тел./факс (044) 526-92-21

Послуги і напрями досліджень:

Розробка науково-методологічних та організаційних основ системного дослідження лісових екосистем, лісівництва, системи лісокористування, мисливства, стану недеревних ресурсів (ягоди, гриби, лікарська сировина), агролісомеліорації, полезахисних лісосмуг.

Узгодження нормативно-правової бази лісокористування і охорони навколишнього природного середовища до засад збалансованого розвитку.

Науковий супровід екосистемних послуг в агроландшафтах.

Розробка проектів організації і розвитку мисливських угідь.

Наукове забезпечення моніторингу, охорони, відтворення та раціонального використання ресурсів мисливських господарств.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЛАБОРАТОРІЮ АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЇ ТА ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Лабораторія є структурним підрозділом відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання.

1.2. У своїй діяльності лабораторія керується чинним законодавством України, наказами, розпорядженнями дирекції інституту, відділу, колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом, положенням про лабораторію.

1.3. Робота лабораторії базується на поєднанні централізованого керівництва завідувача відділу з самостійною ініціативою лабораторії.

1.4. Структура, штат та перспективні плани робіт лабораторії затверджуються завідувачем відділу за погодженням завідувача лабораторії.

1.5. Лабораторію очолює завідувач, який призначається наказом директора Інституту за погодженням завідувача відділу.

2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Відповідно до затвердженого плану, розробляються науково-методологічні та організаційні основи системного дослідження лісових екосистем, лісівництва, системи лісокористування, мисливства, стану недеревних ресурсів (ягоди, гриби, лікарська сировина), агролісомеліорації, полезахисних лісосмуг.

2.2. Проводиться підготовка пропозицій щодо узгодженого розвитку аграрної галузі з суміжними природокористувачами в агросфері з дотриманням природоохоронних вимог шляхом гармонізації державних науково-технічних програм.

2.3. Лабораторія у співпраці із науково-дослідними установами, міністерствами та відомствами розробляє пропозиції щодо узгодження нормативно-правової бази лісокористування і охорони навколишнього природного середовища до міжнародних вимог збалансованого розвитку та раціонального природокористування.

2.4. Здійснює підготовку наукових кадрів, підвищення кваліфікації співробітників.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

3.1. Розробка, відповідно до затверджено плану, наукових основ збалансованого розвитку лісових, земельних, водних, біотичних ресурсів, раціонального природокористування, екосозології.

3.2. Виконання науково-дослідних робіт за напрямами наукової діяльності лабораторії.

3.3. Оформлення результатів робіт у формі звітів, монографій, статей, довідкових матеріалів.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Лабораторія несе адміністративну та матеріальну відповідальність за:

4.1. Вчасне і належне виконання наказів, розпоряджень керівництва.

4.2. Виконання програм досліджень, календарних планів робіт і впровадження їх результатів.

4.3. Вчасне подання звітів про хід виконання наукових досліджень та робіт.

4.4. Дотримання правил і норм техніки безпеки, трудової дисципліни в лабораторії.