тел./факс (044) 526-92-21

tkach

ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ

Ткач Євгенія Дмитрівна,

к.б.н.

Тел.: (044) 526-31-21, e-mail: bio_eco@ukr.net

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • проведення агроекологічного моніторингу з метою визначення агроекологічного стану ґрунту, забрудненості нітратами та важкими металами об’єктів довкілля та рослинної продукції;
 • проведення біолого-екологічних досліджень впливу агрохімікатів на об’єкти екосистем;
 • проведення фітоценотичного моніторингу з метою оцінки стану об’єктів довкілля та рослинної продукції; участь у розробці комплексу практичних заходів з питань реабілітації фітоценозів агроекосистем, що деградують внаслідок некоректного землекористування;
 • інформаційно-нормативне забезпечення сільськогосподарського виробництва;
 • проведення вимірювань у закріпленій галузі акредитації; інформаційно-нормативне забезпечення с.-г. виробництва в тому числі й з арбітражною метою;
 • удосконалення та розробка методик оцінки об’єктів навколишнього природного середовища;
 • проведення аналітичних досліджень ґрунту, води і рослинної продукції, передбачених галуззю акредитації, на договірній основі;
 • укладання угод на фінансування науково-дослідних робіт як самостійно, так і разом з іншими лабораторіями або відділами Інституту;
 • забезпечення юридичної правомірності документального оформлення матеріалів виконаних робіт і видачу їх замовнику;
 • за результатами науково-дослідної роботи формування до друку рекомендацій, методичних вказівок, наукових статей, довідників, книжкового видання;
 • проведення вимірювань в галузі акредитації для організацій різних форм власності на договірній основі із можливістю безпосереднього відбору проб продукції на підприємстві замовника.

НАУКОВА ТЕМАТИКА:

 • Програма наукових досліджень 03 «Агроекологія»
 • Завдання (№ДР 0111U002783) 03.00.02.01.Ф Розробити науково-методичні основи отримання якісної і безпечної продукції рослинництва;
 • Завдання (№ДР 0111U001619) 03.00.06.09.Ф Встановити особливості формування фітоценозів у агроландшафтах за дії різних агротехнологій

ПУБЛІКАЦІЇ:

 • Екологічні аспекти інвазії iva xanthiifolia nutt. в агрофітоценози / Ткач Є.Д., Шерстобоєва О.В. // Агроекологічний журнал. – 2013. – № 3. – С. 75–81. – Бібліогр.: 14 назв.
 • Екологічна оцінка заносних видів рослин в агроландшафтах центрального Лісостепу / Ткач Є.Д., Стародуб В.І., Довгич К.І., Богословська М.С. // Агроекологічний журнал. – 2011. – №4. – С.82–86. – Бібліогр.: 11 назв.
 • Особливості поширення аmbrosia artemisifolia l. у фітоценозах селітебних територій Вінничини / Богословська М.С., Ткач Є.Д., Старо-дуб В.І. // Наукові доповіді НУБіП України. – 2012. – №7 (37). – Режим доступу до журн.: httр://www.nbuv.gоv.uа/e-journals/vd/2012-4/09mnanlu./pdf. Бібліогр.: – 7 назв. Бібліогр.: 7 назв.
 • Екологічна експертиза технологій вирощування зернових культур (на прикладі технологій вирощування пшениці ярої в зоні північного Лісостепу) / Макаренко Н.А., Бондарь В.І., Нікітюк Ю.А., Ткач Є.Д., Тогачинська О.В., Паращенко І.В., Кучерук М.О. // Агроекологічний журнал. – 2009. – № 1. – С. 24–30. – Бібліогр.: 7 назв.
 • Оцінка фітобіоти міжкультурфітоценозосегетальних екотонів правобережного Лісостепу за екологічними показниками (На прикладі Одеської області) / Ткач Є.Д.// Агроекологічний журнал. – 2009. – № 3. – С. 74–83. – Бібліогр.: 16 назв.
 • Екологічна оцінка поширення видів родини fabaceae в агроландшафтах правобережного Лісостепу та західного і правобережного Полісся / Кічігіна О.О., Ткач Є.Д., Патика В.П. // Агроекологічний журнал. – 2009. – № 4. – С. 57–64. – Бібліогр.: 12 назв.
 • Сегетальна фітобіота агроландшафтів лісостепових районів Одеської області / Ткач Є.Д. // Агроекологічний журнал. – 2010. – № 2. – С. 77–82. – Бібліогр.: 11 назв.
 • Ретроспективний аналіз площ посівів конюшини на території західного і центрального Полісся та по Україні в цілому / Кічігіна О.О. // Науково практичний журнал «Збалансоване природокористування». – 2013. – №4. – С. 40–44. – Бібліогр.: 13 назв.
 • Енергетичне навантаження та онтогенетична структура популяції амброзії полинолистої у фітоценозах селітебних територій та агроландшафтах Вінниччини / Богословська М., Ткач Є., Dov-gich К. // Агроекологічній журнал. – 2013. – № 4. – С. 96–101. – Бібліогр.: 7 назв.
 • The energy load and ontogenetic structure of the population ambrosia artemisifolia l. in phytocenoses of the residential areas and agricultural landscapes of Vinnitsya region / Bogoslovska M., Tkach E., Dovgich K. // Агроекологічний журнал. – 2013. – №4. – С. 96–101. – Бібліогр.: 7 назв.
 • Оцінка стану напівприродних фітоценозів агроландшафтів України. Методичні рекомендації./ Шерстобоєва О.В., Ткач Є.Д., Стародуб В.І., Довгич К.І., Шавріна В.І., Богословська М.С. – К., 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 35 назв.

pic 4