опубл. 10.03.2010. Бюл.№ 5.
 4. Мінералов О.І Спосіб отримання гранульованого органічного добрива / Мінералов О.І., Марченко О.А., Герман В.В., Тертична О.В., Ященко С.В., Глуховцов А.В. /Патент України на корисну модель 55098.  Кл. C05F 3/00, C05F 15/00, C05G 1/00/ Опубл. 10.12.2010. Бюл. № 23.

2011

 1. Ященко С.В., Тертична О.В. к.б.н., Мінералов О.І. Видовий склад і розповсюдження ектопаразитів птиці в птахівничих господарствах. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Збірник наукових праць. Випуск 6 (88). Біла Церква. 2011.с. 45-49.

2012

 1. Екологічний стан біоресурсів агроекосистем України. Сбірник наукових публікацій лабораторії моніторингу агробіоресурсів. За ред О.І.Мінералова.- К. ТОВ «ДІА», 2012.

163 с.

 1. В.В. Герман, С.І.Алимов, О.П. Кейван, О.М. Жукорський, О.А. Марченко, В.О. Пінчук. О.В. Тертична, О.І. Мінералов, М.П. Кейван, А.С. Панасюк, С.В. Ященко та інші. – Наукові основи сталого розвитку агроекосистем України. т. 1. – Екологічна безпека агропромислового виробництва. /Монографія за ред. О.І. Фурдичко.- Розділ 5. Агроекологічна оцінка сучасного виробництва продукції тваринництва. – К.:ДІА, 2012.-с.152-175.
 2. Кейван М.П., Тертична О.В., Кейван О.П., Мінералов О.І., Пінчук В.О., Никофорук О.В. Особливості використання рослин для екологічної оцінки стану довкілля під впливом ведення тваринництва. / Збірник тез доповідей науково-практичної конференції (восьмі марзєєвські читання, 2012). – Випуск 12. – Київ, 2012. – С. 42–45.
 3. Моклячук Л.І., Жукорський О.М., Пінчук В.О., Мінералов О.І., Кейван О.П., Марченко О.А. Агроекологічна оцінка викидів сполук активного азоту у секторі сільського господарства України. Агроекологічний журнал. —К.: 2012. — № 2. — С. 36–42. — Бібліогр.: 6 назв.
 4. Л. Моклячук, О. Фурдычко, О. Жукорский, В. Пинчук, О. Минералов, Е. Кейван, А. Марченко. Эмиссия аммиака из сельскохозяйственных источников в Украине. Международный семинар по аммиаку. Снижение выбросов аммиака в регионах ЕЭК ООН и ВЕКЦА.- Санкт-Петербург.-2012.- раздел 24. с. 445-454.
 5. Алимов С.І., Кейван М.П., Мінералов О.І., Пінчук В.О., Піскун В.І., та інші.  Словник – довідник з агроекології і природокористування./За науковою редакцією О.І. Фурдичка.- К.ТОВ «ДІА», 2012.- 336 с.

2013

 1. Л.І. Моклячук, О.М. Жукорський, В.О. Пінчук, О.П. Кейван, О.В. Тертична, О.І. Мінералов, М.П. Кейван. Екологічна безпека агропромислового виробництва. ч.2. Абіотичні фактори небезпеки. Монографія за ред.О.І. Фурдичко, А.Л. Бойко. – розд.6. – Основи екологічної безпеки у тваринництві. – К.:, ДІА, 2013.- с. 358-390.
 2. Моклячук Л.И., д.с.-г.н., проф., Марченко А.А., к.с.-г.н., Кейван М.П., Пинчук В.А., к.с.-г.н., Кейван Е.П., к.б.н., Минералов О.И. Агроинженерные решения утилизации отходов птицеводства. Международный агроэкологический форум 21-23.05.2013. г. Санкт- Петербург. ГНУ СЗНИИМЄСХ Россельхозакадемии.- 2013.-т.3.- с.112-117.
 3. Л.И. Моклячук, д.с.-х.н., проф.; Е.П. Кейван, к.б.н.; О.В. Тертичная, к.б.н., с.н.с.; В.А. Пинчук, к.с.-х.н.; О.А. Марченко, к.с.-х.н.; О.И. Минералов; М.П. Кейван; И.В. Масберг. Эффективность органических удобрений, полученных реагентными методами из отходов птицеводства. Сб. Системы использования орг. удобрений и возобновляемых ресурсов в ландшафтном земледелии. т. 2.- ГНУ ВНИИ ОУТ Россельхозакадемии. Владимир.- 2013. с. 74-78.
 4. Никифорук О.В., Пінчук В.О., Кейван О.П., Мінералов О.І., Кейван М.П., Масберг І.В. Комплексний підхід до забезпечення екологічної безпеки у тваринництві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 28.03.2013 р. Київ. НААН, ІАП. 2013. с. 112-114.
 5. О. Мінералов, О. Марченко,І. Масберг, О. Кейван, М. Кейван.- Комплексна очистка стічних вод з видаленням осаду / // Інтегроване управління водними ресурсами: Наук. Збірник. – К.: ДІА, 2013. – С. 94 – 99.
 6. Минералов О.И. Строение и анаплазия клетки (гипотеза). Агроекологічний ж.- № 1.-2013. с. 100.
 7. Мінералов О.І., Тертична О.В., Кейван О.П., Кейван М.П., Масберг І.В., Пінчук В.О. Спосіб отримання органічного добрива. /Патент України на корисну модель 86095. Кл. C05F 3/00, C05F 15/00, C05G 1/00/ Опубл. 10.12.2013. Бюл. № 23.
 8. О.П. Кейван, І.В. Масберг, М.П. Кейван, О.В. Тертична, В.О. Пінчук, О.І. Мінералов. Науково-методичні рекомендації з екологічної оцінки впливу тваринницьких комплексів на екосистеми природних озер (на прикладі Західного Криму)/ за ред. академіка О.І. Фурдичка / – К., 2013. – 24 с.

2014

 1. О.В. Тертична, В.П. Бородай, О.І. Мінералов. Актуальні проблеми та сучасний стан стічних вод при виробництві продукції птахівництва.- Збірник наукових праць “Інтегроване управління водними ресурсами: дослідження, інновації, освіта” – 2014.– 21 жовтня – Київ, 2014. С. 333-337.
 2. В.П. Бородай, О.В. Тертична, М.П. Кейван, О.П. Бригас, І.В. Масберг, О.І. Мінералов. Індикація екологічного стану довкілля за мікробіологічними показниками .-Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Агрохімічна служба України: роль і місце в розвитку агропромислового комплексу держави» 23−24 липня 2014. – Київ, 2014. – C. 238–239.
 3. В.П. Бородай, О.В. Тертична, М.П. Кейван, О.П. Бригас, І.В. Масберг, О.І. Мінералов. Екологічна оцінка стану довкілля в зонах виробництва продукції птахівництва. Ж. Сучасне птахівництво. № 4 (137).- квітень 2014 р. – с. 22-25.
 4. О.В. Тертична, Мінералов О.І., Бригас О.П., Кейван М.П., Бородай В.П. Екологічна безпека при виробництві продукції птахівництва. Тези міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених 28 травня 2014 р. Житомирський державний технологічний університет.- Житомир.- 2014.- с. 32.

2015

 1. Мінералов О.І., Романенко Т.Б., Дребот О.І. Спосіб одержання органічного добрива Біопрофіт /Патент України на корисну модель 101271. Кл. C05F 3/00, C05F 15/00, C05G 1/00/ Опубл. 25.08.2015. Бюл. № 16.
 2. В.О. Пінчук, О.В. Тертична, Вагалюк Л.В., М.П. Кейван, О.П. Бригас, О.І. Мінералов, К.В. Кукурудзяк. Вплив виробництва продукції тваринництва на стан навколишнього природного середовища у Київській області.-  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві». – Київ, 1-3 липня 2015. – К.: ДІА, 2015. – С. 141–144.
 3. О.В. Тертична, В.П. Бородай, О.І. Мінералов, Р.А. Степанов. Екологічно безпечні методи очищення стічних вод птахопідприємств. Агроекологічний журнал. —К.: 2015. — № — С. 48–53 (англ).
 4. O. Tertychna, V. Borodai, O. Mineralov, S. Stepanov. Ecological and safe methods of purication of poultry plants sewage. Agroecological journal.- Kyiv.-2015.- p. 48-53.
 5. Н.А. Корнілова, О.І. Мінералов, Л.В. Вагалюк, Н.Л. Колесник. Морфологічні характеристики кімнатних декоративних рослин за впливу рідких органо-мінеральних добрив. Агроекологічний журнал. —К.: 2015. — № 4. — С. 80–84.
 6. Л.І. Моклячук, О.М. Жукорський, В.П. Бородай, В.О. Пінчук, О.П. Бригас, О.І. Мінералов, О.А. Марченко, О.В. Тертична, М.П. Кейван, О.В. Никифорук. Монографія. Еколого-економічні основи збалансованого розвитку агросфери Київської області. За ред О.І. Фурдичко. – К.: ДІА, 2015. – 736 с. Розділ 2.3. Стан та напрями забезпечення збалансованого розвитку тваринництва. с. 240-262.
 7. Еколого-економічні основи збалансованого розвитку агросфери Київської області. За ред. О.І. Фурдичка. Розділ 2.3. Стан та напрями забезпечення збалансованого розвитку тваринництва. Л.І. Моклячук, О.М. Жукорський, В.П. Бородай, В.О. Пінчук, О.П. Бригас, О.І. Мінералов, О.А. Марченко, О.В. Тертична, М.П. Кейван, О.В. Никифорук. с. 240-262. – К.: ДІА, 2015. – 736 с.

2016

 1. V. Tertychna,  L.I. Svaliavchuk,V.P. Boroday, O.I. Mineralov //Envirоnmental aspects ectoparasites cenosis in broiler poultry /   Fundamental and applied research in biology and ecology: Materials of IVth International scientific conference for students, graduate students and young scientists. – April,12-14,2016.: abstracts. – Vinnytsia, 2016. – P. 158-159.
 2. Романенко Т.Б., Корнілова Н.А., Мінералов О.І., Никифорук О.В. Аналіз ефективності застосування органічних добрив з пташиного посліду для сільськогосподарських рослин. Збалансоване природокористування.-Київ.- 2016 № 3 – с. 67- 72.
 3. Кукурудзяк К.В., Бригас О.П., Мінералов О.І. Екологічна оцінка санітарно-мікробіологічного стану відкритих водойм за впливу свинарських господарств. Збалансоване природокористування.-Київ.- 2016 № 3 – с. 200-203.
 4. Мінералов О.І., Буров О.В., Буров С.В., Кукурудзяк К.В., Пінчук В.О., Бригас О.П., Тертична О.В., Бородай В.П., Кейван М.П., Никифорук О.В. Спосіб одержання органо-мінерального добрива.. /Патент України на корисну модель 108158. Кл. C05F 3/00, C05F 15/00, C05G 1/00/. Опубл. 11.07.2016. Бюл. № 13.
 5. Мінералов О.І., Романенко Т.Б., Дребот О.І. Спосіб одержання органічного добрива. Патент України на корисну модель 109215. MПK C05F 3/00, C05F 15/00, C05G 1/00. Опубл. 10.08.2016. Бюл. № 15.
 6. Кукурудзяк К.В., Бригас О.П., Тертична О.В., Мінералов О.І., Ревка Т.О. Екологічна оцінка стану атмосферного повітря у районах розташування свинарських господарств. Методичні рекомендації. –Київ.-2016. ДІА.-70 с.

2017

 1. Бригас О.П., Мінералов О.І., Кукурудзяк К.В. Екологічна оцінка стану атмосферного повітря за впливу свинарських господарств різної потужності біоіндикацією. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» м. Київ, 6-7 липня 2017 р.- К.:ДІА, 2017.- с. 17-20.
 2. Драга М.В., Кічігіна О.О., Цибро Ю.А., Скрипник Г.Л., Мінералов О.І. Вплив комплексного добрива Viteri 8-4-5 на посівну яекість насіння та рослини сільськогосподарських культур на ранніх етапах онтогенезу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» м. Київ, 6-7 липня 2017 р.- К.:ДІА, 2017.- с. 46-48.
 3. Tertychna O.V., Svaliavchuk L.I., Boroday V.P., Mineralov O.I., Stepanov R.A. Ecological features of black-beetles in poultry farms in Kiev region and their systematic position. Сбірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю біологічного факультету Запорізького національного університету 26-28 квітня 2017 р. – Запоріжжя.-2017. с.224-225.
 4. Мінералов О., Пінчук В, Тертична О. Добрива з побічної продукції. Аграрний тиждень. – К. – ПФ «Хімджест». – 2017. – Січень-лютий. – № 1-2. – с. 94-95.
 5. Мінералов О.І., Романенко Т.Б., Дребот О.І. Спосіб одержання органічного добрива і органічне добриво Біопрофіт, одержане цим способом /Патент України на винахід Кл. C05F 3/00, C05G 1/00/ Опубл. 10.12.2017. Бюл. № 23.
 6. В.І. Дешко, О.І. Мінералов. До проблем подрібнення мінеральних добавок при приготуванні преміксів. Матеріали ХХ℣ Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» .-ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства».- 29-30 червня 2017 р.- Глеваха.-2017.- с. 60.
 7. Дешко В.І., Братішко В.В., Мінералов О.І., Романенко Т.Б. Подрібнювач. Патент

України на корисну модель 127136. МПК В02С 18/06. Опубл. 25.04.2017. Бюл. № 8.

2018

 1. Мінералов О.І., Коренко Д.Л., Кукурудзяк К.В., Бригас О.П., Свалявчук Л.І., Тертична О.В. Спосіб одержання органо-мінерального добрива Оргмін. Патент України на корисну модель 122364. Кл. C05G 3/00, C05F 11/02. Опубл.10.01.2018. Бюл. № 1.
 2. Мінералов О.І., Романенко Т.Б., Дребот О.І. Спосіб одержання органічного добрива. Патент України на винахід 116047. MПK C05F 3/00, C05F 15/00, C05G 1/00. Опубл. 25.01.2018. Бюл. № 2.
 3. Дешко В.І., Мінералов О.І., Романенко Т.Б., Братішко В.В., Дребот О.І. Сушарка-змішувач. Патент Укрїни на корисну модель 123224. Кл. F26B 11|02, B01F 7|00. Опубл. 26.02.2018 р. Бюл. № 4.
 4. О.В. Тертична, Л.І. Свалявчук, О.П. Бригас, О.І. Мінералов. Екологічне оцінювання угруповань комах ряду твердокрилі (Coleoptera) у бройлерному птахогосподарстві. Scientific Journal «ScienceRise:Biological Science».- №2 (11) 2018. С. 20-24.
 5. Tertychna, L. Svaliavchuk, O. Mineralov. The research of litter in poultry house and use of essential oils in broiler production. Scientific Journal «ScienceRise:Biological Science».- №4 (13) 2018. P. 57-62.

2019

 1. Мінералов О.І., Свалявчук Л.І., Коцовська К.І., Тертична О.В. Екологічні засади отримання безпечного добрива з посліду птиці. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). Випуск № 2 (25), 2019 р.

с. 323-326.

 1. Мінералов О.І., Коцовська К.В., Свалявчук Л.І., Тертична О.В., Ільчук В.О., Свинченко О.М., Марченко О.А., Бородай В.П. Спосіб одержання органічного добрива. Патент України на корисну модель 133678. Кл. C05F 3/00, C05F 15/00, C05G 1/00. Опубл. 25.04.2019, бюл. № 8.
 2. Мінералов О.І., Коцовська К.В., Свалявчук Л.І., Шевченко Ю.В. Використання торфу як підстилкового матеріалу за підлогового утримання птиці. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. (м. Київ, 3-5 липня 2019 р.-К.: ДІА, 2019.- 294 с.) с. 168-171.

59  Мікобіом вегетативних органів рослин малини за впливу сорту та нових добрив в умовах органічного виробництва / В.О. Мінералова,  А.І. Парфенюк, О.І. Мінералов, І.І. Мостов’як. Збалансоване природокористування. Київ. 2019. №4. 35-41с.

Ковалів Олександер Іванович

Дата народження: 15 січня 1951 р.
Звання: Заслужений працівник сільського господарства України
Посада: Завідувач Відділу економіки природокористування в агросфері
Вчене звання: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Cайт: www.kovaliv.kiev.ua
YouTube – канал: Oleksander Kovaliv

1974 – 1977  Інженер-землевпорядник Івано-Франківського філіалу інституту «Укрземпроект»;

1977 – 1980 Головний інженер-землевпорядник районного управління сільського господарства Городенківського райвиконкому;

1980 – 1992  Головний інженер-інспектор, Начальник відділу – головний державний інспектор  по використанню і охороні земель Івано-Франківського облвиконкому, начальника управління земельних ресурсів і природокористування Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів;

1992 – 1993 Директор Івано-Франківського центру геодезії, кадастру та геоінформаційних систем УкрАГП Головного управління геодезії картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України;

1993 – 1994 Завідувач відділу земельних відносин та природокористування Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів;

1994 – 1998 Голова постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та розвитку сільського господарства Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів;

1999 – 2000 Начальник Відділу з питань ринкових відносин і контрою Головного управління сільського господарства Івано-Франківської облдержадміністрації;

2000 – 2011 Начальник Відділу врегулювання земельних відносин, начальник Управління стратегії та методології Департаменту реформування сільського господарства, заступник директора Департаменту врегулювання відносин власності, директор Департаменту розвитку сільських територій Міністерства аграрної політики України.

Олександер Ковалів розпочав наукову діяльність одночасно із навчанням в Львівському сільськогосподарському інституті (ЛСГІ) на землевпорядному факультеті.  Підчас навчання стаціонарно працював на посаді техніка-землевпорядника (1971-1974) по сумісництву в науково-дослідному секторі землевпорядної експедиції ЛСГІ. Був головою наукового студентського товариства факультету, Виконав (1971-1972) науково-дослідні роботи (польові роботи – підчас літніх канікул) топографо-геодезичного знімання в масштабі 1:5000 на площі 2155 га (основна частина території землекористування колгоспу «Беруінца» с .Кожушна Страшенський р-н, Молдавська РСР) із обґрунтуванням та прив’язкою меж господарства до державної системи координат (вперше) як завершальний етап фіксації втілюваного проекту впорядкування багаторічних насаджень і організації території в умовах складного рельєфу Кодової зони Молдавії при проведенні реконструкції виноградників (супроводжували проект проф. Негруля А.М. та вчені ВАСГНІЛ (Колесников В.А, Колеснєв С.Г. і Никифоров М.А.). Із врахуванням набутого досвіду було виконано (1973-1974) підготовчі й проектні науково обґрунтовані землевпорядні роботи (польові – підчас літніх канікул) – з протиерозійної організації території (площа понад 3 тис. га агоролісоландшафтів Лісостепової зони) колгоспу ім. Кірова (с. Селище) Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської обл.

Досвід творчої науково-практичної роботи також в Івано-Франківському філіалі ін-ту «Укрземпроект» впродовж 1974-1976 рр., у тому числі з науково-обґрунтованого землевпорядного проектування у Надвірнянському, Калуському та Галицькому районах, дозволив призначити Коваліва О.І. головним інженером-землевпорядником районного управління сільського господарства Городенківського райвиконкому. Як досвідчений молодий науковець, він отримав можливість у 1977-1980 рр. організувати та виконати за участю спеціалістів філіалу ін-ту ввесь комплекс науково обґрунтованих землевпорядних робіт в усіх господарствах Городенківського району, що стало «передовим досвідом» та однією із підстав для переведення Коваліва О.І. – на керівну роботу в область.

Під його керівництвом і за безпосередньої участі було розроблено (1983-1987) – вперше в Україні (в співавторстві) наукове теоретико-методичне обґрунтування проектування та створення ґрунтоводоохоронних інженерно-біологічних комплексів в межах окремих водозборів і господарств (видано ряд науково-практичних рекомендацій). Втілено дані розробки через науково-обґрунтовані проекти землеустрою за участі спеціалістів філіалу ін-ту «Укрземпроект» – в Рогатинському і Галицькому районах Івано-Франківської обл. На цій базі впродовж 1987-1990 років було розроблено (спеціалістами Центрального Інститут «Укрземпроект» за участю автора) Генеральну схему ґрунтоводоохоронних заходів і комплексного водо регулювання Івано-Франківської обл. в розрізі районів, а також ТЕО басейну річки Чорнява.

З ініціативи і за безпосередньої участь Коваліва О.І. виграно українсько-канадський пілотний проект (1992) – зі створення науково-експериментальної кадастрової і реєстраційної системи на прикладі Косівського району  Івано-Франківської області, який розташований у гірській та рівнинній місцевості з важливими й унікальними даними та особливостями для апробації й комплексного та перспективного вирішення поставлених завдань на світовому рівні (вартість майже 2.5 млн канадських доларів як безповоротна допомога Україні). Задля цього у 1992 р. також було створено спеціалізований Івано-Франківський центр геодезії, кадастру та геоінформаційних систем у складі організацій Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України, директором якого став досвідчений науковець і автор інноваційного міжнародного співробітництва – Олександер Ковалів. Нажаль, реалізація даного проекту розпочалася за активної участі автора ідеї (Коваліва О.І.), – лише з 01.01.1995 р. – після обрання Коваліва О.І. депутатом обласної ради та вдалого візиту до Канади – Президента України Леоніда Кучми, – і успішно закінчилася 01.08.1996 р.

Підчас роботи в Мінагрополітики України (2000-2011) – Олександер Ковалів як кандидат економічних наук постійно приймав активну участь в науково-технічному супроводі і підготовці концепцій, програм, конкретних заходів, а також в роботі експертних комісій з питань врегулювання земельних і майнових відносин в АПК, розвитку сільських територій та інших урядових структур. Був членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій Інституту «Укрземпроект» впродовж 2005-2007 років.

З лютого 2011 р. – завідувач Відділу інтелектуальної власності та маркетингу інновацій Інститут агроекології і природокористування НААН України. Важливо, що Ковалів О.І. розпочинав наукову діяльність в цьому ж Інституті (з 04.1994 – до 11.1995)  за сумісництвом – старшим науковим співробітником Прикарпатського відділу Інституту агроекології та біотехнології УААН (правонаступник).

25 січня 2013 року – рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєно  (на підставі рішення Вченої ради Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААН (Протокол  № 7 від 05. 10. 2012 р.) – вчене звання – Старший науковий співробітник із спеціальності 08.00.03: економіка та управління національним господарством.

Був член спеціалізованої вченої ради (вченим секретарем) із захисту кандидатських дисертацій Інституту агроекології і природокористування НААН (2014-2016 рр.).

Олександер Ковалів завершив власні багаторічні наукові дослідження щодо нової парадигми звершення земельної реформи в Україні, матеріали якої викладено в одноосібній монографії, яку було одноголосно схвалено і рекомендовано до друку Вченою радою Інституту агроекології і природокористування НААН 19 квітня2016 р. (протокол № 3) і підписано до друку 10.05.2019 р. [Олександер Ковалів/ Звершення земельної реформи в Україні: нова парадигма^ монографія / О.І. Ковалів. – К.: ДІА. 2016. – 416 с.].

На цій базі підготовлено і успішно захищено, в спеціалізованої вченій раді із захисту докторських дисертацій Інституту агроекології і природокористування НААН, докторську дисертацію: «Інституціональне забезпечення звершення земельної реформи в Україні» – за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України – 28.02.2017).

Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій Інституту агроекології і природокористування НААН (2018-2020 рр.).

Основні науково-дослідні роботи за плановим завданням Інституту агроекології і природокористування НААН, які виконав (керував чи прийняв участь) Ковалів О.І., зокрема:

Розробити методичні підходи та інструментарій щодо створення і трансферу інновацій у сфері агроекології (2011-2013) № ДР 0111U003542.

Розробити науково-методичні підходи щодо інноваційного забезпечення сталого розвитку агропромислового виробництва (2011-2013) № ДР 0111U003541.

Розробити науково-методичні основи економічної оцінки інноваційного забезпечення екосистемних послуг в аграрному секторі (2014-2018)  ДР №0116u000701.

Організаційно-економічні засади еколого-збалансованого аграрного виробництва (2018-2020)  №ДР 0116U003298.

Оцінка економіко-правових аспектів користування природними об’єктами права власності Українського народу (2020) № ДР 0119U001089.

З’ясування головної неврегульованої в Україні передумови погіршення якісного стану природних об’єктів в агросфері» (2020) № ДР 0120U000146.

Олександер Ковалів, заслужений працівник сільського господарства України, професійний експерт-дорадник у галузі земельних відносин, землеустрою, землевпорядкування, економіки природокористування, охорони довкілля та розвитку сільських територій, автор наукової монографії «Звершення земельної реформи в Україні: нова парадигма». Пройшов фахові стажування в Швеції (1994) та США (1997).

Науково-практичні  відео розповіді (лекції)

Щоб громадяни взнали правду про стан земельних реформувань в Україні та про розроблені пропозиції виходу із земельної халепи, прийнято участь (2017) в телевізійному марафоні (у трьох частинах).

СЕКРЕТИ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ – ВІД КОВАЛІВА (частина 1)
СЕКРЕТИ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ – ВІД КОВАЛІВА (частина 2)
СЕКРЕТИ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ – ВІД КОВАЛІВА (частина 3)
Розбудова сильної правової держави може відбутися лише за умов повноцінної імплементації Конституційних норм стосовно землі та її природних ресурсів як природних об’єктів права власності Українського народу – основного національного багатства, що перебуває під особливою охороною держави…
Про деякі особливості й чинники «Звершення земельної реформи в Україні: нова парадигма» я розповів 23 жовтня 2018 року на зустрічі в Товаристві «Знання» України
В серпні 2019 року було запрошено в Івано-Франківськ

на телебачення ТРК РАІ, щоб почути “Новий погляд на земельну реформу – Олександера Ковалів – для земляків”

ТРК РАІ Новий погляд на земельну реформу – Олександера Ковалів – для земляків на ПРИКАРПАТТІ
Оскільки, багато «вболівальників» за подальшу долю української землі, як правило (свідомо чи ні), заговорювали і заколисували інформаційний простір гібридною напівправдою, формуючи антиконституційні суспільно-політичні настрої серед українців, виникла потреба прямого спілкування…

Для цього було відкрито канал Oleksander Kovaliv на YouTube

Рекомендовано ПІДПИСАТИСЯ на каналі – Олександера Коваліва

ЗЕМЕЛЬНА ПРАВДА – ВІД ОЛЕКСАНДЕРА КОВАЛІВА – 1-2020
В чому ж – ЗЕМЕЛЬНА БРЕХНЯ… ЗЕМЕЛЬНА ПРАВДА ВІД ОЛЕКСАНДЕРА КОВАЛІВА – 2-2020
ЗЕМЕЛЯ ЯК ПРИРОДНІ ОБ’ЄКТИ – НЕ ПРОДАЄТЬСЯ… ЗЕМЕЛЬНА ПРАВДА ВІД ОЛЕКСАНДЕРА КОВАЛІВА – 3-2020
НАЦІОНАЛЬНА ЗЕМЕЛЬНА КОМОРА УКРАЇНИ… ЗЕМЕЛЬНА ПРАВДА ВІД ОЛЕКСАНДЕРА КОВАЛІВА – 4-2020
Два мільйони доларів, а не – два гектари землі.. ЗЕМЕЛЬНА ПРАВДА ВІД ОЛЕКСАНДЕРА КОВАЛІВА – 5-2020
ВЛАСНИК ЗЕМЕЛЬНОЇ МЕЖІ (ділянки) – ВІДПОВІДАЄ… ЗЕМЕЛЬНА ПРАВДА ВІД ОЛЕКСАНДЕРА КОВАЛІВА – 6-2020
СЕНСАЦІЙНУ ЗЕМЕЛЬНУ ЗАЯВУ – ЗРОБИВ ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК – Олександер Ковалів
НА ЯКУ Ж ЗЕМЛЮ?… НАСПРАВДІ — НАБУВАЄТЬСЯ ПРАВО… ЗЕМЕЛЬНА ПРАВДА ВІД ОЛЕКСАНДЕРА КОВАЛІВА – 7-2020

За активну участь в становленні та розвитку Івано-Франківського центру геодезії, кадастру та геоінформаційних систем – нагороджено «Почесною грамотою» Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України (1997).

За активну громадсько-політичну діяльність, значний вклад в соціально-економічний і культурний розвиток області – нагороджено «Почесною грамотою» Івано-Франківської облдержадміністрації і Обласної Ради народних депутатів (2000).

За високу кваліфікацію та професіоналізм, вагомий особистий внесок у забезпеченні реалізації державної політики у сфері земельних відносин і те, що Ковалів О. І. як державний службовець, здійснив вагомий особистий внесок у забезпечення прав і свобод громадян при врегулюванні земельних та майнових відносин в процесі реформування аграрного сектора економіки України, –  нагороджено: Президентом України – державною нагородою «Заслужений працівник сільського господарства України» (2006); Урядом України – «Почесною грамотою КМУ» (2010); Верховною Радою України – Почесною грамотою: «За особливі заслуги перед Українським народом» (2011) та «Почесною грамотою» Державної служби геодезії, картографії та кадастру. За високий професіоналізм, наукові здібності, багаторічну роботу в землевпорядних органах і в управлінні сільським господарством України та вагомий внесок в агроекологічну науку – нагороджено: «Почесною грамотою нагрудним знаком «Почесний землевпорядник України» Держкомзему України (2004); трудовою відзнакою «Знак Пошани» Мінагрополітики України (2004); «Дипломом Почесного доктора» Інституту агроекології і природокористування НААН; «Срібним Почесним нагрудним знаком Державного університету із землеустрою Росії» (2012) та «Почесною грамотою» Національної академії аграрних наук України.

За активну і самовіддану багаторічну громадську діяльність в інтересах громадян України нагороджено: Медаллю «Фермерська слава» (2010) Асоціації фермерів та приватних землевласників України; «Почесна відзнака Аграрного союзу України» (2011); Почесною відзнакою «Заслужений захисник природи» Асоціації агроекологів України (2016). Ряд – інших нагород, подяк і відзнак…

Опубліковано одну монографію, одне авторське свідоцтво і понад 100 наукових публікацій, з них основних, загалом – 52, а саме:

 1. Олександер Ковалів/ Звершення земельної реформи в Україні: нова парадигма^ монографія / О.І. Ковалів. – К.: ДІА. 2016. – 416 с.
 2. Ковалів О. І. Організація кормовиробництва в господарствах з тваринницькими комплексами / О.І.Ковалів,  О. П. Ісаченко // “Кормопроизводство”. – М., 1984. – №  – С. 15–16.
 3. Ковалів О. І. Шляхи раціонального використання і охорони сільськогосподарських угідь Івано-Франківської області / О.І.Ковалів // Науковий збірник ЛСГІ / Організація території і використання земель в умовах АПК.. – Львів, 1985. – №  – С. 55–58.
 4. Ковалів О. І. Шляхи вдосконалення державного управління природними ресурсами / О.І.Ковалів // Науковий збірник ЛСГІ / Землевпорядкування колгоспів і радгоспів в умовах науково-технічного прогресу. – Львів. –1987. – С. 18–
 5. КовалівО.І. Оперативне і прискорене перевпорядкування орних земель / О.І. Ковалів // інформаційний листок № 87-18 / Івано-Франківський ЦНТІ, – 1987, – 4 с.
 6. Ковалів О. І. Ґрунтоводоохоронний землеустрій в умовах інтенсифікації сільськогосподарського виробництва Прикарпаття / О.І. Ковалів // Науковий збірник ЛСГІ / Вдосконалення організації території і використання земель в західних регіонах України. – Львів. –1988. – С. 100–104.
 7. КовалівО.І. Ґрунтоводоохоронний землеустрій і контурно-меліоративне землеробство в Івано-Франківській області / О.І. Ковалів, В.М.Сухомлін // Інформаційний листок, тема 2.9. № 16-90 / Укрінформагропром, – Київ, – 1990, – 2 с.
 8. Ковалів О. І. Єдиний земельний фонд і основні цільові ознаки його ділянок / / О.І.Ковалів // Науковий збірник ЛСГІ / Землеустрій в умовах економічної реформи в АПК. – Львів, 1991. – С. 12–16.
 9. Ковалів О. І. Особливості земельної реформи на Івано-франківщині / О.І.Ковалів // Науковий збірник ЛСГІ / Землевпорядкування в умовах нових форм використання земель. – Львів, 1992. – С. 18–22.
 10. Ковалів О. І. Особливості приватизації землі в Івано-Франківській області / О.І.Ковалів, Р. П. Возняк, Д. І. Гнаткович // Науковий збірник ЛСГІ / Сучасні проблеми реалізації земельної реформи в Україні. – Львів, 1996. – С. 59–64.
 11. Ковалів О. І. Земля та її природні ресурси – основа подальшої внутрішньої політики в Україні на рентній основі (реальна програма дій) / О.І. Ковалів // Землевпорядкування. – 2003. – №  – С. 16–20.
 12. Ковалів О.І. Основні засади комплексної національної регуляторної політики з реалізації конституційних вимог в Україні щодо землі та її природних ресурсів — основного національного багатства (акцент на землях сільськогосподарського призначення) / О.І. Ковалів // Земельне право України. – – № 2. – С. 45–55.
 13. КовалівО.І. Ми маємо бачити комплексний підхід з точки зору як національних, так і державних інтересів / О.І. Ковалів // Землевпорядний вісник. – 2009. – №  – С. 33.
 14. КовалівО.І. Національна регуляторна політика на новій рентній основі / О.І. Ковалів // Економіка АПК. – 2009. – №  – C. 94–102.
 15. КовалівО.І. Особливості економіки природокористування в процесі землекористування / О.І. Ковалів // Агроекологічний журн. – – С. 106–110 – Спеціальний випуск
 16. КовалівО.І. Балансування інтересів та впорядкування ринкових земельних відносин – основний інструмент цивілізованих механізмів природокористування / О.І. Ковалів // Наук. Вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2011. – Вип.  – Ч. 3. – C. 252–259. – (Серія: економіка, аграрний менеджмент, бізнес).
 17. КовалівО.І. Еколого-економічні та соціальні напрями регулювання земельних відносин і природокористування на сучасному етапі / О.І. Ковалів // Економіст. – – № 10. – С. 31–33.
 18. КовалівО.І. Неможливість завершення земельних реформ без здійснення відповідного державного землеустрою / О.І. Ковалів // Землеустрій і кадастр. – 2012. – №  – С. 19-30.
 19. КовалівО.І. Організаційно-економічний механізм екологічної безпеки в аграрному секторі економіки / О.І. Шкуратов, О.І. Ковалів // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2’2012 [12]. – С. 129-133 (Особистий внесок: наукове обґрунтування досліджень, формулювання висновків: 0,18 ум. друк. арк.).
 20. КовалівО.І. Основні особливості економіки природокористування в процесі регулювання земельних відносин / О.І. Ковалів // Інноваційна економіка. – – № 4 – С. 262–265.
 21. КовалівО.І. Деякі аспекти нової земельної політики в Україні та необхідність реалізації державного землеустрою / О.І. Ковалів // Наук. Вісн. Нац.  ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2012. – Вип.  – Ч. 2. – C. 131-138. – (Серія: економіка, аграрний менеджмент, бізнес).
 22. КовалівО.І. Земля та її природні ресурси – основа комплексної національної регуляторної політики в Україні / О.І. Ковалів // Збалансоване природокористування. – – № 2. – С.  67–73.
 23. КовалівО.І. Основний шлях до завершення земельної реформи в Україні та Російській Федерації / О.І. Ковалів, О.П. Ісаченко //  Агроекологічний журнал. 2012. – №  – С. 94–100 (Особистий внесок: постановка проблеми, наукове обґрунтування досліджень, формулювання висновків: 0,39 ум. друк. арк.).
 24. КовалівО.І. Деякі причинно-наслідкові аспекти розпочатої земельної реформи в Україні (з власного досвіду) / О.І. Ковалів // Агросвіт. – – № 6. – С. 5-10.
 25. КовалівО.І. Роздержавлення земель шляхом їх паювання – першочерговий захід у здійсненні земельної реформи в Україні (з власного досвіду) / О.І. Ковалів // Агросвіт. – – № 7. – С. 20-27.
 26. КовалівО.І. Ключ до державного успіху – в Національній коморі / О.І. Ковалів // Інвестиції, практика, досвід. – – № 9. – С. 87–90.
 27. КовалівО.І. Науково обґрунтовані за розміром і структурою землеволодіння і землекористування – основа розвитку сільських територій / О.І. Ковалів // Землеустрій і кадастр. – – № 2. – С. 18–24.
 28. КовалівО.І. Прискорення реформування аграрного сектора економіки за Указом Президента України (з власного досвіду) / О.І. Ковалів // Агросвіт. – – № 10. – С. 36-42.
 29. КовалівО.І. Роль дорадництва в процесі проведення земельної реформи в Україні / О.І. Ковалів // Наук. Вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – К.: ВЦ НУБіП Україна, 2013. – Вип.  – Ч. 2. – C. 15 –166. – (Серія: економіка, аграрний менеджмент, бізнес).
 30. КовалівО.І. Розвиток сільських територій в контексті функціонування науково обґрунтованих сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань / О.І. Ковалів // Збалансоване природокористування. – 2013. – № 2- – С. 77-82.
 31. КовалівО.І. Збалансовані еколого-економічні та соціальні інтереси – основа якості життя і здоров’я людини / О.І. Фурдичко, О.І. Ковалів // Агроекологічний журнал. – 2013. – №  – С. 7–12 (Особистий внесок:постановка проблеми, наукове обґрунтування досліджень, формулювання висновків: 0,40 ум. друк. арк.).
 32. Kovaliv O.I. Substantiation of the Ways for Achievement of the Land Reform in Ukraine Under the Modern Conditions / O.I.Kovaliv, A.P. Aleknavičius // Rural Development 2013 the Sixth International Scientific Conference Proceedings. – Lithuania, 2013. –  6. – Book 3. – P  332–336 (Особистий внесок: постановка проблеми, наукове обґрунтування досліджень, формулювання висновків: 0,35 ум. друк. арк.).
 33. КовалівО.І. Науково обґрунтовані особливості розпочатої земельної реформи в Україні / О.І. Ковалів // Землевпорядний вісник. – – № 1. – С. 19–23.
 34. КоваливА.И. Основные экономические интересы в процессе сельскохозяйственного природопользования / А.И. Ковалив // Земля Беларуси. – Минск. – 2014. – №  – С. 19–23.
 35. КовалівО.І Обґрунтування шляхів подальшого розвитку земельної реформи в Україні / О.І. Ковалів // Землевпорядний вісник. – – № 2. – С. 29–33.
 36. КоваливА.И. Современное состояние и перспективы развития органического сельского хозяйства в Украине / А.И. Ковалив, В.В. Кипоренко // Проблемы экономики: сб. науч. тр.. – № 2 (19). – Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2014. – С. 61–72 (Особистий внесок: постановка проблеми, формулювання висновків: 0,2 ум. друк. арк.).
 37. KovalivI. Comprehensive Land Management – a guarantee of sustainable nature using / O.I. Kovaliv, N.B. Gnativ // Збалансоване природокористування. – 2014. – No. 3. – С. 101–106 (Особистий внесок: постановка проблеми, наукове обґрунтування досліджень, формулювання висновків: 0,31 ум. друк. арк.).
 38. КовалівО.І. Обґрунтування змін до Конституції України щодо ґрунтів як основного національного багатства / О.І. Ковалів // Агроекологічний журнал. – – № 1. – С. 47–52.
 39. КовалівО.І. Принципи інституціоналізації конституційних норм стосовно землі та її природних ресурсів / О.І. Ковалів // Збалансоване природокористування. – 2015. – №  – С. 67–74.
 40. КоваливА.И. Обоснование изменений в Конституцию Украины касательно земли и ее природных ресурсов / А.И. Ковалив // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2015. – № 10 (129). – С. 32-36.
 41. КовалівО.І. Особливості земельних відносин та природокористування в інтересах Українського народу [Електронний ресурс] / О.І. Ковалів // Ефективна економіка. – – № 8. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4251.
 42. КовалівО.І Алгоритм земельних інтересів як головна передумова звершення земельної реформи в Україні / О.І. Ковалів // Збалансоване природокористування. – – № 4. – С. 96–105.
 43. КовалівО.І. Теоретико-методологічні засади реформування земельних відносин та розвитку сільських територій в Україні [Електронний ресурс] / О.І. Ковалів // Ефективна економіка. – – № 3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4843.
 44. КовалівО.І. Теоретично-методологічні засади звершення земельної реформи в Україні як нова парадигма / О.І. Ковалів // WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA NR. – 2016. – № 3(10). – Warszawa. – Р. 35–47.
 45. КовалівО.І. Основні засади вартісного оцінювання землі та її природних ресурсів – основного національного багатства України [Електронний ресурс] / О.І. Ковалів // Ефективна економіка. – – № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4904.
 46. КовалівО.І. Деякі основні змінні чинники економіки природокористування у процесі звершення земельної  реформи в Україні [Електронний ресурс] / О.І. Ковалів // Ефективна економіка. – – № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4959&p=1.
 47. КовалівО.І. Особливості інституціонального забезпечення звершення земельної реформи в Україні / О.І. Ковалів // Збалансоване природокористування. – – № 1. – С.  83–87.
 48. КовалівО.І. Нова парадигма звершення земельної реформи в Україні / О.І. Ковалів // Агроекологічний журнал. – – № 2. – С. 37– 43.
 49. КовалівО.І. Основні передумови інституалізації конституційних норм стосовно землі та її природних ресурсів / О.І. Ковалів // АгроТера. – – № 2(3). – С.  27–30.
 50. КовалівО.І. Обґрунтування сутності лісових екосистем як природних об’єктів права власності Українського народу / О.І. Ковалів, О.І Боцула // Збалансоване природокористування. – – № 1. – С.  22–28.
 51. КовалівО.І. Особливі передумови подальшого розвитку ринкових земельних відносин в агроландшафтах України / О.І. Ковалів // Збалансоване природокористування. – – № 2. – С. 164–172.
 52. КовалівО.І. Сутність конституційної формули захисту прав усіх суб’єктів права власності і господарювання в процесі користування природними об’єктами чужої власності / О.І. Ковалів // Збалансоване природокористування. – – № 4 – С. 87–100.

 

Основні науково-практичні популярні статті для громадського обговорення із впровадження: «Нової парадигми звершення земельної реформи в Україні», опубліковані в загальнонаціональній пресі України у 2014-2020 роках

З метою залучення широких кіл громадськості, в тому числі небайдужих політиків, науковців і вчених до покращення стану державотворення в частині врегулювання земельних відносин і природокористування в Україні, особливо після «Революції гідності», мною було висвітлено публічно дану проблематики на шпальтах загальнонаціональної преси, зокрема:

Урядовий кур’єр

Повноваження ресурсами приростають – 08 лип. 2014.

Конституція оминула чорноземи – 25 берез. 2015.

У кого земля – у того влада! – 07 верес.  2017.

Дзеркало тижня

Земельний диявол. Як зняти прокляття із земельної реформи – 23-30 верес. 2017.

Із «земельною гранатою» в руці. Чи є рецепт виходу із земельної кризи?  – 27 жовт. – 3 лист. 2017.

Сутність земельного капіталу  – 9 – 15 груд. 2017.

Фермер спить, а земля родить. Чи нестиме «земельна» курка золоті яйця?  – 3 – 9 лют. 2018.

Баланс «земельних» інтересів  – 14 – 20 квіт. 2018.

Золоте правило земельної реформи: «сім разів відміряти, а один раз відрізати!..». – 26 трав. – 1 черв. 2018.

Тайни реформування «лісових відносин» в Україні – 14 лип. – 20 лип. 2018.

Партій багато, земля одна.  – 13 лип. – 19 лип. 2019.

День

Українці мільйонери / О.І. Ковалів // День. – 5 липня 2018.

Українське… «Ельдорадо» / О.І. Ковалів // День. – 7-8 вересня 2018.

Земля зробить українців багатими, якщо… / О.І. Ковалів // День. – 10 жовтня 2018.

Освоєння «цілини»…. / О.І. Ковалів // День. – 13 листопада 2018.

Земельна реформа — це не ринок паїв… – 4 грудня 2018.

Не продається! / О.І. Ковалів // День.– 9 січня 2019.

У кого земля – у того влада! / О.І. Ковалів // День. – 31 січня 2019.

«Нові курси…» – старі схеми… / О.І. Ковалів // День. – 27 лютого 2019.

«Зелений» ринок землі – може «почорніти»… / О.І. Ковалів // День. – 7 серпня 2019. – № 140 – С. 8.

Гібридна «земельна» війна / О.І. Ковалів // День. – 6-7 вересня 2019. – № 161-162 – С. 10.

Земельна реформа і конституційний прагматизм / О.І. Ковалів // День. – 1 жовтня 2019. – № 178 – С. 8-9.

Не спрощуйте, пане Президенте! / О.І. Ковалів // День. – 13 листопада 2019. – № 208 – С. 9.

Як стати власником? Покрокова інструкція / О.І. Ковалів // День. – 14 січня 2020. – № 4 – С. 8-9.

Як стати власником? Покрокова інструкція / О.І. Ковалів // День. – 13 січня 2020. – № 178 – С. 8-9.

Шість основ «конституційного прагматизму» / О.І. Ковалів // День. – 20 лютого 2020. – № 31 – С. 8-9.

«Ринок», який порушить Конституцію / О.І. Ковалів // День. – 30 квітня 2020. – № 79 – С. 8.

 

Волошин Микола Іванович

 

Дата народження: 16 травня 1940 р.

Посада: старший науковий співробітник лабораторії гідроекології  відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

1977 р. – 1989 р.: працював на посадах інженера-старшого наукового співробітника, начальника сектора з організації роботи Науково-технічної ради Держагропрому УРСР, головного спеціаліста відділу наукових досліджень Держагропрому УРСР.

1989 р. – 1990 р.: працював на посаді начальника управління організації наукових досліджень Держагропрому УРСР.

1990 р. – 1991 р. працював на посадах ученого секретаря секретаріату та ученого секретаря Науково-технічної ради Президії Південного відділення ВАСГНІЛ.

1991 р. – 2000 р.: працював заступником головного вченого секретаря, начальником відділу аналізу та прогнозування НДР і розвитку АПК – заступником начальника науково-організаційного управління, ученим секретарем, старшим науковим співробітником Науково-організаційного управління Української академії аграрних наук.

2000 р. – 2005 р.: працював за контрактом ученим секретарем, старшим науковим співробітником сектора науково-координаційної роботи та старшим науковим співробітником відділу з питань науково-координаційної роботи Науково-організаційного управління апарату Президії УААН. Далі протягом двох років займав посаду старшого наукового співробітника в Інституті садівництва  НААН.

З 2010 року по сьогодні Микола Іванович  працює в Інституті агроекології і природокористування НААН.

З моменту заснування УААН у 1991 році, Микола Іванович брав безпосередню участь у підготовці низки відомчих нормативно-методичних документів, що наразі регламентують майже усі аспекти наукової і науково-технічної діяльності як науково-дослідних установ Академії так і відділень та структурних підрозділів апарату Президії Української академії аграрних наук.

За час роботи в апараті Президії Волошин М.І. брав активну участь у підготовці пропозицій Української академії аграрних наук до нормативно-правових актів з питань планування, організації та координації наукових досліджень, науково-технічної і інноваційної діяльності в Україні. Серед них Закони України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» та ряд постанов Кабінету Міністрів України, які стосуються різних аспектів наукової діяльності в країні. Волошиним Миколою Івановичем внесено до згаданих нормативно-правових актів пропозиції, які істотно покращили умови для ефективного функціонування суб’єктів наукової сфери.

Він безпосередньо брав участь у підготовці нормативних актів УААН з питань заохочення та соціального захисту прав працівників науки. Він активно і наполегливо працював над написанням першого та вдосконаленням редакцій наступних статутів Української академії аграрних наук. Впродовж цього періоду він фактично був беззмінним координатором цих робіт та технічним редактором усіх статутів Академії. Микола Іванович підготував 2 кандидати наук.

За багаторічну плідну працю та вагомий внесок в науково-організаційну діяльність апарату Президії УААН, підготовку висококваліфікованих пропозицій та активну участь у розробці нормативно-правових актів з наукової та науково-організаційної діяльності в країні Волошин Микола Іванович у 2000 р. нагороджений Почесною грамотою УААН.

Миколою Івановичем Волошиним опубліковано понад 50 наукових праць, у т.ч. 9  авторських свідоцтв на винаходи, 4 з яких (в співавторстві) впроваджені у виробництво.